Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

Dobra, dnia 02.02.2017 r.

IBiZP.6730.1.2.2017.SK

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r. poz. 23, dalej Kpa) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia  27  marca  2003 r.  o planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 19.01.2017 r. Pani Małgorzaty Pruchnickiej z AMBIT Pracownia Projektowa,ul. Płocka 5, 71-003 Szczecin – pełnomocnika LKL Paramix Sp. z o.o., Błądkowo 1c, 72-210 Dobra, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: „Budowie 3 zbiorników z parafiną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby rozbudowy instalacji technologicznej zakładu produkcji świec LKL Paramix Sp. z o.o. w Błądkowie na terenie działek 18/1, 19/3, 19/4 i 20 obręb Błądkowo, gm. Dobra”.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym z jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1, 72-210 Dobra. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w pokoju nr 14 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zgodnie z art. 35 §5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 40 Kpa pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi. Strona zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zgodnie z art. 41 §1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 – niniejsze zawiadomieni zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej www.bip.dobragmina.com.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1, 72-210 Dobra oraz tablicy ogłoszeń właściwego miejscowo Sołectwa.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Burmistrza
Sekretarz Gminy
inż. Dorota Kisiel

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Kuran 28-02-2017 13:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 28-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 28-02-2017 13:52