Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ogłoszenie o konkursie


0x08 graphic
0x08 graphic
U R Z Ą D M I E J S K I W D O B R E J

ul. Rynek 1, 72-210 Dobra

tel. (091) 39 14 528, fax. (091) 57 90 541

e-mail: burmistrz@dobragmina.pl, www.dobragmina.pl

Burmistrz Dobrej

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i promocji gminy

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

 1. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w tym:

a) posiada obywatelstwo polskie,

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

d) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

e) posiada nieposzlakowaną opinię.

 1. wykształcenie średnie

 2. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku,

 3. znajomość przepisów prawa, w szczególności w zakresie: K.P.A, ustawy o działalności pożytku publicznego, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

 4. praktyczna umiejętność obsługi komputera , w tym obsługa programów graficznych

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału
w prowadzonym postępowaniu i nie zostaną dopuszczone do II etapu rekrutacji - tj rozmowy kwalifikacyjnej..

2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest

nabór:

  1. łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,

  2. obowiązkowość i odpowiedzialność za wykonywaną pracę.

  3. umiejętność pracy w zespole

  4. prawo jazdy kat. B,

  5. znajomość języka niemieckiego lub angielskiego na poziomie komunikatywnym

 

3. Zakres niektórych zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 1. współpraca z organizacjami pozarządowymi,

 2. przygotowanie kierunków rozwoju gminy w zakresie promocji, turystyki, sportu i współpracy
  z organizacjami pozarządowymi,

 3. uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,

 4. wspieranie i powierzanie zadań publicznych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie
  ,

 5. organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i okolicznościowym,

 6. wspieranie rozwoju turystyki i kultury na terenie Gmina Dobra

 7. promowanie Gminy na zewnątrz, opracowanie folderów promocyjnych,

 8. współpraca z kierownikiem Biblioteki Publicznej w zakresie upowszechniania kultury i turystyki,

 9. pozyskiwanie środków pozabudżetowych w tym z funduszy strukturalnych z przeznaczeniem na turystykę, działalność kulturalną i promocyjną,

 10. przygotowanie założeń do budżetu gminy związanych z działalnością stanowiska,

 11. współpraca z miastami partnerskimi w zakresie kultury, turystki, promocji i sportu,

 12. wydawanie biuletynu informacyjnego gminy

 13. ustalenie rocznego planu imprez o charakterze sportowym, kulturalnym i promującym gminę.

4. Warunki pracy

- miejsce pracy i wymiar czasu pracy - Urząd Miejski w Dobrej - cały etat,

- stanowisko związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin

- stanowisko referent

- budynek nie dostosowany do wózków inwalidzkich - brak ciągów komunikacyjnych

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest poniżej 6 %

6. Wymagane dokumenty:

   1. List motywacyjny,

   2. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

   3. kopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie i zatrudnienie

   4. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

   5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych

   6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do konkursu o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

7. Postępowanie rekrutacyjne na stanowisko urzędnicze,

urzędnicze, przeprowadzane jest w dwóch etapach.

   1. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna analizuje dokumenty aplikacyjne i ocenia spełnienie warunków formalnych, określonych w ogłoszeniu o naborze w celu ustalenia listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

   2. Listę kandydatów spełniających warunki formalne, zawierającą imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania, umieszcza się w BIP.

   3. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymogami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

   4. Wyłonienie kandydata odbywa się w ramach drugiego etapu składającego się z oceny merytorycznej złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej przy udziale kierownika jednostki.

   5. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę ma obowiązek przedłożyć:

-zaświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe

-orzeczenie lekarskie stwierdzające, brak przeciwwskazań do zatrudnienia na ww. stanowisku

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisem:

„Nabór na stanowisko urzędnicze - ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i promocji gminy
w Urzędzie Miejskim w Dobrej” w terminie do dnia 28 maja 2018 r. do godz. 15-tej w sekretariacie Urzędzie Miejskim w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra lub pocztą na w/w adres. Dla oferty przesyłanej pocztą terminem wiążącym jest data wpływu do Urzędu, a nie data nadania. Nie przyjmuje się dokumentów drogą elektroniczną.

Wyniki naboru na w/w stanowisko zostaną upowszechnione w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu

Dobra, 2018-05-16 Burmistrz Dobrej

Piotr Hebda

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kisiel 16-05-2018 17:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-05-2018
Ostatnia aktualizacja: - 16-05-2018 17:03