Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o konkursie na sport w Gminie Dobra


Burmistrz DOBREJ

ul. Rynek 1

72 - 210 D O B R A

 

Ogłasza konkurs ofert

na realizację zadania publicznego mającego na celu „Planowanie i organizowanie życia sportowego, w tym prowadzenie sekcji piłki nożnej na terenie Gminy Dobra.

 

I.                Przedmiotem konkursu jest wspieranie wykonywania zadania publicznego, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Dobra  w 2006 roku.

II.               Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację

zadania: 71 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych ).

III.           Zasady przyznawania dotacji:

  1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

  2. Gmina Dobra dokona wyboru oferty i powierzy realizację zadania na podstawie umowy. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa w składzie i na zasadach określonych w zarządzeniu Burmistrza Dobrej.

  3. Organizacje pozarządowe, inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), a także jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, przyjmują zlecenie przez gminę Dobra realizację zadania publicznego i zobowiązuje się do realizacji zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a gmina zobowiązuje się do przekazania na realizację powierzonego zadania publicznego odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.

  4. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa będzie zawarta na okres do końca 2006 roku. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

IV.            Terminy i warunki realizacji zadania:

1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do końca roku 2006.

2. Warunki realizacji zadania: Podmioty ubiegające o realizację zadań publicznych objętych konkursem zobowiązane są:

1) prowadzić działalność statutową w zakresie zadania publicznego objętego konkursem,

2) dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania publicznego objętego konkursem,

3) posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania publicznego objętego konkursem oraz spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w rozporządzeniu z dnia 29 października 2003 r. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. 

V.               Opis sposobu przygotowania oferty:

1.     Oferta powinna być przygotowana:

1)      na piśmie,

2)      wg wzoru, który można pobrać w Urzędzie Miejskim pok. Nr 6 (I-piętro) oraz na stronie internetowej gminy DOBRA ( oraz BIP )

3)      w języku polskim,

4)      podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania organizacji zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otwarcia ofert lub pełnomocnictwem.

2.     Podmiot ubiegający się o przyznanie środków powinien przedstawić ofertę

zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w

sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

3.     Oferta powinna zawierać:

1)      szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do

realizacji,

2)      termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

3)      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

4)      informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł

5)     informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

6)      deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

WARUNKIEM ROZPATRZENIA OFERTY JEST W SZCZEGÓLNOŚCI:

 

a)      prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty z dokładnie określonym w

nagłówku rodzajem zadania,

b) przedstawienie sprawozdania finansowego (zgodnie z ustawą o rachunkowości)

oraz merytorycznego z działalności podmiotu - za ubiegły rok lub za miniony

okres ( w przypadku krótszej działalności niż rok),

b)      przedstawienie następujących dokumentów:

đ       aktualnego odpisu z właściwego rejestru, w którym oferent jest wpisany zgodnie z przepisami prawa,

đ       aktualnego statutu (potwierdzony przez organ rejestrowy),

đ       pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o zobowiązaniu się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z budżetu gminy oraz wyodrębnieniu konta bankowego na środki przekazanej dotacji,

đ       pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy umowę dotacji podpisują osoby inne niż osoby reprezentujące podmiot zgodnie z odpisem z właściwego rejestru,

đ       oświadczenie o odpłatnym lub nieodpłatnym wykonaniu zadania.

- Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletnie co do określonych wymagań oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

- Poszczególne strony oferty i załączników powinny być ponumerowane oraz zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę. Ponadto oferta powinna zawierać spis wszystkich załączników.

- Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

- Czas związania z ofertą - 30 dni od dnia składania ofert. 

VI.            Terminy składania ofert:

1. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Dobrej ul. Rynek 1 (pok. Nr 6 - sekretariat I piętro) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego mającego na celu planowanie i organizowanie życia sportowego, w tym prowadzenie sekcji piłki nożnej na terenie Gminy Dobra w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu tj. do dnia 07.04.2006 r. do godz. 15:00,

2. Oferty należy składać wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

3. Druk oferty można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Dobrej ul. Rynek 1 pokój Nr 6.

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 

1.     Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza DOBREJ.

2.     Po przedstawieniu propozycji wyboru ostatecznie decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Dobrej.

3.     O podjętej decyzji składający oferty zostaną poinformowani pisemnie. Ogłoszenie o wyborze ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dobrej oraz na stronie internetowej http:// www.dobragmina.pl

4.      Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

5.      Przy dokonywaniu oceny ofert będą stosowane następujące kryteria:

 

1)      możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną i lokalową, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem,

2)     koszty realizacji zadań - z uwzględnieniem udziału rzeczowego oraz finansowych środków własnych, a także środków pozyskanych na realizację zadań od innych podmiotów,

6.      wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań ujętych w budżecie gminy na 2006 r.

1)      sposób rozliczenia się z przyznanej dotacji w latach poprzednich (jeżeli zadanie było przez dany podmiot realizowane),

2)     jakość sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok (jeżeli zadanie było w danym roku realizowane),

3)      wyniki dotychczasowej pracy i osiągnięć w ramach prowadzonej działalności.

VIII.    Umowa zostanie zawarta po dokonaniu wyboru oferty, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od upływu terminu składania ofert. 

  1. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie odrębnego rachunku bankowego do realizacji zadania lub wyodrębnieniu subkonta w ramach posiadanego rachunku bankowego, na który przekazywane będą środki przeznaczone na realizację zadania oraz prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z budżetu gminy 

  2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

Wysokość dofinansowania dla poszczególnych podmiotów uzależniona będzie od ilości wybranych ofert. W związku z powyższym Zlecający zadanie zastrzega sobie prawo zmniejszenia wysokości kwoty dofinansowania proponowanej przez poszczególne Podmioty.

 

Burmistrz Dobrej

Barbara Wilczek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 09-03-2006 08:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 09-03-2006 08:12