Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Usługa cateringowa - zbiorowe żywienie dzieci uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej w Dobrej, Szkole Podstawowej w Wojtaszycach i Gimnazjum w Dobrej w ramach projektu: Nie dajcie gnuśnieć umysłom. Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2010 i 2011

Usługa cateringowa - zbiorowe żywienie dzieci uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej w Dobrej, Szkole Podstawowej w Wojtaszycach
i Gimnazjum w Dobrej w ramach projektu: Nie dajcie gnuśnieć umysłom - wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2010 - 2011

Numer ogłoszenia: 432194 - 2009; data zamieszczenia: 16.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Dobrej , Rynek 1, 72-210 Dobra, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3914528, 3914538, faks 091 5790541.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobragmina.pl, http://bip.dobragmina.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa cateringowa - zbiorowe żywienie dzieci uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej w Dobrej, Szkole Podstawowej w Wojtaszycach i Gimnazjum w Dobrej w ramach projektu: Nie dajcie gnuśnieć umysłom - wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2010 - 2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa - zbiorowe żywienie dzieci uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne w: -Szkole Podstawowej w Dobrej, ul. Mieszczańska 2, 72-210 Dobra, -Szkole Podstawowej w Wojtaszycach, Wojtaszyce 39, 72-210 Dobra, -Gimnazjum w Dobrej, ul. Strażacka 2, 72-210 Dobra. w ramach projektu: Nie dajcie gnuśnieć umysłom - wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2010 - 2011, polegające na przygotowaniu, dowiezieniu i wydaniu posiłków dla uczniów ww. szkół. Żywienie dzieci i młodzieży odbywać się będzie co najmniej 2 razy w tygodniu od początku stycznia 2010 roku do końca października 2011 roku. Roczna liczba posiłków w 2010 roku wynosi: 17 578 sztuk w tym: -Szkole Podstawowej w Dobrej - 7 196 sztuk -Szkole Podstawowej w Wojtaszycach - 2 680 sztuk -Gimnazjum w Dobrej - 7 702 sztuki Roczna liczba posiłków w 2011 roku wynosi 14 519 sztuk w tym: -Szkole Podstawowej w Dobrej - 6 034 sztuk -Szkole Podstawowej w Wojtaszycach - 2 240 sztuk -Gimnazjum w Dobrej - 6 245 sztuki Łączna liczba posiłków w 2010 i 2011 roku wynosi: 32 097 sztuk. Posiłki będą składać się z następujących części: Część I - danie mięsne (np. gołąbki, gulasz, hot dogi, hamburgery, parówki, ćwiartka kurczaka, kotlet mielony, kotlet schabowy), kasza, ryż, ziemniaki (zamiennie), krokiety, naleśniki, pierogi oraz surówki, jarzynki lub owoc. Część II - kompot lub napój. Ustala się obowiązującą gramaturę posiłków: -danie mięsne - od 80 gram; -kasza, ryż, ziemniaki - 150 gram; -surówka lub jarzynka - 100 gram; -kompot lub napój - 500 ml. Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą też być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa. Gorące posiłki powinny być dostarczane do szkół własnym transportem w specjalistycznych pojemnikach i termosach. Wykonawca zobowiązuje się także do zapewnienia naczyń do spożywania posiłków. W okresie objętym zamówieniem przewiduję się zakupienie łącznie ok. 32 097 posiłków (w 2010 roku - 17 578 posiłków, w 2011 roku - 14 519 posiłków). Jadłospis wraz z kalkulacją układany będzie przez Wykonawcę (zaleca się różnorodność i niepowtarzalność zestawów żywieniowych na przełomie miesiąca) na okres jednego miesiąca i dostarczony koordynatorowi projektu Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym na dane zajęcia przez koordynatora na minimum jeden dzień przed terminem odbywania się zajęć. Ilość posiłków może ulec zmniejszeniu w przypadku choroby dziecka, pobytu w szpitalu itp. Próbki posiłków Wykonawca zobowiązany jest przechowywać we własnym zakresie. Po spożyciu posiłków, Wykonawca usunie z terenu szkół wszelkie odpady żywnościowe oraz zobowiązany jest do przygotowania naczyń do kolejnego posiłku. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do uzyskania pozytywnej decyzji zezwalającej na realizację przedmiotu zamówienia, wydanej przez właściwego inspektora sanitarnego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00-9, 55.52.31.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 22.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium przy składaniu ofert w niniejszym postępowaniu przetargowym

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych. Wykonają przedmiot zamówienia w sposób określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z pkt. 3, Opisu Przedmiotu Zamówienia; Zaakceptują wszystkie wymagania zamawiającego dotyczące niniejszego postępowania przetargowego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy, 2) Oświadczenia Wykonawcy, 3) Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy PZP, 4) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, 5) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 7) Projekt umowy, 8) Oświadczenie o akceptacji projektu umowy..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.dobragmina.com.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra tel. 091 3914528, faks 091 5790541 Adres e-mail: sekretariat@dobragmina.pl Adres internetowy: www.dobragmina.pl,.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.12.2009 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Dobrej - pok. nr 8, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie.doc 2009-12-16 19:56:04 42,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-12-16 19:56:04 135,5KB 139 razy
2 ZaA_A_cznik_nr_1_-_formularz_ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-12-16 19:56:14 31KB 128 razy
3 ZaA_A_cznik_nr_2_-_oA_wiadczenia_Wykonawcy.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-12-16 19:56:21 38,5KB 127 razy
4 ZaA_A_cznik_nr_3_-_art._24_ustawy.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-12-16 19:56:27 20,5KB 128 razy
5 ZaA_A_cznik_nr_4_-_art._22_ustawy.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-12-16 19:56:44 21KB 126 razy
6 ZaA_A_cznik_nr_7_-_Umowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-12-16 19:56:59 55KB 130 razy
7 ZaA_A_cznik_nr_8_-_akceptacja_umowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-12-16 19:57:06 21KB 130 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2009-12-24 11:19:41 738,2KB
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie_zamA_wienia.doc 2011-03-08 12:19:08 35KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Kuran 16-12-2009 19:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 16-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Arkadiusz Mitłosz 08-03-2011 12:19