Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wezwaniu inwestora- tj. firmy Eco Asset Management Sp. z o.o. z siedzibą przy Placu Rodła 8 w Szczecinie do pisemnego złozenia wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na :,,Budowie Instalacji Fotowoltaicznej Błądkowo", realizowanej na terenie działki nr 158 obręb Błądkowo.

 

                                                                                     Dobra, dnia 13.12.2013 r.

OŚ i GW.6220.3.10.2013.AW

           OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

           Stosownie do art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz.U.2013 r., poz. 1235), informuję, że w związku z prowadzeniem sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie Instalacji Fotowoltaicznej Błądkowo”, realizowanej na terenie działki nr 158 obręb Błądkowo,
 

zawiadamiam strony postępowania

o wezwaniu Inwestora (pismem z dnia 13.12.2013 r. znak:OŚiGW.6220.3.9.2013.AW, na podstawie pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 10.12.2013 r., ktore wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 12.12.2013 r.) do pisemnego złożenia wyjaśnień
i uzupełnień do przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, polegającego na: ,,Budowie Instalacji Fotowoltaicznej Błądkowo”, realizowanej na terenie działki nr 158 obręb Błądkowo, w następującym zakresie:

1.      Przedstawienia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i jego komponenty, w fazie realizacji, uwzględniając przewidywane oddziaływania pochodzące od przedmiotowej inwestycji w powiązaniu z planowaną do realizacji bigazownią.

2.      Określenia odległości planowanej inwestycji od istniejącej zabudowy wraz z określeniem jej rodzaju.

3.      Podania informacji, czy w związku z realizacją inwestycji wiąże się wycinka drzew
i krzewów. W przypadku wycinki należy podać informacje na temat ilości, pierśnicy, wieku i przynależności gatunkowej drzew i krzewów planowanych do wycięcia, jak również informacje dotyczące występowania gniazd ptaków lub dziupli oraz zasiedlania drzew przez gatunki chronione. W przypadku, gdy drzewa zakwalifikowane do wycinki będą stanowić potencjalne miejsce występowania chronionych gatunków zwierząt, należy zaproponować środki minimalizujące negatywny wpływ wycinki na środowisko przyrodnicze i przeciwdziałające ewentualnemu naruszeniu przepisów o ochronie gatunkowej.

4.      Podania informacji, czy planowana inwestycja jest przewidziana do współfinansowania przez Unię Europejską, wraz z określeniem z jakiego programu.

Uzupełnienie należy przedłożyć w terminie do 27.12.2013 r., na adres:

1.      Gmina Dobra, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra.

2.      Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
         Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, ul. A. Mickiewicza 26, 75-004 Koszalin

W przypadku nie przedłożenia uzupełnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia, zgodnie z zakresem określonym w niniejszym wezwaniu, we wskazanym wyżej terminie, sprawa będzie rozpatrzona w oparciu o istniejące i posiadane przez organ materiały, co może mieć istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia.

Inwestorem przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie Instalacji Fotowoltaicznej Błądkowo”, realizowanej na terenie działki nr 158 obręb Błądkowo, jest firma:
                       
ECO Asset Management Sp. z o.o.

Plac Rodła 8

     70-419 Szczecin.

            Od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530, w pokoju nr 14, tel. 91/39 14 538 strony postępowania mogą zapoznawać się z pismem wzywającym Inwestora do uzupełnienia oraz składać uwagi i wnioski w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym- na adres sekretariat@dobragmina.pl- w temacie wniosku należy wpisać ,,Decyzja środowiskowa dotycząca budowy instalacji fotowoltaicznej Błądkowo, realizowanej na terenie działki nr 158 obręb Błądkowo”.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dobrej.                   

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.)- niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.com.pl , wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej, przy ul. Rynek 1 oraz właściwego miejscowo Sołectwa.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

BURMISTRZ DOBREJ

BARBARA WILCZEK

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 13-12-2013 12:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Witkowska 13-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 15:25