Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XLVII/304/2010


UCHWAŁA NR XLVII / 304 / 2010

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 27 sierpnia 2010r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.ze zmianami w 2002r. nr.23, poz.220, nr 62,poz.558, nr113, poz.984, nr153, poz.1271, nr 214, poz.1806; z 2003r. nr 80, poz.717, nr162,poz.1568,

z 2004r. nr 102, poz1055, nr 116, poz1203, nr 167, poz1759; Dz.U. z 2005r. nr172,poz.1441, nr 175, poz.1457; Dz.U. z 2006r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. nr 48, poz.327, nr 138, poz.974, nr 173, poz.1218, Dz.U. z 2008r. nr 180, poz. 1111,nr 223, poz.1458; Dz.U. z 2009r. nr 52, poz. 420)

Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody Miasta i Gminy na 2010 r. o kwotę 50.779,-

w dziale 750 Administracja publiczna 7.858,-zł

rozdział 75056 Spis powszechny i inne 7.858,-

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 7.858,-zł

na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

w dziale 852 - Pomoc społeczna. 5.581,-zł

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5.581,-zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 5.581,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 22.840,-zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 22.840,-zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 22.840,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14.500,-zł

rozdział 92195 Pozostała działalność 14.500,-zł

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 14.500,-zł

§ 2.Zwiększa się wydatki Miasta i Gminy na 2010 r. o kwotę 50.779,-

w dziale 750 Administracja publiczna 7.858,-zł

rozdział 75056 Spis powszechny i inne 7.858,-zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.000,-zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 906,-zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 147,-zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 805,-zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna 5.581,-zł

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5.581,-zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.581,-zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 22.840,-zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 22.840,-zł

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 22.840,-zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14.500,-zł

rozdział 92195 Pozostała działalność 14.500,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 14.500,-zł

§ 3. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów:

1) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zmniejsza się wydatki o kwotę 32.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 32.000,-zł

zwiększa się wydatki o kwotę 32.000,-zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,-zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30.000,-zł

2)w dziale 751 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zmniejsza się wydatki o kwotę 457,68

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28,91 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 4,69 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 424,08 zł

zwiększa się wydatki o kwotę 457,68

§ 4300 Zakup usług pozostałych 457,68 zł

3)w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

zmniejsza się wydatki o kwotę 4.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 4.000,-zł

zwiększa się wydatki o kwotę 4.000,-zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000,-zł

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000,-zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000,-zł

zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,-zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000,-zł

4)w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

rozdział 92601 - Obiekty sportowe

zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 5.000,-zł

zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,-zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.000,-zł

§ 4. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami w ramach działów:

1)w dziale 600 Transport i łączność

zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000,-zł

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 30.000,-zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000,-zł

zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,-zł

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 20.000,-zł

2w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zmniejsza się wydatki o kwotę 15.000,-zł

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 15.000,-zł

zwiększa się wydatki o kwotę 15.000,-zł

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 15.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 15.000,-zł

§ 5. Rozwiązuje się rezerwę ogólną na kwotę 4.220,-zł

zmniejsza się wydatki o kwotę 4.220,- zł

w dziale 758 Różne rozliczenia

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwy 4.220,- zł

zwiększa się wydatki o kwotę 4.220,-zł

1) w dziale 750 Administracja publiczna 2.920,-zł

rozdział 75095 Pozostała działalność 2.920,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.920,-zł

2) w dziale 801 Oświata i wychowanie 1.300,-zł

rozdział 80195 Pozostała działalność 1.300,-zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.300,-zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 08-09-2010 10:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 08-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 08-09-2010 10:29