Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Udzielenie Gminie Dobra kredytu w wysokości 2 200 000 zł

Dobra: Udzielenie Gminie Dobra kredytu w wysokości 2 200 000 zł
Numer ogłoszenia: 209368 - 2010; data zamieszczenia: 14.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Dobrej , Rynek 1, 72-210 Dobra, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3914528, 3914538, faks 091 5790541.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobragmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie Gminie Dobra kredytu w wysokości 2 200 000 zł.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Dobra kredytu długoterminowego (na okres 10 lat) w wysokości 2 200 000 zł (słownie: dwa miliony dwieście zł). Gmina przeznaczy kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu 2010 r. obejmującego wkład własny Gminy na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 2. Dostępność kredytu - 2 200 000 zł na dzień 30.07.2010 r., przelewem na rachunek bankowy Gminy Dobra. 3. Spłata kredytu nastąpi w miesięcznych ratach kapitałowych, 20 dnia każdego miesiąca: pierwsza rata w wysokości - 18 373 zł, 119 rat po 18 333 zł każda, z uwzględnieniem karencji do 20 stycznia 2011 r. Spłata odsetek nastąpi bez okresu karencji, również 20 dnia każdego miesiąca, łącznie z ratą kapitałową. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. 3. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową, na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 3M (notowanej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego miesięcznego okresu obrachunkowego) powiększonej o oferowaną marżę banku. Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona. Do obliczenia wysokości odsetek proszę przyjąć: WIBOR 3M z dnia 15 lipca 2010 r.; początek naliczania odsetek - 30 lipca 2010 r. oraz, że rok składa się z 360 dni a każdy miesiąc z 30 dni. 4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Wykonawca (bank) nie może żądać innego zabezpieczenia kredytu. 5. Zamawiający zastrzega sobie: 1) odbiór kredytu w transzach, 2) Wykonawca nie będzie żądał: prowizji od udzielonego kredytu, opłat za niewykorzystanie części kredytu lub za przedterminową spłatę kredytu, opłaty za złożenie wniosku kredytowego oraz innych opłat; 3) zmianę terminu uruchomienia kredytu, bez dodatkowych kosztów, w tym przejście środków niewykorzystanych w danej transzy do kolejnej transzy kredytu, 4) prawo wcześniejszej spłaty kredytu lub rezygnację z części kredytu bez dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą, 5) naliczanie odsetek będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty, 6) zmiany harmonogramu spłaty kredytu w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu lub przedterminowej spłaty części kredytu, 7) uzależnienia przez wykonawcę udzielenia kredytu od przejęcia bankowej obsługi budżetu Zamawiającego. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia zgody wybranemu wykonawcy na zrefinansowanie kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). 7. W celu wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego przez wykonawcę, udostępnia się poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.dobragmina.com.pl załącza się do siwz następujące informacje: 1) uchwałę Rady Gminy Dobra w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 2) budżet Gminy Dobra na 2010r., 3) sprawozdanie Rb-NDS z wykonania budżetu 2009r. 4) prognozę długu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2020.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający zezwolenia uprawniające do wykonywania czynności bankowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z póz. zm.). Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy z załączonym harmonogramem spłaty kredytu

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) udzielenia kredytu w transzach - w przypadku zamiany warunków finansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej, 2) zmniejszenia marży kredytu przez bank - na wniosek (propozycję) wybranego banku, który udzielił Zamawiającemu kredytu; 3) skrócenia okresu spłaty kredytu oraz zmniejszenia kwoty kredytu - w przypadku uzyskania przez Zamawiającego ponadplanowych dochodów własnych, 4) zmiany przeznaczenia kredytu - w przypadku zmiany budżetu Miasta Inowrocławia, 5) zmiany terminów dostępności kredytu, a także ich wysokości - w przypadku zmiany harmonogramu realizacji wydatków z kredytu, 6) zmiany terminów spłat rat kredytu - jeżeli Zamawiający będzie przewidywał trudności finansowe w dotrzymaniu określonego w siwz terminu spłat. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dobragmina.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w Urzędzie Gminy Dobra, pok. nr 8 (sekretariat Urzędu).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Dobra, pok. nr 8 (sekretariat Urzędu).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-14 15:16:32 320,5KB 173 razy
2 Zalacznik_nr_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-14 15:16:48 332,5KB 161 razy
3 Zalacznik_nr_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-14 15:18:03 2,4MB 164 razy
4 Zalacznik_nr_6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-14 16:21:41 3,0MB 159 razy
5 Zalacznik_nr_7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-14 16:23:00 2,3MB 189 razy
6 Zalacznik_nr_8.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-14 16:33:37 3,2MB 155 razy
7 Zalacznik_nr_9.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-14 16:34:17 2,2MB 183 razy
8 Zalacznik_nr_10.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-14 16:53:44 3,0MB 162 razy
9 Zalacznik_nr_11.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-14 16:55:15 1,9MB 163 razy
10 Zalacznik_nr_12.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-14 16:56:00 2,6MB 154 razy
11 Zalacznik_nr_13.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-14 17:12:58 2,4MB 163 razy
12 Zalacznik_nr_14.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-14 17:13:15 426,6KB 174 razy
13 Zalacznik_nr_15.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-14 17:14:11 81,5KB 175 razy
14 Zalacznik_nr_16.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-14 17:24:19 246,5KB 195 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zmiany_w_SIWZ_19.07.2010.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-07-19 15:06:22 247,5KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_19.07.2010.doc 2010-07-19 13:58:13 30KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 14-07-2010 15:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 14-07-2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Arkadiusz Mitłosz 23-07-2010 14:12