Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA DOBREJ


ZARZĄDZENIE NR 10

BURMISTRZA DOBREJ

z dnia 26 kwietnia 2006 roku.

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający sięuzyskanie zezwoleniazakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowychtransportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust. 3 a ustawydnia 13 września 1996 r.utrzymaniu czystościporządkugminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) oraz § 2, § 3§ 4 Rozporządzenia Ministra Środowiskadnia 30 grudnia 2005 r.sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sięuzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzenie ustala wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający sięuzyskanie zezwoleniazakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowychtransportu nieczystości ciekłych.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający sięuzyskanie zezwoleniazakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe,

2) posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na bazę techniczną wyposażoną w miejsce postojowe dla posiadanych pojazdów,

3) posiadać specjalistyczne środki transportu:

a) przystosowane do odbierania i transportu odpadów komunalnych, których konstrukcja uniemożliwia rozpylanie i rozwiewanie ładunku,

b) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,

c) oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi ( nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon ),

d) zapewniające odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług,

e) zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich,

4) posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów,

5) zapewnić odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obejmujących niesegregowane odpady komunalne, jak również wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwie domowym odpadów ulegających biodegradacji, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów;

6) posiadać środki techniczne i finansowe umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarównozabudowie jednorodzinnej jak wielorodzinnej,

7) zapewnić właścicielom nieruchomości, zakup lub dzierżawę odpowiednich pojemników do zbiórki odpadów komunalnych, w tym również zbieranych w sposób selektywny,

8) zapewnić odpowiednią ilość pojazdów i obsługi technicznej gwarantującej ciągłość świadczenia usług w przypadku awarii sprzętu, niezbędnego do wykonywania przedmiotowej działalności,

9) postępowanie z zebranymi surowcami oraz wygląd pojemników powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 .10. 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi ( Dz. U. z 2005 r. nr 219, poz. 1858),

10) zapewnić wykonanie usługi mycia i odkażania pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych na dodatkowe, indywidualne zlecenia właścicieli obsługiwanych nieruchomości,

11) zapewnić gotowość zawarcia umowy odbioru odpadów komunalnych z właścicielem każdej nieruchomości, położonej na obszarze wykonywanej działalności,

12) posiadać środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie na indywidualnych kontach ilości odpadów zebranych selektywnie i w oparciute dane naliczanie indywidualnych zniżekopłatach

13) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną, danych wymaganych przepisami,

14) przekazywać wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne za pokwitowaniem ( karta przekazania odpadów wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów - Dz. U. z 2001 r. nr 152, poz. 1736).

2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

3. Dokumentami,których mowa, sąszczególności:

1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,

2) umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków,których mowa w § 2  ust. 1 pkt 2, wrazich opisem technicznym.

§ 3. Wskazuje się jako składowisko i miejsce odzysku Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie.

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający sięuzyskanie zezwoleniazakresie opróżniania zbiorników bezodpływowychtransportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci bazy transportowej, wraz z garażami, miejscami postojowymi,

2) baza transportowa powinna zapewniać:

a) codzienne parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych,

b) możliwość mycia pojazdów i utrzymywania ich w należytym stanie sanitarno- higienicznym po zakończeniu pracy

3) posiadać umowę z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojazdów, w przypadku braku możliwości przeprowadzania tych czynności na terenie bazy transportowej

3) posiadać sprzęt samochodowy zgodnietechnicznymi oraz sanitarno-porządkowymi wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastrukturydnia 12 listopada 2002 r.sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U.2002 r. Nr 193, poz.1617) potwierdzone przez stację diagnostyczną pojazdów oraz właściwy Urząd Dozoru Technicznego,

4) posiadać sprzęt samochodowy, służący działaniom ratowniczymcelu ochrony ludziśrodowiska przed skutkami awarii,

5) odbierać nieczystości ciekłe od właścicieli nieruchomości za pokwitowaniem ( wg wzoru określonego w załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych -DZ. U. nr 188, poz. 1576).

§ 5. Wskazuje się miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami .

§ 6. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości,szczególności poprzez rozwieszeniemiejscach publicznych, położonych na terenie Gminy Dobra oraz poprzez umieszczenieformie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dobrej.

§ 7.

Zarządzenie wchodziżyciedniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 17-05-2006 09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2006 09:49