Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokoł Nr XXX- 2009 z dnia 19 lutego 2009 r.


Protokół Nr XXX/2009 sesji Rady Miejskiej

w Dobrej z dnia 19 lutego 2009 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzyła i obradom przewodniczyła przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Siekiera. Otwierając obrady powitała radnych oraz osoby spoza Rady biorące udział w sesji, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli pracy.

Początek obrad - godzina - 1400

Stan radnych - 15

Obecnych na sesji - 13

Nieobecni radni - 2 ( Jaworska Danuta, Kowalczyk Marek )

Obrady sesji zakończono o godz. 15:25

Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady stwierdziła, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał ( lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Następnie przedstawiła Radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

  • otwarcie obrad

  • stwierdzenie quorum

  • ustalenie porządku obrad XXX Sesji

  • przyjęcie protokołu XXIX sesji Rady Miejskiej

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

2.1. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/146/2008 Rady Miejskiej w

Dobrej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego

planu inwestycyjnego Gminy Dobra na lata 2006 - 2013,,

2.2. w sprawie sprzedaży udziałów do 1/3 części w nieruchomości

gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem

działki 206 położonej w obrębie Grzęzno,

2.3. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą na

współwłasność gruntu w gminie Dobra,

2.4. w sprawie sprzedaży udziałów do ? części w nieruchomości

gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem

działki 207 położonej w obrębie Grzęzno,

2.5. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobra,

2.6. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na

2009 rok

3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SEJI ORAZ ODPOWIEDZI.

4. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Do zaproponowanego projektu porządku obrad Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o wprowadzenie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Straży Miejskiej w Dobrej. Radni 13 głosami za - jednogłośnie zagłosowali za wprowadzeniem uchwały. Porządek obrad wraz z wprowadzoną uchwałą w całości został przyjęty jednogłośnie (13 głosami za).

Przewodnicząca Rady Jolanta Siekiera poinformowała , że protokół z XXIX sesji był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszymi obradami.

W związku z powyższym radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Wobec tego, że nikt z radnych nie zgłosił uwag do w/w protokołu, został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu protokół został przyjęty - 13 głosami za ( jednogłośnie ).

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodnicząca Rady przedstawiła radnym projekty uchwał :

- w sprawie przyjęcia zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy

Dobra na lata 2006 - 2013

Pani Burmistrz Barbara Wilczek wyjaśniła, że w związku z przygotowanym wnioskiem aplikacyjnym o dofinansowanie inwestycji termo modernizacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 z funduszy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zachodzi potrzeba uszczegółowienia zapisów w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, w zakresie dotyczącym wskazania wytypowanych do termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na poszczególne lata. Zgodnie z harmonogramem (kolejność) wykonywania inwestycji w latach 2009 - 2011. W związku z tym wprowadza się uszczegółowienie zmiany treści uchwały, natomiast załącznik pozostał bez zmian.

Następnie głos zabrał pracownik Urzędu Miejskiego Sebastian Kuran, który oznajmił, że wprowadzono kolejności działań przy poszczególnych obiektach.

Kolejność rozpoczęcia inwestycji w Szkole Podstawowej to lata 2009 - 2010, Gimnazjum w Dobrej to rok 2010, Szkoła Podstawowa w Wojtaszycach i Urząd Miejski w Dobrej -to rok 2011.

Następnie głos zabrał Skarbnik Gminy Sławomir Brodniak i stwierdził, że obiektów nie można remontować jednocześnie tylko w kolejności, ponieważ jest taki wymóg.

Nadmienił, że dług publiczny na pewno nie przekroczy 30 %.

Radni bez uwag przyjęli w/w projekt uchwały.

Uchwała Nr XXX/190/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie planu przyjęcia zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Dobra na lata 2006 - 2013 została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie sprzedaży udziałów do 1/3 części w nieruchomości gruntowej

zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 206

położonej w obrębie Grzęzno

Pani Sekretarz Gminy Dorota kisiel - wyjaśniła, że proponuje się sprzedaż udziałów do 1/3 części działki zabudowanej budynkami gospodarczymi oznaczonej nr 207 obręb Grzęzno, w drodze bez przetargowej na rzecz współwłaściciela.

Radni bez żadnych uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXX/191/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie sprzedaży udziałów do 1/3 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 206 położonej w obrębie Grzęzno została przyjęta przez Radę - 13 głosami - jednogłośnie.

- w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą na

współwłasność gruntu w gminie Dobra

Pani sekretarz wyjaśniła, że sprzedaż lokali mieszkalnych nastąpi na rzecz najemcy na zasadach określonych w uchwałach Rady Miejskiej.

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr XXX/192/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą na współwłasność gruntu w gminie Dobra została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie sprzedaży udziałów do ? części w nieruchomości gruntowej

zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 207

położonej w obrębie Grzęzno

Pani Sekretarz wyjaśniła, że na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, proponuje się sprzedaż udziałów do ? części zabudowanej budynkiem gospodarczym- stodołą, działkę oznaczoną nr 207 obręb Grzęzno, w drodze bez przetargowej na rzecz współwłaściciela.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXX/193/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie sprzedaży udziałów do ? części w nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 207 położonej w obrębie Grzęzno została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobra

Pani Sekretarz Dorota Kisiel - wyjaśniła, że została zwiększona dotacja na ten cel w wysokości 84.000 tyś. zł., czyli zwiększono w projekcie tylko kwoty, Anie treść projektu uchwały.

Następnie głos zabrała Pani Burmistrz Barbara Wilczek - powiedziała, że pieniądze na stypendia to są dotacje celowe czyli przeznaczone na konkretne działania. W zeszłym roku zaistniała taka sytuacja, że część środków przeznaczonych na ten została zwrócona. Dlatego należy wprowadzić zmiany w regulaminie aby środki przekazane na ten cel zostały wykorzystane w całości.

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany projekt uchwały.

Uchwała Nr XXX/194/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobra została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2009

Rok

Skarbnik Gminy - wyjaśnił, że w § 1 otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszoną o 26 zł., oraz po wysokości subwencji oświatowej dla gminy zmniejszonej o 31.966 zł.

§ 2 dokonano zmniejszenia planu wydatków w tej samej wysokości jak zmniejszono dochody poprzez rezygnację z montażu okien w dwóch klasach w gimnazjum na kwotę 15.000 zł. oraz zmniejszono wydatki na remonty bieżące w szkołach podstawowych: w Wojtaszycach o 3.000 zł. i w Dobrej o 13.992 zł.

W § 3 przesunięto pozostałą część planu na okna w gimnazjum 2.000 zł. na inne remonty bieżące w gimnazjum.

Radni bez uwag przyjęli pw/w projekt uchwały.

Uchwała Nr XXX/195/2009 Rady Miejskiej w dobrej z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2009 rok została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośn

- w sprawie zamiaru utworzenia Straży Miejskiej w Dobrej

Pani Burmistrz Barbara Wilczek - wyjaśniła , że podjęcie tej uchwały pozwala na prowadzenie rozmów w tym temacie, ale do niczego nas nie zobowiązuje, dzięki temu można będzie zasięgnąć opinii w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, jaki zakres obowiązków należałby do strażnika miejskiego.

Dlatego trzeba się zastanowić czy ta osoba nam jest niezbędna i czy gminę stać na utrzymanie takiego etatu.

Radni wysłuchali wyjaśnień w tej sprawie i podjęli uchwałę intencyjną.

Uchwała Nr XXX/196/2009 Rady miejskiej w Dobrej z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zamiaru utworzenia Straży Miejskiej w Dobrej została przyjęta przez Radę - 12 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym.

Ad. pkt 3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Pani Burmistrz Barbara Wilczek poinformowała radnych , że zebrania w sprawie Planów Odnowy Miejscowości będą odbywały się najbliższym okresie i muszą zakończyć się podjętymi uchwałami. Dlatego zwróciła się do sołtysów wsi z prośbą, aby poinformowali mieszkańców swoich sołectw, że zebrania informacyjne będą odbywały się wiosną. W związku z tym łatwiej się będzie mówić o inwestycjach, jeżeli zajdzie taka konieczność będą przyjeżdżały

osoby posiadające większą wiedzę w tym temacie.

Pani Sekretarz Gminy Dorota Kisiel - poinformowała, iż w POM-ach jest tabela o szacunkowych wartościach inwestycji, ale musimy zdawać sobie z tego sprawę , że są to na dzień dzisiejszy pieniądze wirtualne. Jest możliwość zrealizowania w ciągu roku tylko trzech zadań i wartości tych zadań są zapisane, ale mogą ulec zmianie.

Innych uwag i zapytań radni nie wnieśli do protokołu.

Ad. pkt 4. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej o godz. 15:25 zamknęła obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

Inspektor

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 18-06-2009 10:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-06-2009
Ostatnia aktualizacja: - 18-06-2009 10:01