Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie - zawiadomienie o wezwaniu inwestora - firmę "Deut-Pol" Sp. z o.o. w Bienicach do złożenia wyjaśnień - po wpłynięciu uwag i wniosków podczas procedury udziału społeczeństwa, dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo

Dobra, dnia 04.09.2013 r.

OŚiGW.6220.1.65.2012.SK

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

           Stosownie do art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późm.zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 16,  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), informuję, że w związku z prowadzeniem sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie biogazowni na terenie działki nr 157 obręb Błądkowo, gm. Dobra” 

zawiadamiam strony postępowania

 

I.        o możliwości zapoznania się z uwagami i wnioskami, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Dobrej, w trakcie trwania procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego „Budowie biogazowni o mocy 1 MW, na działce nr 157, obręb Błądkowo”, która miała miejsce od dnia 19.07.2013 r. do dnia 12.08.2013 r.

II.     oraz o wezwaniu Inwestora (pismem z dnia 04.09.2013 r., znak: OŚiGW.6220.1.64.2012.SK) do złożenia wyjaśnień, które wniosło w formie uwag Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony natury Wsi Bienice „Ptasi Raj”, w następującym zakresie:

1.    Firma „Deut-Pol” Sp. z o.o. złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla planowanej inwestycji o mocy 1 MW (1000 kW), a w przedłożonej dokumentacji określa moc inwestycji na 1056 kW.

2.    Wyliczenia poziomu niektórych substancji w powietrzu nie są godne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24.08.2012 r. (Dz. U. z 18.09.2012 r. poz. 1030) – przyjęto niezgodne z rozporządzeniem jednostki pomiaru stężeń substancji w powietrzu, nie uwzględniono tlenków azotu, pyłu zawieszonego PM2,5. Inwestor oparł się o nieobowiązujące przepisy prawa.

3.    Brak przedłożenia badań gruntu, przepuszczalności i poziomu wód gruntowych na terenie planowanej inwestycji – teren zrekultywowany – przemieszane grunty – po byłej żwirowni.

4.    Brak przedłożenia skali oceny skutków skumulowanego oddziaływania na środowisko analizowanego przedsięwzięcia, w połączeniu ze skutkami, jakie powodują już istniejące przedsięwzięcia i realizowane działania lub planowane inwestycje wraz z załączoną mapą istniejących i planowanych przedsięwzięć:

-      Błądkowo – istniejąca i rozbudowywana firma produkcji świec, planowana budowa fermy norek,

-      Słajsino – istniejące i rozbudowywane wysypisko śmieci dla 27 gmin, istniejąca ferma norek,

-      Ostrzyca, Sąpolnica, Wojtaszyce, Rekowo, Czachowo, Borkowo – istniejące i planowane fermy norek.

5.    W związku ze wskazaniem przez Inwestora odbiorców pofermentu, zlokalizowanych w naszym sąsiedztwie (Osowo, Bieńczyce) – brak wskazania na mapie obszaru gruntu, na które będzie wylewany poferment odbierany od Inwestora.

6.    Niezgodność między raportem a uzupełnieniem do raportu, dotycząca źródeł hałasu – brak karty technicznej, atestu dot. izolacyjności kontenera.

7.    Brak przedłożenia oceny wpływu przedsięwzięcia na wszystkie elementy środowiska oraz inne elementy (np. dobra kultury) – obszar Natury 2000, cenne obszary krajobrazowo-przyrodnicze, wskazane do ochrony w Waloryzacji Przyrodniczej, sporządzonej na wniosek Gminy Dobra w 2000 r., proponowany Rezerwat Przyrody TOMAS, ZKP Wodnica, siedliska lęgowe ptaków, objętych ochroną, pomniki przyrody itp.

8.    Ponowne ustosunkowanie się do możliwego konfliktu społecznego i sprzeciwu mieszkańców wobec planowanej inwestycji.

Przedmiotowe wyjaśnienia należy przedłożyć w wyznaczonym wyżej zakresie, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania.

W przypadku nie przedłożenia wyjaśnień, w zakresie określonym w przywołanym wyżej wezwaniu, w wyznaczonym wyżej terminie, sprawa będzie rozpatrzona w oparciu o istniejące i posiadane przez organ materiały, co może mieć istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia.

Inwestorem przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni na terenie działki nr 157 obręb Błądkowo, gm. Dobra jest firma ,,Deut- Pol” Sp. z o. o. z siedzibą w Bienicach, 72-210 Dobra.

Od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530, w pokoju nr 14, tel. (91)3914538 można zapoznawać się z raportem oraz pismem wzywającym Inwestora do uzupełnienia oraz składać uwagi i wnioski w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – na adres sekretariat@dobragmina.pl, w  temacie wniosku należy wpisać ,,Decyzja środowiskowa dotycząca budowy biogazowni na terenie działki nr 157 obręb Błądkowo, gm. Dobra”.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dobrej.                   

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.com.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz właściwego miejscowo Sołectwa.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Dobrej

Barbara Wilczek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 05-09-2013 13:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 05-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 15:26