Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

RELACJA Z XXXVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ - 21.06.2018 r.

Sesja odbyła się 21 czerwca 2018 r. Po otwarciu sesji, przywitaniu radnych, sołtysów i goszczących na sesji mieszkańców naszej gminy Przewodniczący przeszedł do spraw regulaminowych. Chcę podkreślić, że po raz kolejny - trzeci już z rzędu nie uczestniczył w sesji Burmistrz, nie było też osoby reprezentującej Burmistrza. Sygnalizuję ten problem ponieważ ma to bezpośredni związek z realizacją porządku obrad. Dyskutując nad porządkiem sesji Radni zdecydowali o usunięciu z punktu 3 - podejmowanie uchwał - projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości użytkowej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa stanowiącej własność gminy Dobra. Taka decyzja rady podyktowana była tym, że na posiedzeniu wspólnym komisji RM, na którym jak przed każdą sesją opiniowane są projekty uchwał nie uczestniczył Burmistrz ani pracownik urzędu, który mógłby udzielić odpowiedzi na zadawane - dotyczące projektu uchwały pytania. Wobec czego radni nie mogli zaopiniować projektu uchwały, przyjęli jednak ustalenie, że zrobią to na sesji o ile będzie możliwość uzyskania wyjaśnień - niestety takiej możliwości nie było, stąd ostatecznie decyzja rady o zdjęciu z  porządku obrad tego projektu uchwały i skierowanie go ponownie do komisji rady.

            Kolejnym problemem, który rada musiała rozstrzygać już na wstępie obrad było przekazanie radzie tuż przed sesją dwóch dodatkowych projektów uchwał dotyczących nieruchomości. Decyzją rady nie zostały one wprowadzone do porządku obrad z braku możliwości ich zaopiniowania. Podobnie jak omawiany wcześniej projekt uchwały zostały one odesłane do komisji RM. Warto wspomnieć, że zdarzały się na poprzednich sesjach sytuacje, gdzie rada wprowadzała do porządku obrad dodatkowe punkty, jednak nie były to sprawy kontrowersyjne i zawsze była możliwość uzyskania wyczerpujących wyjaśnień. Podobnie stało się i na tej sesji, gdzie rada wprowadziła dodatkowo do porządku obrad projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra na lata 2018 - 2021 z perspektywą do 2025 r. Jednak projekt ten otrzymaliśmy przed posiedzeniem komisji a w posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel poznańskiej firmy „Green Key”, która przygotowała projekt programu, przeprowadził prezentację i odpowiedział na zadawane pytania.

         Po przebrnięciu przez omówione wyżej problemy radni przyjęli porządek obrad i przystąpili do realizacji poszczególnych punktów. Kolejnym było przyjęcie informacji przygotowanej i przedstawionej przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej na posiedzeniu wspólnym komisji RM 19 czerwca b.r. o przygotowaniach do organizacji roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Dobrej. Podczas dyskusji na komisjach radni nie uzyskali odpowiedzi na część zadawanych pytań, szczególnie dotyczących spraw finansowych, wobec czego rada zdecydowała by Przewodniczący Rady zwrócił się do Dyrektora Szkoły Podstawowej o uzupełnienie informacji wyjaśniając kwestie finansowe związane z planowanymi remontami placówek oświatowych.

Realizując punkt 3 porządku obrad rada przystąpiła do podejmowania uchwał, dotyczyły one następujących zagadnień:

 • w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/220/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podziału nieruchomości lokalowej przez jego właściciela.  Podjęta uchwała dotycząca zmiany w uchwale XXXV/220/2018 RM w Dobrej podyktowana była koniecznością doprecyzowania dotyczącego wyodrębnienia lokalu niemieszkalnego -  garażu co umożliwi wnioskodawcy wyodrębnienie z pomieszczeń przynależnych lokalu niemieszkalnego.
 • w sprawie zmian budżetu gminy Dobra na rok 2018.  Uchwała dokonuje następujących zmian:
 • wprowadza przychody finansowe pochodzące z wolnych środków za 2017 r. w kwocie 101.047,20 zł,
 • zwiększa plan dochodów na 2018 rok pochodzących z „gruntów sołeckich 2018” otrzymanych przez sołectwo Grzęzno o kwotę 10.000 zł
 • zwiększa plan wydatków budżetowych o 111.047,20 zł w następujących pozycjach:
 • 37.500,00 zł - wprowadzenie do planu wydatków wkładu własnego do projektu na utworzenie i wyposażenie klubu Senior+
 • 20.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków na dożywianie (wkład własny),
 • 10.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na sołectwo Grzęzno,
 • 33.547,20 zł - zwiększenie planu rezerwy ogólnej,
 • 10.000,00 zł - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na inicjatywy społeczne.

       - w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Dobra na rok 2018.  Uchwała zmienia zapis w uchwale budżetowej Gminy Dobra na 2018 rok w § 11 ustalając limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występujących w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, podlegającego spłacie lub wykupowi w roku budżetowym z kwoty 300.000,- do kwoty 50.000,-

 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.  Uchwała zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2017 rok.
 • w sprawie nieudzielenia absolutorium dla Burmistrza Dobrej za 2017 rok. Uchwała podjęta 10 głosami za przy 2 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących się nie udziela  absolutorium Burmistrzowi Dobrej za 2017 rok. Podczas procedowania nad tym projektem uchwały Przewodniczący Rady przypomniał podstawy udzielenia/nieudzielenia absolutorium - jedną z podstawowych jest zapis, że przesłanki pozabudżetowe nie stanowią podstawy podjęcia uchwały w sprawie absolutorium. Drugą przesłanką będąca konsekwencją pierwszej, która może być podstawą do stwierdzenia nieważności uchwały absolutoryjnej jest ocena działalności organu wykonawczego z zakresu spraw pozabudżetowych. Jednak większość radnych jak wynikało z dyskusji podsumowanej wynikiem głosowania uznało, że należy brać pod uwagę wszystkie działania Burmistrza a te w przytaczanych argumentach i ocenie zabierających głos są zdecydowanie złe.
 • w sprawie  przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 r. Podjęta uchwała wprowadza na przestrzeni ostatnich dwóch lat trzeci strategiczny dokument. Poprzednie dwa to: „Strategia rozwoju dla Gminy Dobra na lata 2017-2026”, „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Dobra”. Program przyjęty omawianą uchwałą jest dokumentem wymaganym ustawą ”Prawo Ochrony Środowiska”. Program pozwala na przeanalizowanie zmian, jakie zaszły w środowisku przyrodniczym w porównaniu z poprzednimi latami oraz uzupełnienie zadań, których realizacja przyczyni się do ochrony środowiska Gminy Dobra. Zachęcam mieszkańców naszej gminy do zapoznania się z treścią programu - jest on zamieszczony na stronie internetowej gminy Dobra w biuletynie informacji publicznych oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim i w biurze RM.

Punkt porządku obrad - informacja z pracy Burmistrza w okresie między sesjami podobnie jak na poprzednich sesjach nie został zrealizowany z braku obecności Burmistrza.

Kolejnym punktem była informacja Przewodniczącego o jego  działaniach i działaniach Rady Miejskiej w okresie od poprzedniej sesji. Były to następujące zagadnienia:

 • zgodnie z decyzjami rady Przewodniczący skierował do Burmistrza kilka pism dotyczących istotnych dla rady i gminy spraw. Między innymi były to prośby o informacje, które wynikały z planu pracy RM na 2018 rok, szereg pytań w różnych ważnych kwestiach, prośba o przygotowanie projektu uchwały. Niestety mimo upływu kilku tygodni (pisma przekazane w pierwszych dniach maja) rada nie otrzymała odpowiedzi na żadne z pism.
 • decyzją rady skierowane zostało pismo do Prokuratury Rejonowej w Łobzie z prośbą o zbadanie sprawy dotyczącej wynajmu hali sportowej dla Stargardzkiej Szkoły Tańca „Astra”. Sprawa jest w toku.
 • jak informowałem w poprzedniej relacji zobowiązany pismem radnego Przemysława Kernera i głosami części radnych oraz mieszkańców skierowałem odpowiednie pisma do Wydziału Prawnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Komisarza Wyborczego w Szczecinie z prośbą o opinie prawną dotyczącą ewentualnych działań Przewodniczącego RM w związku z prawomocnym wyrokiem skazującym Pana Piotra Hebdę Burmistrza Dobrej. Uzyskane odpowiedzi od Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Komisarza Wyborczego są spójne i w sposób jednoznaczny wyjaśniają, że skazanie prawomocnym wyrokiem na inną karę, niż kara pozbawienia wolności nie powoduje utraty mandatu burmistrza a postanowienia ustawy o pracownikach samorządowych nie przewidują kompetencji Przewodniczącego Rady w stosunku do Burmistrza w przypadku skazania Go prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Nie posiada takich kompetencji także organ stanowiący gminy czyli Rada Miejska. Kompetencja ta przypisana jest wyłącznie Komisarzowi Wyborczemu.
 • sytuacja jaka panuje w ostatnich miesiącach w naszym samorządzie zmusiła radę do podjęcia kolejnego kroku, zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego o postawie i zachowaniach Pana Burmistrza w odniesieniu do organu stanowiącego gminy. Informujemy Pana Wojewodę o świadomym utrudnianiu przez Burmistrza pracy radzie, nie przekazywania informacji i sprawozdań, nie odpowiadanie na pisma a nawet łamaniu prawa poprzez nie przygotowywanie projektów uchwał - co jest obowiązkiem Burmistrza wynikającym z art. 30 ustawy o samorządzie gminnym.
 • rada rozpatrywała podanie o wsparcie finansowe dla stowarzyszenia „Łączy nas Dobra” na organizację pikniku rodzinnego „Bezpieczne wakacje”, który odbędzie się 24 czerwca br. w miejscowości Tucze. Chcieliśmy udzielić wsparcia finansowego z budżetu rady, niestety przepisy finansowe zabraniają dotowania stowarzyszeń (informacja Pani Skarbnik Gminy na posiedzeniu wspólnym komisji RM 19 czerwca 2018 r.) wobec powyższego radni po raz kolejny sięgnęli do własnych portfeli i przekazali stowarzyszeniu zebrane pieniądze. Warto wspomnieć, że stowarzyszenie złożyło na wspomnianą imprezę projekt w ramach inicjatyw społecznych, otrzymał on pozytywną rekomendację zespołu kwalifikującego projekty jednak nie otrzymał wsparcia z uwagi na rozdysponowanie wszystkich środków (wyjaśnienie Burmistrza - pismo OŚ.II.526.8.2018 z 26.04.2018r. ). Kolejny problem jaki napotkało stowarzyszenie to odmowa udostępnienia boiska „Orlik” na  wymienioną imprezę. Burmistrz swoją odmowę tłumaczy tym, iż w trakcie ostatniego użyczenia mienia komunalnego doszło do uszkodzenia sprzętu (konstrukcja namiotu uszkodzona w skutek silnego wiatru). Dlatego piknik odbędzie się w miejscowości Tucze - dzięki gościnności i wsparciu sołectwa. Trudno uznać by taka postawa Burmistrza sprzyjała rozwojowi inicjatyw lokalnych. Jak napisano w uzasadnieniu do jednej z uchwał związanej z ideą inicjatyw lokalnych, cyt. „…realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej wpłynie na zwiększenie aktywności mieszkańców, umożliwi zrealizowanie wraz z mieszkańcami niektórych zadań własnych gminy, zapewni rozwój miejscowości …”
 •  rada otrzymała (do wiadomości) pisma skierowane do Burmistrza przez Dyrektora Szkoły Podstawowej oraz przez nauczycieli w sprawie rozważenia zmian w regulaminie nagradzania nauczycieli (chodzi o dodatek za wychowawstwo). Rada wypowie się w tej sprawie gdy otrzyma odpowiedni projekt uchwały.
 • ostatni problem to prośba mieszkanek ul. Słonecznej o interwencję w sprawie  uporządkowania parku przy ul. Kościuszki, remontu chodnika przy tej ulicy oraz wykoszenia terenu przy wjeździe na osiedle przy ul. Słonecznej. Zgłaszając podniesione problemy w urzędzie uzyskaliśmy wyjaśnienie, że teren wymagający wykoszenia jest w posiadaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa a ten nie ma obowiązku wykaszania - urzędnik zasugerował by Spółdzielnia Mieszkaniowa porozumiała się z KOWR-em i wspólnie ustalili zasady uporządkowania tego terenu. Problem porządkowania parku jest radzie znany, jak nas informował goszczący na sesji RM Dyrektor Centrum Inicjatyw Społecznych, CIS realizuje projekt, który obejmuje gminy Radowo Małe i Dobrą. Dyrektor zaproponował by w porozumieniu z Burmistrzem przeznaczyć środki w ramach projektu na porządkowanie parku przy ul. Kościuszki. Przewodniczący Rady kontaktował się w tej sprawie z Dyrektorem CIS i z rozmowy wynika, że CIS oczekuje na decyzję ze strony Burmistrza.

Ostatnim punktem porządku obrad były interpelacje, wnioski i zapytania - podobnie jak na ostatnich sesjach Przewodniczący poprosił by z racji nieobecności Burmistrza kierować problemy w formie pisemnej bezpośrednio do Burmistrza lub za pośrednictwem biura Rady Miejskiej.

            Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący podziękował wszystkim uczestnikom sesji za udział i zamknął obrady XXXVII Sesji Rady Miejskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrej

Józef Kirejczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 26-06-2018 07:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-06-2018
Ostatnia aktualizacja: - 26-06-2018 07:58