Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Udzielenie Gminie Dobra kredytu w wysokości 450 000 zł

Dobra: Udzielenie Gminie Dobra kredytu w wysokości 450 000 zł
Numer ogłoszenia: 309372 - 2013; data zamieszczenia: 01.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Dobra , Rynek 1, 72-210 Dobra, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3914528, faks 91 5790541.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.dobragmina.pl, www.bip.dobragmina.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Udzielenie Gminie Dobra kredytu w wysokości 450 000 zł.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Dobra kredytu długoterminowego kredytu w wysokości 450 000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Gmina przeznaczy kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu 2013 r. obejmującego zadania inwestycyjne gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 2.Dostępność kredytu - 450 000 zł na dzień 02.09.2013 r. przelewem na rachunek bankowy Gminy Dobra. 3.Spłata kredytu nastąpi w miesięcznych ratach kapitałowych, 30 dnia każdego miesiąca: 1 rata w wysokości 5.369,-zł i 83 raty po 5.357 zł każda, z uwzględnieniem karencji do 30 stycznia 2014 r. Spłata odsetek nastąpi bez okresu karencji, również 30 dnia każdego miesiąca, łącznie z ratą kapitałową. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. 4.Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową, na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 1M (notowanej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego miesięcznego okresu obrachunkowego) powiększonej o oferowaną marżę banku. Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona. Do obliczenia wysokości odsetek proszę przyjąć: WIBOR 1M z dnia 31 lipca 2013 r.; początek naliczania odsetek - 03 września 2013 r. oraz że rok składa się z 360 dni a każdy miesiąc z 30 dni. 5.Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Wykonawca (bank) nie może żądać innego zabezpieczenia kredytu. 6.Zamawiający zastrzega sobie: 1)Wykonawca nie będzie żądał: prowizji od udzielonego kredytu, opłat za niewykorzystanie części kredytu lub za przedterminową spłatę kredytu, opłaty za złożenie wniosku kredytowego oraz innych opłat; 2)zmianę terminu uruchomienia kredytu, bez dodatkowych kosztów, w tym przejście środków niewykorzystanych w danej transzy do kolejnej transzy kredytu, 3)prawo wcześniejszej spłaty kredytu lub rezygnację z części kredytu bez dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą, 4)naliczanie odsetek będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty, 5)zmiany harmonogramu spłaty kredytu w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu lub przedterminowej spłaty części kredytu, 6)Wykonawca nie będzie żądał uzależnienia udzielenia kredytu od przejęcia bankowej obsługi budżetu Zamawiającego. 7.Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia zgody wybranemu wykonawcy na zrefinansowanie kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). 8.W celu wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego przez wykonawcę, udostępnia się poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.dobragmina.com.pl załącza się niezbędne Uchwały Rady Miejskiej w Dobrej, Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, Sprawozdania roczne Rb-28S, Sprawozdania kwartalne Rb-NDS, Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, Statut Gminy Dobra oraz wykaz instytucji, w których Gmina Dobra korzysta z kredytów..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 30.12.2020.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Nie żąda się wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający zezwolenia uprawniające do wykonywania czynności bankowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z póz. zm.). Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy z załączonym harmonogramem spłaty kredytu

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: 1)udzielenia kredytu w transzach - w przypadku zamiany warunków finansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej, 2)zmniejszenia marży kredytu przez bank - na wniosek (propozycję) wybranego banku, który udzielił Zamawiającemu kredytu; 3)skrócenia okresu spłaty kredytu oraz zmniejszenia kwoty kredytu - w przypadku uzyskania przez Zamawiającego ponadplanowych dochodów własnych, 4)zmiany przeznaczenia kredytu - w przypadku zmiany budżetu Gminy Dobra, 5)zmiany terminów dostępności kredytu, a także ich wysokości - w przypadku zmiany harmonogramu realizacji wydatków z kredytu, 6)zmiany terminów spłat rat kredytu - jeżeli Zamawiający będzie przewidywał trudności finansowe w dotrzymaniu określonego w siwz terminu spłat. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dobragmina.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, pok. nr 8 (sekretariat Urzędu).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:23.08.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, pok. nr 8 (sekretariat Urzędu).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Burmistrz Dobrej

Barbara Wilczek

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 01.08.2013.14.44.38_Ogloszenie.pdf 2013-08-01 14:44:38 233,9KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 01.08.2013.14.44.38_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-08-01 14:44:38 397,4KB 163 razy
2 01.08.2013.14.45.55_Zalacznik_nr_5_-_Uchwala_ws._uchwalenia_budzetu_na_2013_rok.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-08-01 14:45:55 84,5KB 147 razy
3 01.08.2013.14.46.20_Zalacznik_nr_6_-_Uchwala_w_sprawie_WPF_na_lata_2013-2020.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-08-01 14:46:20 405,1KB 140 razy
4 01.08.2013.14.46.32_Zalacznik_nr_7_-_Uchwala_RIO_ws._wydania_opinii_o_projekcie_uchwaly_budzetowej_na_2013_rok.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-08-01 14:46:32 168,3KB 155 razy
5 01.08.2013.14.46.42_Zalacznik_nr_8_-_Uchwala_RIO_ws._wydania_opinii_o_projekcie_WPF_na_lata_2013-2020.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-08-01 14:46:42 109,2KB 195 razy
6 01.08.2013.14.46.51_Zalacznik_nr_9_-_Uchwala_RIO_ws._wydania_opinii_o_prawidlowosci_planowanej_kwoty_dlugi_na_lata_2013-2020.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-08-01 14:46:51 84,5KB 152 razy
7 01.08.2013.14.47.03_Zalacznik_nr_10_-_Uchwala_RIO_ws._wydania_opinii_o_mozliwosci_sfinansowania_planowanego_deficytu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-08-01 14:47:03 83,2KB 143 razy
8 01.08.2013.14.47.14_Zalacznik_nr_11_-_Uchwala_ws._wydania_opinii_o_mozliwosci_splaty_kredytu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-08-01 14:47:14 211,6KB 153 razy
9 01.08.2013.14.47.38_Zalacznik_nr_12_-_Rb-28S_-_31_grudnia_2011.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-08-01 14:47:38 1,2MB 157 razy
10 01.08.2013.14.47.52_Zalacznik_nr_13_-_Rb-NDS_-_31_grudzien_2011.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-08-01 14:47:52 97,2KB 157 razy
11 01.08.2013.14.48.18_Zalacznik_nr_14_-_Rb-28S_-_31_grudzien_2012.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-08-01 14:48:18 1,5MB 146 razy
12 01.08.2013.14.48.31_Zalacznik_nr_15_-_Rb-NDS_-_31_grudzien_2012.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-08-01 14:48:31 101,4KB 158 razy
13 01.08.2013.14.49.03_Zalacznik_nr_16_-_Rb-28S_-_30_czerwca_2013.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-08-01 14:49:03 1,5MB 153 razy
14 01.08.2013.14.49.17_Zalacznik_nr_17_-_Rb-NDS_-_30_czerwca_2013.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-08-01 14:49:17 79,0KB 144 razy
15 01.08.2013.14.49.35_Zalacznik_nr_18_-_Uchwala_RIO_ws._wydania_opinii_o_sprawozdaniu_z_wykonania_budzetu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-08-01 14:49:35 166,0KB 143 razy
16 01.08.2013.14.49.51_Zalacznik_nr_19_-_REGON.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-08-01 14:49:51 43,7KB 140 razy
17 01.08.2013.14.50.13_Zalacznik_nr_20_-_Statut.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-08-01 14:50:13 438,4KB 142 razy
18 01.08.2013.14.50.34_Zalacznik_nr_21_-_Wykaz_kredytow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-08-01 14:50:34 22,7KB 142 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 06.08.2013.12.15.42_Wyjasnienie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-08-06 12:15:42 132,7KB
Wynik postępowania
1 27.08.2013.08.06.57_Informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2013-08-27 08:06:57 323,7KB
Udzielenie zamówienia
1 03.09.2013.10.55.59_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2013-09-03 10:55:59 123,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 01-08-2013 14:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 01-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Administrator 03-09-2013 10:55