Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 19.08.2020 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 28.08.2020 r., (uzupełniony w dniu 23.09.2020 r.), firmy PVE 168 Sp. z.o.o., z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 4/10 w Bydgoszczy, w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 368 w miejscowości Dobropole, gmina Dobra".

                                                                                     Dobra,  dnia 28.09.2020  r.

OŚiGW.6220.2.2.2020.AW

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

         Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 19.08.2020 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 28.08.2020 r., (uzupełniony w dniu 23.09.2020 r.), firmy PVE 168 Sp. z.o.o., z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 4/10 w Bydgoszczy, w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia, polegającego na ,,Budowie elektrowni  fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce
o nr ewidencyjnym 368 w miejscowości Dobropole, gmina Dobra”.

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn.zm.) - niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz miejscu planowanej inwestycji.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi

Zgodnie z art. 10 § 1 K. p. a organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 K. p. a, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 63, 64, 77, 78, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2020 r., poz. 283 z późn.zm) oraz § 3 ust 1 pkt 54 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839 ), postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii i uzgodnienia z następującymi organami:

  • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie,
  • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łobzie,
  • Dyrektorem Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.

            Ponadto, pouczam o prawie wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Dobrej, w przypadkach wskazanych w art. 37 § 1 Kpa. 

W związku z powyższym strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Dobrej, pok. nr 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7 30 – 15 30  oraz składać uwagi i wnioski w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym- na adres sekretariat@dobragmina.pl- w temacie wniosku należy wpisać ,,Decyzja środowiskowa dotycząca budowy elektrowni  fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 368 w miejscowości Dobropole, gmina Dobra”.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dobrej.                  

Ponadto informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie – danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Publicznie dostępny wykaz, w którym zamieszcza się dane o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie udostępniony jest w Biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej, adres www.bip.dobragmina.pl/ochrona środowiska/informacje/.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

BURMISTRZ DOBREJ

KRZYSZTOF WRZESIEŃ

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

            Zgodnie z art. 12 - 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Dobrej jest Burmistrz Dobrej. Dane Urzędu: ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, telefon: 91 39 14 528, e-mail: sekretariat@dobragmina.pl

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Sławomir Kozieł, kontakt e-mail: iod@dobragmina.pl.

3) Dane będą przetwarzane w celu:  

   Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚiGW.6220.2.2020.AW   

 dla   przedsięwzięcia: ,,Budowie elektrowni  fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 368 w miejscowości Dobropole, gmina Dobra”.

4) Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana mogą być przekazywane:

  1. Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. Podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe Administratora danych.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z regulacji prawnych,
 w tym Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. - bezterminowo.

6) Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo* do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania ( jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

7) Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie  danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

8) Podanie danych jest *:

- obowiązkowe i wynika z przepisów prawa,

- dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu.

* Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa.
To, z jakiego prawa może Pani/Pan skorzystać zależy od np. podstawy prawnej, na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.

9) Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych są: wypis z rejestru gruntów lub inny dokument wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków pozwalający
na ustalanie stron postępowania, jednostki samorządu terytorialnego, sądy powszechne lub też pochodzą one ze źródeł  publicznie dostępnych.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 29-09-2020 10:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-09-2020
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 14:57