Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapytanie ofertowe

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Gmina Dobra

reprezentowana przez

Krzysztofa Września – Burmistrza Dobrej

ul. Rynek 1

72 – 210 Dobra

tel. (91) 39 14 528,  fax (91) 3000125

województwo zachodniopomorskie

powiat łobeski

NIP : 856-13-99-133, REGON : 811684456

e-mail : s.kuran@dobragmina.pl

www.bip.dobragmina.com.pl

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia.

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY DOBRA W 2022 ROKU

Kod CPV 90.65.00.00-8 Usługi usuwania azbestu.

 

 1. Zakres przedmiotu zamówienia:
 1. Usługa usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobra w 2022 roku. Zadanie finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje łącznie:

 1. demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe),
 2. i zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe),

z pokryć dachowych obiektów budowlanych znajdujących się na nieruchomościach, wykaz których zawiera załącznik nr 1, w ilości szacunkowej wynoszącej ok. – 49,05 Mg.

Zakres działania - teren w granicach administracyjnych gminy Dobra.

 1. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Usługę należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi przedmiotu zamówienia,
w szczególności z:

  1. ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2020 r., poz. 1680),
  2. rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649, z późn. zm.),
  3. rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824),
  4. ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn.zm.),
  5. rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31),
  6. ustawą z dnia 7 listopada 2016 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn.zm.),
  7. ustawą z dnia 13 października 2016 o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r., poz.765),
  8. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021, poz. 2351),
  9. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
  1. Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:
 1. demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe), wg załącznika nr 1,
 2. zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe), wg załącznika nr 1
 3. zabezpieczenie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. min. ułożenie ich na paletach i zabezpieczenie folią;
 4. ważenie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest na terenie właścicieli nieruchomości (płyt azbestowo-cementowych) przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń Wykonawcy – z przeprowadzonej czynności ważenia należy sporządzić protokół, który powinien zawierać
  co najmniej;
 1. imię i nazwisko właściciela/użytkownika nieruchomości, z której odbierane będą odpady zawierające azbest,
 2. wskazanie miejsca odbioru – adres,
 3. datę odbioru,
 4. ilość odebranych odpadów, 
 5. rodzaj odpadu,
 6. podpis właściciela/użytkownika,
 1. przygotowanie zdemontowanych wyrobów zawierających azbest do transportu i ich załadunek;
 2. uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z odpadów zawierających azbest oraz oczyszczenie go z pyłu azbestowego w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska;
 3. transport zebranych odpadów zawierających azbest do miejsca ich unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych;
 4. przekazanie zebranych odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie
  na unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów;
 5. przyjmuje się, iż 1 m2 wyrobów zawierających azbest – pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych waży 0,018 Mg (18,0 kg);
 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków zamówienia i stanu miejsc wykonania przedmiotu zamówienia;
 7. Wykonawca, wyłoniony w postępowaniu, własnym kosztem i staraniem, w porozumieniu z właścicielami/użytkownikami nieruchomości, o których mowa w załączniku nr 1, oraz Zamawiającym ustali i przygotuje harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 1 uzupełniony o dane identyfikacyjne właścicieli/użytkowników nieruchomości zostanie przekazany wybranemu Wykonawcy jako załącznik do umowy.

12) Wybrany Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie dokumenty i informacje pozyskane w trakcie  realizacji zadania wykorzysta wyłącznie w celu wykonania tegoż zadania, a dane osobowe będzie chronić zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781).

 

  1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu:
   1. oryginałów Kart przekazania odpadów, zgodnej z art. 69 ustawy o odpadach (Dz.U z 2022 r. poz. 699)
   2. oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest zgodne z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. (Dz. U. Nr 71, poz. 649),
   3. dokumentacji fotograficznej (na płycie CD lub DVD) każdego usuniętego pokrycia dachowego z elementów zawierających azbest, wykonanej w sposób umożliwiający identyfikację nieruchomości (2–4 fotografie charakteryzujące zakres wykonanych prac i obiekt budowlany wymieniony w zał. nr 1).

 

2.3. Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

 1. Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz projektem umowy stanowiącym załącznik nr 4.
 2. W zakres zamówienia wchodzą wszystkie prace, materiały i usługi niezbędne do jego kompleksowego wykonania i przekazania Zamawiającemu.
 1. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przeprowadził szczegółową wizję w terenie miejsc wykonywania usługi w celu ustalenia pełnego zakresu prac związanych z przygotowaniem oferty i realizacją zamówienia.
 1. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 września 2022 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

 1. Posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej zamówieniem.
 2. Dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
 4. Posiadający niezbędną do wykonania wiedzę i doświadczenie, opisane na podstawie załącznika nr 3.
 5. Zamawiający uzna warunki wymienione w pkt 1–3 za spełnione jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o ich spełnianiu (oświadczenia te w swojej treści zawiera formularz ofertowy – załącznik nr 2).
 1. Opis sposobu przygotowywania oferty.
 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej i mieć formę pisemną. Jako dodatkowy dokument składają wraz
  z ofertą oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczony jego odpis.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim.
 1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego, wraz z załączonym projektem umowy.
 1. Składana oferta wykonania zamówienia musi zawierać wypełniony formularz oferty, której wzór stanowi załącznik nr 2.

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz, zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, albo przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta musi być podpisana przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt 2.

 1. Wykonawca składa wraz z ofertą:
  1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VI,
  2. w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo w oryginale lub jego odpis poświadczony notarialnie, określające jego zakres i upoważnienie do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy oraz informację, że jest ono obowiązujące dla danego postępowania, podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
  3. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo w oryginale lub jego odpis poświadczony notarialnie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 1. Oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz, zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG), albo przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przez ustanowionego przez nich pełnomocnika lub przez Wykonawców, których one dotyczą.
 1. Dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (na zasadach określonych w pkt 7).
 1. Wszelkie podpisy powinny być złożone w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację podpisującego (np. z użyciem pieczątki imiennej).
 1. Zamawiający zaleca ponumerowanie i połączenie wszystkich stron oferty wraz z załączonymi oświadczeniami i dokumentami.
 1. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch nieprzejrzystych kopertach, zamkniętych w sposób gwarantujący nienaruszalność, zaadresowanych na adres Zamawiającego, posiadających oznaczenie:

„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY DOBRA W 2022 ROKU”

 1. Koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy tak, aby w przypadku złożenia oferty po terminie można ją było odesłać bez otwierania.
 1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy przygotować i oznaczyć zgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego dotyczącymi oferty, a wewnętrzną i zewnętrzną kopertę dodatkowo oznaczyć napisem "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".
 1. Niezależnie od wyniku postępowania, wszystkie koszty związane ze sporządzaniem oferty ponosi Wykonawca.
 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
 1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra w sekretariacie (pokój nr 8).

Termin składania ofert upływa dnia 8 lipca  2022 r., o godz. 10:00.

 1. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 8 lipca 2022 r., o godz. 10.05 w Urzędzie Miejskim w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra w Sali konferencyjnej (pokój nr 8).
 1. Opis sposobu obliczenia ceny.
   1. Obliczając cenę oferty należy uwzględnić koszt wszelkich prac, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych do kompleksowego wykonania zamówienia.
   1. Wykonawca deklarując wolę wykonania zamówienia za cenę jednostkową usługi podaną w formularzu ofertowym, akceptuje w całości postanowienia niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami, co jest równoznaczne z pozbawieniem się możliwości żądania zapłaty za elementy, które wynikają z tego opisu, a nie zostały uwzględnione przy obliczaniu ceny.
   1. Wykonawca określi cenę oferty w złotych polskich (PLN), która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
   1. Cena oferty nie podlega waloryzacji.
 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
 1. Zamówienie udzielone będzie Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował tylko jednym kryterium – ceną (znaczenie kryterium – 100 %).
 1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 09 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178).
 1. Zamawiający informuje, że jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Sposób oceny ofert:

Każda oferta otrzyma odpowiednią liczbę punktów (LP), obliczoną według wzoru:

 

LP =

cena najtańszej oferty x 100 pkt

cena badanej oferty

 

Najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma 100 pkt (oferta z najniższą ceną).

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 1. Zamawiający poprawi w ofercie:
  1. oczywiste omyłki pisarskie,
  2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną oferty podaną w zapisie liczbowym i słownie, Zamawiający uzna za właściwą cenę podaną słownie.
 1. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
 3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni.
 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 1 powyżej, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
 1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu zawarcia umowy.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę przyznanego mu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, jak również w przypadku gdy Zamawiający nie otrzyma środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na sfinansowanie niniejszego zadania.
 1. Załączniki do zapytania ofertowego.

Częściami składowymi zapytania ofertowego są:

 1. załącznik nr 1

Wykaz nieruchomości (obiektów budowlanych) objętych zadaniem „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobra w 2022 roku”.

 1. załącznik nr 2

Oferta.

 1. załącznik nr 3

Wykaz usług.

 1. załącznik nr 4

Projekt umowy.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Kuran 01-07-2022 13:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 01-07-2022
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 01-07-2022 14:02