Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie -zawiadomienie stron o wpłynięciu do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 29.09.2017 r. uzupełnienia karty informacyjnej, złożonej przez pełnomocnika Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie- p. Edytę Dombrowską - Pracownię Projektową i Nadzory EBE, z siedzibą w Białogardzie, dla przedsięwzięcia polegającego na :,,Przebudowie drogi powiatowej nr 4332Z Tucze - Dobropole w km 0+000-3+616" oraz przesłaniu uzupełnienia karty informacyjnej do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, pismem z dnia 29.09.2017 r. znak: OŚiGW.6220.01.12.2017.AW, celem uzyskania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Dobra, dnia 29.09.2017 r.

OŚ i GW.6220.01.13.2017.AW

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017 r., poz. 1405 z późn.zm.), informuję, że w związku z prowadzeniem sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:,, Przebudowie drogi powiatowej nr 4332Z Tucze - Dobropole w km 0+000-3+616”

zawiadamiam strony postępowania o:

    1. wpłynięciu do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 29.09.2017 r. uzupełnienia karty informacyjnej, złożonej przez pełnomocnika Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie-p. Edytę Dombrowską - Pracownię Projektową i Nadzory EBE,
     z siedzibą w Białogardzie, dla przedsięwzięcia polegającego na :,,Przebudowie drogi powiatowej nr 4332Z Tucze - Dobropole w km 0+000-3+616”,
    2. przesłaniu uzupełnienia karty informacyjnej do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, pismem z dnia 29.09.2017 r. znak: OŚiGW.6220.01.12017.AW, celem uzyskania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie na podstawie art. 36 Kpa zawiadamiam, że w związku z koniecznością uzyskania opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy, tj. do 14 dni od daty utrzymania przedmiotowej opinii. Termin, o którym mowa powyżej, rozpocznie bieg od przedłożenia wszelkich wymaganych przez organ dokumentów i informacji, dających podstawę do wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Ponadto, pouczam o prawie wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Dobrej w przypadkach wskazanych w art. 37 § 1 Kpa.

 

Inwestorem przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 4332Z Tucze - Dobropole w km 0+000-3+616” jest:

Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie

ul. Niepodległości 35

73-150 Łobez

Od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530, w pokoju nr 14, tel. 91/39 14 538 strony postępowania mogą zapoznawać się z uzupełnieniem karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4332Z Tucze - Dobropole w km 0+000-3+616 oraz składać uwagi i wnioski w formie pisemnej lub ustnie do protokołu
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym- na adres sekretariat@dobragmina.pl- w temacie wniosku należy wpisać ,,Decyzja środowiskowa dotycząca przebudowy drogi powiatowej nr 4332Z Tucze - Dobropole w km 0+000-3+616”.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dobrej.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: bip.dobragmina.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz właściwych miejscowo Sołectw.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

BURMISTRZ DOBREJ

PIOTR HEBDA

Otrzymują:

 1. Strony postępowania przez obwieszczenie:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej,

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej,

- na tablicy ogłoszeń Sołectw: Tucze, Dobropole,

 1. Edyta Dombrowska – pełnomocnik ZDP w Łobzie

ul. Kochanowskiego 10/5

78-200 Białogard.

Do wiadomości:

 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie

          ul. Niepodległości 35

          73-150 Łobez.

 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie

ul. A. Mickiewicza 26

75-004 Koszalin.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 02-10-2017 10:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Witkowska 02-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Witkowska 02-10-2017 10:17