Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej - Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci z terenu Gminy Dobra w 2015 r.

                                                                                                                                 Dobra, dn. 16.04.2015 r.

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Z dnia 16.04.2015 r.

PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA DZIECI Z TERENU GMINY DOBRA W ROKU 2015.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dobra - Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej

ul. Rynek 1, 72-210Dobra

telefon 913914191

 1. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i wydawania gorących posiłków dla uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrej w skład których wchodzą Szkoła Podstawowa w Dobrej przy ul. Mieszczańskiej 2  i Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej przy ul. Strażackiej 1 oraz Szkoła Podstawowa w Wojtaszycach objętych dożywianiem w roku 2015.
  2. Wykonawca przygotowywać będzie posiłki (j. gotowanie, smażenie, pieczenie itp.) w kuchni odpowiadającej wymogom sanitarnym żywienia zbiorowego. Przygotowane posiłki wydawane będą w stołówce szkolnej i dostarczane w warunkach zgodnych z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia  do gimnazjum w Dobrej oraz do szkoły Podstawowej w Wojtaszycach i tam wydawane przez osobę uprawnioną.
  3. Posiłki wydawane będą zgodnie z zatwierdzonym przez dyrektora szkoły 5-cio dniowym harmonogramem żywienia. Posiłki przygotowywane i wydawane będą w dni nauki szkolnej tygodniowo (zupa  + drugie danie /mięsne, jarskie lub rybne/ + kompot). Ustala się minimalną obowiązującą  gramaturę  posiłków, których podstawą powinna być potrawa z produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego np. mięs, podrobów, jaj, ryb, na następującym poziomie:

-zupa 200 ml,

-ziemniaki, kasza, ryż lub makaron- 150 g,

-mięso lub ryba – 80 g,

-surówka lub jarzyny – 100 g,

-pierogi minimum5 sztuk,

-naleśniki 2 szt,

-kopytka, krokiety z sosem, gołąbki, pulpety – 150 g,

-kompot 200 ml,

      Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, jednolity tekst z e zmianami) z uwzględnieniem norm żywieniowych stosowanych w zbiorowym żywieniu dzieci i młodzieży oraz zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia.

 1.  Posiłki  Wykonawca będzie dostarczać własnym transportem w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw i podawane w naczyniach wielorazowego użytku. Godziny wydawania posiłków Wykonawca uzgodni z dyrektorem szkoły i poda do wiadomości poprzez wywieszenie na szkolnej tablicy ogłoszeń. Wykonawca ustala jadłospis na okresy dwutygodniowe. Jadłospisy będzie dostarczał do Ośrodka Pomocy Społecznej na trzy dni przed kolejnym okresem żywienia.
 2. Przewidywana liczba posiłków wydawanych w ciągu jednego dnia wynosi około 120 w tym około 25 do Gimnazjum w Dobrej i około 15 do Szkoły Podstawowej w Wojtaszycach wg wykazu. Przewidywana liczba dni, w których realizowana będzie usługa wynosi  około 165 dni.
 3. Wykonawca będzie wydawał posiłki na podstawie wykazów dzieci przekazanych przez Zamawiającego. Wykazy będą na bieżąco aktualizowane przez Zamawiającego.
 4. Z gorących posiłków w cenie określonej przez Wykonawcę, z którym zawarta zostanie umowa, korzystać będą mogli również uczniowie, za których zapłaty będą dokonywać rodzice we własnym zakresie.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia wielkości zamówienia w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.
 6. Wykonawca w związku z wykonywaniem  usługi w oparciu o kuchnię ponosić będzie opłaty:
 • Czynsz zgodnie z warunkami umowy,
 • Energia elektryczna wg wskazań licznika,
 • Woda zimna i ścieki zgodnie ze wskazaniem licznika,
 • Inne koszty zgodnie ze wskazaniem, które wykonawca ponosi z realizacją zamówienia (opłaty, podatki, itp.).
 1.   TERMIN WYKONANIA USŁUGI

3.1.   Zamówienie realizowane będzie  w okresie od 04 maja 2015 r. do 23 grudnia 2015 r.    

4.       WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

           O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

4.1.     Posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert zrealizował co najmniej dwie usługi całorocznego żywienia zbiorowego dla minimum 100 osób,

4.2.  Wykonawca dysponuje nie mniej niż 2 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi aktualne badania przeprowadzone do celów sanitarno-epidemiologicznych. Wykonawca musi wykazać, że spełnia wymagania w zakresie właściwej jakości zdrowotnej żywności, w tym wymagania dotyczące pomieszczeń, urządzeń oraz ich lokalizacji, a stan zdrowia osób biorących udział w produkcji żywności odpowiada wymaganiom określonym w przepisach o chorobach zakaźnych i zakażeniach.

4.3.  Wykonawca musi wykazać, że dysponuje nie mniej niż 1 środkiem transportu, którego stan techniczny jak i wyposażenie pojazdu spełniają wymagania konieczne do utrzymania higieny podczas przewozu posiłków zgodnie z Rozporządzeniem Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004r.)

4.4.    Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków przy zastosowaniu formuły      spełnia/nie spełnia.

4.5.     Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia  potwierdzające spełnienie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do ich badania i oceny.

5.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.1.     Zamawiający żąda następujących dokumentów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osobę uprawnioną w Urzędzie w języku polskim).

5.1.1.  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku.

5.1.2.  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej jak 3 miesiące przed upływem składania wniosku.

5.1.3.  Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału  Zakładu Ubezpieczę Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków do udziału w postępowaniu lub składania ofert.

5.2.     Wykaz zrealizowanych usług, o których mowa w pkt. 4.1, który zawiera co najmniej: Nazwę i adres usługobiorcy i okres w którym realizowana  była usługa. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały zrealizowane prawidłowo (np. referencje, oświadczenia usługobiorców, że usługi zostały zrealizowane prawidłowo i zgodnie z umową.

6.     INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB GOKUMENTÓW, A TAKŻE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

6.1.  Przedstawicielem zamawiającego upoważnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Anna Kowalczyk Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Rynek 1, 72-210 DOBRA,  telefon/Fax  91 39 14 191, e-mail: ops@dobragmina.pl .

6.2.  Obowiązującą formą porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców jest forma pisemna.

6.3.   Zamawiający dopuszcza komunikację z Wykonawcami drogą elektroniczną (przy wykorzystaniu poczty elektronicznej).

6.4.   Zamawiający dopuszcza sposób komunikacji z Wykonawcami za pomocą Faksu  (nr 91 39 14 191).

 

7.  TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

7.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

7.2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

8.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

8.1.      Pod rygorem nieważności oferta musi zawierać:

8.1.1.  Oferta na wykonanie zamówienia – wypełniony formularz oferty – załącznik Nr 1),

8.1.2.  Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki ubiegania się o zamówienie zgodnie z pkt 5).

8.2.     Sposób złożenia oferty:

8.2.1.  Strony oferty powinny być trwale połączone w sposób uniemożliwiający ich samoistne rozdzielenie.

8.2.2.  Ofertę należy złożyć w podwójnym nieprzezroczystym, zamkniętym opakowaniu. Opakowanie zewnętrzne należy opisać następująco:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej
Rynek 1
72-210 DOBRA
Oferta w postępowaniu na:
Dożywianie dzieci szkolnych z terenu miasta i gminy Dobra w roku 2015
Nie otwierać przed dniem 27 kwiecień 2015  r. godzina 10:15

 

8.2.3.  Na   opakowaniu wewnętrznym oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

8.2.4.  Zmiana lub wycofanie oferty.

8.2.5.  Wykonawca może, przed upływem terminu  do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

8.2.6.  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert okre4ślonych w pkt 9.1. niniejszego zapytania.  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 8.2. niniejszej instrukcji dla Wykonawców, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA”  lub „WYCOFANIE”.

 

9.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

9.1.   Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszym zapytaniem należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 DOBRA w pokoju Nr 1, w nieprzekraczalnym terminie do 27.04.2015 r.  do  godziny 10:00;

9.2.    Wszystkie oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyżej podanym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

9.3.  Otwarcie ofert nastąpi 27.04.2015 r. o godzinie 10:15 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, pokój Nr 1.

 

10.   OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

 

10.1.   Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informację, wymagania i warunki podane w niniejszym zapytaniu.

10.2.   Ostatecznie wyliczona cena oferty musi zawierać elementy cenotwórcze takie jak opłaty  i podatek VAT.

10.3.    Wykonawca poda cenę za wykonanie całości zamówienia, obejmującą całość kosztów związanych z niniejszą usługą.

 

11.     OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 

11.1.       Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

11.1.1.    Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego,

11.1.2.    Zamawiający oceni oferty na podstawie niżej wymienionych kryteriów oceny ofert.

11.1.3.     Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

11.1.4.    Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów:     cena 100%.

11.1.5.     Do obliczenia ilości punktów za kryterium stosowany będzie następujący wzór: Wci=(Cmin/Ci)* Wmax gdzie:

 

Wci          - ilość punktów z kryterium ceny rozpatrywanej oferty,

Cmin        - cena minimalna,

Ci              - cena rozpatrywanej oferty,

Wmax    -  maksymalna ilość punktów za kryterium.

 

12.   INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

 

12.1.   O terminie podpisania umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie.

 

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
Anna Kowalczyk

W załączeniu:

Zapytanie ofertowe (PDF)
Załącznik nr 1 - Oferta na wykonanie zamówienia
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 16-04-2015 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 16-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Administrator 29-04-2015 14:57