Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokoł Nr XXIV- 2008 z dnia 30 września 2008 r


Protokół Nr XXIV/2008 sesji Rady Miejskiej

w Dobrej z dnia 30 września 2008 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzyła i obradom przewodniczyła przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Siekiera. Otwierając obrady powitała radnych oraz osoby spoza Rady, biorące udział w sesji, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy.

Początek obrad - godzina - 1400

Stan radnych - 15

Obecnych na sesji - 14

Nieobecni radni - 1 Marek Kowalczyk

Obrady sesji zakończono o godz.15:30

Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady stwierdziła, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał ( lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Następnie przedstawiła Radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

  • otwarcie obrad

  • stwierdzenie quorum

  • ustalenie porządku obrad XXIV Sesji

  • przyjęcie protokołu XXIII sesji Rady Miejskiej

2. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI CELOWEGO ZWIĄZKU

GMIN R-XXI.

3. PODJĘCIE UCHWAŁ

3.1. w inwestycji pn. ”Dobudowa zaplecza do istniejącej hali sportowej

przy ul. Strażackiej w Dobrej oraz wyposażenie w meble i sprzęt

biurowy wraz ze sfinansowaniem zamówienia spłaconego przez

Gminę przez okres 5 lat”,

3.2. w sprzedaży zmiany budżetu i w budżecie miasta i gminy Dobra na

2008 rok.,

4. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOBRA ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU.

5. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SEJI ORAZ ODPOWIEDZI.

6. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Przewodnicząca Rady zwróciła się o wprowadzenie do porządku obrad dwóch uchwał w następujących sprawach:

- uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Dobrej nr XIX/97/96 z dnia 15 lutego

1996 roku w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe,

- upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej do

prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

Zaproponowany projekt porządku obrad wraz z wprowadzonymi uchwałami został przyjęty przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Jolanta Siekiera poinformowała , że protokół z XXIII sesji był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszymi obradami.

W związku z powyższym radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Wobec tego, że nikt z radnych nie zgłosił uwag do w/w protokołu, został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu protokół został przyjęty - 11 głosami za przy 3 głosach wstrzymujących.

Ad. Pkt 2. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI CELOWEGO

ZWIĄZKU GMIN R-XXI.

Prezes zarządu i dyrektor biura R-XXI Robert Wawrzyniak poinformował o działaniach Związku.

Ostatnie walne zebranie R-XXI odbyło się w Świnoujściu. Należało ono do bardzo burzliwych, a to za sprawą urzędników wojewódzkich, którzy w projekcie podziału województwa na rejony nie uwzględnili Celowego Związku Gmin R-XXI.

Przy podziale województwa zupełnie pominięto fakt, że w skład związku wchodzi 28 gmin z całego pasa od morza, aż po Drawsko. Już na poprzednim walnym członkowie Związku ustalili, że lista gmin jest zamknięta i nikt nie będzie do niego wstępował, ani występował.

Ma to związek z długotrwałymi zmianami w statucie, bowiem muszą być ogłoszone w Dzienniki Urzędowym Województwa.

Niedawno wyprostowaliśmy te wszystkie tematy, część gmin wystąpiła, weszło Świnoujście i Międzyzdroje. Urzędnicy z województwa zrobili w ten sposób, że Brzeżno, które jest w Związku wyrzucono z tego naszego Zakładu, a Łobez wcielono. To jest zamach na demokrację, przecież wstępowanie do związku odbywa się na zasadzie dobrowolności. To rady gmin podejmowały uchwały o wstąpieniu do związku, to one delegowały ludzi, tu nie ma żadnego nakazu, że ktoś ma kogoś zmusić do wstąpienia do tego Związku wbrew woli. To jest co najmniej dziwne, że województwo nie wie jak Związek jest rozbudowany, bo przecież składane są sprawozdania, wszystkie dokumenty, były już uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim względem inwestycji. Na walnym wywiązała się burza. Plan Urzędu Marszałkowskiego przy opracowaniu tego Wojewódzkiego Planu Zagospodarowania Odpadów jest taki, że śmieci produkowane w naszym województwie nie mogą wyjechać poza obręb naszego województwa. Nasi projektanci śmiali się z tego, co oni tam wymyślają. Nie można zabronić komuś odebrać śmieci z danej gminy, jeśli mu się to opłaca, albo przywieźć do Słajsina, jeśli jest to dla niego taniej, to kto mu zabroni? Nasze stanowisko jest jasne powiedział prezes zarządu, nikt nie będzie nam dyrygował, to jest zamach na samorządność. Tak naprawdę tylko Słajsino jest zaangażowane i ten nasz Związek R-XXI jest na zaawansowanym etapie, bo Łęczyca jest w powijakach, nie ma nic. Rymań tam gdzie ma być kolejny zakład, wszyscy dzwonią do R-XXI i umawiają się na spotkania jak te wszystkie sprawy załatwić, by dojść do takiego etapu, na jakim my jesteśmy dzisiaj. My pracujemy sześć lat i dzisiaj chcą nam powiedzieć, rozwiążcie sobie ten związek i zawiążcie inny, bo nasza koncepcja była taka?

Nie wyobrażamy sobie, by można nas było tak sobie wyrugować dodał prezes.

Reasumując p. Burmistrz dodała, że w związku przez wiele lat trwał marazm, poprzednie władze i szefowie zarządu nie dopełniali formalności związanych z wstępowaniem i występowaniem gmin z R-XXI.

Należało za każdym razem uaktualniać statut, a te zmiany nie były nanoszone.

A to był element składowy dokumentacji. Dodatkowo, aby plan mógł się powieść gmina Nowogard musiała przekazać grunty. Z tym nie spieszyła się. Obecnie grunty są już przekazane - 53 hektary, a Związek jest zobowiązany płacić za nie podatek. Prócz zakładu zagospodarowania Odpadów w Słajsinie powstaną przeładownie odpadów. Tutaj też był problem odnośnie przekazania gruntów. Wprawdzie należały one do gmin wchodzących w skład Związku, jednak rady tych gmin musiały przekazać te tereny stosownymi umowami.

Dzisiaj wszystko jest pospinane. Tereny są przekazane, wysypiska, które są na terenach gmin są przekazane do Związku, związek nimi zawiaduje.

Każda gmina ma obowiązek ustawowo uczestniczyć w budowie zakładu odpadów, albo uczestniczyć w związku gmin.

Żadna gmina nie jest tak zasobna, by sobie sama budowała, bo jest to niemożliwe. Dlatego gminy łączą się w związki. Póki co, urzędnicy będą weryfikować swój plan, a czas nieubłaganie mija. Do zamknięcia kwestii śmieciowej pozostało już niewiele czasu. Później Unia zacznie nakładać kary. Pozostaje nadzieja, że województwo dość szybko wykona nowy podział z uwzględnieniem dotychczasowej pracy samorządów.

Radni przyjęli informację bez uwag.

Ad. pkt 3. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodnicząca Rady przedstawiła radnym projekty uchwał :

- w sprawie inwestycji pn.”Dobudowa zaplecza do istniejącej hali sportowej przy ul. Strażackiej w Dobrej oraz wyposażenie w meble i sprzęt biurowy wraz ze sfinansowaniem zamówienia spłaconego przez Gminę przez okres 5 lat

Pani Burmistrz Barbara Wilczek - wyjaśniła, iż niniejszy projekt uchwały został przygotowany w związku z możliwością finansowania inwestycji poprzez wykup wierzytelności z banku, który wskaże wykonawca wybrany w drodze przetargu.

Zaciągnięcie zobowiązania nie wpłynie na zwiększenie długu publicznego i pozwala na zwiększenie środków w budżecie Gminy Dobra na realizację innych inwestycji.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXIV/158/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 września 2008 r. w sprawie realizacji inwestycji pn.”Dobudowa zaplecza do istniejącej hali sportowej przy ul. Strażackiej w Dobrej oraz wyposażenie w meble i sprzęt biurowy wraz ze sfinansowaniem zamówienia spłaconego przez Gminę przez okres 5 lat” została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

  • w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2008 rok.

Pan Skarbnik Sławomir Brodniak- wyjaśnił , że proponuje się wprowadzić do budżetu gminy następujące środki:

w § 1 :

  1. w rozdziale 75011 zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownika Urzędu Stanu Cywilnego - 6.616 zł.

  2. w rozdziale 75023 zwrot środków z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych za miesiąc grudzień 2007 r., które w grudniu wypłaciliśmy ze środków własnych - 29.966,04 zł.

  3. w rozdziale 75095 refundacja wydatków na wyjazdy do gmin partnerskich do Niemiec oraz pobyt grupy młodzieży ze szkoły zawodowej z Buckow w Dobrej - dotacja z Pomeranii - 8.217 zł.

  4. w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów - dotacje na zadania

własne: podręczniki dla klas O i I-III szkoły podstawowej.

w § 2dokonuje się zwiększenia planu wydatków w tej samej wysokości jak

zwiększono dochody,

w § 3 i § 4 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków na realizację

projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 1

przedszkole Wojtaszyce; 2 zajęcia pozalekcyjne przyjętych do budżetu

uchwałą R.M.XXIII/157/2008 z 04 września 2008 r. kwoty

zapisane w uchwale XXIII/157/2008 z 04.09.2008 r. na te zadania są takie

same, zmienia się tylko klasyfikacja budżetowa oraz rozbicie na środki

z Unii Europejskiej i skarbu państwa.

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany projekt uchwały.

Uchwała Nr XXIV/159/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2008 rok została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w dobrej nr XIX/97/96

z dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności

urzędowe

Pani Sekretarz Dorota Kisiel - wyjaśniła, że do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Ustawa o opłacie skarbowej określa przedmiot opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia. Poprzednia uchwała Rady Miejskiej w Dobrej nr XIX/97/96 wymaga zatem uchylenia.

Radni bez uwag przyjęli wprowadzony projekt w/w uchwały.

- w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

w Dobrej do prowadzenia postępowania wobec dłużników

alimentacyjnych

Pani Burmistrz Barbara Wilczek wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej. Burmistrz Dobrej zarządzeniem 32/2008 upoważniła kierownika OPS p. Annę Kowalczyk do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczenia majątkowego, a także prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń alimentacyjnych. Miło to na celu uprościć i ułatwić osobom zainteresowanym tym świadczeniem spełnienie wymaganych procedurą warunków.

Uchwała ta pozwoli natomiast, by wszystkie procedury związane ze świadczeniem alimentacyjnym ( sprawozdawczość, egzekucja komornicza itd.). były skupione w jednej jednostce.

Radni bez żadnych uwag przyjęli wprowadzony projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXIV/161/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 września 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 4. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I

MIASTA DOBRA ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU.

Informacja została przyjęta bez żadnych uwag.

Ad. pkt 5. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Radny Wiesław Graczykowski poruszył kwestie związaną z brakiem policjantów na tutejszym posterunku.

Dodał, że Policjanci mieli służbę do północy, a kilka minut przed 2 w nocy doszło do włamania.

Właściciel sklepu widział włamywaczy i gdyby w Dobrej policjanci mieliby służbę i podjęliby pościg była by duża szansa na ich zatrzymanie. Zanim dojechali policjanci z terenu było już po wszystkim.

Pani Burmistrz Barbara Wilczek powiedziała, że każdy taki obiekt powinien posiadać monitoring.

Radni natomiast ustalili, że wystąpią z pismem do Komendanta KPP Łobez, aby w Dobrej zwiększyć ilość etatów i przez całą noc ktoś z policjantów był na służbie.

Innych wniosków, interpelacji oraz zapytań nie zgłoszono.

Ad. pkt 6. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej o godz. 15:30 zamknęła obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

Inspektor

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 03-11-2008 14:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dawid Arkadiusz Mitłosz 03-11-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-11-2008 14:00