Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY O DZIAŁALNOŚCI RADY MIEJSKIEJ W OKRESIE KADENCJI 2014 - 2018

Kadencja Rady Miejskiej została rozpoczęta Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Dobrej.

Komisarz zwołał sesję na dzień 28 listopada 2014 r. Po dwóch uroczystych sesjach, na których radni a następnie Burmistrz składali ślubowania rada rozpoczęła  funkcjonowanie.

 

 1. STRUKTURA  I  FUNKCJONOWANIE  RADY

Zgodnie z regulacjami ustawowymi w gminie liczącej do 20.000 mieszkańców rada może liczyć 15 radnych. Na początku kadencji rada wybrała Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Wybrała także składy pięcioosobowe komisji stałych rady. Zgodnie ze Statutem Gminy w okresie kadencji funkcjonowały 3 komisje stałe: Rewizyjna; Budżetu, rozwoju gospodarczego i rolnictwa oraz Społeczna, oświaty, kultury i sportu. W październiku 2015 roku grupa radnych zgłosiła utworzenie sześcioosobowego klubu radnych, w listopadzie 2017 r. powstał 3 osobowy klub radnych Prawa i Sprawiedliwości. W okresie od 20 sierpnia do 25 września 2018 roku funkcjonowała powołana przez radę komisja doraźna do zmiany Statutu Gminy Dobra. Radna Sylwia Łojek 17 czerwca 2015 r. złożyła rezygnację ze sprawowania mandatu radnej. Ogłoszono wybory uzupełniające i 27 września 2015 r. radnym w okręgu obejmującym sołectwo Dobropole został Pan Kazimierz Łojek.

Kolejna zmiana jaka miała miejsce w bieżącej kadencji to zmiana Przewodniczącego komisji społecznej, oświaty,  kultury i sportu, po rezygnacji Pani Renaty Gielar w styczniu 2015 r. funkcję tą objął Pan Przemysław Kerner.

Uczestnictwo radnych w posiedzeniach komisji i sesjach oceniam jako zadawalające.  Nie było przypadku by posiedzenie komisji czy obrady sesji nie odbyły się z braku frekwencji. Jeśli zdarzały się nieobecności radnych na sesjach to dotyczyły one - od jednej do trzech osób.  Rada obradowała na 41 posiedzeniach, podjęła 241 uchwał. Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami zasadniczą pracę radni podejmowali na posiedzeniach komisji. W okresie kadencji odbyło się 30 wspólnych posiedzeń komisji, 36 razy komisje obradowały indywidualnie. Rada rozpatrzyła 7 skarg w tym 2 anonimowe. Zazwyczaj były to sprawy trudne, miały miejsce  przypadki zaskarżania decyzji rady - jednak po ich rozpatrzeniu przez organy odwoławcze w żadnym przypadku nie stwierdzono istotnych błędów popełnionych przez radę.  

Rada Miejska jak i poszczególne komisje działały w oparciu o corocznie przyjmowane plany pracy. W miesiącu styczniu każdego roku Przewodniczący komisji składali informacje o realizacji swoich planów pracy.

 

 1. BUDŻET WYDZIELONY NA FUNKCJONOWANIE RADY MIEJSKIEJ.

Wysokość budżetu na pierwszy rok kadencji (2015) to 90.700 zł (wspólnie z sołtysami), wykorzystany w kwocie 67.725 zł. (75%). Kolejny rok 2016 - wydzielona kwota to 75.400 zł (budżet sołtysów osobny) wykorzystano 62.839 zł. (83%). Rok 2017 - zaplanowano 60.400 zł, wykorzystano 60.164 (99,6%). Rok bieżący 2018, zaplanowano 60.400 zł, wykorzystanie do 30 września 50.990 zł (84%). Podczas sesji we wrześniu br. do budżetu Rady Miejskiej została przeniesiona kwota 21.790 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu audio-video na wyposażenie sali obrad dla przyszłej Rady Miejskiej - co jest wymogiem ustawowym. Przytoczone dane liczbowe jasno pokazują, że gospodarowaliśmy bardzo oszczędnie. Planowane kwoty z każdym rokiem malały a mimo to nigdy rada nie wykorzystała ich w 100 %.

Mówiąc o sprawach finansowych warto podkreślić, że diety jakie otrzymywali radni były uchwalone przez poprzednią Radę Miejską w 2012 roku i nie były przez obecną radę zmienione.

Chcę podkreślić, że na początku kadencji stanowisko obsługi rady zostało włączone do stanowiska sekretariatu urzędu miejskiego. W okresie niemal 4 lat dało to wymierne ponad 100 tysięczne oszczędności na płacach. Takie rozwiązanie nie pozostawało bez wpływu na funkcjonowanie rady, jednak nie robiliśmy z tego powodu poważniejszego problemu.

 

 1. DOTACJE PRZYZNAWANE RÓŻNYM PODMIOTOM W OKRESIE KADENCJI.

Rok 2015  - 133.800 zł w tym:

 • 93.000 zł.   - sport
 • 40.800 zł.   - współpraca z Centrum Integracji Społecznej

Rok 2016  -  210.453 zł  w tym:

 • 102.995 zł   - sport
 •   41.568 zł.  - współpraca z CIS
 •   34.686 zł.  -  OSP (w tym 1.000,- PSP w Łobzie zakup samochodu służb.)
 •   31.204 zł   -  dotacja do inwestycji drogowych (powiatowych i wojewódzkich)

Rok 2017  - 236.219  zł  w tym:

 • 107.995 zł.  - sport
 •   65.800 zł.  - współpraca z CIS
 •   42.424 zł.  - OSP
 •   20.000 zł.  - inicjatywy lokalne

Rok 2018 - 519.800,- w tym:

 • 154.000 zł.  - OSP (zarezerw. wkład wł. do zakupu samochodu boj. 100.000 zł)
 • 100.000 zł.  - dotacja do remontu drogi woj. nr 144
 • 130.000 zł.  - sport
 •   65.800 zł.  - współpraca z CIS
 •   30.000 zł.  -  inicjatywy  lokalne
 •   30.000 zł.  -  dopłaty do budowy studni w Anielinie
 •   10.000 zł.  - dotacja dla DUTW

 

 1. INICJATYWY  RADY  MIEJSKIEJ

Pierwszą inicjatywą zgłoszoną na początku kadencji była propozycja przygotowania „Planu Estetyzacji Miasta i Gminy Dobra” . Pomimo akceptacji Burmistrza i przypominaniu o tej inicjatywie wielokrotnie, niemal przy każdej okazji przez okres około dwóch lat program taki nie powstał. Inicjatywą, którą można potraktować jako mały element programu estetyzacji była propozycja opracowania koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego. Teren został wyrównany i dokonano nasadzeń, chodziło jednak o koncepcję kompleksową pozwalającą utworzyć rekreacyjną strefę dla naszych mieszkańców. Niestety i ta inicjatywa pomimo akceptacji pomysłu nie została zrealizowana.

Od początku kadencji rada podejmowała wiele działań zmierzających do budowy miejskiej oczyszczalni ścieków. Zorganizowaliśmy kilka spotkań z przedstawicielami firm, które mogły wesprzeć gminę w tym niezmiernie ważnym przedsięwzięciu. (Pomerania Tech”, Majda Consulting). Jeszcze przed dwoma tygodniami mieliśmy nadzieję, że otrzymamy środki na budowę oczyszczalni ścieków w ramach projektu złożonego w oparciu o przyjęty przez Radę Miejską „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dobra”. Niestety nasz projekt nie został zakwalifikowany do realizacji.

Wielokrotnie rada wskazywała na pilną potrzebę remontów dróg gminnych. Wyremontowano doraźnie dwie (krótki odcinek przy rondzie od ul. Piłsudskiego , oraz od ul. Nowogardzkiej do posesji 4,5) ten drugi odcinek po nagłośnieniu problemu związanego z dojazdem karetki pogotowia ratunkowego (wcześniej sygnalizował pilną potrzebę remontu tej drogi radny Włodzimierz Szczepaniak, następnie interpelację w tej sprawie składał  radny Kazimierz Łojek - odpowiedź Burmistrza na interpelację była negatywna).

Kolejną ważną inicjatywą było przystąpienie naszej gminy do Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (17.11.2017r,). Związek koordynuje działania i wspomaga gminy członkowskie w realizacji szeroko pojętych zadań z zakresu gospodarki wodno - ściekowej i odnawialnych źródeł energii. Przystąpienie do związku pozwala korzystać      z projektów, które związek proponuje przygotowuje i realizuje, niezbędna jest jednak współpraca ze strony gminy a ściślej władzy wykonawczej. W dniu 29 listopada br. minie rok naszego członkowstwa i dotychczas nasza gmina nie przystąpiła do żadnego z projektów.

Rada wielokrotnie od początku kadencji wspierana głosami mieszkańców Dobropola podnosiła problem potrzeby remontu drogi wojewódzkiej nr 144 na odcinku Dobropole - Dobra - Wierzbięcin. Przełom nastąpił dopiero wtedy gdy z inicjatywy radnego Edwarda Stanisławczyka z poparciem całej Rady Miejskiej i Pani Marleny Michalskiej Sołtys wsi Dobropola skierowaliśmy petycję do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Efektem złożonej petycji były spotkania z Marszałkiem a następnie podpisanie porozumienia w następstwie którego rozpoczęto prace.

Inicjatywą rady zgłoszoną przez radnego Kazimierza Łojka była propozycja uporządkowania zasad naliczania wynagrodzenia dla pracowników jednostek podległych gminie (AMK  - spr. wliczania dodatku stażowego w płacę zasadniczą). Inicjatywa zgłoszona w połowie roku 2017 początkowo odrzucona przez Burmistrza tłumaczeniem, że jest to zgodne z prawem, ostatecznie została jednak pozytywnie załatwiona w marcu 2018 r.

Kolejna inicjatywa zrodziła się spontanicznie podczas obrad sesji w dniu 31 marca     2017 r.. Powstała przy okazji omawiania informacji dotyczącej współpracy Rad Sołeckich z władzami gminy a dotyczyła potrzeby wsparcia sołectw w wykonaniu różnych zadań w tym zazwyczaj drobnych inwestycji. Sołtysi zgłosili dość obszerną listę potrzeb, przy czym większość z nich nie wymagała znacznych nakładów finansowych. Rada wróciła do sprawy po ponad roku prosząc Burmistrza o informację z realizacji zgłoszonych zadań - niestety nie otrzymaliśmy takiej informacji. Natomiast ocena sołtysów była jednoznaczna - poza wyjątkami zadania nie zostały zrealizowane.

Mieszkańcy Dobrej Pani Małgorzata Jońca i Pan Piotr Pazdan złożyli 26 października 2015 r. na ręce Pana Burmistrza bardzo ciekawą propozycję „Atrakcyjnego Zagospodarowania Szlaku Olbrzymów”. Odbyły się spotkania z udziałem władz miejskich, przedstawicieli Nadleśnictwa Nowogard i mieszkańców Dobrej. Wszyscy poparli propozycję, jednak po trzech latach można stwierdzić, że ta cenna inicjatywa została zmarnowana.

Wielokrotnie Radni i sołtysi zgłaszali pilną potrzebę remontów placów zabaw. Pomimo zapowiedzi ( dwutygodnik bezpłatny „Gazeta Łobeska” z 15.04.2018 r. „Remontujemy place zabaw” ) poza demontażem niewiele zrobiono.

Rada podjęła działania (pismo do Komendanta Wojewódzkiego Policji z 1 grudnia 2016 r.) o przywrócenie posterunku w Dobrej (odpowiedź pozytywna z 07 grudnia 2016 r.). Warto podkreślić, że zgodę na likwidację posterunku nie zasięgając choćby opinii rady wyraził  Burmistrz na początku kadencji.

Rada Miejska doceniając bardzo ważny problem polityki senioralnej w lipcu 2016 r. podejmowała temat ogólnopolskiego projektu „Senior Wigor”. Próby podjęcia tego tematu były odraczane z różnych powodów (brak odpowiedniej osoby w urzędzie, której zadaniem byłoby  przygotowywanie lub pomoc w przygotowywaniu projektów, brak zdecydowania co do lokalizacji). Aktualnie prowadzony jest remont pomieszczeń przy ul. Traugutta (budynek AMK) z przeznaczeniem na działalność senioralną.

Mam świadomość, że rada nie ma możliwości bezpośredniego wpływania na politykę kadrową prowadzoną przez Burmistrza, respektowaliśmy tę zasadę. Jednak dostrzegając problem i mając w tym poparcie sołtysów wielokrotnie wnioskowaliśmy o przywrócenie w urzędzie stanowiska do spraw promocji gminy i pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych. Podczas  prac nad budżetem gminy na 2018 r. Burmistrz zapewniał, że proponowany fundusz płac w urzędzie zakłada zatrudnienie odpowiedniej osoby, dotychczas nie zostało to zrealizowane.

Przywołam jeszcze kilka inicjatyw, które moim zdaniem były znaczące ale niestety nie zostały zrealizowane, dotyczyły one następujących zagadnień:

 • Przywrócenia wydawania biuletynu „DOBRANIN” (zaprzestano w 2015 r., inicjatywę popierali sołtysi i mieszkańcy)
 • Plan sprzedaży lokali komunalnych (inicjatywa została zgłoszona przez Burmistrza, rada ją poparła - jednak mimo obietnicy opracowania takiego planu w III kwartale 2017 r. obietnica nie została zrealizowana)
 • Remont pomieszczeń piwnicznych w szkole podstawowej (rada przydzieliła dodatkowe środki finansowe, miało to znaczenie strategiczne, gdyż w dalszej perspektywie mogło wpływać na umieszczenie wszystkich oddziałów przedszkolnych w budynku szkoły)
 • Poprawa obsługi prawnej urzędu , Rady Miejskiej i mieszkańców (radca prawny jest w urzędzie raz w miesiącu).
 • Zapoczątkowanie akcji „czopowania psów” (uchwała RM o ochronie zwierząt…)

Przypomniałem ważniejsze inicjatywy, podsumowując tę część sprawozdania nie trudno zauważyć, że niestety poza nielicznymi wyjątkami  nie zostały one  podjęte.

 

 1. WSPÓŁPRACA PARTNERSKA

Współpracowaliśmy z sąsiednimi gminami, szczególnie miło wspominam, reprezentując Radę Miejską uczestnictwo w wielu imprezach i uroczystościach organizowanych przez gminy Węgorzyno i Nowogard. Uczestniczyłem w uroczystościach organizowanych przez powiat i wielu sesjach Rady Powiatu. Współpracowaliśmy z Urzędem Marszałkowskim . Korzystaliśmy z pomocy Wojewody Zachodniopomorskiego a szczególnie Wydziału Prawnego Urzędu Wojewódzkiego. Współpracowaliśmy z urzędami i organizacjami powiatowymi i wojewódzkimi realizując określone inicjatywy lub wypełniając zadania do których obligowały nas przepisy prawa.  Jesteśmy członkiem dwóch związków międzygminnych - Celowego Związku Gmin RXXI oraz Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

 

Współpracowaliśmy goszcząc u siebie bądź korzystając z ich zaproszeń przedstawicieli organizacji powiatowych: Powiatowego Urzędu Pracy; Zarządu Dróg Powiatowych; Lokalnej Grupy Działania; Centrum Integracji Społecznej; Centrum Inicjatyw Wiejskich; Lokalnej Organizacji Turystycznej; Komendy Powiatowej Policji, Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej.

Na podkreślenie zasługuje współpraca Rady Miejskiej z jednostkami pomocniczymi samorządów.  Szczególnie cenna była współpraca z sołtysami. Wielokrotnie daliśmy wyraz uznania dla wymagającej wielkiego wysiłku i zaangażowania ich pracy społecznej. Uważam, że część problemów wiejskich udało się pomyślnie załatwić - niestety wiele pozostało do załatwienia. Pozostaje mieć nadzieję, że władze  przyszłej kadencji podejmą te zadania.                                 

Zawsze wspieraliśmy działania naszych organizacji gminnych. Często proszeni byliśmy  o wsparcie finansowe - nigdy nie odmówiliśmy a często sięgaliśmy do własnych portfeli.

Doceniając działania wszystkich organizacji chcę szczególnie podkreślić dorobek Doberskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (piąty rok działalności) oraz stowarzyszenia „Łączy nas Dobra” młodej organizacji ale już z dużym i cennym dorobkiem.

Od początku kadencji starałem się by mieszkańcy mieli szeroki dostęp do informacji o działaniach rady. Zapraszaliśmy mieszkańców na sesje, otwarte dla gości były posiedzenia komisji rady. Sesje były relacjonowane, początkowo na łamach biuletynu „Dobranin”, z chwilą zaprzestania wydawania biuletynu po krótkiej przerwie relacje z każdej sesji były zamieszczane na stronie internetowej urzędu. Biuro Rady Miejskiej było dostępne dla zainteresowanych. Przez całą kadencję w każdy poniedziałek w biurze rady dyżurował Przewodniczący Rady. Przewodniczący jak i radni chętnie uczestniczyli w różnych przedsięwzięciach organizowanych na terenie gminy i poza gminą.

 

 1. WSPÓŁPRACA RADY MIEJSKIEJ Z BURMISTRZEM

Trudno ocenić by współpraca Rady Miejskiej i jej Przewodniczącego z Burmistrzem układała się poprawnie. Już na początku kadencji miały miejsce różne nieporozumienia, dotyczące biura rady czy nieuprawnione ingerencje Burmistrza w procedury rady. Był to początek kadencji uczyliśmy się nowych ról, można więc to tym tłumaczyć.

Kolejne miesiące to okres spokojniejszej pracy, rodzenia się różnych inicjatyw ze strony Burmistrza, naszej rady i oczekiwań, że krok po kroku będziemy poprawiać funkcjonowanie gminy i byt jej mieszkańców.

Inicjatywy rady omówiłem obszernie w rozdziale IV niniejszego sprawozdania. Dodam tylko, że inicjatywy czy propozycje rozwiązań pochodzące od Burmistrza  z małymi wyjątkami rada  akceptowała. Wspomniane wyjątki to ograniczenie środków finansowych na ogólno gminne imprezy oraz ostatnia sprawa centrum rehabilitacji.

Połowa kadencji (listopad 2016) to narastające problemy, początkowo na tle polityki kadrowej w urzędzie, reorganizacjach w urzędzie i spraw sądowych. Wielokrotnie utrudniane było funkcjonowanie komisji rady poprzez brak zapewnienia obsługi (protokolanta), a jest to obowiązek statutowy Burmistrza. Dochodzą kolejne problemy ignorowania przez Burmistrza wniosków i inicjatyw rady. Radni dochodzą do przekonania, że muszą sięgnąć po radykalny argument uprawniający ustawowo radę do ustalania wynagrodzenia Burmistrza. Uchwałą z 17 października 2017 r. Rada Miejska obniża wynagrodzenie Burmistrza (z 8040 zł. na 6360 zł. brutto). Obszerne uzasadnienie tej decyzji rady jest częścią cytowanej uchwały. Efekt jest odmienny od oczekiwanego, Burmistrz zaczyna świadomie utrudniać pracę radzie. Kilkakrotnie odmawia przygotowania projektów uchwał, co jest jego obowiązkiem ustawowym (art.30 usg). Problem narasta do tego stopnia, że rada sięga po raz drugi po dotkliwy argument finansowy i 02 lipca 2018 r. obniża wynagrodzenie Burmistrza  do stawek minimalnych. Warto podkreślić, że o ile przy podejmowaniu pierwszej uchwały w tej sprawie nie było jednomyślności to przy drugiej wszyscy radni obecni na sesji w dniu 02 lipca 2018 r. (13 radnych) głosowali za podjęciem uchwały.

Kolejne miesiące to zdecydowane utrudnianie pracy radzie z nieobecnością Burmistrza na sesjach włącznie. Swą nieobecność na sesjach Burmistrz argumentuje tym, że był obrażany przez radnego. To prawda i ubolewam, że tak się stało. Chcę jednak podkreślić, że nigdy nie było przyzwolenia na tego typu zachowania oraz, że czternaścioro radnych nigdy Pana Burmistrza na sesjach nie obrażało. Ponieważ Burmistrz nie uczestniczył w sesjach, rada została zmuszona  do komunikacji pisemnej. Na większość przekazanych panu Burmistrzowi w ostatnich miesiącach pism dotychczas nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 

Zdarzyło się kilka spraw kontrowersyjnych. Wobec wątpliwości radnych albo braku wyczerpujących wyjaśnień ze strony organu wykonawczego, rada korzystając ze swych ustawowych uprawnień kontrolnych kierowała zapytania lub wnioski o zbadanie zaistniałych problemów do odpowiednich instytucji. Okazało się, że w części tych spraw postępowanie Burmistrza było zgodne z obowiązującym prawem lub nie dawało wystarczających podstaw do dalszego postępowania.

            Współpraca z Burmistrzem to moim zdaniem najważniejszy element pracy Rady Miejskiej. Kończąc ten rozdział podkreślam, że nie jest on oceną pracy Burmistrza - tego dokonają wyborcy.                                                           

Niełatwo  jednoznacznie podsumować, czy VII kadencja 2014 - 2018 Rady Miejskiej w Dobrej była dobra czy zła - pozostawmy  tę ocenę wyborcom. Moim zdaniem była ona trudna.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrej

Józef Kirejczyk

DOBRA, Październik  2018 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 16-10-2018 07:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Administrator 16-10-2018 07:54