Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Udzielenie Gminie Dobra kredytu w wysokości 1 500 000 zł

Dobra: Udzielenie Gminie Dobra kredytu w wysokości 1 500 000 zł
Numer ogłoszenia: 190956 - 2011; data zamieszczenia: 08.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobra , Rynek 1, 72-210 Dobra, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3914528, faks 91 5790541.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobragmina.pl, www.bip.dobragmina.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie Gminie Dobra kredytu w wysokości 1 500 000 zł.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Dobra kredytu długoterminowego (na okres 8 lat) kredytu w wysokości 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł). Gmina przeznaczy kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu 2011 r. obejmującego wkład własny Gminy na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 2.Dostępność kredytu - 1 500 000 zł na dzień 05.08.2011 r., przelewem na rachunek bankowy Gminy Dobra. 3.Spłata kredytu nastąpi w miesięcznych ratach kapitałowych, 20 dnia każdego miesiąca: 96 rat po 15 625 zł każda, z uwzględnieniem karencji do 20 stycznia 2012 r. Spłata odsetek nastąpi bez okresu karencji, również 20 dnia każdego miesiąca, łącznie z ratą kapitałową. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. 3.Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową, na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 1M (notowanej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego miesięcznego okresu obrachunkowego) powiększonej o oferowaną marżę banku. Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona. Do obliczenia wysokości odsetek proszę przyjąć: WIBOR 1M z dnia 15 lipca 2011 r.; początek naliczania odsetek - 06 sierpnia 2011 r. oraz, że rok składa się z 360 dni a każdy miesiąc z 30 dni. 4.Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Wykonawca (bank) nie może żądać innego zabezpieczenia kredytu. 5.Zamawiający zastrzega sobie: 1)odbiór kredytu w transzach, 2)Wykonawca nie będzie żądał: prowizji od udzielonego kredytu, opłat za niewykorzystanie części kredytu lub za przedterminową spłatę kredytu, opłaty za złożenie wniosku kredytowego oraz innych opłat; 3)zmianę terminu uruchomienia kredytu, bez dodatkowych kosztów, w tym przejście środków niewykorzystanych w danej transzy do kolejnej transzy kredytu, 4)prawo wcześniejszej spłaty kredytu lub rezygnację z części kredytu bez dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą, 5)naliczanie odsetek będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty, 6)zmiany harmonogramu spłaty kredytu w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu lub przedterminowej spłaty części kredytu, 7)uzależnienia przez wykonawcę udzielenia kredytu od przejęcia bankowej obsługi budżetu Zamawiającego. 6.Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia zgody wybranemu wykonawcy na zrefinansowanie kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). 7.W celu wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego przez wykonawcę, udostępnia się poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.dobragmina.com.pl załącza się do siwz następujące informacje: 1)Uchwała Nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2011 roku. 2)Uchwała Nr CLV/315/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Dobra. 3)Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. 4)Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. 5)Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. 6)Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. 7)Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011 roku. 8)Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011 roku. 9)Uchwała Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2011 rok. 10)Uchwała Nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2011-2020. 11)Uchwała Nr CXXXIX/417/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobra na 2011 rok. 12)Uchwała Nr CXXXIX/418/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Dobra w 2011 roku. 13)Uchwała Nr CXXXIX/419/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra. 14)Uchwała Nr XI/66/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Dobra w 2011 roku. 15)Uchwała Nr XV/78/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego. 16)Uchwała Nr LXVII/239/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Dobrej z wykonania budżetu za 2010 r. 17)Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON. 18)Statut Gminy Dobra - załącznik do uchwały nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 stycznia 2003 roku. 19)Wykaz instytucji, w których Gmina Dobra korzysta z kredytów..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2019.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        U udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający zezwolenia uprawniające do wykonywania czynności bankowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z póz. zm.). Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy z załączonym harmonogramem spłaty kredytu

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: 1)udzielenia kredytu w transzach - w przypadku zamiany warunków finansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej, 2)zmniejszenia marży kredytu przez bank - na wniosek (propozycję) wybranego banku, który udzielił Zamawiającemu kredytu; 3)skrócenia okresu spłaty kredytu oraz zmniejszenia kwoty kredytu - w przypadku uzyskania przez Zamawiającego ponadplanowych dochodów własnych, 4)zmiany przeznaczenia kredytu - w przypadku zmiany budżetu Gminy Dobra, 5)zmiany terminów dostępności kredytu, a także ich wysokości - w przypadku zmiany harmonogramu realizacji wydatków z kredytu, 6)zmiany terminów spłat rat kredytu - jeżeli Zamawiający będzie przewidywał trudności finansowe w dotrzymaniu określonego w siwz terminu spłat. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dobragmina.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w Urzędzie Gminy Dobra, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, pok. nr 8 (sekretariat Urzędu).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2011 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Dobra, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, pok. nr 8 (sekretariat Urzędu).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf 2011-07-08 11:46:26 22,1KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-07-08 11:48:03 336,6KB 118 razy
2 Zalacznik_nr_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-07-08 11:50:55 33,4KB 59 razy
3 Zalacznik_nr_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-07-08 11:51:05 91,2KB 138 razy
4 Zalacznik_nr_6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-07-08 11:51:26 1,1MB 47 razy
5 Zalacznik_nr_7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-07-08 11:51:36 84,7KB 52 razy
6 Zalacznik_nr_8.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-07-08 11:51:59 1,1MB 47 razy
7 Zalacznik_nr_9.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-07-08 11:52:08 80,9KB 28 razy
8 Zalacznik_nr_10.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-07-08 11:52:15 79,9KB 61 razy
9 Zalacznik_nr_11.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-07-08 11:52:33 1,0MB 64 razy
10 Zalacznik_nr_12.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-07-08 11:52:48 576,4KB 79 razy
11 Zalacznik_nr_13.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-07-08 11:52:59 429,5KB 49 razy
12 Zalacznik_nr_14.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-07-08 11:53:08 112,3KB 64 razy
13 Zalacznik_nr_15.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-07-08 11:53:19 53,0KB 137 razy
14 Zalacznik_nr_16.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-07-08 11:53:29 62,2KB 137 razy
15 Zalacznik_nr_17.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-07-08 11:53:35 47,9KB 147 razy
16 Zalacznik_nr_18.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-07-08 11:53:43 81,9KB 62 razy
17 Zalacznik_nr_19.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-07-08 11:53:53 108,0KB 151 razy
18 Zalacznik_nr_20.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-07-08 11:54:02 43,7KB 25 razy
19 Zalacznik_nr_21.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-07-08 11:54:09 25,7KB 66 razy
20 Zalacznik_nr_22.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-07-08 11:55:02 4,2MB 39 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2011-07-29 12:50:45 275,9KB
Udzielenie zamówienia
1 OGA_OSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMA_WIENIA.doc 2011-08-08 12:48:15 29KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 08-07-2011 11:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Kaczmarek 08-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Kaczmarek 08-08-2011 12:48