Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o konkursie

 

Burmistrz Dobrej

ul. Rynek 1

72-210 Dobra

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

Realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym z terenu gminy Dobra w 2018 roku

 1. Informacje wprowadzające

 1. Podstawą prawną do prowadzenia niniejszego konkursu i realizacji będącego jego przedmiotem zadania jest:

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) - zwana dalej w treści ogłoszenia Ustawą;

 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) - zwane dalej w treści ogłoszenia Rozporządzeniem.

 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077).

 1. Przedmiotem konkursu jest realizacja zadania publicznego, polegającego na powierzeniu procesu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dobra w 2018 roku. W zakres zadania wchodzi przede wszystkim przeprowadzenie dla wybranych osób:

 1. szkolenia zawodowego w specjalnościach umożliwiających reintegrację zawodową na lokalnym rynku pracy;

 2. zapewnienia uczestnikom zajęć spotkań z psychologiem, pracownikiem socjalnym, pedagogiem lub doradcą zawodowym - co najmniej raz w tygodniu wraz z dostarczeniem szkolonym osobom wszelkich niezbędnych do uczestniczenia w kursach materiałów
  i narzędzi;

 3. zapewnienia uczestnikom badań lekarskich z zakresu medycyny pracy;

 4. zapewnienia uczestnikom szkolenia z zakresu bhp oraz zapewnienie niezbędnej odzieży ochronnej;

 5. zapewnienia transportu uczestników do miejsca realizacji zadań;

 6. organizacji spotkań integracyjnych dla uczestników.

 1. Wysokość planowanych środków przeznaczonych na realizację zadania:

65.800,00 (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych 00/100).

Środki te zostaną przekazane zwycięzcy konkursu w dwóch ratach - 50% kwoty w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy na realizację zadania, 50% kwoty po złożeniu i zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę sprawozdania za drugi kwartał 2018 r.

 1. Zasady przyznawania dotacji

 1. Dotacja zostanie przyznana zwycięzcy niniejszego konkursu.

 2. Oferty na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu mogą składać wszelkie podmioty wymienione w art. 3 Ustawy.

 3. Burmistrz Dobrej dokona wyboru zwycięzcy konkursu na podstawie oceny merytorycznej złożonych ofert, ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. możliwości realizacji zadania przez oferenta na podstawie posiadanych przez niego zasobów technicznych, kadrowych i prawnych;

 2. doświadczenia oferenta w zakresie objętym zadaniem;

 3. rzetelności oferenta na podstawie dostarczonych przez niego sprawozdań finansowych;

 4. przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego.

 1. Realizacja zadania zostanie powierzona zwycięzcy konkursu w formie umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do Rozporządzenia.

 2. Organizacje pozarządowe, inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy przyjmują zlecenie realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, a Burmistrz Dobrej zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.

 1. Terminy i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.

 2. Warunki realizacji:

 1. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do realizacji zadania w sposób ściśle zgodny z obowiązującym prawem, złożoną przez siebie ofertą, uwzględniając wytyczne Zleceniodawcy, a w szczególności do prowadzenia przejrzystej i wyczerpującej dokumentacji rzeczowo - finansowej.

 2. Osoby objęte zadaniem to mieszkańcy Gminy Dobra.

 3. Zwycięzca konkursu będzie prowadził odrębny rachunek bankowy na który przekazane zostaną środki publiczne przeznaczone na realizację zadania oraz na którym prowadzone będą wszelkie operacje związane z gospodarowaniem tymi środkami.

 4. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do umożliwienia Burmistrzowi Dobrej kontroli realizacji zadania zarówno pod względem rzeczowym jak i finansowym - w każdym czasie, zarówno na wniosek pisemny jak i ustny.

 5. Zadanie zostanie zrealizowane własnymi siłami zwycięzcy konkursu chyba, że Burmistrz Dobrej zezwoli na powierzenie części realizacji zadania innemu, wskazanemu przez zwycięzcę konkursu podmiotowi.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty.

 1. Oferta powinna być przygotowana:

 1. zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia i zawierać:

 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji;

 2. termin i miejsce realizacji zadania;

 3. szczegółową kalkulację przewidywanych kosztów realizacji;

 4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę (w zakresie którego dotyczy zadanie);

 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł;

 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;

 7. finansowe oraz merytoryczne rozliczenie przyznanej przez gminę dotacji w 2016 roku;

 8. dokumenty potwierdzające wiarygodność i prawną podstawę prowadzenia przez niego działalności (aktualny odpis z rejestru sądowego, statut itp.);

 9. oświadczenie o zobowiązaniu się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z budżetu gminy oraz wyodrębnionego (do operacji na środkach publicznych) konta bankowego;

 1. na piśmie (wydruk komputerowy, druki wypełnione pismem drukowanym lub maszynopis);

 2. w języku polskim.

 1. Każda strona oferty powinna być ponumerowana i podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania składającego ofertę. Oferta powinna zawierać aktualne dokumenty potwierdzające umocowanie prawne podpisującego.

 2. Oferta powinna zostać złożona w szczelnie zamkniętej i opatrzonej adresem oferenta kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert w zakresie powierzenia procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym z terenu gminy Dobra w 2018 roku.

 1. Miejsce i termin składania ofert

 1. Oferty należy składać w: Urzędzie Miejskim w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra - sekretariat (pok. nr 8) do dnia 10.01.2018 r. do godz. 15.30.

 2. Złożoną ofertę oferent może wycofać wyłącznie przed upływem terminu składania - na wniosek pisemny.

 3. Oferty które wpłyną do Burmistrza Dobrej po upływie terminu składania zostaną odesłane oferentowi bez rozpatrzenia.

 4. Czas związania ofertą jest liczony od dnia otwarcia i wynosi 30 dni.

 1. Otwarcie i warunki rozpatrzenia ofert

 1. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie pozwalającym na zawarcie umowy przed upływem terminu związania ofertą.

 2. W celu dokonania oceny złożonych ofert Burmistrz Dobrej powoła komisję konkursową, która przedstawi propozycję oferty najkorzystniejszej.

 3. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mogą wchodzić w skład komisji konkursowej rozpatrującej oferty, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie. Wskazanie osób mających wejść w skład komisji konkursowej powinno nastąpić na piśmie, w terminie do 10.01.2018 r., do godz. 15.00, do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Dobrej ul. Rynek 1, 72-210 Dobra. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 4. Oferty które nie spełnią warunków określonych w Ustawie, Rozporządzeniu oraz niniejszym ogłoszeniu o konkursie zostaną odrzucone bez rozpatrzenia. Burmistrz Dobrej zastrzega sobie prawo do pisemnego wezwania oferenta do wyjaśnienia treści oferty.

 5. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Dobrej.

 6. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

 7. Ogłoszenie o wyborze ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
  w Dobrej oraz na stronach internetowych www.bip.dobragmina.com.pl i www.dobragmina.pl

 1. Informacje dodatkowe

 1. Wszelkie ogłoszenia oraz informacje dotyczące niniejszego konkursu będą publikowane na bieżąco na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej, na stronie internetowej Gminy: www.dobragmina.pl oraz www.bip.dobragmina.com.pl w zakładce konkursy

 2. Wysokość środków przeznaczonych na powyższy cel wynosiła w:

 1. 2007 r. - 63.600,00 zł,

 2. 2008 r. - 37.200,00 zł,

 3. 2009 r. - 59.600,00 zł,

 4. 2010 r - 40.800,00 zł,

 5. 2011 r. - 40.800,00 zł,

 6. 2012 r. - 40.800,00 zł,

 7. 2013 r. - 40.800,00 zł,

 8. 2014 r. - 40.800,00 zł,

 9. 2015 r. - 40.800,00 zł,

 10. 2016 r. - 41.568,00 zł,

 11. 2017 r. - 65.800,00 zł.

Środki te zostały przekazane : Stowarzyszeniu Współistnienie Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa” w Łobzie

 1. Wynik konkursu zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobra, tj.: (www.bip.dobragmina.com.pl), na stronie internetowej Gminy Dobra tj.: www.dobragmina.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dobrej.

 2. Niniejszy konkurs ogłoszono w dniu: 19.12.2017r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobra www.bip.dobragmina.com.pl, na stronie internetowej Gminy Dobra, tj.: www.dobragmina.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dobrej

 

Burmistrz Dobrej

Piotr Hebda

Załączniki:

1. Ogłoszenie o konkursie - POBIERZ

2. WZÓR - Oferta realizacji zadania publicznego oferta wspólna realizacji zadania publicznego - POBIERZ

3. WZÓR - Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - POBIERZ

4. WZÓR - Umowa o realizację zadania publicznego - POBIERZ

5. Oświadczenie o prowadzeniu odrębnej księgowości - POBIERZ

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Kuran 19-12-2017 14:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 19-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 19-12-2017 15:22