Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokoł Nr XXXII- 2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r.


Protokół Nr XXXII/2009 sesji Rady Miejskiej

w Dobrej z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzyła i obradom przewodniczyła przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Siekiera. Otwierając obrady powitała radnych oraz osoby spoza Rady biorące udział w sesji, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli pracy.

Początek obrad - godzina - 1300

Stan radnych - 15

Obecnych na sesji - 15

Obrady sesji zakończono o godz. 15:20

Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady stwierdziła, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał ( lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Następnie przedstawiła Radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

  • otwarcie obrad

  • stwierdzenie quorum

  • ustalenie porządku obrad XXXII Sesji

  • przyjęcie protokołu XXXI sesji Rady Miejskiej

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

2.1. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Dobrej,

2.2. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa,

2.3. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej,

2.4. w sprawie wydzierżawienia okres dłuższy niż trzy lata,

nieruchomości będącej własnością Gminy Dobra,

2.5. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu

mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku 28 wraz z udziałem

do 260/1000 części w działce gruntowej, we wsi Wojtaszyce, gmina

Dobra,

2.6. w sprawie powołania Straży Miejskiej w Dobrej i nadania jej

Regulaminu,

2.7. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych

w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy

Dobra.

3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SEJI ORAZ ODPOWIEDZI.

4. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Do zaproponowanego projektu porządku obrad Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o wprowadzenie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2009 rok.

Radni - 13 głosami za przy 2 głosach przeciw zagłosowali za wprowadzeniem projektu uchwały.

Radny Grzegorz Miłek złożył wniosek o wycofanie uchwały 2.5. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku 28 wraz z udziałem do 260/1000 części w działce gruntowej, we wsi Wojtaszyce, gmina Dobra.

Pani Burmistrz Barbara Wilczek wyjaśniła, że na dzień dzisiejszy nie ma innego wyjścia jak wystawienie właśnie tego mieszkania do przetargu.

Myślę, że dyskutowanie o tym lokalu nie ma sensu, ten lokal nie spełnia wymogów mieszkalnych. Cała dokumentacja o tym mieszkaniu znajduje się w Zakładzie Administracji Mienia Komunalnego i bardzo szczegółowo była przedstawiona na wspólnym posiedzeniu komisji.

Dlatego uważam, że Radni powinni podjąć projekt tej uchwały.

Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie Radnego Grzegorza Miłka o wycofanie projektu uchwały 2.5.

Radni 10 głosami przeciw, 3 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących nie wycofali w/w projektu uchwały z obrad sesji.

Porządek obrad wraz z wprowadzoną uchwałą w całości został przyjęty - 14 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym.

Przewodnicząca Rady Jolanta Siekiera poinformowała , że protokół z XXXI sesji był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszymi obradami.

W związku z powyższym radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Wobec tego, że nikt z radnych nie zgłosił uwag do w/w protokołu, został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu protokół został przyjęty - 11 głosami za przy 4 głosach wstrzymujących.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodnicząca Rady przedstawiła radnym projekty uchwał :

- w sprawie absolutorium dla Burmistrza Dobrej

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Siekiera poprosiła Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Panią Elżbietę Owsińską o odczytanie wniosku komisji o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Dobrej za rok 2008.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2008 rok i zbadaniu go pod kątem legalności, rzetelności, gospodarności, celowości oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Burmistrza i Skarbnika Gminy zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie.

W związku z powyższym Komisja zwróciła się z wnioskiem do Rady Miejskiej w Dobrej o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Dobrej ( wniosek stanowi załącznik do protokołu).

Pani Burmistrz podziękowała za udzielenie absolutorium. Nadmieniła, że dużo środków zostało pozyskanych przez gminę. Uważa, że budżet został dobrze wykonany i dziękuje za akceptację jaką wkłada w pracę naszej gminy.

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXII/209/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Dobrej została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - przy 2 głosach wstrzymujących.

- w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

Sekretarz Gminy Dorota Kisiel - wyjaśniła zmianę projektu uchwały.

W projekcie uchwały musi wystąpić zapis, który upoważnia imiennie sołtysów do pobierania podatków i opłat na terenie swojego sołectwa.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXXII/210/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa została przyjęta przez Radę - 13 głosami za ( dwóch radnych i zarazem sołtysów wsi nie brało udziału w głosowaniu).

- w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej

Sekretarz Gminy Dorota Kisiel wyjaśniła, że w poprzedniej uchwale nie było zapisu o powoływaniu inkasentów, a taki zapis musi być i to jest w gestii Rady.

Dlatego wystąpiliśmy do Rady o zmianę projektu tej uchwały.

Uchwała Nr XXXII/211/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej została przyjęta przez Radę - 13 głosami za ( dwóch radnych i zarazem sołtysów wsi nie brało udziału w głosowaniu).

- w sprawie wydzierżawienia na okres dłuższy niż trzy lata, nieruchomości

będącej własnością Gminy Dobra

Sekretarz Gminy Dorota Kisiel - poinformowała, że zwrócił się rolnik dotychczasowy dzierżawca o wyrażenie zgody na wydzierżawienie w trybie bez przetargowym, na okres 10 lat, części działki niezabudowanej z przeznaczeniem jako grunty orne. Zainteresowany stara się o pozyskanie środków unijnych na zakup maszyny i takie warunki musi spełniać.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXXII/212/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia na okres dłuższy niż trzy lata, nieruchomości będącej własnością Gmin Dobra została przyjęta przez Radę - 15 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu

mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku 28 wraz z udziałem do

260/1000 części w działce gruntowej, we wsi Wojtaszyce, gmina Dobra

Burmistrz wyjaśniła, że projekt uchwały był omawiany na początku sesji, gdzie radny Grzegorz Miłek zaproponował jej wycofanie.

Radni innych uwag do projektu uchwały nie wnieśli.

Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała Nr XXXII/213/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku 28 wraz z udziałem do 26/1000 części d działce gruntowej, we wsi Wojtaszyce, gmina Dobra została przyjęta przez Radę - 14 głosami za przy 1 głosie przeciw.

- w sprawie powołania Straży Miejskiej w Dobrej i nadania jej Regulaminu

Pani Burmistrz Barbara Wilczek wyjaśniła, że temat był już wcześniej omawiany na sesji oraz na wspólnych komisjach. Jeśli są jakieś uwagi lub pytania to prosi o zgłaszanie.

Radny Marek Kowalczyk w dalszym ciągu utrzymuje swoje stanowisko w tej sprawie i uważa, że strażnik w naszej gminie jest niepotrzebny.

Powołanie jednej osoby mija się całkowicie z celem.

Stwierdził, że nie spotkał się ani z jedną pozytywną opinią o tym aby w naszej gminie powołać strażnika miejskiego.

Pani Burmistrz odpowiedziała, że w jakimś stopniu wydatki będą zniwelowane.

Większość radnych uważa, że jest taka potrzeba i należy dać szansę i wtedy dyskutować jak to funkcjonuje.

Radni innych uwag nie zgłosili, w związku z powyższym Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i poddała go pod głosowanie.

Uchwała Nr XXXII/214/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Straży Miejskiej i nadania jej Regulaminu została przyjęta przez Radę - 10 głosami za, 3 głosami przeciw przy 2 głosach wstrzymujących.

- w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych

w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Dobra

Pani Burmistrz wyjaśniła, że w związku nowelizacją Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę będącą jednostką samorządu terytorialnego określa regulamin wynagradzania nauczycieli nie ograniczony termin obowiązywania uchwały.

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXII/215/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Dobra została przyjęta przez Radę - 12 głosami za przy 3 głosach wstrzymujących.

- w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2009 rok

Skarbnik wyjaśnił, że w § 1 zwiększamy dochody gminy o środki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W § 2 zwiększa plan wydatków w tej samej wysokości jak zwiększono dochody.

      • Natomiast w § 3 rozwiązujemy rezerwę z przeznaczeniem na odbudowę domu socjalnego po pożarze w Kamieniu Pomorskim.

Radny Marek Kowalczyk - zapytał dlaczego tak lekką ręką rozdajemy pieniądze.

Jeśli ktoś chce przekazać pieniądze to niech wyda je ze swojej kieszeni.

Radny Edward Stanisławczyk oznajmił, że taką decyzję radni podjęli na wspólnym posiedzeniu komisji i uważa, że należy te środki przekazać.

Innych uwag radni nie wnieśli.

Uchwała Nr XXXII/216/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2009 rok została przyjęta przez Radę - 13 głosami za, 1 głosie przeciw przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. pkt 3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Interpelacji, wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. pkt 8. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej o godz. 15:20 zamknęła obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

Inspektor

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 18-06-2009 10:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-06-2009
Ostatnia aktualizacja: - 18-06-2009 10:02