Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Reintegracja społeczna konkurs


BURMISTRZ DOBREJ, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra

ogłasza konkurs ofert na:

realizację zadania publicznego w zakresie zadań mających na celu reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym na rok 2010

I. Przedmiotem konkursu jest realizacja zadania publicznego polegającego na wspieraniu procesu reintegracji zawodowej i społecznej osób z terenu gminy Dobra wykluczonych społecznie na rok 2010.

II. Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 40.800,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy osiemset złotych).

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

  1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołowi związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

  4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,

  5. podmioty, które w okresie ostatnich trzech lat prowadziły działalność na rzecz tych środowisk lub wykażą jej znajomość.

 2. Gmina Dobra dokona wyboru oferty i powierzy realizację zadania w formie umowy.

 3. Organizacje pozarządowe, inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, przyjmują zlecenie realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, a Gmina zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.

 4. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż do końca 2010 roku. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 rozporządzenia Ministra , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania: rok 2010

 2. Warunki realizacji zadań:

Podmioty ubiegające o realizację zadań publicznych objętych konkursem zobowiązane są:

  1. prowadzić działalność statutową w zakresie objętym konkursem,

  2. dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadań objętych konkursem,

  3. posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadań objętych konkursem oraz spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Oferta powinna być przygotowana:

 1. na piśmie (wydruk komputerowy, druki wypełnione pismem drukowanym lub maszynopis),

 2. w/g wzoru który można pobrać w Urzędzie Miejskim pok. nr 8 lub na stronie www.bip.dobragmina.pl

 3. podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania organizacji na zewnątrz, wyszczególnione w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia (np. aktualny, tj. ważny przez okres 3 miesięcy od daty wystawienia wypis z właściwego rejestru).

 1. Podmiot ubiegający się o przyznanie środków powinien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji

 2. Oferta powinna zawierać:

  1. szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,

2) termin i miejsce realizacji zadania,

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, uwzględniającą udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych.

 1. Wydatki ujęte w kalkulacji dotyczyć mogą wyłącznie realizacji zadania, a nie innych kosztów działalności statutowej Podmiotu.

 2. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest w szczególności:

  1. prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty z dokładnie określonym w nagłówku rodzajem zadania,

  2. przedstawienie sprawozdania finansowego (zgodnie z ustawą o rachunkowości) oraz merytorycznego z działalności podmiotu - za ubiegły rok lub za miniony okres (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności),

  3. udokumentowanie podstawy prawnej działalności, tzn. złożenie:

• uwierzytelnionego aktualnego odpisu z rejestru sądowego: rejestru stowarzyszeń, fundacji lub innego dokumentu stanowiącego o podstawie działalności (ważny przez okres 3 miesięcy od daty wystawienia),

• aktualnego statutu (potwierdzonego przez organ rejestrowy),

• pisemnego oświadczenia osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o zobowiązaniu się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z budżetu gminy oraz wyodrębnieniu konta bankowego,

• pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji (w przypadku gdy umowę dotacji podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji).

 1. Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne co do określonych wymagań oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 2. Poszczególne strony oferty i załączników powinny być ponumerowane oraz zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę. Ponadto oferta powinna zawierać spis wszystkich załączników.

 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 4. Czas związania ofertą - 30 dni od dnia składania ofert.

VI. Terminy składania ofert:

1. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Dobrej przy ul. Rynek 1 (pok. 8 - sekretariat I piętro) w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„ Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zadań mających na celu reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dobra w 2010roku - do dnia 8 lutego 2010 roku do godz. 800

 1. Oferty należy składać wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

 2. Osobą uprawniona do kontaktów z podmiotami jest: Dorota Kisiel, tel. 091-57-77-881 wew. 881. (pok. 6, UM Dobra)

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 1. W celu dokonania oceny złożonych ofert Burmistrz Dobrej powoła komisję konkursową, która mu przedstawi propozycję ofert najkorzystniejszych.

 2. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Dobrej.

 3. O podjętej decyzji składający oferty zostaną poinformowani pisemnie. Ogłoszenie o wyborze ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dobrej oraz na stronie internetowej http://bip.dobragmina.pl/

 4. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

 5. Przy dokonywaniu oceny ofert będą stosowane następujące kryteria:

  1. możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną i lokalową, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem,

  2. koszty realizacji zadań - z uwzględnieniem udziału rzeczowego oraz finansowych środków własnych, a także środków pozyskanych na realizację zadań od innych podmiotów,

  3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań ujętych w budżecie Gminy na 2009 rok,

  4. sposób rozliczenia się z przyznanej dotacji w latach poprzednich (jeżeli zadanie było przez dany podmiot realizowane),

  5. jakość sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok (jeżeli zadanie było w danym roku realizowane),

  6. wyniki dotychczasowej pracy i osiągnięć w ramach prowadzonej działalności.

VIII. Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty nie później niż w ciągu miesiąca od upływu terminu składania ofert.

IX. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego i wyodrębnienie konta bankowego, na który przekazywane będą środki przeznaczone na realizację zadania oraz prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z budżetu gminy.

X. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

Wysokość dofinansowania dla poszczególnych podmiotów uzależniona będzie od ilości wybranych ofert. W związku z powyższym Zlecający zadanie zastrzega sobie prawo zmniejszenia wysokości kwoty dofinansowania proponowanej przez poszczególne Podmioty.

XI. W roku 2007 Gmina Dobra na zadanie objęte zakresem niniejszego postępowania konkursowego przeznaczyła kwotę 63600 zł, w 2008 roku 37200zł.natomiast w 2009r - 59600zł. Środki te zostały przekazane w całości STOWARZYSZENIU WSPÓŁISTNIENIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „Od Nowa”, ul. Bema 27, 73-150 Łobez

XII. Data publikacji niniejszego ogłoszenia: 06 -01-2010rok

BURMISTRZ DOBREJ

Barbara Wilczek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 06-01-2010 11:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 06-01-2010 11:42