Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zawiadomienie Burmistrza Dobrej o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 28.12.2018 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 31.12.2018 r., (uzupełniony w dniu 15.01.2019 r.) firmy Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty" 25/60 w Jaworznie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania".

Dobra, dnia 15.01.2019 r.

OŚiGW.6220.1.3.2019.AW

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA DOBREJ

              Na podstawie art. 61 § 1 i § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), oraz art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.zm.)

zawiadamiam strony postępowania o:

1. Wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 28.12.2018 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 31.12.2018 r., (uzupełniony w dniu 15.01.2019 r.) firmy Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty” 25/60w Jaworznie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania”.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Zgodnie z art. 10 § 1 K. p. a organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 K. p. a, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 63, 64, 77, 78, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.zm.) oraz § 3 ust 1 pkt 52 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71 z późn. zm.), postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje Burmistrz Dobrej po zasięgnięciu opinii i uzgodnienia z następującymi organami:

  • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie,
  • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łobzie.
  • Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Szczecinie.

2. Wystąpieniu pismem z dnia 15.01.2019 r. znak: OŚiGW.6220.01.4.2019.AW do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie,
z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

3. Wystąpieniu pismem z dnia 15.01.2019 r. znak: OŚiGW.6220.01.5.2019.AW do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie, z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

4. Wystąpieniu pismem z dnia 15.01.2019 r. znak: OŚiGW.6220.01.6.2019.AW do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: bip.dobragmina.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1, 72-210 Dobra.

Jednocześnie informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie – danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Publicznie dostępny wykaz , w którym zamieszcza się dane o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie udostępniony jest w Biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej, adres bip.dobragmina.pl/ochrona środowiska/informacje/.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.

Ponadto, pouczam o prawie wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Dobrej, w przypadkach wskazanych w art. 37 § 1 Kpa.

W związku z powyższym strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Dobrej, pok. nr 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7 30– 1530 oraz składać uwagi i wnioski w formie pisemnej lub ustniedo protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym- na adres sekretariat@dobragmina.pl-
w temacie wniosku należy wpisać ,,Decyzja środowiskowa dotycząca budowy farmy fotowoltaicznej w Anielinie na terenie działki nr 100 obręb Anielino.”

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dobrej.

Niniejsze zawiadomienie jest informacją dla stron postępowania o podjętych czynnościach administracyjnych, które staje się skuteczne od dnia doręczenia.

Pouczenie

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

BURMISTRZ DOBREJ

KRZYSZTOF WRZESIEŃ

Otrzymują:

  1. Greenprojekt 10 Sp. z o. o., ul. Długa 3/1, 43-100 Tychy.
  2. Strony postępowania przez zawiadomienie wg rozdzielnika.

Do wiadomości:

  1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Adama Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin.
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie, ul. Niepodległości 66, 73-150 Łobez.
  3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin.

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 17-01-2019 08:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Witkowska 17-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Witkowska 17-01-2019 08:55