Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XLVI/299/2010


UCHWAŁA NR XLVI / 299 / 2010

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.ze zmianami w 2002r. nr.23, poz.220, nr 62,poz.558, nr113, poz.984, nr153, poz.1271, nr 214, poz.1806; z 2003r. nr 80, poz.717, nr162,poz.1568,

z 2004r. nr 102, poz1055, nr 116, poz1203, nr 167, poz1759; Dz.U. z 2005r. nr172,poz.1441, nr 175, poz.1457; Dz.U. z 2006r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. nr 48, poz.327, nr 138, poz.974, nr 173, poz.1218, Dz.U. z 2008r. nr 180, poz. 1111,nr 223, poz.1458; Dz.U. z 2009r. nr 52, poz. 420)

Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody Miasta i Gminy na 2010 r. o kwotę 17.650,-

w dziale 751 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 6.950,-zł

i ochrony prawa

rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 6.950,-zł

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 6.950,-zł

na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

w dziale 852 - Pomoc społeczna 10.700-zł

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 10.700,-zł

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 10.700,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

§ 2.Zwiększa się wydatki Miasta i Gminy na 2010 r. o kwotę 17.650,-

w dziale 751 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 6.950,-zł

i ochrony prawa

rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 6.950,-zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.130,-zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 285,-zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 870,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 665,-zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna 10.700,-zł

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 10.700,-zł

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 10.700,-zł

§ 3.Zwiększa się dochody Gminy i Miasta na 2010 r. o kwotę 123.979,-

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 123.979,-

rozdział 85395 Pozostała działalność 123.979,-

§ 2327 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 117.090,90zł

realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego

§ 2329 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 6.888,10zł

realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami

samorządu terytorialnego

§ 4. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę (zadania własne) 13.775,-

w dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe 13.775,-

§ 3110 świadczenia społeczne- zasiłki celowe 13.775,- zł

zwiększa się wydatki o kwotę (zadania własne) 13.775,- zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 13.775,-zł

rozdział 85395 Pozostała działalność 13.775,-zł

§ 3119 świadczenia społeczne 13.775,-zł

§ 5.Zwiększa się wydatki Gminy i Miasta na 2010 r. o kwotę 123.979,00

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 123.979,00

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.391,15zł

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 493,62zł

§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne 10.761,09zł

§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne 633,05zł

§ 4127 składki na Fundusz Pracy 1.676,08zł

§ 4129 składki na Fundusz Pracy 98,60zł

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 64.100,10zł

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3.770,81zł

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4.120,13zł

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 242,37zł

§ 4307 Zakup usług pozostałych 25.190,14zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych 1.481,86zł

§ 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 170,00zł

§ 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10,00zł

§ 4417 Podróże służbowe krajowe 1.511,11zł

§ 4419 Podróże służbowe krajowe 88,89zł

§ 4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych 566,66zł

§ 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych 33,34zł

§ 4757 Zakup akcesoriów do komputera, w tym programów i licencji 604,44zł

§ 4759 Zakup akcesoriów do komputera, w tym programów i licencji 35,56zł

§ 6. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów:

1) w dziale 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

rozdział 01095 Pozostała działalność

zmniejsza się wydatki o kwotę (zadania zlecone) 1.100,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.100,00 zł

zwiększa się wydatki o kwotę (zadania zlecone) 1.100,00 zł

§ 4750 Zakup akcesoriów do komputera, w tym programów i licencji 1.100,00zł

2)w dziale 600 Transport i łączność

rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

zmniejsza się wydatki o kwotę 8.000,-zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000,-zł

zwiększa się wydatki o kwotę 8.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 8.000,-zł

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,-zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,-zł

zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 10.000,-zł

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

zmniejsza się wydatki o kwotę 4.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 4.000,-zł

zwiększa się wydatki o kwotę 4.000,-zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.000,-zł

3) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zmniejsza się wydatki o kwotę 12.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 12.000,-zł

zwiększa się wydatki o kwotę 12.000,-zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,-zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10.000,-zł

4)w dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdział 85295 Pozostała działalność

zmniejsza się wydatki o kwotę ( zadania własne) 15.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 15.000,-zł

zwiększa się wydatki o kwotę ( zadania własne) 15.000,-zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000,-zł

5)w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 Pozostała działalność

zmniejsza się dochody o kwotę (środki EFS) Przedszkole II 378.706,85

§ 2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 378.706,85 zł

Wspólnej Polityki Rolnej

zwiększa się dochody o kwotę (środki EFS) Przedszkole II 378.706,85

§ 2007 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 378.706,85 zł

Wspólnej Polityki Rolnej

zmniejsza się wydatki o kwotę (środki EFS) Przedszkole II 378.706,85

§ 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64.214,05 zł

§ 4118 składki na ubezpieczenia społeczne 26.825,12 zł

§ 4128 składki na Fundusz Pracy 3.475,76 zł

§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 179.327,73 zł

§ 4218 zakup materiałów i wyposażenia 9.997,82 zł

§ 4268 Zakup energii 5.007,04 zł

§ 4288 Zakup usług zdrowotnych 96,77 zł

§ 4308 Zakup usług pozostałych 88.446,39 zł

§ 4418 Podróże służbowe krajowe 677,44 zł

§ 4438 Różne opłaty i składki 638,73 zł

zwiększa się wydatki o kwotę (środki EFS) Przedszkole II 378.706,85

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64.214,05 zł

§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne 26.825,12 zł

§ 4127 składki na Fundusz Pracy 3.475,76 zł

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 179.327,73 zł

§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia 9.997,82 zł

§ 4267 Zakup energii 5.007,04 zł

§ 4287 Zakup usług zdrowotnych 96,77 zł

§ 4307 Zakup usług pozostałych 88.446,39 zł

§ 4417 Podróże służbowe krajowe 677,44 zł

§ 4437 Różne opłaty i składki 638,73 zł

zmniejsza się dochody o kwotę (środki EFS) Zajęcia pozalekcyjne II 1.208.123,27

§ 2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 1.208.123,27 zł

Wspólnej Polityki Rolnej

zwiększa się dochody o kwotę (środki EFS) Zajęcia pozalekcyjne II 1.208.123,27

§ 2007 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 1.208.123,27 zł

Wspólnej Polityki Rolnej

zmniejsza się wydatki o kwotę (środki EFS) Zajęcia pozalekcyjne II 1.208.123,27

§ 4118 składki na ubezpieczenia społeczne 9.608,41 zł

§ 4128 składki na Fundusz Pracy 1.558,99 zł

§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 563.432,61 zł

§ 4218 zakup materiałów i wyposażenia 174.296,49 zł

§ 4308 Zakup usług pozostałych 440.166,97 zł

§ 4418 Podróże służbowe krajowe 2.284,80 zł

§ 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych 8.075,00 zł

§ 4758 Zakup akcesoriów do komputera, w tym programów i licencji 8.700,00 zł

zwiększa się wydatki o kwotę (środki EFS) Zajęcia pozalekcyjne II 1.208.123,27

§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne 9.608,41 zł

§ 4127 składki na Fundusz Pracy 1.558,99 zł

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 563.432,61 zł

§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia 174.296,49 zł

§ 4307 Zakup usług pozostałych 440.166,97 zł

§ 4417 Podróże służbowe krajowe 2.284,80 zł

§ 4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych 8.075,00 zł

§ 4757 Zakup akcesoriów do komputera, w tym programów i licencji 8.700,00 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 08-07-2010 10:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 08-07-2010 10:52