Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie oddziaływania na środowisko wraz z jego uzupełnieniami oraz o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo" oraz rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Dobra, dnia 24.10.2013 r.

OŚiGW.6220.1.71.2012.SK

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 3 pkt 11, w związku z art. 33 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 16, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie oddziaływania na środowisko i jego uzupełnieniach oraz informuję o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo”.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 25.07.2012 r., uzupełniony w dniu 07.09.2012 r., złożony przezfirmę „DEUT-POL” Sp. z o.o. z siedzibą w Bienicach – zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 17.08.2012 r., (znak: OŚiGW.6220.1.2012.SK). Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, został złożony do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 30.01.2013 r., natomiast jego uzupełnienie zostało złożone w dniu 20.03.2013 r.

W dniu 02.04.2013 r. Urząd Miejski w Dobrej zwrócił się do:

-Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie (pismo znak: OŚiGW.6220.1.45.2012.SK), o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia,

-Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie (pismo znak: OŚiGW.6220.1.46.2012.SK), o zaopiniowanie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, w dniu 17.05.2013 r. (data wpływu: 24.05.2013 r., pismo znak: WST-K.4242.17.2013.AL.3) wezwał Burmistrza Dobrej do uzupełnienia przedłożonego raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Burmistrz Dobrej, pismem z dnia 04.06.2013 r. (znak: OŚiGW.6220.1.50.2012.SK), wezwał inwestora do uzupełnienia przedłożonego raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w terminie do dnia 24.06.2013 r. W dniu 24.06.2013 r., do Urzędu Miejskiego w Dobrej, wpłynęło uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko, dla inwestycji polegającej na „Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo”. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie w dniu 09.07.2013 r. (data wpływu: 15.07.2013 r.) wydał Postanowienie (znak: WST-K.4242.17.2013.AL.4), dotyczące uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie nie zajął stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Burmistrz Dobrej, Obwieszczeniem z dnia 18.07.2013 r. podał do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie oddziaływania na środowisko i jego uzupełnieniach oraz poinformował o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Uwagi i wnioski można było składać w terminie od dnia 19.07.2013r. do 12.08.2013r.

W dniu 12.08.2013 r. do Urzędu Miejskiego w Dobrej wpłynęło pismo od Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Natury Wsi Bienice „Ptasi Raj”, które zgłosiło uwagi oraz wniosło o ich rozpatrzenie przed wydaniem decyzji środowiskowej. Na tej podstawie Burmistrz Dobrej w dniu 04.09.2013 r. wezwał inwestora do złożenia wyjaśnień, które wniosło, w formie uwag, Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Natury Wsi Bienice „Ptasi Raj”. W dniu 07.10.2013 r. do Urzędu Miejskiego w Dobrej wpłynęło uzupełnienie raportu, złożone przez inwestora w formie wyjaśnień, na wnoszone postulaty w trakcie trwania procedury udziału społeczeństwa. Biorąc pod uwagę charakter oraz złożoność wniesionych wyjaśnień, postanowiono o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo”.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 przysługuje ,,każdemu”.

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 informuję, że dane o wniosku i raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zostały podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.com.pl, jak również wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz właściwych miejscowo Sołectw.

Informacje na temat inwestycji wraz z niezbędną dokumentacją sprawy można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dobrej w pokoju nr 14, tel. 091/ 39 14 538 od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 28.10.2013 r. do 18.11.2013 r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – na adres sekretariat@dobragmina.pl; w temacie wniosku należy wpisać ,,Decyzja środowiskowa dotycząca budowy biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo”.

Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa odbędzie się w dniu 14.11.2013 r. o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Hali Sportowej w Dobrej, przy ul. Sportowej 1, 72-210 Dobra.

W powyższej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Burmistrz Dobrej

Barbara Wilczek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 24-10-2013 08:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 24-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 15:26