Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Dobra

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.dobragmina.com.pl


Dobra: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Dobra
Numer ogłoszenia: 188818 - 2013; data zamieszczenia: 14.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Dobra , Rynek 1, 72-210 Dobra, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3914528, faks 91 5790541.

·         Adres strony internetowej zamawiającego:www.dobragmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Dobra.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1.Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Dobra i dostarczenie ich do miejsca zagospodarowania lub utylizacji. 2.Oznaczenie usług wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90500000-2 usługi związane z odpadami 90511000-2 usługi wywozu odpadów 90512000-9 usługi transportu odpadów 34928480-6 pojemniki i kosze na odpady i śmieci. Wymienione usługi należą do kategorii usług CPC nr 16. 3.Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: 1)ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.), 2)ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.), 3)ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), 4)rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122; oraz zgodnie z: 5)uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej nr XXVII/172/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra, dalej zwaną Regulaminem; 6)uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej nr XXVII/173/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 4.Charakterystyka Gminy Dobra: 1)gmina miejsko-wiejska, 2)Gminę Dobra zamieszkuje obecnie ok. 3954 mieszkańców (zameldowanych na pobyt stały i czasowy jest 4364 osób, w mieście 2270; przyjęto, że część osób wyjechało za granicę lub z innych powodów - studia, praca - nie zamieszkują na terenie Gminy Dobra); 3)liczba nieruchomości zamieszkałych wynosi 654, w tym jednorodzinnych - 530, wielorodzinnych - 124 (minimum 4 wyodrębnione lokale); 4)ilość wytworzonych odpadów komunalnych ogółem, które trzeba będzie odebrać, w okresie trwania umowy (18 miesięcy), od właścicieli nieruchomości zamieszkanych szacuje się na ok. 1400 Mg/rok; w tym: a)odpadów zbieranych selektywnie ok. 236 Mg/rok (wielkogabarytowe - 12 Mg, opakowania ze szkła i szkło - 39 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych - 18 Mg, papier i tektura - 3 Mg, odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - 14 Mg, biodegradacyjne - 150 Mg); b)odpadów zmieszanych ok. 1164 Mg/rok - powstałych po wyselekcjonowaniu frakcji odpadów wymienionych w ppkt a), (od mieszkańców - 1080 Mg, z cmentarzy komunalnych - 70 Mg, z koszy ulicznych - 9 mg, z przystanków autobusowych - 3 Mg, z targowisk - 2 Mg); 5)właściciele nieruchomości (ok. 99%) posiadają pojemniki na odpady komunalne; 6)na ternie Gminy znajduje się 20 gniazd z pojemnikami, w których gromadzone jest szkło; 7)aktualnie obowiązujący cennik w RIPOK w Słajsinie: a)cena przyjęcia na składowisko 1 Mg odpadów zmieszanych - 240,00 zł/Mg brutto; b)cena przyjęcia na składowisko 1 Mg odpadów segregowanych: - opakowania z papieru i tektury - nieodpłatnie, - opakowania z tworzyw sztucznych - nieodpłatnie, - opakowania z drewna - nieodpłatnie, - opakowania z metali - nieodpłatnie, - opakowania wielomateriałowe - nieodpłatnie, - zmieszane odpady opakowań - nieodpłatnie, - opakowania ze szkła - nieodpłatnie, - opakowania z tekstyliów - nieodpłatnie, - odpady kuchenne ulegające biodegradacji - 150,00 zł/Mg - baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16.06.03) - 160,00 zł, - inne baterie i akumulatory - 160,00 zł, - odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów - 16,00 zł/Mg, - gruz ceglany - 16,00 zł/Mg, - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, materiały ceramiczne, itp. - 180,00 zł/Mg, - usunięte tynki, tapety, okleiny itp. - 100,00 zł/ Mg, - odpady z remontów i przebudowy dróg - 100,00 zł/Mg, - odpadowa papa - 240,00 zł/Mg, - urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17.05.05 - 15,00 zł/Mg 8)do SIWZ załączono: wykaz nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobra oraz wykaz gniazd, w których gromadzone jest szkło. 9)Zgodnie z Regulaminem właściciele nieruchomości są zobowiązani do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych i wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki odpowiednio oznakowane do prowadzenia selektywnej zbiórki. 10)Gmina Dobra utworzy tymczasowy gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK - lokalizacja ul. Traugutta 2 lub teren oczyszczalni ścieków), który zostanie wyposażony w kontenery przez wykonawcę oraz będzie przez niego prowadzony. 11)Zgodnie z art. 9e ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r poz. 391) w związku z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), Wykonawca odebrane z terenu Gminy Dobra odpady komunalne zmieszane, biodegradowalne i zielone oraz zbierane selektywnie przekazywać będzie do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Słajsinie, gm. Nowogard. Obiekt ten jest Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (dalej RIPOK) dla regionu gospodarki odpadami CZG R-XXI. Opłatę za zagospodarowanie odpadów przekazanych do RIPOK w Słajsinie ponosił będzie Zamawiający. Adres Instalacji: Słajsino 30, 72-200 Nowogard. Podmiot odpowiedzialny za eksploatację instalacji: Celowy Związek Gmin R-XXI, Słajsino 30, 72-200 Nowogard 5.W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: 1)Wyposażenie tymczasowego PSZOK, przed rozpoczęciem wykonania usługi odbioru odpadów komunalnych, w następujące kontenery: - kontener stalowy o pojemności minimum 10 m3 - 1 szt. - pojemniki stalowe o pojemności minimum 5 m3 - 4 szt. - pojemniki na akumulatory o pojemności 0,6 m3 - 1 szt. - pojemniki na świetlówki o pojemności do 140 szt. - 1 szt. 2)Zaopatrywanie właścicieli nieruchomości (zgodnie z wykazem nieruchomości załączonym do SIWZ) w worki 120 dm3z folii PEHD, przez okres trwania umowy; koszt worków wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej zryczałtowanej, określonej w ofercie wykonawcy, za 1 Mg zebranych i przekazanych do zagospodarowania odpadów selektywnie zbieranych. 3)Odbieranie odpadów komunalnych (w każdej ilości), od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z częstotliwością określoną w Regulaminie, z podziałem na: a)zmieszane odpady komunalne, po wyselekcjonowaniu: zużytych baterii i akumulatorów; zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, szkła, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, chemikaliów, zużytych opon, opakowań po środkach ochrony roślin, przeterminowanych leków, papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych; b)selektywnie zbierane: papier i tekturę, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe; c)odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone; 4)Odbieranie szkła z ogólnodostępnych 20 punktów na terenie Gminy Dobra i transport ich do RIPOK w Słajsinie; 5)Transport i przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zbieranych (w każdej ilości), w tym określonych w pkt. 2, do RIPOK w Słajsinie; 6)Prowadzenie tymczasowego GPSZOK, w którym będą odbierane od mieszkańców następujące rodzaje odpadów: a)papier i tektura (20 01 01), b)tworzywa sztuczne (20 10 39), c)metale (20 01 40), d)szkło (20 01 02), e)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 35*, 20 01 36), f)wielkogabarytowe (20 03 07), g)zużyte baterie i akumulatory (20 01 33*, 20 01 34), h)zużyte opony (20 03 99), i)lekarstwa (20 01 31*, 20 01 32), j)popiół, k)odpady biodegradowalne, l)odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie, za wyjątkiem odpadów zawierających azbest, m)inne odpady komunalne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych. Tymczasowy GPSZOK powinien funkcjonować od dnia jego przekazania wykonawcy przez Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 12:00. Przewiduje się możliwość weryfikacji godzin funkcjonowania w zależności od pory roku oraz potrzeb mieszkańców. Wykonawca będzie przyjmował wymienione wyżej odpady dostarczone przez mieszkańca Gminy Dobra, po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy (np. dowód osobisty, umowa najmu, potwierdzenie dokonywanie opłat za odpady itp.). Przy odbiorze poszczególnych frakcji wyselekcjonowanych odpadów wykonawca będzie ważył te odpady lub w inny sposób określał ich ilość, co zanotuje w ewidencji jakościowej i ilościowej przyjmowanych odpadów wraz ze adresem posesji/właściciela nieruchomości. Wykonawca ma obowiązek wydać mieszkańcowi dokument potwierdzający przyjęcie jego odpadów do GPSZOK. Wykonawca przekazuje selektywnie zebrane odpady do RIPOK w Słajsinie. Odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w GPSZOK będzie odbywał się z częstotliwością dopasowaną do potrzeb oraz na zgłoszenie Zamawiającego, 7)prowadzenie, przynajmniej 2 razy w roku, zbiórki z terenów nieruchomości zamieszkałych mebli i odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; terminy i harmonogram zbiórek zostaną uzgodnione przez wykonawcę z Zamawiającym. Realizacja usługi będzie polegała na poinformowaniu mieszkańców o organizowaniu tzw. wystawki (z podaniem dnia i godzin odbioru ww. odpadów) w formie ogłoszeń, na stronie internetowej wykonawcy oraz Zamawiającego, informacji podanej w administracjach osiedlowych wszystkich zasobów mieszkaniowych na terenie Gminy; zbiórka powinna być tak zaplanowana, żeby objęła cały teren Gminy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 34.92.84.80-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:1.Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł). 2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 2.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank : Bank Spółdzielczy w Goleniowie, Oddział Chociwel Nr rachunku : 36 9375 1041 5502 4471 2000 0010 3.W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 4.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Dobrej, ul. Rynek 1, w sekretariacie Urzędu, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 5.Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w tym względzie: a)posiadają zezwolenie na zbieranie i transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zm.); b)są wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra, prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy w Dobrej. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających posiadanie zezwolenia oraz wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy w Dobrej, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali (lub wykonują) usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym tj.: 1) bazą magazynowo-transportową usytuowaną na terenie Gminy Dobra lub w odległości nie większej niż 60 km od jej granicy; do której posiada tytuł prawny, spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 2) co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz 3) co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 4) co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami oraz opisu urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę usług w celu zapewnienia jakości, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    nie określa się minimalnych standardów. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złozonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy muszą posiadać: a) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 40000,00 zł (czterdzieści tysięcy zł), b) ubezpieczoną odpowiedzialność cywilną w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000,00 zł (pięćset tysięcy zł). Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową oraz opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca ma ubezpieczoną odpowiedzialność cywilną, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia n/w okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1)wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego; 2)zmiana treści umowy wynikać będzie z konieczności dostosowania do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w trakcie wykonywania zamówienia (w tym zmiana wysokości podatku VAT); 3)zmiana sposobu i organizacji wykonywania przedmiotu umowy uzasadniona wprowadzonymi przez Zamawiającego zmianami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra oraz zmianami uchwały Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 4)zwiększenia lub zmniejszenia liczby właścicieli nieruchomości, od których należy odbierać odpady komunalne. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego opis zmiany i uzasadnienie zmiany. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Zmiany umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dobragmina.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1 72 - 210 Dobra, p. Sebastian Kuran, pok. Nr 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:22.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Miejskim w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, w sekretariacie Urzędu.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Burmistrz Dobrej

Barbara Wilczek

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 14.05.2013.15.02.57_Ogloszenie.pdf 2013-05-14 15:02:57 264,6KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 14.05.2013.15.03.28_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-14 15:03:28 961,3KB 523 razy
Wynik postępowania
1 03.06.2013.09.58.22_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2013-06-03 09:58:22 314,2KB
Udzielenie zamówienia
1 13.06.2013.11.49.26_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2013-06-13 11:49:27 193,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 14-05-2013 15:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 14-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Administrator 13-06-2013 11:49