Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapytanie ofertowe

Dobra, dnia 01.06.2016 r.

DGMiK.271.05.2016.SK

ZAPYTANIE OFERTOWE
„Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobra”


Zapytanie ofertowe prowadzone jest w uproszczonym postępowaniu w formie rozeznania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164)

I. Informacje ogólne

Gmina Dobra zaprasza do złożenia ofert na „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobra”.
1. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie zapisy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 

II. Nazwa oraz adres zamawiającego

 1. Gmina Dobra reprezentowana przez p. Piotra Hebdę – Burmistrza Dobrej
  ul. Rynek 1, 72 – 210 Dobra
  tel. (91) 39 14 528,  fax (91) 57 90 541
  województwo zachodniopomorskie, powiat łobeski
  NIP: 856-13-99-133, REGON: 811684315
  e-mail: s.kuran@dobragmina.pl
  www.bip.dobragmina.com.pl
 2. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
  p. Sebastian Kuran, tel. (91)3914538

III. Nazwa zamówienia:
„Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobra”

IV. Zakres zamówienia:

1. Opracowanie – na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę inwentaryzacji źródeł emisji
w poszczególnych sektorach, branżach gospodarki i obiektach budowlanych na terenie gminy – bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach. Proces pozyskiwania i gromadzenia danych oparty winien być na metodologii opracowanej przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Energii i Biurem Porozumienia Burmistrzów, zawartej w poradniku „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii” (Poradnik SEAP). Baza danych powinna być wykonana na aktywnych arkuszach kalkulacyjnych MS Excel z założeniami, wyliczeniami i ich zestawionymi wynikami.
2. Baza danych powinna być stworzona jako narzędzie analityczne z możliwością jego rozbudowy, aktualizacji, prowadzenia analiz i generowania zestawień. Dane źródłowe niezbędne do sporządzenia bazy danych, powinny pochodzić z ogólnodostępnych źródeł, których pozyskanie nie będzie wymagało dodatkowych zleceń ze strony Zamawiającego. Wykonawca na potrzeby zebrania danych powinien opracować własne ankiety lub formularze
3. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobra (PGN):
a) PGN należy opracować zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: „Załącznikiem nr 9 do Regulaminu Konkursu Nr 2/POIiŚ/9.3/2013
w ramach IX osi priorytetu-Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna" działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej.
b) PGN należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej (4 egzemplarze) wraz
z tożsamą wersją elektroniczną zapisaną na nośniku CD lub DVD (w formacie PDF., xls., doc.) w terminie określonym w projekcie umowy stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego.
c) Prawa autorskie do opracowanego dokumentu, wraz z możliwością przetwarzania, powielania i modyfikowania, będą należały do Zamawiającego.
4. Przedłożenie Zamawiającemu opracowanego projektu PGN w terminie określonym w projekcie umowy.
5. Uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz
z Zachodniopomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu PGN i przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko o ile zajdzie taka konieczność – w terminach określonych w projekcie umowy.
6. Zapewnienie udziału społeczeństwa w procedurze:
- podanie projektu dokumentu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznej wiadomości;
- zebranie uwag i ich analiza - rozpatrzenie uwag.
7. Opracowanie i przeprowadzenie prezentacji projektu PGN w czasie sesji Rady Miejskiej w Dobrej w terminie określonym w projekcie umowy.
8. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie wprowadzania danych do bazy oraz standardu gromadzenia i aktualizacji danych w terminie określonym w projekcie umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy przedłożą:
1. ofertę sporządzoną na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. parafowany na każdej stronie projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
3. dokument potwierdzający prawidłowe wykonanie co najmniej jednego opracowania odpowiadającego zakresem planowi gospodarki niskoemisyjnej (referencje).

VI. Kryterium oceny ofert:
Cena – 100 %
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę.

VII. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, osobiście, kurierem lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra,
w terminie do dnia 13.06.2016 r., godz. 12.00. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu. Oferta otrzymana po upływie terminu składania ofert nie będzie rozpatrywana. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra dnia 13.06.2016 roku, godz. 12.15.
3. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat:

Urząd Miejski w Dobrej
ul. Rynek 1, 72-210 Dobra
Oferta na:
„Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobra”
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
13.06.2016 r. godz. 12.15

VIII. Kontakt z Zamawiającym:

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami są:

 • p. Agnieszka Witkowska, tel. (91)3914538,
 • p. Sebastian Kuran, tel. (91)3914538.

IX. Tryb udzielania zamówienia:

 1. Zapytanie ofertowe traktowane jest jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia
  w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego.
 4. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terminie podpisania umowy.
 5. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy jeżeli Wykonawca nie podpisze umowy we wskazanym terminie.
 6. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

X. Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
 2. Dokument Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobra winien spełniać wymogi formalne pozwalające o ubieganie się o dofinansowanie ze środków krajowych i zewnętrznych Unii Europejskiej.
 3. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej winien być przygotowany zgodnie z Listą Sprawdzającą NFOŚiGW do oceny Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) pod kątem zgodności
  z wymaganiami konkursu 2/POIiŚ/9.3/2013

 

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
 2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy.
 3. Lista Sprawdzająca NFOŚiGW do oceny Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) pod kątem zgodności z wymaganiami konkursu 2/POIiŚ/9.3/2013.

 

Burmistrz Dobrej
mgr inż. Piotr Hebda

                    Dobra, dnia 01.06.2016 r.

 

[1] Poradnik SEAP – http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/SEAP_guidebook_PL_final.pdf  

[2] PGN – http://pois.nfosigw.gov.pl/pois-9-priorytet/ogloszenie-o-naborze-wnioskow/w-ramach-dzialania-93---konkurs-2/

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 02-06-2016 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 02-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Administrator 02-06-2016 12:11