Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XXXVIII/2009 z dnia 12-11-2009 r.


Protokół Nr XXXVIII/2009

sesji Rady Miejskiej

w Dobrej z dnia 12 listopada 2009 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzyła i obradom przewodniczyła przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Siekiera. Otwierając obrady powitała radnych oraz osoby spoza Rady biorące udział w sesji, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy.

Początek obrad - godzina - 1300

Stan radnych - 15

Obecnych na sesji - 14

Nieobecni radni na sesji : Marek Kowalczyk

Obrady sesji zakończono o godz. 15:05

Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady stwierdziła , że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał ( lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Następnie przedstawiła Radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

  • otwarcie obrad

  • stwierdzenie quorum

  • ustalenie porządku obrad XXXVIII Sesji

  • przyjęcie protokołu XXXVII sesji Rady Miejskiej

2. OTWARCIE DOBUDÓWKI ZAPLECZA0 MIEJSKIEJ HALI

SPORTOWEJ.

3. INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁANIA CENTRUM

INICJATYW WIEJSKICH W ŁOBZIE.

4. PODJĘCIE UCHWAŁ

4.1. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/163/2008 Rady Miejskiej w

Dobrej z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu

żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

4.2. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

4.3. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości,

4.4. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych

oznaczonych numerami działek 212/2; 212/3; 212/4; 215/5 -

położonych w obrębie Krzemienna, gmina Dobra,

4.5. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

oznaczonej numerem działki 479/13 położonej w Dobrej przy ulicy

3-go Maja,

4.6. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem

mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym z

jednoczesną sprzedażą na własność lub oddanie w użytkowanie

wieczyste gruntu w mieście Dobra,

4.7. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem

mieszkalnym jednorodzinnym z jednoczesną sprzedażą na własność

lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu w mieście Dobra,

4.8. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem

mieszkalnym jednorodzinnym i budynkami gospodarczymi z

jednoczesną sprzedażą na własność lub oddanie w użytkowanie

wieczyste gruntu w mieście Dobra,

4.9. w sprawie przekazania nieruchomości i mienia ruchomego,

4.10. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu

w Stargardzie Szczecińskim zmieniającej uchwałę nr

XXXIV/332/2005 Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26

października 2005 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łobzie,

4.11. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na dz. Nr 369 obr.

geod. Dobra względem przebiegającej sieci elektroenergetycznej na

rzecz ENEA SA,

4.12. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Dobra

4.13. w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji i

przedsięwzięcia - budowy Zachodniopomorskiej Sieci

Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usłu,

4.14. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2009

rok,

4.15. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie

zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja rynku w mieście Dobra”.

5. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SEJI ORAZ ODPOWIEDZI.

6. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Porządek obrad został przyjęty przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Jolanta Siekiera poinformowała, że protokół z ostatniej sesji był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszymi obradami.

W związku z powyższym radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Wobec tego, że nikt z radnych nie zgłosił uwag do w/w protokołu, został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu protokół został przyjęty - 14 głosami przy - jednogłośnie.

Ad. pkt. 2 OTWARCIE DOBUDÓWKI (ZAPLECZA)

MIEJSKIEJ HALI SPORTOWEJ

Zanim rozpoczęto obrady, zebrano się przed drzwiami nowego obiektu i dokonano przecięcia wstęgi. Dokonali tego Burmistrz Barbara Wilczek, Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Siekiera, pracownik Urzędu Miejskiego Sebastian Kuran, Marian jeż reprezentujący wykonawcę- nowogardzką spółkę „PBO Grinbud” oraz ksiądz proboszcz Marek Prusiewicz, który odmówił modlitwę w intencji użytkowników nowego budynku.

Ad. pkt 3 INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁANIA CENTRUM

INICJATYW WIEJSKICH W ŁOBZIE.

Informację na temat działalności Centrum Inicjatyw Wiejskich przedłożyła Pani Bożena Zaremba. Poinformowała, że Dobra jest członkiem tego Stowarzyszenia, opłaca składki członkowskie i może starać się pozyskiwać środki z projektu „Lider”.

Ad. pkt 4. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodnicząca Rady przedstawiła radnym projekty uchwał oraz poinformowała, że wszystkie projekty uchwał na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady zostały pozytywnie zaopiniowane - jednogłośnie przez przewodniczących i członków poszczególnych komisji:

- w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/163/2008 Rady Miejskiej

w Dobrej z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta

do celów wymiaru podatku rolnego.

Głos zabrał Pan Skarbnik Gminy Sławomir Brodniak - wyjaśnił, że przygotowując projekt uchwały na rok 2009 obniżono ogłoszoną średnią cenę skupu żyta o około 22 %.

Obecna cena żyta według komunikatu Prezesa GUS została ogłoszona w wysokości 34,10 zł. za 1 dt. Biorąc zatem od uwagę stosunkowo niską cenę w porównaniu do roku 2009, uzyskamy cenę za 1 ha przeliczeniowy w wysokości 85,25 zł. czyli o 22,25 zł. mniej za 1 ha niż w roku 2009. W stosunku do roku poprzedniego planowany dochód z podatku rolnego na rok 2010 zmniejszy się o około 139 tyś.zł.

Mając na uwadze powyższe, wnosi się o uchylenie uchwały z roku 2009 i przyjecie do celów podatku rolnego ceny ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXVIII/245/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/163/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Skarbnik wyjaśnił - przygotowując projekt uchwały uwzględniono górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości. Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i są zaokrąglone w górę do pełnych groszy - wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2009 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2008 r. wyniósł 3.5 %.

Stawki podatku od nieruchomości na 2010 rok podniesiono w procencie zbliżonym do wzrostu stawek maksymalnych z roku 2009 na 2010.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXXVIII/246/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Skarbnik wyjaśnił, że przygotowując projekt uchwały uwzględniono zwolnienia obowiązujące w roku 2009. Zwolniono nieruchomości będące własnością gminy, straży pożarnej, jednostek budżetowych oraz Zakład Gospodarki Komunalnej, a także zastosowano obowiązujące od lat zwolnienia nieużytkowanych budynków gospodarczych byłych rolników na rentach lub emeryturach.

Radni bez uwag przyjęli zaproponowane zmiany uchwał.

Uchwała Nr XXXVIII/247/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 12 listopada 2009 r. w zwolnień od podatku od nieruchomości została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - j e d n o g ł o ś n i e.

- w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych numerami działek 212/2; 212/3; 212/4; 212/5 - położonych w obrębie Krzemienna, gmina Dobra

Pani Sekretarz Gminy Dorota Kisiel wyjaśniła - że proponuje się sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze przetargu nieograniczonego. Są to działki odłogowane, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działki te są przeznaczone jako grunty orne, tereny wydzielone rozwoju osadnictwa.

Uchwała Nr XXXVIII/248/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych numerami działek 212/2; 212/3; 212/4; 212/5 - położonych w obrębie Krzemienna, gmina Dobra została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - j e d n o g ł o ś n i e.

- w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki 479/13 położonej w Dobrej przy ulicy 3-go Maja

Sekretarz Dorota Kisiel wyjaśniła - proponuje się sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze przetargu nieograniczonego. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest - strefa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej z usługami.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXXVIII/249/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki 479/13 położonej w Dobrej przy ulicy 3-go Maja została przyjęta przez Radę - 14 głosami za jednogłośnie.

- w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym z jednoczesną sprzedażą na własność lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu w mieście Dobra

Sekretarz Dorota Kisiel wyjaśniła - proponuje się sprzedaż nieruchomości w drodze bez przetargowej na rzecz najemcy na zasadach określonych w uchwałach Rady Miejskiej.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXXVIII/250/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym z jednoczesną sprzedażą na własność lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu w mieście Dobra została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z jednoczesną sprzedażą na własność lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu w mieście Dobra

Sekretarz - wyjaśniła, że sprzedaż odbędzie się na rzecz najemcy w drodze bez przetargowej na zasadach określonych w uchwałach Rady Miejskiej w Dobrej.

Radni projekt przyjęli bez uwag.

Uchwała Nr XXXVIII/251/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z jednoczesną sprzedażą na własność lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu w mieście Dobra została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkami gospodarczymi z jednoczesną sprzedażą na własność lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu w mieście Dobra

Sekretarz wyjaśniła - że proponuje się sprzedaż budynku mieszkalnego z budynkami gospodarczymi w drodze przetargu nieograniczonego, gdyż na dzień dzisiejszy przedmiotowy lokal nie jest obciążony umową najmu.

W oparciu o powyższe sprzedaż odbędzie się w drodze przetargu, umowa sprzedaży zostanie podpisana w formie aktu notarialnego.

Należy podkreślić, że sprzedaż budynku mieszkalnego wraz z przynależnymi budynkami gospodarczymi ma istotne znaczenie w zakresie racjonalnego gospodarowania mieniem Gminy.

Aby uniknąć podnoszenia kosztów remontów budynku mieszkalnego oraz budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych proponuje się sprzedaż jak w sentencji.

Uchwała Nr XXXVIII/252/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkami gospodarczymi z jednoczesną sprzedażą na własność lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu w mieście Dobra została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie przekazania nieruchomości i mienia ruchomego

Pani Burmistrz Barbara Wilczek - wyjaśniła, że w związku z protokołami uzgodnień, które Urząd Miejski w Dobrej otrzymał od PKP S.A. oraz uszczegółowieniem w protokołach informacji dotyczących ruchomości, jak również sposobu przekazania ich na rzecz Gminy Dobra zachodzi potrzeba zmiany uchwały podjętej dnia 15 września br.

Radni bez żadnych uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXXVIII/253/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie przekazania nieruchomości i mienia ruchomego została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady powiatu w Stargardzie Szczecińskim zmieniającej uchwałę nr XXXIV/332/2005 Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 października 2005 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łobzie

Pani Burmistrz - wyjaśniła, że przedłożony projekt uchwały nie zasługuje na pozytywną ocenę, ponieważ przedłuża termin likwidacji do 31 maja 2011 r. stanowi pokrzywdzenie wierzycieli, którzy są w znacznej części mieszkańcami Powiatu łobeskiego. O kolejne 7 miesięcy wydłuża się okres roszczeń pracowniczych. Ponadto wydłużenie terminu jest nie korzystne dla powiatu stargardzkiego, gdyż w przedłużonym o 7 miesięcy likwidacji zadłużenie chociażby z tytułu odsetek SPZZOZ w Łobzie wzrośnie. Proponowane zmiany w uchwale nie zabezpieczają podmiotom obecnie funkcjonującym w Przychodni przy ul. Sikorskiego w Łobzie dalszego funkcjonowania do zakończenia przedłużonego okresu likwidacji, co stwarza zagrożenie dla obecnych świadczeń specjalistycznej opieki zdrowotnej. Jedynie paragraf 1 pkt 1 stanowi uchwały właściwe rozwiązanie umożliwiając sprzedaż majątku SPZZOZ np. na rzecz Powiatu Łobeskiego.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały./

Uchwała Nr XXXVIII/254/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim zamieniającej uchwałę nr XXXIV/332/2005 Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 26 października 2005 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łobzie została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na dz. Nr 369 obr. geod. Dobra względem przebiegającej sieci elektroenergetycznej na rzecz ENEA S.A.

  • Sekretarz Gminy - wyjaśniła, że zgoda powyższa pozwoli ENEA SA na nieodpłatne wykorzystanie pod linie elektroenergetyczne gruntu na dz. 369 obręb Dobra i jest ona niezbędna do realizacji zadania jakim jest remont i przebudowa „Rynku Miejskiego w Dobrej”.

Radni przyjęli jednogłośnie projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXXVIII/255/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na dz. Nr 369 obr. Geod. Dobra względem przebiegającej sieci elektroenergetycznej na rzecz ENEA S.A. została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Dobra

Sekretarz wyjaśniła, że przystępuje się do sporządzenia planu dla części obszaru administracyjnego miasta Dobra. Granice terenu objętego planem określa załącznik do zaproponowanego projektu w/w uchwały.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr XXXVIII/256/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Dobra została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia - budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług.

Sekretarz - wyjaśniła, że radni na wspólnych komisjach podjęli uchwałę intencyjną, ponieważ na dzień dzisiejszy nie wiadomo jakie koszty wiązałyby się z wyżej wymienionym przedsięwzięciem.

Radni bez uwag przyjęli w/w uchwałę.

Uchwała Nr XXXVIII/257/2009 Rady Miejskiej w dobrej z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia - budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2009 rok.

Skarbnik Gminy Sławomir Brodniak - wyjaśnił, że w § 1 wprowadza się do budżetu gminy środki:

  • W rozdziale 01095 w wysokości 80,522,33 zł. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego.

  • W rozdziale 85292 w wysokości 15.000 zł. zwiększona dotacja na program państwa „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

  • W rozdziale 85395 w wysokości 150.25,67 zł. - środki w roku 2009 na nowy projekt „Zajęcia pozalekcyjne II edycja”.

  • W rozdziale 85415 w wysokości 51.933 zł. na stypendia uczniowskie.

  • W Rozdziele 80195 w wysokości 132 zł. sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

W § 2 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w tej samej wysokości jak zwiększono dochody.

W § 3 dokonujemy korekty pomyłki pisarskiej z Uchwały R.M. nr 242/2009 z 30 września oraz zmieniamy paragraf wydatków z 069 na 049 w tym samym rozdziale.

W § 4 dokonujemy korekty planu dotacji dla UKS -ów (inny rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej).

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXVIII/258/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2009 r. została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja rynku w mieście Dobra”.

Skarbnik - wyjaśnił, że gmina postanowiła zaciągnąć długoterminowy kredyt w wysokości 400.000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja rynku w mieście Dobra”. Warunki zaciągnięcia kredytu zmieszczone są w projekcie uchwały.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwał.

Uchwała Nr XXXVIII/259/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja rynku w mieście Dobra” została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 5. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

Pani Burmistrz Barbara Wilczek poinformował, że przed kilkoma dniami Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Komunalnej wybrała nowego prezesa. Zygmunt Leszczyński, który przeszedł na emeryturę, zastąpił Krzysztof Wrzesień. Jak poinformowała burmistrz nowy prezes będzie pracował od 16 listopada br.

Poprzedni pracował w Urzędzie Celnym w Szczecinie, od urodzenia mieszka w Dobrej. Posiada licencję na zarządzanie lokalami.

Jak nas poinformował w najbliższym czasie nie będzie radykalnych zmian w działaniu spółki. Nowy prezes ma jednak wizję działania spółki, na czele której stanął.

Innych zapytań ani interpelacji nie zgłoszono.

Ad. pkt 6. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej o godz. 15:05 zamknęła obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

Inspektor

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 05-01-2010 12:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-01-2010 12:15