Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokoł Nr XXVIII- 2008 z dnia 30 grudnia 2008 r.


Protokół Nr XXVIII/2008 sesji Rady Miejskiej

w Dobrej z dnia 30 grudnia 2008 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzyła i obradom przewodniczyła przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Siekiera. Otwierając obrady powitała radnych oraz osoby spoza Rady biorące udział w sesji, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli pracy.

Początek obrad - godzina - 1200

Stan radnych - 15

Obecnych na sesji - 13

Nieobecni radni - 2 ( Jaworska Danuta, Kowalczyk Marek )

Obrady sesji zakończono o godz. 13:00

Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady stwierdziła, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał ( lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Następnie przedstawiła Radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

  • otwarcie obrad

  • stwierdzenie quorum

  • ustalenie porządku obrad XXVIII Sesji

  • przyjęcie protokołu XXVII sesji Rady Miejskiej

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

2.1. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2009,

3. INFORMACJA Z WYKONANYCH INWESTYCJI, PRAC

I ZADAŃ ZREALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY DOBRA

2008 ROKU.

4. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIĘDZY

SESJAMI.

5. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SEJI ORAZ ODPOWIEDZI.

6. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Przewodnicząca Rady zwróciła się o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawach zwiększenia diet, taki wniosek formalny zgłosił do niej radny Stanisławczyk Edward.

Zaproponowany projekt porządku obrad wraz z wprowadzonymi uchwałami został przyjęty przez Radę - 13 głosami za.

Przewodnicząca Rady Jolanta Siekiera poinformowała , że protokół z XXVII sesji był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszymi obradami.

W związku z powyższym radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Wobec tego, że nikt z radnych nie zgłosił uwag do w/w protokołu, został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu protokół został przyjęty - 13 głosami za przy

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodnicząca Rady przedstawiła radnym projekty uchwał oraz poinformowała, że wszystkie projekty uchwał na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady zostały pozytyw nie zaopiniowane - jednogłośnie przez przewodniczących i członków poszczególnych komisji:

- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2009 rok

Pan Skarbnik Gminy - wyjaśnił, iż w przedłożonym projekcie zaplanowano dochody w wysokości 10.775.257 zł., wydatki w wysokości 12.688.968 zł. oraz rozchody w wysokości 445.802 zł. przeznaczone na spłatę kredytu.

Budżet gminy wykazał deficyt w wysokości 1.913.711 zł., który będzie pokryty z kredytów i wolnych środków. Zaś kwota długu publicznego na koniec roku budżetowego do dochodów będzie wynosił 26,2 %. Jest to dozwolone prawem, ponieważ gmina ma prawo zadłużyć się do 60 % dochodów.

Uwag i pytań radni nie wnieśli do w/w projektu uchwały.

Uchwała Nr XXVIII/180/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącej Rady Miejskiej

Skarbnik Gminy - wyjaśnił, iż propozycje radnych była zwyżka wszystkich diet średni o 20 %.

Radni bez żadnych uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXVIII/181/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącej Rady Miejskiej została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie ustalenia diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

Radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr XXVIII/182/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie ustalenia diet

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w tym projekcie uchwały ustalono następujące diety dla: radnych, przewodniczących komisji oraz ich członków

i również zaproponowano podwyższenie ich o 20 %.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXVIII/183/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia diet została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr XVIII/184/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 3. INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI, PRAC I

ZADAŃ ZREALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY

DOBRA W 2008 ROKU.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że radni wcześniej w materiałach otrzymali informację do, której nie wnieśli pytań ani zastrzeżeń.

Ad. pkt 4. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA

MIĘDZY SESJAMI.

Radni bez uwag przyjęli przedłożoną informację.

Ad. pkt 5. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Pani Burmistrz Barbara Wilczek podziękowała radnym za podjęcie uchwały budżetowej.

Oznajmiła, że jest to plan finansowy ruchomy ale do zrealizowania.

Jest to budżet bardzo ambitny, ale i duże jego wyzwanie.

Inwestycje są bardzo duże ale myśli, że z całą pewnością do zrealizowania.

Kończąc zaprosiła wszystkich uczestniczących w obradach sesji na lampkę szampana oraz życzenia noworoczne.

Ad. pkt 6. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej o godz. 13:00 zamknęła obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

Inspektor

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 28-01-2009 12:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 28-01-2009 12:14