Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego: - Zadanie Nr 19: Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Dobrej, - Zadanie Nr 20: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej

Dobra: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego: - Zadanie Nr 19: Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Dobrej, -Zadanie Nr 20: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej
Numer ogłoszenia: 127270 - 2010; data zamieszczenia: 10.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Dobrej , Rynek 1, 72-210 Dobra, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3914528, 3914538, faks 091 5790541.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobragmina.pl; www.bip.dobragmina.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego: - Zadanie Nr 19: Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Dobrej, -Zadanie Nr 20: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja Gimnazjum w Dobrej oraz Szkoły Podstawowej w Dobrej z podziałem na: 1. Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Dobrej a)Ocieplenie stropu poddasza - maty z wełny mineralnej b)Wymiana okien drewnianych na PCV - 27 szt. c)Wymiana starych drzwi zewnętrznych - 2 szt. d)Ocieplenie ścian przy gruncie - styropian e)Modernizacja instalacji c.o. - wymiana grzejników na płytowe (44 szt.), zawory termostatyczne (44 szt.) wymiana pionów i poziomów na miedziane, hermetyzacja i regulacja 2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej a)Ocieplenie stropu poddasza b)Ocieplenie stropodachu c)Wymiana okien drewnianych na PCV - 58 szt. d)Wymiana starych drzwi zewnętrznych drewnianych na PCV - 4 szt. e)Ocieplenie ścian zewnętrznych f)Ocieplenie ścian przy gruncie g)Modernizacja instalacji c.o. - kompleksowa wymiana instalacji c.o. - (100 grzejników, 100 zaworów termostat., hermetyzacja i regulacja).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.11.00-7, 45.32.10.00-3, 45.41.00.00-4, 45.30.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wadium należy wnieść w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) w terminie do dnia 25.05.2010 r. do godziny 12:00. Decyduje data i godzina wpływu środków do zamawiającego. 2.Wadium może być wnoszone: 1)w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Dobrej: Bank Spółdzielczy w Goleniowie Oddział Chociwel nr: 36 9375 1041 5502 4471 2000 0010 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - oryginał dokumentu załączyć do oferty. 3.Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w przypadku, gdy: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw. Zamawiający zwróci wadium jeśli wykonawca udowodni, że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 5.W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1)zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 3 bez potwierdzania tych okoliczności, 2)termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3)miejsce i termin zwrotu gwarancji. 6.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 7.Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony, a oferta uznana za odrzuconą. 8.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 9.Dyspozycję w zakresie wypłaty wadium wpłaconego w formie pieniężnej dla wykonawców, których oferty nie zostaną wybrane, zamawiający przekaże do właściwego oddziału banku wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została wybrana, lecz nie później niż następnego dnia po zakończeniu związania ofertą. 10.W przypadku unieważnienia postępowania, dyspozycję w zakresie wypłaty wadium wpłaconego w formie pieniężnej dla wykonawców, zamawiający przekaże do właściwego oddziału banku wykonawcy niezwłocznie po podjęciu ww. decyzji. 11.Dyspozycję w zakresie wypłaty wadium wpłaconego w formie pieniężnej dla wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, zamawiający przekaże do właściwego oddziału banku wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12.Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13.Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zgłoszeniu pisemnego wniosku przez wykonawcę: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 2) który został wykluczony z postępowania, 3) którego oferta została odrzucona. 14.Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykażą wykonanie w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres) wykonanie minimum jednej roboty budowlanej polegającej na ociepleniu budynku styropianem o łącznej powierzchni minimum 1000 m2 oraz jednej roboty budowlanej polegającej na montażu instalacji centralnego ogrzewania, a także przedstawią wykaz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Dysponują, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno - budowlanej oraz jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlanymi w specjalności: instalacji sanitarnych określonymi przepisami ustawy - prawo budowlane. Kadra kierownicza winna legitymować się przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1)opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 2.000.000,00 zł, 2)posiadają środki finansowe lub dostęp do środków finansowych w postaci kredytu w wysokości 30 % zaproponowanego wynagrodzenia brutto.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)Kosztorysy ofertowe wraz z zestawieniem materiałów, sprzętu i roboczogodzin sporządzony przez Wykonawcę w wersji papierowej z podziałem na etapy robót wymienione w punkcie nr 4 SIWZ. 2)Harmonogramy rzeczowo-finansowe na poszczególne zadania - załączniki 11 A i 11 B SIWZ. 3)Potwierdzenie dokonania wizji lokalnej - osobne na każde zadanie tj. załącznik 12 A i 12 B SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartych umów w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w punkcie 16 SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dobragmina.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Dobrej 72-210 Dobra ul. Rynek 1, pok. Nr 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2010 godzina 12:00, miejsce: Urzad Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra - pok. nr 8 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że zadanie to jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013, w ramach działania 9.3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, Priorytet IX - Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

-        Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 10.05.2010 r.  Nr ogłoszenia: 127270 – 2010

-        Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie Zamawiającego od dnia 10.05.2010 r. do dnia …………………………….

-        Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.bip.dobragmina.com.pl od dnia 10.05.2010 r.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_-_termomodernizacja_Gimnazjum_i_Szkoly_Podstawowej_w_Dobrej.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-05-10 16:06:05 590,5KB 133 razy
2 Zalacznik_nr_8_-_Gimnazjum_-_przedmiary_robot.rar Po terminie otwarcia ofert 2010-05-10 16:06:32 265,7KB 134 razy
3 Zalacznik_nr_8_-_Szkola_Podstawowa_-_przedmiary_robot.rar Po terminie otwarcia ofert 2010-05-10 16:06:58 484,6KB 132 razy
4 Zalacznik_nr_9_-_Gimnazjum_-_specyfikacje_techniczne.rar Po terminie otwarcia ofert 2010-05-10 16:07:14 495,4KB 123 razy
5 Zalacznik_nr_9_-_Szkola_Podstawowa_-_specyfikacje_techniczne.rar Po terminie otwarcia ofert 2010-05-10 16:08:01 745,6KB 120 razy
6 Zalacznik_nr_10_-_Gimnazjum_-_projekty_budowlane.rar Po terminie otwarcia ofert 2010-05-10 16:09:31 5,6MB 124 razy
7 Zalacznik_nr_10_-_Szkola_Podstawowa_-_projekty_budowlane_-_centralne_ogrzewanie.rar Po terminie otwarcia ofert 2010-05-10 16:18:56 4,0MB 122 razy
8 Zalacznik_nr_10_-_Szkola_Podstawowa_-_projekty_budowlane_-_roboty_budowlane.rar Po terminie otwarcia ofert 2010-05-10 16:20:55 6,5MB 130 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2010-06-01 15:09:07 1,0MB
Udzielenie zamówienia
1 Informacja_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2010-06-24 11:34:04 29KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 10-05-2010 15:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 10-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Arkadiusz Mitłosz 24-06-2010 11:35