Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XXXIX/2009 z dnia 18-12-2009 r.


Protokół Nr XXXIX/2009

sesji Rady Miejskiej

w Dobrej z dnia 18 grudnia 2009 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzyła i obradom przewodniczyła przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Siekiera. Otwierając obrady powitała radnych oraz osoby spoza Rady biorące udział w sesji, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy.

Początek obrad - godzina - 1200

Stan radnych - 15

Obecnych na sesji - 14

Nieobecni radni na sesji : Marek Kowalczyk

Obrady sesji zakończono o godz. 14:10

Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady stwierdziła , że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał ( lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Następnie przedstawiła Radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

 • otwarcie obrad

 • stwierdzenie quorum

 • ustalenie porządku obrad XXXIX Sesji

 • przyjęcie protokołu XXXVIII sesji Rady Miejskiej

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

2.1. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli

nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów

komunalnych oraz górnej stawki za opróżnianie zbiorników

bezodpływowych na terenie Gminy Dobra,

2.2. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

pożytku publicznego,

2.3. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych,

2.4. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2009

rok,

2.5. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2010 rok.

3. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIĘDZY

SESJAMI.

4. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SEJI ORAZ ODPOWIEDZI.

5. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Do porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Siekiera wprowadziła projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Celowego Związku Gmin R-XXI, z taką propozycją zwrócił się Zarząd Związku Celowego Gmin R-XXI.W związku z niezmiernie istotną w/w sprawa jest szybkie zarejestrowanie zmiany statutu., która następuje w trybie przyjętym do jego zarejestrowania i nastąpić może tylko po przedłożeniu organowi rejestrowanemu pełnej dokumentacji. Radni jednogłośnie - 14 głosami za przyjęli dodatkowy projekt uchwały.

Porządek obrad wraz z naniesioną poprawką został przyjęty przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Jolanta Siekiera poinformowała, że protokół z ostatniej sesji był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszymi obradami.

W związku z powyższym radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Wobec tego, że nikt z radnych nie zgłosił uwag do w/w protokołu, został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu protokół został przyjęty - 14 głosami przy - jednogłośnie.

Pani Burmistrz Barbara Wilczek poinformowała zebranych radnych i zaproszonych gości oraz złożyła gratulacje wraz z drobnym upominkiem mł. ASP. Piotrowi Opiece z Komendy Powiatowej Policji w Łobzie za to, że został najlepszym dzielnicowym garnizonu.

Dzielnicowi do turnieju zgłaszani byli między innymi przez władze lokalne oraz instytucje zajmujące się sprawowaniem opieki społecznej.

Do życzeń i gratulacji dołączyli również radni.

Pamiątkowe dyplomy dla trzech najlepszych finalistów wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie.

Zdobywca I miejsca otrzymał dodatkowo przenośny komputer.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodnicząca Rady przedstawiła radnym projekty uchwał oraz poinformowała, że wszystkie projekty uchwał na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady zostały pozytywnie zaopiniowane - jednogłośnie przez przewodniczących i członków poszczególnych komisji:

- w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnej stawki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Pani Burmistrz Barbara Wilczek poinformowała, że radni otrzymali kalkulację stawek, doktórach radni na posiedzeniu wspólnych komisji nie wnieśli żadnych poprawek i je w całości zaakceptowali.

Kalkulację sporządzono na podstawie wydatków za okres od stycznia do końca września 2009 r. i przewidywany okres wykonania do końca roku oraz wykonanie rzeczowe za okres od października 2008 r. do września 2009 r.

W planie wydatków zwiększono wydatki za składowanie śmieci zgodnie z otrzymaną informacją z Celowego związku Gmin R-XXI oraz zaplanowano zysk 3 %.

Natomiast jeśli chodzi o nieczystości stałe proponuje się 10 % wzrostu stawki za wywóz nieczystości stałych.

Nieczystości płynne zgodnie z decyzją Rady Miejskiej w 2007 roku o stopniowym dochodzeniu do ceny rzeczywistej wywozu nieczystości płynnych przedkładamy propozycje pokrycia strat działalności_

 • odbiór ścieków z 6,44 zł. do 7,79 zł. wzrost o 21 %

 • zlew w punkcie zlewnym z 3,30 zł. na 3,82 zł. wzrost o 16 %.

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXIX/260/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnej stawki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Dobra została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Sekretarz Gminy Pani Dorota Kisiel wyjaśniła, że priorytetowym zadaniem gminy jest służenie mieszkańcom w sposób najskuteczniejszy, w ramach posiadanych środków. Działalność organizacji pozarządowych jest przejawem aktywności różnych środowisk społeczności lokalnej. Dlatego też prowadzenie aktywnej współpracy władz gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego może przynieść wiele korzyści społecznych. Program ten wyznacza obszary współpracy między Gminą Dobra, a organizacjami pozarządowymi na 2010 rok.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXXIX/261/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że Nadleśnictwo Nowogard zwróciło się z prośbą o zaopiniowanie projektu w/w uchwały. Projektowane lasy ochronne będące w zarządzie Nadleśnictwa Nowogard położone na terenie Gminy Dobra pełnią następujące funkcje:

- lasy stanowiące fragmenty rodzinnej przyrody ( położone w obszarach Natura 2000) - pow.81,90 ha.

Wyrysy z map nadleśnictwa z naniesionym zasięgiem lasów wnioskowanych o uznanie za ochronne radni otrzymali w materiałach sesyjnych.

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXIX/262/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - j e d n o g ł o ś n i e.

- w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2009 rok

Pan Skarbnik Gminy Sławomir Brodniak - wyjaśnił, że w § 1 wprowadza się do budżetu gminy środki:

 • w dziale 756 w wysokości 138.770 zł. - wpływy z różnych źródeł większe niż planowane w budżecie,

 • w rozdziale 75801 w wysokości 14.460 zł zwiększenie subwencji oświatowej z rezerwy budżetowej w związku z odprawą emerytalną,

 • w rozdziale 75814 w wysokości 5.274 zł. zwrócona przez CIS źle wykorzystana dotacja z odsetkami,

 • w rozdziale

 • 80101 w wysokości 29.428 zł. dotacja z gminy Węgorzyno na dzieci przejęte ze szkoły w Mieszewie na okres 09-12-2009 r.,

 • W rozdziale 85295 - 30.000 zł. dotacja z Ministerstwa Pracy na program „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” na konkurs „Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego”,

 • W rozdziale 92195 w wysokości 5.000 zł. darowizna na Jarmark od firmy KONICA- refundacja kosztów [poniesionych przez Gminę.

W § 2 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w tej samej wysokości jak zwiększono dochody.

W § 3 dokonujemy korekty wysokości środków przekazanych na projekt „Zajęcia pozalekcyjne II edycja” oraz korekty dotacji nakazane przez Wojewodę.

W § 4 dokonujemy korekty planu wydatków jak w § 3.

W § 5 przesuwamy środki z utrzymania zieleni na oczyszczanie miast i wsi.

W § 6 przesuwamy środki z zadania termo modernizacyjnego na wynagrodzenia w gimnazjum.

Uchwała Nr XXXIX/263/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2009 rok została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - j e d n o g ł o ś n i e.

- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2010 rok

Skarbnik Gminy poinformował , że otrzymaliśmy z Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywne opinie o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobra na 2010 rok ( opinie w załączeniu do protokołu).

W uchwale został zawarty zapis, że upoważnia się Burmistrza do udzielania pożyczek i poręczeń do wysokości 200.000zł. w roku budżetowym.

Radni bez żadnych uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXXIX/264/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2010 rok została przyjęta przez Radę - 14 głosami za jednogłośnie.

- w sprawie zmiany Statutu Celowego Związku Gmin R-XXI

Pani Burmistrz wyjaśniła, że w związku z wystąpieniem gminy Ińsko z Celowego Związku Gmin R-XXI nastąpiła konieczność wprowadzenia zmian w Statucie Celowego Związku Gmin R-XXI. W związku z powyższym każda gmina zobowiązana jest do podjęcia powyższej uchwały.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXXIX/265/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Celowego Związku Gmin R-XXI została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 3. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA

MIĘDZY SESJAMI.

Radni bez uwag i zapytań przyjęli informację Burmistrza.

Ad. pkt 4. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Pani Burmistrz Barbara Wilczek podziękowała radnym za wspólną i dla nas wszystkich uważa korzystną pracę przy realizacji budżetu za 2009 rok ( wykaz inwestycji wykonanych w 2009 roku jest najlepszym odzwierciedleniem tego wszystkiego co wcześniej zaplanowaliśmy i co wykonaliśmy ( wykaz inwestycji wykonanych w 2009 roku w załączeniu do protokołu).

Przed nami nie kryję jeszcze większe i duże wyznania takie jak: termomodernizacja, orlik, główna wymiana płyty boiska, dokończenie remontu ulicy Słonecznej, remont mieszkań socjalnych w Zapłociu.

Wyznania finansowe duże i za to, że państwo z nami tak współpracują i czuwają nad tym bardzo serdecznie dziękuję.

Życzę sobie i państwu, aby dalsza współpraca była jeszcze lepsza i efektywniejsza.

Innych zapytań ani interpelacji nie zgłoszono.

Ad. pkt 5. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej o godz. 14:10 zamknęła obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

Inspektor

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 03-02-2010 08:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-02-2010
Ostatnia aktualizacja: - 03-02-2010 08:15