Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

konkurs majacy na celu powierzenie zadania publicznego mającego na celu reintegrację zawodową i społęczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dobra na rok 2015


BURMISTRZ DOBREJ

Ul. Rynek 1

72-210Dobra

działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r ( DZ.U z 2014r poz.1118 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie ogłasza konkurs ofert

na powierzenie realizacji zadania publicznego mającego na celu reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dobra w 2015r

 1. Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, mającego na celu reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dobra w 2015roku

II. Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 40.800,00zł (słownie: czterdzieści tysięcy osiemset złotych).

III. Zasady przyznawania dotacji:

  1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U 2014r. . poz. 1118 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie;

  1. Burmistrz Dobrej dokona wyboru ofert i powierzy realizację zadania w drodze umowy.

  2. Organizacje pozarządowe, inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy przyjmują zlecenie realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, a Burmistrz Dobrej zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.

  3. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż do końca 2015 roku. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2011r. . Nr 6, poz. 25)

  4. Przekazana dotacja służyć będzie sfinansowaniu zadania.

  5. Realizacja zadania może być powierzona kilku podmiotom działającym wspólnie. W tym celu podmioty zobowiązane są złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna powinna wykazywać jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 a także sposób reprezentowania podmiotów, wobec organu administracji publicznej. Do oferty wspólnej podmioty załączają umowę zawarte między sobą, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

  6. Dopuszcza się możliwość wybrania więcej niż jednej oferty. W przypadku wybrania więcej niż jednej oferty, każdy podmiot, którego oferta zostanie wybrana będzie realizował zadanie samodzielnie.

  7. Wysokość dotacji może ulec zmianie. Zmiana wysokości dotacji zobowiązuje podmiot do skorygowania kosztorysu środków zaplanowanych na realizację zadania.

IV. Terminy i warunki realizacji zadań:

 1. Termin realizacji zadania - 2015 rok.

 2. Warunki realizacji zadania:

Podmioty ubiegające się o realizację zadania publicznego objętych konkursem zobowiązane są:

 1. prowadzić działalność statutową w zakresie objętym konkursem,

 2. dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadań objętych konkursem,

 3. posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania objętego konkursem oraz spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz.1118 . z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6 poz. 25)

 4. prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2013poz.330 z późn. zm.) w tym do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego.

 5. Podmiot realizujące zadanie zgodnie z umową dotacji uprawniony będzie do dokonania przesunięć środków pomiędzy zaplanowanymi wydatkami w pozycjach kosztorysu do 10% wysokości kwoty wskazanej w pozycji

 6. Rozliczenie przekazanej transzy następować będzie na podstawie sprawozdania zgodnego ze wzorem ustalonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6 poz. 25) wraz z załączonymi do sprawozdania kopiami faktur - rachunków wraz z potwierdzeniem dokonanej zapłaty za nie ( do sprawozdania końcowego, jeżeli były składane sprawozdania częściowe, powinny być załączone kopie faktur - rachunków wraz z potwierdzeniem zapłaty za okres pomiędzy ostatnim sprawozdaniem częściowym a sprawozdaniem końcowym.)

 7. Informacje i kwoty wydatkowanych środków zawarte w sprawozdaniach częściowych powinny być opracowywane w sposób narastający ( za kolejne okresy)

 8. Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi nie mogą przekroczyć 75% dotacji

V. Opis sposobu przygotowania ofert:

 1. Oferta powinna być przygotowana:

 • na piśmie (wydruk komputerowy, druki wypełnione pismem drukowanym lub maszynopis),

 • wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011r. Nr 6, poz. 25),

 • w języku polskim,

 • podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania organizacji na zewnątrz, wyszczególnione w odpowiednim dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia

 • podmiot ubiegający się o przyznanie środków powinien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

 1. Oferta powinna zawierać w szczególności informacje:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;

6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

 1. Wydatki ujęte w kalkulacji dotyczyć mogą wyłącznie realizacji zadania, a nie innych kosztów działalności statutowej Podmiotu.

5 Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

6.  Oferta wspólna wskazuje:

1) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;

2) sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w ust. 2, wobec organu administracji publicznej.

7.  Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

8.  Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy.

9 Warunkiem rozpatrzenia oferty jest w szczególności:

 1. prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty z dokładnie określonym w nagłówku rodzajem zadania,

 2. finansowe oraz merytoryczne rozliczenie przyznanej przez gminę dotacji w roku 2014

 3. udokumentowanie podstawy prawnej działalności, tzn. złożenie:

   • uwierzytelnionego aktualnego odpisu z rejestru sądowego: rejestru stowarzyszeń, fundacji lub innego dokumentu stanowiącego o podstawie działalności (wystawiony nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty w konkursie),

   • aktualnego statutu (potwierdzonego przez organ rejestrowy),

   • pisemnego oświadczenia osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o zobowiązaniu się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z budżetu gminy.

   • pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji (w przypadku gdy umowę dotacji podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji).

 • Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne co do określonych wymagań oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 • Poszczególne strony oferty i załączników powinny być ponumerowane oraz zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę. Ponadto oferta powinna zawierać spis wszystkich załączników.

 • Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 • Czas związania ofertą - 30 dni od dnia składania ofert.

 1. Terminy składania ofert:

  1. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Dobrej ul. Rynek 1 (pok.8 - sekretariat I piętro) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego mającego na celu: reintegrację społeczną i zawodową osób dotkniętych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dobra w 2015roku w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od ogłoszenia konkursu, tj. do dnia 23.02.2015 roku do godz. 1530

  2. Oferty należy składać wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.z 2011r. Nr 5 poz25)

  3. Osobą uprawniona do kontaktów z podmiotami jest:

 • Dorota Kisiel tel. 913914528

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 1. W celu dokonania oceny złożonych ofert Burmistrz Dobrej powoła komisję konkursową, która przedstawi propozycję oferty najkorzystniejszej.

 2. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Dobrej

 3. Ogłoszenie o wyborze ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dobrej oraz na stronie internetowej www.bip.dobragmina.pl

 4. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

 5. Przy dokonywaniu oceny ofert będą stosowane następujące kryteria:

 1. możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną i lokalową, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem,

 2. koszty realizacji zadań - z uwzględnieniem udziału rzeczowego oraz finansowych środków własnych, a także środków pozyskanych na realizację zadań od innych podmiotów,

 3. w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego

 4. uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków

 5. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

 6. wyniki dotychczasowej pracy i osiągnięć w ramach prowadzonej działalności.

 7. Wysokość środków zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy na 2015 rok

VIII. Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty

IX. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego i wyodrębnienie konta bankowego, na który przekazywane będą środki przeznaczone na realizację zadania oraz prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z budżetu gminy.

X Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

Wysokość dofinansowania dla poszczególnych podmiotów uzależniona będzie od ilości wybranych ofert. W związku z powyższym Zlecający zadanie zastrzega sobie prawo zmniejszenia wysokości kwoty dofinansowania proponowanej przez poszczególne Podmioty.

X Wysokość środków przeznaczonych na powyższy cel w 2007roku wynosiła 63600zł, w 2008roku - 37200zł, w 2009r-59600zł , w 2010r - 40800zł, w 2011r-40800zł ,2012 r. 40800zł , 2013r -40800zł, 2015r.- 40800zł. Środki te zostały przekazane : Stowarzyszeniu Współistnienie Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa” w Łobzie

XI. Ogłoszono dnia: 2015-02-02

Burmistrz Dobrej

Piotr Hebda

1

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kisiel 02-02-2015 15:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-02-2015
Ostatnia aktualizacja: - 02-02-2015 15:51