Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie-zawiadomienie stron postępowania o wpłynięciu do Urzędu Miejskiego w Dobrej opinii Sanitarnej z dnia 06.09.2017 r., znak:PS-ZNS-407/6/18/AP/2017 oraz o wezwaniu Inwestora do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień do przedłozonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na:,,Przebudowie drogi powiatowej nr 4332Z Tucze-Dobropole w km 0+000-3+616"

 

Dobra, dnia 08.09.2017 r.

OŚ i GW.6220.01.9.2017.AW

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

        Stosownie do art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017 r., poz. 1405 z późn.zm.), informuję, że w związku z prowadzeniem sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,, Przebudowie drogi powiatowej nr 4332Z Tucze - Dobropole w km 0+000-3+616”

zawiadamiam strony postępowania o:

 1. 1. wpłynięciu do Urzędu Miejskiego w Dobrej opinii Sanitarnej z dnia 06.09.2017 r. znak:PS-ZNS-407/6/18/AP/2017 o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na :,,Przebudowie drogi powiatowej nr 4332Z Tucze - Dobropole w km 0+000-3+616”
 2. wezwaniu Inwestora (pismem z dnia 08.09.2017 r. znak:OŚiGW.6220.01.8.2017.AW, na podstawie pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 06.09.2017 r., ktore wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 07.09.2017 r.) do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na:
  ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 4332Z Tucze - Dobropole w km 0+000-3+616” w następującym zakresie:

 

 1. W zakresie czasu trwania oddziaływania projektowanej inwestycji określenia szacunkowego czasu trwania etapu budowy.
 2. Ze względu na lokalizację inwestycji na terenie obszaru Natura 2000, tj. obszaru specjalnej ochrony ptaków pn. „Ostoja Ińska' (PLB 320008) i planowaną wycinkę drzew (145 szt.) należy określić:
 • liczbę, gatunki oraz wiek drzew przewidzianych do usunięcia, z uwzględnieniem ich stanu zdrowotnego,
 • czy w obrębie zadrzewień przeznaczonych do wycinki występują gatunki chronione (roślin, zwierząt, grzybów), ptasie gniazda oraz dziuple zasiedlone przez ptaki, nietoperze lub inne gatunki chronione.
 1. Określenia lokalizacji przedmiotowej inwestycji względem:
 • obszarów wodno błotnych oraz innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek,
 • obszarów wybrzeży i środowiska morskiego,
 • obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych,
 • obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,
 • obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
 • obszarów przylegających do jezior.

4. Określenia, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967), jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych dla terenu przedmiotowej inwestycji, oraz analizę wpływu realizacji inwestycji na cele środowiskowe ww. wód.

Ponadto proszę o podanie informacji, czy planowana inwestycja jest przewidziana do współfinansowania przez Unię Europejską oraz w ramach jakiego programu (w załączeniu oświadczenie do wypełnienia w przypadku zamiaru ubiegania się o środki unijne na realizację projektowanego przedsięwzięcia).

Zgodnie z art. 54 Kpa wskazuję termin 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania na przekazanie wyjaśnień na adres:

 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie ul. Adama Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin.
 2. Gmina Dobra, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra.

W przypadku nieprzedłożenia wyjaśnień w powyższym zakresie, w wyznaczonym wyżej terminie, sprawa będzie rozpatrzona w oparciu o przedłożone przez wnioskodawcę
i posiadane przez organ materiały, co może mieć istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia.

Jednocześnie na podstawie art. 36 Kpa zawiadamiam, że w związku z koniecznością uzupełnienia informacji zawartych w przedłożonej karcie informacyjnej, wskazanych w niniejszym wezwaniu, wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy, tj. do 14 dni od daty uzupełnienia braków. Termin, o którym mowa powyżej, rozpocznie bieg od przedłożenia wszelkich wymaganych przez organ dokumentów i informacji, dających podstawę do wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Ponadto, pouczam o prawie wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Dobrej w przypadkach wskazanych w art. 37 § 1 Kpa.

 

 

Inwestorem przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 4332Z Tucze - Dobropole w km 0+000-3+616” jest:

Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie

ul. Niepodległości 35

73-150 Łobez

 

Od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530, w pokoju nr 14, tel. 91/39 14 538 strony postępowania mogą zapoznawać się z Opinią Sanitarną z dnia 06.09.2017 r., znak: PS-ZNS-407/6/18/AP/2017 oraz pismem wzywającym Inwestora do uzupełnienia oraz składać uwagi i wnioski w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym- na adres sekretariat@dobragmina.pl- w temacie wniosku należy wpisać ,,Decyzja środowiskowa dotycząca przebudowy drogi powiatowej nr 4332Z Tucze - Dobropole w km 0+000-3+616”.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dobrej.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: bip.dobragmina.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz właściwych miejscowo Sołectw.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

BURMISTRZ DOBREJ

PIOTR HEBDA

Otrzymują:

 1. Strony postępowania przez obwieszczenie:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej,

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej,

- na tablicy ogłoszeń Sołectw: Tucze, Dobropole.

 1. Edyta Dombrowska – pełnomocnik ZDP w Łobzie

         ul. Kochanowskiego 10/5

         78-200 Białogard.

Do wiadomości:

 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie

          ul. Niepodległości 35

          73-150 Łobez.

 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie

ul. A. Mickiewicza 26

75-004 Koszalin.

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 08-09-2017 12:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Witkowska 08-09-2017 12:10