Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr IX z dnia 25 kwietnia 2007 r


Protokół Nr IX/2007 sesji Rady Miejskiej

w Dobrej z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzył i obradom przewodniczył wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Damian Padziński. Otwierając obrady powitał radnych oraz osoby spoza Rady, biorące udział w sesji, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy.

Początek obrad - godzina 1300

Stan radnych - 14

Obecnych na sesji - 11

Nieobecni radni na sesji : Gałka Piotr, Miłek Grzegorz i Jolanta Siekiera

Obrady sesji zakończono o godz. 1545

Na podstawie listy obecności wiceprzewodniczący Rady stwierdził , że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał ( lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Następnie przedstawiła Radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

- otwarcie obrad

- stwierdzenie qorum

- ustalenie porządku obrad IX sesji

- przyjęcie protokołu z VII i VII sesji Rady Miejskiej

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

2.1. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Dobrej za 2006 rok,

2.2. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta Dobra na 2007 rok,

2.3. w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w

Dobrej”,

2.4. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z hali sportowej.

3. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI

ODPADAMI CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN R-XXI.

4. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

ORAZ SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA POLICJI NA TERENIE

POWIATU ŁOBESKIEGO.

5. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA ZGŁASZANE

NA SEJI ORAZ ODPOWIEDZI.

6. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

W związku z przybyciem na sesję funkcjonariuszy policji oraz przedstawiciela związku R-XXI radny Marek Kowalczyk złożył formalny wniosek o wprowadzenie zmiany do porządku obrad i zaproponował, aby przed podjęciem uchwał najpierw wprowadzić ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu łobeskiego. Jako punkt drugi sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami Celowego Związku Gmin R-XXI.

Porządek obrad po naniesionych poprawkach został przyjęty przez Radę - 11 głosami za - j e d n o g ł o ś n i e.

Wiceprzewodniczący Rady Damian Padziński poinformował, że protokoły z sesji VII i VIII były wyłożone do wglądu radnych w Biurze Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszymi obradami. W związku z powyższym radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Wobec tego, że nikt z radnych nie zgłosił uwag do ww. protokołów, zostały poddane pod głosowanie.

W głosowaniu protokoły zostały przyjęte - 11 głosami za - j e d n o g ł o ś n i e.

Ad. pkt 2 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

PUBLICZNEGO ORAZ SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA

POLICJI NA TERENIE POWIATU ŁOBESKIEGO.

Funkcjonariusze policji na sesję zostali zaproszeni by przedstawić ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu łobeskiego.

O przedstawienie oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Policji na terenie powiatu łobeskiego Wiceprzewodniczący Rady poprosił Irenę Letkiewicz zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Łobzie. Oprócz Ireny Letkiewicz w obradach wziął udział kierownik doberskiego posterunku Artur Jabłoński.

Na samym początku pochwaliła policjantów z Dobrej za dobrą pracę i dużą wykrywalność. Niepokojąca jest natomiast liczba wypadków śmiertelnych w gminie Dobra, dodała.

Prezes sportowego klubu „Sarmaty” radny Antoni Kontowicz zapytał funkcjonariuszy o policyjne zabezpieczenie meczów.

Irena Letkiewicz odpowiedziała, że za bezpieczeństwo imprezy odpowiada organizator. Policja może wejść na stadion na pisemną prośbę organizatora.

Następnie rady Marek Kowalczyk zapytał dlaczego dokerska policja nie dostała nowego radiowozu, a inne gminny dostały.

I.Lenkiewicz odpowiedziała, że inne gminy partycypowały w kosztach na zakup nowego radiowozu. Jeśli będzie wola z waszej strony na dofinansowanie zakupu, to możecie go dostać szybciej.

Radny Wiesław Graczykowski poruszył temat wandalizmu na ulicach Dobrej.

A. Jabłoński odpowiedział, że nie jest możliwe, aby zupełnie wyeliminować tego rodzaju działania. W dni newralgiczne mamy służby do godz.5:00

Radna Dorota Grzywacz zapytał co zrobić z „piratami drogowymi”.

Pani letkiewicz odpowiedziała, że jeśli jest taka potrzeba to można wzmocnić Dobrą fotoradarem. Takie urządzenie sprawdziło się np. w Resku dodała.

Korzystając z obecności funkcjonariuszy policji w czasie sesji, skarbnik Sławomir Brodniak zapytał przedstawiciela komendy powiatowej o postępy w sprawie podpalenia mieszkania Burmistrz Barbary Wilczek. Wiadomo, że zza informacje mogące pomóc w odszukaniu sprawcy wyznaczono nagrodę pieniężną.

Nagroda ciągle jest do wzięcia powiedziała Irena letkiewicz z KPP Łobez.

W tej sprawie ciągle wykonujemy czynności i tyle mogę powiedzieć dodała.

Innych uwag i zapytań nie było.

Ad.pkt 3 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU

GOSPODARKI ODPADAMI CELOWEGO ZWIĄZKU

GMIN R-XXI.

Przedstawiciel związku R-XXI Antoni Bielida z Nowogardu zajmujący się gospodarką odpadami wziął udział w obradach sesji gdzie złożył sprawozdanie, które stanowi załącznik do protokołu.

Na początku prosił przyjąć wyrazy żalu z powodu tego co stało się z Panią Burmistrz.

Następnie przedstawił plan działania związku. Okazało się, że na inwestycje budowy wysypiska w Słajsinie nie otrzymamy pieniędzy od Wojewody.

Kolejny wniosek złożyliśmy więc do Banku Ochrony Środowiska. Obecnie nie mamy pieniędzy na wykonanie dokumentacji technicznej. Jeśli wszystko się uda, to Słąjsino obsługiwać będzie 400 tyś. mieszkańców. Zakład filialny ma być w Mieleniu Drawskim. Dlatego oczekuję od państwa propozycji wsparcia finansowego tej inwestycji.

Po tym wystąpieniu głos zabrał radny Marek Kowalczyk, który pytał o związek w odniesieniu do ostatnich wydarzeń, tj. odejścia z R-XXI gminy Goleniów Goleniów chęci przejścia do stargardzkiego zakładu.

Nadmienił, że ma analizę gminy Goleniów na temat związku i jego planów z której wynika, że według oceny ekspertów Stargard, czyli zakład Łęczyca, który ma być budowany, jest lepiej przygotowany instytucjonalnie.

Natomiast związek R-XXI utworzył zakład budżetowy, który nie może być beneficjentem funduszów spójności.

Radny M.Kowalczyk po tej wypowiedzi poprosił o wytłumaczenie tych pojęć.

A.Bielida odpowiedział, że związek traktowany jest jak gmina i środki pozyskuje tak jak gmina.

Natomiast nie wie kto jest lepiej przygotowany organizacyjnie, bo komentarze można sobie dorabiać. Gmina Goleniów wystąpiła (ze związku R-XXI) z punktu widzenia politycznego, merytorycznych uzasadnień żadnych tam nie ma. Pytanie kto jest lepiej zorganizowany, czy rodząca się spółka, czy my, którzy przyjęliśmy ostatnio nowe gminy.

Następnie głos zabrała sekretarz gminy Dorota Kisiel, która przedstawiła inny punkt widzenia goleniowskiej analizy.

Wiemy, że związek powstał kilka lat temu, a wy na pewne rzeczy nie macie ,jeszcze dokumentacji?

Poza tym, nie wiem, czy wystąpienie Goleniowa, to była sprawa polityczna powiedział M.Kowalczyk.

Odpowiedzi udzielił Pan A.Bielida, który stwierdził, że nie powiedział, że to sprawa polityczna tylko, że wynikała z pewnej polityki gminy.

Radny Marek Kowalczyk stwierdził, że jego zdaniem koronnym argumentem na wyjście Goleniowa ze związku było to, że mogli sobie pomyśleć, że gdzie indziej będzie szybciej.

Antoni Bielida oznajmił, że rozumie niepokój radnych jeśli chodzi o inwestycję w Słajsinie, że to wszystko tak wolno przebiega. Na to potrzebne są nam pieniądze. Na dzień dzisiejszy nikt chyba panu nie odpowie konkretnie kiedy będzie zakład w Słajsinie.

Na koniec rozmowy radny M. Kowalczyk zaapelował do komisji i zaproponował, aby zainteresować się współpracą ze Stargardem.

Nie od razy wychodzić ze związku R-XXI, ale chodzi o to, aby znaleźć jakąś alternatywę.

Wobec tego że nie zgłoszono więcej uwag i zapytań do przedłożonego sprawozdania, zostało ono przyjęte do wiadomości.

Ad. pkt 4 PODJĘCIE UCHWAŁ

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił radnym projekty uchwał oraz poinformował , że wszystkie projekty uchwał na wspólnym posiedzeniu Komisji rady zostały pozytywnie zaopiniowane - jednogłośnie przez przewodniczących i członków poszczególnych komisji:

- w sprawie absolutorium dla Burmistrza za Dobrej za rok 2006.

Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawił skarbnik gminy Sławomir Brodniak.

Powiedział, że nie realizowaliśmy inwestycji kanalizacja w Dobrej. Przeprowadziliśmy za to wiele remontów budynków komunalnych, w tym remontów dachów. W tym roku chcemy odnowić doberski rynek.

Obecnie powiedział skarbnik jesteśmy w połowie możliwości zadłużenia gminy.

Komisja rewizyjna również uznała wykonalność budżetu za prawidłowy i wystąpiła o udzielenie absolutorium. Wykonanie budżetu za rok ubiegły badała Regionalna Izba Obrachunkowa, która nie miała żadnych zastrzeżeń.

(załączniki do protokołu)

Radny Marek Kowalczyk stwierdził, że sprawozdanie z wykonalności budżetu wykonane jest nieczytelnie. Jest to jakby sprawozdanie ze sprawozdania. Analiza tego nie ma sensu. Trzeba by mieć wszystkie uchwały i dużo czasu, aby dojść do tego, o co w tym chodzi. Na przyszłość zwrócił się do skarbnika, aby sprawozdanie robić tak jak w latach poprzednich.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr IX/54/2007 Rady Miejskiej w dobrej z dnia 25kwietnia 2007 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Dobrej za rok 2006 została przyjęta przez Radę - 10 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym.

- w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Dobra na 2007 rok

Skarbnik S.Brodniak - poinformował, że w § 1 i 2 zwiększa się dochody i wydatki:

1. w rozdziale 75414 Obrona cywilna 6.500 zł.-dotacja na organizację gminnego

programu reagowania kryzysowego.

2. w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów 87,866 zł. - dotacja na

stypendia szkolne.

3. w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi 12.763 zł. - dotacja Starostwa

Powiatowego na utrzymanie czystości na drogach powiatowych.

4. w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 12.762 zł. -

dotacja Starostwa Powiatowego na utrzymanie zieleni przy drogach

powiatowych.

5. w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2.000 zł. -

dotacja z Starostwa Powiatowego po 1.000 zł. na ruiny zamku i kościół

w Dobrej i 3.770 zł. darowizna na remont kościoła w Dobrej.

Natomiast zmniejsza się wysokość zaplanowanej subwencji równoważącej o 3.430 zł.

Zmiana części subwencji obniża rezerwę ogólną budżetu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr IX/55/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Dobra na 2007 rok została przyjęta przez Radę - 11 głosami za - j e d n o g ł o ś n i e.

- w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego

w Dobrej”.

- w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z hali sportowej.

Wszystkie stałe Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekty uchwał.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr IX/56/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Dobrej” została przyjęta przez Radę - 11 głosami za - j e d n o g ł o ś n i e.

Uchwała Nr IX/57/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z hali sportowej została przyjęta przez Radę - 11 głosami za - j e d n o g ł o ś n i e.

- w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Wiceprzewodniczący Damian Padziński poinformował radnych, że do biura rady, radny Piotr Gałka złożył pismo w sprawie rezygnacji swojego mandatu.

Uzasadnił, że składa swoją rezygnację z przyczyn osobistych.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr IX/57/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego została przyjęta przez Radę - 7 głosami za przy 4 głosach wstrzymujących.

Ad.pkt 5 INTERPELACE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

O przedstawienie odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Wiceprzewodniczący Rady poprosił Pełniącą Obowiązki Burmistrza Panią Dorotę Kisiel, które stanowią załącznik do protokołu.

Radni pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad. pkt 6 ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca rady o godz. 1545 zamknęła obrady sesji.

Protokołowała Wiceprzewodniczący Rady

Barbara Ostrowska Miejskiej

Inspektor Damian Padziński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 05-06-2007 08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dawid Arkadiusz Mitłosz 05-06-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-06-2007 08:52