Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Statut Sołectwa Tucze


projekt

Statut Sołectwa Tucze

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1. Sołectwo Tucze jest jednostką pomocniczą Gminy Dobra .

§ 2. Sołectwo Tucze obejmuje swym zasięgiem miejscowość Tucze, położoną w gminie Dobra

§ 3. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym chyba, że statut stanowi inaczej.

Rozdział II. Zadania sołectwa.

§ 4.1. Sołectwo współdziała z organami gminy w wykonywaniu ich zadań na zasadach określonych w niniejszym statucie.

2. Uprawnienia sołectwa nie mogą przekraczać ustawowych uprawnień Gminy, jak również naruszać praw osób trzecich.

§ 5.1 Do zadań sołectwa należy organizacja współdziałania mieszkańców w życiu społeczności lokalnej, a w szczególności:

1) współpraca z organami gminy w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców sołectwa,

2) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz sołectwa i jego mieszkańców,

3) zapewnienie udziału mieszkańców sołectwa w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, kulturalnych, sportu i turystyki.

4) gospodarowanie mieniem komunalnym, które zostało powierzone sołectwu

i jego właściwe wykorzystywanie.

2.Zadania, o których mowa w ust.1 Sołectwo realizuje poprzez :

1) opiniowanie wszystkich spraw należących do zakresu działania sołectwa,

2) występowanie z wnioskami do organów gminy dotyczącymi rozpatrzenia spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa

3)współpracę z radnymi w zakresie organizacji spotkań z mieszkańcami oraz kir owarowania do nich wniosków dotyczących sołectwa

Rozdział III. Zebranie wiejskie.

§ 6.1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym i kontrolnym sołectwa.

2. Zebranie wiejskie tworzą stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania.

3.Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy sołectwa stale w nim zamieszkali

i posiadający czynne prawo wyborcze

§ 7. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykła większością głosów w głosowaniu jawnym chyba, że statut stanowi inaczej.

§ 8.1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących

do sołectwa.

2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) opiniowanie projektu statutu sołectwa

2) wybór i odwołanie sołtysa i rady sołeckiej,

3) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych sołectwa, a w szczególności:

a) uchwalanie planu finansowego sołectwa,

b) decydowanie o sposobie korzystania z mienia komunalnego oddanego sołectwa do korzystania,

c) opiniowanie nowych inwestycji lokalizowanych na terenie sołectwa,

d) opiniowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

e) opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego obszaru sołectwa.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Sołtysa, a w czasie jego nieobecności lub niemożności pełnienia funkcji przez dwóch członków Rady Sołeckiej.

2. Zebrania wiejskie są jawne.

3. Sołtys ma obowiązek zwołania zebrania wiejskiego na pisemny wniosek, co najmniej 10 mieszkańców sołectwa, na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrej oraz Burmistrza. W takim przypadku zebranie powinno być zwołane nie później niż po upływie 7 dni od złożenia wniosku.

4. Zebranie wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz

5. W zebraniu wiejskim, na którym zapadają uchwały dotyczące spraw finansowych mogą uczestniczyć z prawem do wypowiedzi Burmistrz

i Skarbnik Gminy.

§ 10. 1. Zawiadomienie o zebraniu wiejskim powinno być podane do publicznej wiadomości sołectwa na tablicy ogłoszeń sołectwa, co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.

2. Zawiadomienie o zebraniu doręcza sie również Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi Gminy.

3. W zawiadomieniu należy podać:

1) datę zebrania.

2) godzinę zebrania z informacją o drugim terminie,

3) porządek obrad zebrania.

§ 11. Zebrania wiejskie zwołuje sie, co najmniej raz na pół roku w godzinach

popołudniowych.

§ 12. 1. Jeżeli w wyznaczonym terminie w zebraniu wiejskim nie uczestniczy 1/5

mieszkańców uprawnionych do głosowania, zebranie odbywa sie w drugim terminie.

2. W przypadku przeszkody w wykonywaniu funkcji sołtysa trwającej jeden miesiąc zebranie wiejskie prowadzi członek rady sołeckiej wskazany przez Burmistrza

3. Uchwały w drugim terminie mogą być podjęte bez względu na liczbę obecnych

na zebraniu, z zastrzeżeniem § 15.

§ 13.1. Zebranie wiejskie prowadzi sołtys.

2. Zebranie wiejskie powinno być protokołowane.

3. Osobę odpowiedzialną za sporządzenie protokołu wyznacza sołtys.

§ 14. 1. Dokumentacje sołectwa prowadzi sołtys.

2. Dokumentacja sołectwa jest jawna.

3. Dokumentację sołectwa sołtys udostępnia na wniosek każdemu mieszkańcowi sołectwa.

§ 15.1. Uchwały zebrania wiejskiego w sprawach określonych w § 8 są wiążące jeżeli w zebraniu uczestniczy co najmniej 11 mieszkańców uprawnionych do głosowania.

2. Uchwały dotyczące zobowiązań finansowych i z zakresu zarządu mieniem komunalnym wymagają przed ich podjęciem pozytywnej opinii Burmistrza.

2. Burmistrz wyraża opinie w terminie 14 dni od otrzymania projektu uchwały. Opinia negatywna wymaga uzasadnienia.

3. Od opinii negatywnej sołtys może wnieść sprzeciw do Rady Miejskiej. Opinia Rady Miejskiej jest dla zebrania wiejskiego wiążąca.

Rozdział IV. Sołtys i Rada Sołecka.

§ 16. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.

2. Rada Sołecka jest organem doradczym i opiniodawczym sołtysa.

§ 17. 1. Rada Sołecka liczy 5 osób.

2. W skład rady sołeckiej wchodzi sołtys jako jej przewodniczący.

§ 18. 1. Sołtys zwołuje Rade Sołecka, co najmniej raz na dwa miesiące.

2. Zebrania Rady Sołeckiej są jawne.

3. Sołtys może zaprosić na zebranie rady sołeckiej przedstawicieli organów gminy.

4. Z posiedzenia Rady Sołeckiej sporządza sie protokół.

5. Przepis § 13 ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

§ 19. Do kompetencji sołtysa należy:

1) zwoływanie zebrania wiejskiego i przedkładanie na zebraniu wiejskim projektów uchwał i innych spraw wymagających decyzji zebrania wiejskiego.

2) zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej.

3) prowadzenie obrad zebrania wiejskiego i rady sołeckiej

4) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego,

5) organizowanie czynów społecznych na rzecz społeczności sołectwa.

6) organizowanie pomocy sąsiedzkiej,

7) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jak również pomocy osobom niepełnosprawnym, chorym i innym wymagającym pomocy.

8) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

9) współdziałanie z Rada Gminy i Burmistrzem,

10) administracja mieniem komunalnym przekazanym sołectwu do korzystania.

§ 20. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie odwołani przed upływem kadencji.

2. Sołtys i Rada Sołecka mogą zrezygnować ze swych funkcji przed upływem kadencji.

§ 21. 1. W przypadku rezygnacji, odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej Burmistrz w ciągu miesiąca zarządza nowe wybory.

Rozdział V. Mienie komunalne przekazane Sołectwu

do korzystania i gospodarka finansowa Sołectwa.

§ 22.1. Rada Miejska może przekazać sołectwu mienie komunalne do korzystania w celu wykonywania zadań statutowych sołectwa.

2. Sołectwo nie może prowadzić działalności gospodarczej, z wyjątkiem działalności statutowej o charakterze użyteczności publicznej.

§ 23.1. W imieniu sołectwa mieniem administruje sołtys i on ponosi odpowiedzialność za jego uszkodzenie, zniszczenie lub utratę.

2. Każdorazowe wydatkowanie przekazanych środków musi sie odbywać z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa

§ 24. Gospodarkę finansową sołectwo prowadzi w ramach uprawnień przyznanych w statucie Gminy i w ramach budżetu gminy.

§ 25. 1. W terminie do 30 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy sołtys przedłoży Burmistrzowi preliminarz potrzeb uchwalony przez zebranie wiejskie obejmujący plan rzeczowo finansowy realizacji zadań statutowych sołectwa.

2. Burmistrz może wyznaczyć wcześniejszy termin przedłożenia planu rzeczowo

finansowego, zawiadamiając o tym sołtysa w terminie 14 dni przed wyznaczonym terminem.

3. Jeżeli w wyznaczonym terminie sołtys nie przedłoży wymaganego preliminarza Rada Miejska zabezpieczy w budżecie gminy środki dla sołectwa, z zastrzeżeniem iż ich wykorzystanie może nastąpić dopiero po uchwaleniu przez zebranie wiejskie rocznego planu rzeczowo - finansowego sołectwa z zachowaniem zasad określonych w statucie gminy i statucie sołectwa.

§ 26. 1. W terminie do 31 marca każdego roku Sołtys składa zebraniu wiejskiemu

sprawozdanie z wykonania rocznego planu rzeczowo - finansowego.

2. Sprawozdanie sołtys przesyła Radzie miejskiej i Burmistrzowi.

Rozdział VI. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 27. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i upływa z dniem wyboru Sołtysa na nową kadencję .

§ 28. Prawo wyboru posiadają mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 29. Kandydować na funkcje Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej mogą osoby:

1) posiadające bierne prawo wyborcze,

2) będące mieszkańcami sołectwa,

§ 30. Wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na zebraniu.

§ 31. Burmistrz Gminy zarządza wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej, co najmniej 20 dni przed upływem kadencji.

§ 32.1. Dla dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność , co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska sie obecności wymaganej liczby mieszkańców, przeprowadza sie wybory w drugim terminie. Wybory w drugim terminie mogą być przeprowadzone w obecności co najmniej 11 osób .

3. Jeżeli w zebraniu prowadzonym w drugim terminie nie uczestniczy wymagana liczba mieszkańców, otwierający zebranie Sołtys zamyka je, a Burmistrz Gminy w terminie 7 dni ogłasza nowy termin zebrania.

4. Wybory w trzecim terminie mogą być przeprowadzane bez względu na liczbę obecnych w zebraniu

5. Trzykrotne zamkniecie zebrania bez wyboru Sołtysa uprawnia Rade Miejska do likwidacji sołectwa.

§ 33 1. Zebranie zwołane w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej otwiera Sołtys, stwierdza jego prawomocność, a następnie zarządza wybory przewodniczącego obrad.

2. Zebranie po upływie kadencji Sołtysa oraz w nowo utworzonym sołectwie otwiera Burmistrz, który stwierdza jego ważność i zarządza wybory przewodniczącego obrad.

3. Przewodniczący obrad przewodniczy zebraniu do czasu wyboru sołtysa.

§ 34. 1. Wybory przeprowadza 3 osobowa komisja skrutacyjna.

2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, Jego współmał9onek, rodzeństwo, zstępni i wstępni Sołtysa

3. Głosowanie przeprowadza sie osobno na Sołtysa w pierwszej kolejności i na członków Rady Sołeckiej.

4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy :

a/ przyjecie zgłoszeń kandydatów.

b/ przeprowadzenie tajnego głosowania.

c/ sporządzenie protokołu głosowania

d/ ogłoszenie wyników wyborów.

§ 35. Kandydatury na sołtysa i członków rady sołeckiej zgłaszają osoby uczestniczące w zebraniu. Kandydat musi osobiście wyrazić zgodę na kandydowanie.

§ 36. 1. Jeżeli w wyniku głosowania, żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej ilości głosów, przewodniczący obrad zarządza przeprowadzenie ponownego głosowania.

2. Jeżeli drugie głosowanie nie dało rezultatu przewodniczący obrad zamyka zebranie, a Burmistrz ogłasza w terminie 14 dni termin nowego zebrania.

3. Jeżeli na dwóch następnych zebraniach nie dokona sie wyboru sołtysa przepis

§ 32 ust. 4 i 5 stosuje sie odpowiednio.

§ 37. Mandat Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej wygasa wskutek:

1/śmierci.

2/ zrzeczenia sie stanowiska,

3/ skazania za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 38. W przypadku wygaśnięcia mandatu Burmistrz Gminy ogłasza wybory uzupełniające wg zasad niniejszego statutu.

§ 39. Sołtys i Rada Sołecka mogą być odwołani przed upływem kadencji.

§ 40. Z wnioskiem o odwołanie sołtysa lub poszczególnych członków Rady Sołeckiej może wystąpić, co najmniej 1/5 osób uprawnionych do głosowania w sołectwie.

§ 41. Pisemny wniosek składa sie do Burmistrza Gminy, który ma obowiązek zwołać zebranie wiejskie w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

§ 42. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych na zebraniu osób. § 32 stosuje sie odpowiednio.

Rozdział VII. Nadzór nad działalnością sołectwa.

§ 43. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska , Burmistrz, a w zakresie spraw finansowych Skarbnik Gminy .

§ 44. 1. Sołtys przekazuje Burmistrzowi wszystkie uchwały podejmowane na zebraniu wiejskim w terminie 10 dni od daty ich podjęcia.

2. Na wniosek Burmistrza Rada Miejska stwierdza nieważność uchwały sprzecznej z prawem.

§ 45. Sołtys udostępnia dokumentacje sołectwa na każde żądanie Rady Miejskiej, Komisji Rewizyjnej, Burmistrza, Skarbnika Gminy.

§ 46. Skarbnik Gminy sprawuje nadzór na gospodarka finansowa sołectwa i co najmniej raz w roku dokonuje kontroli wydatkowania środków przekazanych sołectwu.

§ 47. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej, na zlecenie rady przeprowadza kontrole

wykonywania przez sołectwo przekazanych mu do realizacji zadań.

§48. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie wielu kryteriów zgodnie z prawem

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe.

§ 49. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie maja przepisy ustawy o samorządzie gminnym i statutu Gminy Dobra

§ 50. Zmiana niniejszego statutu wymaga trybu właściwego dla jego uchwalenia.

§ 51. Traci moc uchwała Nr IV/55/2003 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 marca 2003roku w sprawie uchwalenia statutu sołectwa.

§ 52. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 21-05-2008 11:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 21-05-2008 11:58