Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XLV/2010 z dn.31.05.2010


Protokół Nr XLV/2010

sesji Rady Miejskiej

w Dobrej z dnia 31 maja 2010 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzyła i obradom przewodniczyła przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Siekiera. Otwierając obrady powitała radnych oraz osoby spoza Rady biorące udział w sesji, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy.

Początek obrad - godzina - 1300

Stan radnych - 14

Obecnych na sesji - 11

Nieobecni radni na sesji - Elżbieta Owsińska, Królewicz Janusz, Grzywacz

Dorota

Obrady sesji zakończono o godz. 1435

Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady stwierdziła , że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał ( lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Następnie przedstawiła Radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

 • otwarcie obrad

 • stwierdzenie quorum

 • ustalenie porządku obrad XLV Sesji

- przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

2.1. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,

2.2. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru

godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy

obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym

obowiązkowym wymiarze godzin,

2.3. w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy

Dobra na 2010 rok,

2.4. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz

ustalenia jej przebiegu,

2.5. w sprawie przekazania nieruchomości i mienia ruchomego,

2.6. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność

gminy Dobra,

2.7. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2010

rok.

3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SEJI ORAZ ODPOWIEDZI.

4. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Pani Sekretarz wnioskowała, aby wykreślić punkcie 2 podpunkt 2.4. uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu, motywując brakiem opinii z Zarządu Powiatu Łobeskiego.

Natomiast Pani Burmistrz w punkcie 3 zaproponowała wprowadzić krótką prezentację z okazji obchodów dwudziestolecia powstania samorządów.

Zaproponowany porządek obrad z wprowadzonymi poprawkami został przyjęty przez Radę - 11 głosami za - jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Jolanta Siekiera poinformowała, że protokół z XLIV sesji był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej oraz przed obradami sesji.

W związku z powyższym radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Wobec tego, ze nikt z radnych nie zgłosił uwag do w/w protokołu został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu protokół został przyjęty - 11 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodnicząca Rady przedstawiła radnym projekty uchwał oraz poinformowała, że wszystkie projekty uchwał na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady zostały pozytywnie zaopiniowane - jednogłośnie przez przewodniczących i członków poszczególnych komisji:

- w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Pani Przewodnicząca Rady poinformowała, że dnia 04 maja 2010 r. do biura Rady Miejskiej w Dobrej wpłynęła od Pana Marka Kowalczyka pisemna rezygnacja z pełnionej funkcji radnego rady Miejskiej w Dobrej.

Zgodnie z art.193.1 Ordynacji wyborczej do rad gmin uchwała w tej sprawie winna być podjęta najpóźniej w 3 miesiące od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.

Wygaśnięcie mandatu bowiem następuje z mocy samego prawa wskutek zaistnienia zdarzeń, a sama uchwała ma charakter deklaracyjny. Nie podjęcie uchwały jednak powoduje skutek zawieszenia konsekwencji, jakie ustawodawca wiąże z zaistnieniem tych zdarzeń.

Radni bez uwag przyjęli uchwałę.

Uchwała Nr XLV/291/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego została przyjęta przez Radę - 11 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Pani Burmistrz Barbara Wilczek - poinformowała radnych, zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2006 roku, Nr 97, poz. 674) organ prowadzący szkołę lub placówkę jest zobowiązany określić zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest rożny w poszczególnych okresach roku szkolnego. Rada gminy ma kompetencje do ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, szkół placówek, którzy realizują w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Chodzi tu o zatrudnianie w szkołach nauczycieli, którzy realizują część etatu jako np. nauczyciel uczący przedmiotu (pensum 18 godzin tygodniowo) i wychowawca świetlicy (pensum 26 godzin tygodniowo). Zaproponowany w § 1 projektu uchwały wzór pozwala w sposób jednoznaczny określić obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin dla takich nauczycieli.

Np. jeden nauczyciel jest zatrudniony na 10/18 jako nauczyciel historii i na 13/26 jako wychowawca świetlicy - łącznie nauczyciel w tygodniu przepracowuje 23 godziny. Jaki jest obowiązkowy wymiar godzin tego nauczyciela i ile realizuje godzin ponadwymiarowych?

Zgodnie z zaproponowanym wzorem:

 • x1 - przydzielone godziny nauczyciela historii - 10 godzin (x1 = 10)

 • x2 - przydzielone godziny wychowawcy świetlicy - 13 godzin (x2 = 13)

 • y1 - tygodniowy wymiar godzin - 18 godzin (y1 = 18)

 • y2 - tygodniowy wymiar wychowawcy świetlicy - 26 godzin (y2 = 26)

Ustalony zgodnie z projektem uchwały tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin tego nauczyciela obliczmy zgodnie z wzorem:

W= ( x1 + x2 ): [ (x1 : y1 ) + (x2 : y2 )

W= (10 + 13) : [ (10 :18) + (13 : 26) = 26 : [0,56 + 0,50] =

26 : 1,06 = 24,53 tj. 25 godzin (godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę, co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną).

Ustalony dla tego nauczyciela tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin wynosi 25 godzin, nauczyciel przepracowuje 23 godziny, zatem istnieje możliwość uzupełnienia etatu o 2 godziny.

Do chwili obecnej w szkołach praktykowane było zawieranie dwóch umów z
jednym pracownikiem na dwa odrębne etaty (wg przykładu z uzasadnienia do
chwili obecnej jeden nauczyciel miał dwie umowy o pracę wraz ze
wszystkimi składnikami: jedną  na 10/18 jako nauczyciel historii, a
drugą na 13/26 jako wychowawca świetlicy.

Wymóg ustaleń proponowanych w § 1 niniejszego projektu nakłada na gminę (Radę Miejską) § 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela.

Do chwili obecnej w szkołach praktykowane było zawieranie dwóch umów z jednym pracownikiem na dwa odrębne etaty. Wymóg ustaleń dotyczących obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczyciela nakłada na gminę Karta Nauczyciela.

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany projekt uchwały.

Uchwała Nr XLV/289/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin została przyjęta przez Radę - 11 głosami za - j e d n o g ł o ś n i e.

- w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Dobra

na 2010 rok

Pani Burmistrz Barbara Wilczek - poinformowała, że opracowanie Programu Aktywności Lokalnej Gminy Dobra wynika wprost z art.110 ust.10 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.(tekst jednolity Dz.U.Nr.115 poz.728 z 2008r. ze zmianami).

W związku z uruchomieniem przez Europejski Fundusz Społeczny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie nakłada się realizację projektów systemowych.

Zgodnie z wytycznymi Programu jednym z głównych narzędzi niezbędnych do jego realizacji jest program aktywności lokalnej wzorowany na modelu centrum aktywności lokalnej. Model ten zakłada określony sposób działania mający na celu aktywizowanie społeczności lokalnych, poprzez budowanie poczucia przynależności do danego miejsca i lokalnej grupy oraz uruchomienie na nowo zbiorowych strategii pomagania ludziom w pomaganiu sobie samym.

Przyjęcie do realizacji przez Radę Miejską programu aktywności lokalnej jest jednym z warunków pozyskania przez gminę środków finansowych na realizacje projektu: „POMÓŻ SOBIE- od bierności do aktywności” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy w Łobzie oraz z Ośrodkami Pomocy Społecznej w Łobzie, Resku, Węgorzynie i Radowie Małym w okresie od 01.01.2010r do 31.12.2010r.

W roku 2010 są zaplanowane działania o charakterze środowiskowym, których realizacja wymaga zatwierdzenia programu aktywności lokalnej.

Środki na realizację projektu w roku 2010 Ośrodek ma otrzymać po podpisaniu aneksu do umowy ramowej Nr: UDA-POKL.07.01.02-32-017/08-04.

Program aktywności lokalnej ma być realizowany od miesiąca lipca 2010r.

Radni bez żadnych uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr XLV/293/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Dobra na 2010 rok została przyjęta przez Radę - 11 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie przekazania nieruchomości i mienia ruchomego

Pani Burmistrz- poinformowała, że w związku z pismem z dnia 12.04.2010 r. Odział Gospodarowania Nieruchomościami w szczecinie zwrócił się do Urzędu Miejskiego w Dobrej z prośbą o zmianę daty w § 2 uchwały Rady Miejskiej z dnia 12 listopada 2009 r.

Urząd Miejski w Dobrej, po konsultacjach z Panem Kazimierzem Pyzikiem z Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w szczecinie ustalił proponowany termin formalnego przejęcia majątku za wygaśnięcie zaległości podatkowych PKP S.A. w Warszawie z tytułu podatku od nieruchomości do dnia 29.10.2010 r.

Radni wobec powyższych wyjaśnień nie przyjęli projektu uchwały.

- w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy

Dobra

Pani sekretarz wyjaśniła, że zgodnie z uchwałą Rady miejskiej w Dobrej w sprawie zasad wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobra, ustalenie dzierżawcy następuje w drodze przetargu. Działki wymienione w proponowanym projekcie uchwały zostały zabudowane na podstawie pozwoleń na budowę w latach 80-tych i 90-tych i przez ten cały czas grunt stanowiący własność Gminy Dobra jest dzierżawiony przez właścicieli budynków.

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr XLV/294/2010 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy Dobra została przyjęta przez Radę - 11 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2010 rok

Skarbnik Gminy Sławomir Brodniak wyjaśnił, że w § wprowadza się do budżetu gminy środki

 1. w rozdziale 01095 - 216.973,27 zł - zwrot podatku akcyzowego dla rolników

 2. w rozdziale 75101 - 3.6665 zł. - dotacja na wybory Prezydenta RP

 3. w rozdziale 75618 - 15.000 - plan wpływów na 2010 r. z tytułu opłat i kar, które dotychczas stanowiły przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które od 01.010.2010 r. stanowią dochody budżetu gminy.

 4. w rozdziale 85295 - 32.209 zł. środku na dożywianie dzieci i dorosłych

 5. w rozdziale w rozdziale 90011 - 29.752,93 zł. przyjmujemy do budżetu środki zgromadzone do 31.12.2009 r. na GFOŚ i OW.

W § 2 wydatki zgodnie z przyjętymi środkami. Planowane wpływy na 2010 r. w GFOŚiGW w wysokości 15.000 zł. oraz środki zgromadzone na funduszu do 31.12.2009 r. - łącznie 44.752,93 zł. proponujemy obecnie przenieść do rezerwy ogólnej budżetu.

W § 3 rozwiązujemy Re rezerwę ogólną na kwotę 25.850 zł. na odszkodowania za brak lokali socjalnych.

W § 4 uchylamy plan przychodów i wydatków GFOŚ i GW.

Uchwała Nr XLV/295/2010 Rady Miejskiej w dobrej z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2010 rok została przyjęta przez Radę - 11 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że na wniosek wnioskodawców Pani Burmistrz Dobrej Barbary Wilczek została uhonorowana srebrną odznaką Gryfa Pomorskiego. W trakcie sesji podziękowała wszystkim, którzy dostrzegli aktywną działalność burmistrza na wielu płaszczyznach życia codziennego i poparli wniosek.

Na koniec obrad sesji zaprezentowano krótki film nt. powstania obchodów 20- lecia samorządów.

Innych pytań i wniosków radni nie zgłosili.

Ad. pkt 4. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej o godz. 1405 zamknęła obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

Inspektor

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 09-07-2010 08:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 09-07-2010 08:57