Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o raporcie oddziaływania na środowisko wraz z jego uzupełnieniami oraz o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.,,Farma fotowoltaiczna Tucze? na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze.

Dobra, dnia 29.06.2022 r.

OŚiGW.6220.3.110.2020.AW     

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA DOBREJ

            Działając zgodnie z art. 3 pkt 11, w związku z art. 30 i 33 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 16, art. 77 i 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych
o raporcie oddziaływania na środowisko wraz z jego uzupełnieniami oraz informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.,,Farma fotowoltaiczna Tucze” na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 26.08.2020 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 01.09.2020 r., (uzupełniony w dniu 28.09.2020 r.), firmy EE Tucze Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Łostowickiej 29 w Gdańsku, reprezentowanej przez pełnomocnika Rafała Odrobińskiego, obwieszczeniem Burmistrza Dobrej o wszczęciu postępowania z dnia 29.09.2020 r. znak: OŚiGW.6220.3.2.2020.AW.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego postanowieniem Burmistrza Dobrej z dnia 04.11.2020 r. znak: OŚiGW.6220.3.20.2020.AW nałożony został  obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze” na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone
w ewidencji gruntów nr 276/1, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze” oraz sporządzenie raportu oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, został złożony do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 21.01.2021 r., uzupełnienia - daty wpływu w dniach: 13.04.2021 r.; 22-23.06.2021 r.; 22.11.2021 r.; 30.12.2021 r.; 15.02.2022 r; 04.05.2022 r.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska    oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania decyzji zasięga opinii i uzgadnia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziałem Terenowym w Koszalinie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łobzie.

W myśl art. 77 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy w przedmiotowej procedurze nie było wymagane uzyskanie uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Stargardzie, z uwagi na opinię zawartą w piśmie znak: SZ.ZZŚ.3.4360.205.2020.LA z dnia 07.10.2020 r. (data wpływu: 09.10.2020 r.), stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, postanowieniem z dnia 21.06.2022 r. (data wpływu 22.06.2022 r.) znak:WST-K.4221.6.2021.MCD.8 uzgodnił realizację ww. przedsięwzięcia i określił warunki środowiskowe.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie, wydał opinię z dnia 15.02.2021 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w dniu 16.02.2021 r., znak:ZNS.9022.2.3.1.2021, uzgadniającą warunki realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Farma fotowoltaiczna Tucze” na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze, planowanego przez firmę EE Tucze Sp.
z o. o. z siedzibą przy ul. Wiślanej w Warszawie, reprezentowanej przez pełnomocnika p. Rafała Odrobińskiego.

 

Burmistrz Dobrej jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 przysługuje ,,każdemu”.

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 informuję, że dane o

- wniosku,

- raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego uzupełnieniach zostały podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej:www.bip.dobragmina.pl, wywieszone
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1, właściwych miejscowo Sołectwach oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chociwlu: www.bip.chociwel.pl, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chociwlu przy ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel.

Informacje na temat inwestycji wraz z niezbędną dokumentacją sprawy można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dobrej w pokoju nr 14, tel. 91/ 39 14 528 od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 30 dni tj. od 04.07.2022 r. do 04.08.2022 r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej
bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia  18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym - na adres sekretariat@dobragmina.pl - w temacie wniosku należy wpisać ,,Farma fotowoltaiczna Tucze” na nieruchomościach obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr 276/1, 358, 359, 360, 361, 363, 364/1 w obrębie Tucze.

            W powyższej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone                            

            Niniejszym obwieszczeniem działając zgodnie z art. 10 § 1, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022, poz. 1029), zawiadamiam strony postępowania o powyższym. Równocześnie informuję, że strony postępowania mają prawo brać udział w każdym stadium postępowania.               

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) - niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej:www.bip.dobragmina.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1, właściwych miejscowo Sołectwach oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chociwlu: www.bip.chociwel.pl, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chociwlu przy ul. Armii Krajowej 52, 73-120 Chociwel.

BURMISTRZ DOBREJ

KRZYSZTOF WRZESIEŃ

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 30-06-2022 08:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Witkowska 30-06-2022
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 14:24