Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie zawiadomienie stron postępowania o zwróceniu się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach w przedmiocie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 2,3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra.

                                                     Dobra, dnia 02.10.2020 r.

OŚiGW.6220.5.7.2020.AW     

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

 

            Stosownie do art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późm.zm.) informuję, że w związku  z prowadzeniem sprawy na wniosek z dnia 23.09.2020 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 24.09.2020 r., firmy Green Capital S.A. z o. o. z siedzibą przy ul. Słowackiego w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie wydania decyzji środowiskowej polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 2,3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra, zwrócono się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach w przedmiocie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 77 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr z 2020 r., poz. 283 z późn.zm.), jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania decyzji zasięga opinii i uzgadnia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziałem Spraw Terenowych w Koszalinie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łobzie oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Informuję, że zgodnie z art. 10 k.p.a. stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowaniu, w tym również w postępowaniu prowadzonym przed organem opiniującym.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            Ponadto, pouczam o prawie wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Dobrej, w przypadkach wskazanych w art. 37 § 1 Kpa. 

W związku z powyższym strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Dobrej, pok. nr 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7 30 – 15 30  oraz składać uwagi i wnioski w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym- na adres sekretariat@dobragmina.pl- w temacie wniosku należy wpisać ,, ,,Decyzja środowiskowa dotycząca budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 2,3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn.zm.) - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: bip.dobragmina.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz tablicy ogłoszeń właściwego miejscowo Sołectwa.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

          

Burmistrz Dobrej

Krzysztof Wrzesień   

KLAUZULA INFORMACYJNA

            Zgodnie z art. 12 - 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Dobrej jest Burmistrz Dobrej. Dane Urzędu: ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, telefon: 91 39 14 528, e-mail: sekretariat@dobragmina.pl

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Sławomir Kozieł, kontakt e-mail: iod@dobragmina.pl.

3) Dane będą przetwarzane w celu:  

   Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚiGW.6220.2.2020.AW dla przedsięwzięcia: polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW i powierzchnią zabudowy do 2,3 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra.

4) Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana mogą być przekazywane:

  1. Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. Podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe Administratora danych.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z regulacji prawnych,
 w tym Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. - bezterminowo.

6) Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo*
do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania ( jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

7) Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna, że przetwarzanie  danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8) Podanie danych jest *:

- obowiązkowe i wynika z przepisów prawa,

- dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu.

* Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa.
To, z jakiego prawa może Pani/Pan skorzystać zależy od np. podstawy prawnej, na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.

9) Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych są: wypis z rejestru gruntów lub inny dokument wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków pozwalający na ustalanie stron postępowania, jednostki samorządu terytorialnego, sądy powszechne, lub też pochodzą one ze źródeł  publicznie dostępnych.

 

 

 

        

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 02-10-2020 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Witkowska 02-10-2020 14:03