Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania"

                                                                                     Dobra, dnia 12.02.2019 r.

OŚiGW.6220.1.10.2019.AW  

POSTANOWIENIE

       Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 w związku z art. 100 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),

postanawiam

 

  1. zawiesić    postępowanie    administracyjne   w   przedmiocie   uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce
o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania”,

  1. zobowiązać Wnioskodawcę – firmę Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty” 25/60 w Jaworznie,  do wystąpienia do Sądu Rejonowego w Łobzie
    o stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym Józefie Dubickim, w terminie miesiąca od dnia doręczenia wezwania.

Uzasadnienie

            W dniu 31.12.2018 r., do tutejszego organu, wpłynął wniosek (uzupełniony w dniu 15.01.2019 r.) firmy Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty” 25/60 w Jaworznie
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ewidencyjnym 100 obręb Anielino, (gmina Dobra,pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania”.

            Powiadamianie stron o wszczęciu postępowania nastąpiło imiennie zawiadomieniem z dnia 15.01.2019 r. (znak: OŚiGW.6220.1.3.2019.AW), które podano również do publicznej wiadomości. Jednocześnie, organ, pismami z dnia 15.01.2019 r. (znak:OŚiGW.6220.01.4.2019.AW;OŚiGW.6220.01.5.2019.AW;OŚiGW.6220.01.6.2019.AW), zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie;  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie w Szczecinie, o opinię, czy dla ww. przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W toku postępowania organ powziął informację o śmierci Józefa Dubickiego, uznanego za jedną ze stron postępowania, który był, właścicielem działki w obrębie Anielino, bezpośrednio przylegającej do terenu planowanej inwestycji.

Mając powyższe na uwadze, tutejszy organ wystąpił, zgodnie z miejscem zgonu zmarłego Józefa Dubickiego, do Urzędu Stanu Cywilnego w Nowogardzie o wydanie stosownego skróconego odpisu aktu zgonu. Z przedłożonego dokumentu sporządzonego w dniu 07.02.2019 r. wynika, że Józef Dubicki zmarł w dniu 03.01.2004 r., to jest przed wszczęciem przedmiotowego postępowania administracyjnego.

Mając powyższe na uwadze, organ na tym etapie postępowania nie mógł uznać ww. osoby za stronę w przedmiotowym postępowaniu, a co za tym idzie, zobowiązany jest do dokonania niezbędnych ustaleń, czy istnieją jej następcy prawni, którym przysługuje status strony, bowiem, zgodnie z art. 61 § 4 kpa, o wszczęciu postępowania i każdym etapie prowadzonego postępowania należy zawiadomić wszystkie osoby będące, zgodnie z art. 28 kpa, stronami w sprawie. Uregulowany w tym przepisie obowiązek jest jednym z najistotniejszych aspektów zasady czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym, wyrażonej w art. 10 § 1 kpa.

Zgodnie z art. 97 § 1 pkt 1 kpa organ administracji publicznej obligatoryjnie zawiesza postępowanie w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachodzą okoliczności,
o których mowa w art. 30 § 5, a postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe (art. 105 kpa). Ponieważ w przedmiotowej sprawie brak jest jednak podstaw do zawieszenia postępowania, w trybie art. 97 § 1 pkt 1 kpa, ponieważ śmierć Józefa Dubickiego nastąpiła przed wszczęciem postępowania, organ uznał, że postępowanie w niniejszej sprawie winno zostać zawieszone z innej przyczyny, przewidzianej w art. 97 § 1 pkt 4 kpa, zgodnie
z którym rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

W przypadku konieczności wykazania następstwa prawnego po zmarłej osobie w postępowaniu administracyjnym, następstwo to powinno być wykazane według przepisów prawa cywilnego, a więc
w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku lub w drodze notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Ustalenia kręgu spadkobierców nie może bowiem dokonać samodzielnie organ administracji publicznej, bowiem zgodnie z art. 1025 kodeksu cywilnego, spadkobiercą jest osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku prawomocnym postanowieniem sądu powszechnego bądź legitymuje się aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza. Brak wskazanego orzeczenia sądu należy natomiast uznać za równoznaczny z niemożliwością wezwania spadkobierców do udziału w postępowaniu.

Zawieszając postępowanie, na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa, organ administracji publicznej zobowiązany jest wystąpić równocześnie do właściwego organu lub sądu o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego albo wezwać stronę do wystąpienia o to w oznaczonym terminie, chyba że strona wykaże, że już zwróciła się w tej sprawie do właściwego organu lub sądu (art. 100 § 1 kpa).

W konsekwencji powyższego, w niniejszym postępowaniu w związku ze śmiercią strony powstała konieczność zawieszenia postępowania z urzędu zgodnie z dyspozycją art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanego dalej „kpa", który stanowi, że organ administracji publicznej zawiesza postępowanie gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

                Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia dotyczy interesów prawnych wszystkich właścicieli nieruchomości, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji objętej wnioskiem inwestora, w rozumieniu art. 28 kpa i organ administracyjny zobowiązany jest umożliwić im udział
w każdym stadium postępowania (art. 10 § 1 kpa). Od ustalenia spadkobierców Panu Józefie Dubickim - właściciela nieruchomości, która znajduje się w obszarze oddziaływania inwestycji objętej wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, uzależnione jest bowiem zarówno prawidłowe prowadzenie postępowania, jak i wydanie stosownej decyzji.

Należy zgodzić się ze stanowiskiem, że następstwo prawne praw dziedzicznych, które wchodzą w skład spadku po osobie zmarłej, powinno być wykazane według przepisów prawa cywilnego (wyrok NSA w Warszawie z dnia 16 stycznia 2002 r., I SA 1421/00, ONSA 2003, nr 2, poz. 64). Ustalenie kręgu spadkobierców nie należy bowiem do właściwości organów administracji publicznej, lecz wyłącznie do sądów powszechnych (art. 28 k.p.a. w zw. z art. 1025 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121; dalej: k.c.) (E. Niezbecka, komentarz do art. 1025 k.c. (w:) Niezbecka E., Kodeks cywilny. Komentarz, t. 4, Spadki, red. A. Kidyba, LEX/el. 2012).

Zgodnie z treścią obowiązujących regulacji prawnych, wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć osoba mająca w tym interes, tj. interes w uzyskaniu stwierdzenia (art. 1025 § 1 k.c). Krąg osób uprawnionych do wszczęcia postępowania ustawa zakreśla stosunkowo szeroko, osobą taką będzie każdy, kto ma interes w powstaniu skutków prawnych związanych z wydaniem postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po określonym spadkodawcy przez osoby wymienione w orzeczeniu sądu. Termin "interes" należy więc interpretować stosunkowo szeroko, nie zawsze musi to być interes prawny, chodzi o jakikolwiek interes, o charakterze osobistym czy majątkowym. Skoro w świetle art. 1025 § 1 k.c. wniosek powyższy może złożyć każdy, kto ma w tym interes, to osobą taką może być każda osoba, która jest zainteresowana w wywołaniu skutków prawnych związanych z prawomocnym stwierdzeniem nabycia spadku, w szczególności skutków określonych w art. 1025 § 2 i art. 1027 k.c. Interes prawny pełni w tym wypadku funkcję legitymacyjną, a ściśle uprawnienia do wszczęcia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Chodzi przy tym o obiektywny interes prawny, czyli obiektywną potrzebę wszczęcia postępowania (por. postanowienie SN z dnia 28 stycznia 2009 r., IV CSK 361/08, OSNC-ZD 2010, nr 1, poz. 9). Zakres pojęcia użytego w art. 1025 k.c. osoby mającej interes do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku pokrywa się z zakresem "zainteresowanego" z art. 679 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2018 poz. 155 ze zm.), który może złożyć wniosek o zmianę prawomocnego postanowienia w tym przedmiocie (por. postanowienie SN z dnia 6 lutego 2008 r., II CSK 433/07, LEX nr 497677). Jednakże organ administracji publicznej nie jest osobą, której praw dotyczy wynik postępowania, stąd też nie ma uprawnień, by skutecznie wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku (por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 27 lutego 2008 r., II SA/Kr 1227/07, LEX nr 480124).

Ustalenie spadkobierców zmarłego właściciela nieruchomości jest niezbędne, gdyż bez ich udziału postępowanie administracyjne nie może się toczyć. Jedynie sąd powszechny oraz notariusz w procedurze poświadczenia dziedziczenia są uprawnieni do stwierdzenia nabycia praw do spadku przez spadkobierców i dokonują tego wymieniając wszystkich spadkobierców, którym spadek przypadł, jak również wielkość ich udziałów (art. 677 § 1 kpc). Jedynie osoby, które wylegitymują się prawami do spadku po właścicielu nieruchomości, będą miały przymiot strony w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy.

Naczelny Sąd Administracyjny, w wyroku z dnia 19 grudnia 2014 roku, sygn. akt II OSK 1353/13, stwierdził, że „Zawieszenie postępowania na podstawie określonej w art. 97 § 1 pkt 1 k.p.a. następuje w wypadku śmierci strony lub jednej ze stron, gdy spełnione zostaną jednocześnie następujące przesłanki: śmierć strony miała miejsce w toku postępowania; śmierć strony nie czyni postępowania bezprzedmiotowym; nie jest możliwe wezwanie do udziału w postępowaniu spadkobierców zmarłej strony i nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 30 § 5 k.p.a.". I dalej „Natomiast słusznie podnosi autor skargi kasacyjnej, że błędne jest stanowisko Sądu I instancji, że ustalenie stron w postępowaniu w sprawie warunków zabudowy możliwe jest na podstawie złożonego oświadczenia przez spadkobierców zmarłego właściciela nieruchomości. Postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy powinno toczyć się z udziałem wszystkich właścicieli tych nieruchomości, które znajdują się w obszarze oddziaływania inwestycji objętej wnioskiem inwestora, a jeżeli których z właścicieli nie żyje, to z udziałem jego spadkobierców. Postępowanie to dotyczy bowiem interesów prawnych tych osób w rozumieniu art. 28 k.p.a. i powinny one brać udział w postępowaniu administracyjnym, aby miały możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłaszać żądania i wnioski (art. 10 § 1 k.p.a.)- Wobec tego ustalenie spadkobierców zmarłego właściciela nieruchomości jest niezbędne, gdyż bez ich udziału postępowanie administracyjne nie może się toczyć. Spadkobranie nie jest kategorią prawa administracyjnego, dlatego też organ administracji prowadzący postępowanie administracyjne ma obowiązek żądać udokumentowania następstwa prawnego w prawie przysługującym do nieruchomości. Z art. 1025 § 2 kc wynika domniemanie prawne, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą. Następstwo prawne ze spadkobrania nie może zatem być przedmiotem oświadczenia, ponieważ na skutki prawne z tego wynikające może powoływać się jedynie osoba, za którą przemawia domniemanie prawne określone w powołanym art. 1025 § 2 kc. Następstwo prawne ze spadkobrania - dla wywołania jakichkolwiek skutków prawnych - nie może zatem wynikać z domniemania faktycznego, lecz z ustawowo określonego domniemania prawnego. Jedynie sąd powszechny jest uprawniony do stwierdzenia nabycia praw do spadku przez spadkobierców i dokonuje tego w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym wymienia wszystkich spadkobierców, którym spadek przypadł, jak również wielkość ich udziałów (art. 677 § 1 kpc).". NSA jednoznacznie stwierdził ponadto, że „Jeżeli ustalenie takie nie jest możliwe konieczne jest zawieszenie przez organ postępowania administracyjnego, na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., do czasu ustalenia kręgu osób uprawnionych do udziału w sprawie. Jedynie osoby, które wylegitymują się postanowieniem sądu powszechnego o stwierdzeniu nabycia spadku po właścicielach nieruchomości, będą miały przymiot strony w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy. W rozpoznawanej sprawie należało zastosować art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. i stosownie treści art. 100 § 1 k.p.a. wezwać zainteresowaną stronę (inwestora), lub żonę zmarłego M.W., do wystąpienia ze stosownym wnioskiem do sądu powszechnego.".

Podsumowując powyższe, należało postanowić jak w sentencji postanowienia, tj. zawiesić postępowanie na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa. Ponadto na podstawie art. 100 § 1 kpa, zobowiązać zainteresowaną stronę - wnioskodawcę - firmę Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty” 25/60 w Jaworznie,  do wystąpienia do Sądu Rejonowego w Łobzie, o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym Józefie Dubickim, w terminie miesiąca od dnia doręczenia wezwania.

Mając na uwadze powyższe, należało orzec jak na wstępie.

POUCZENIE

                Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Dobrej, w terminie
7 dni, od dnia doręczenia postanowienia.

                                                                                                           BURMISTRZ DOBREJ

                   KRZYSZTOF WRZESIEŃ                                                                      

Otrzymują:

  1. Greenprojekt 10 Sp. z o. o.,ul. Długa 3/1; 43-100 Tychy.
  2. Strony postępowania przez zawiadomienie wg rozdzielnika.

Do wiadomości:

  1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Adama Mickiewicza 26; 75-004 Koszalin.
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie; ul. Niepodległości 66; 73-150 Łobez.
  3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A; 70-030 Szczecin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

                                                        

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 15-02-2019 10:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 15:13