Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Usługa reintegracji społecznej i zawodowej dla grupy 6 osób w ramach klubu integracji społecznej dla Gminy Dobra

Dobra, dnia 24.10.2014 r.

oznaczenie sprawy: DGMiK.271.08.2014.SK

OTRZYMUJĄ :

Wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa
Gmina Dobra

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
p. Sebastian Kuran

Adres
ul. Rynek 1

Kod pocztowy
72 – 210

Miejscowość
Dobra

Województwo
Zachodniopomorskie

Telefon
(91)3914528

Faks
(91)5790541

Poczta elektroniczna (e-mail)
s.kuran@dobragmina.pl

Adres internetowy (URL)
www.bip.dobragmina.com.pl

 

2. Nazwa przedmiotu zamówienia

Usługa reintegracji społecznej i zawodowej dla grupy 6 osób w ramach klubu integracji społecznej dla Gminy Dobra

3. Tryb postępowania

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

4. WYKAZ WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY OFERT

Nr

of.

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria oceny ofert – ilość pkt

Łączna ilość pkt

cena 100%

1

Stowarzyszenie „Współistnienie” Klub Integracji Społecznej,
ul. Drawska 6, 73-150 Łobez, tel. (91)3973604, e-mail: cis.lobez@wp.pl

100,00

100,00

5. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Nazwa wykonawcy
Stowarzyszenie „Współistnienie” Klub Integracji Społecznej

 

Adres
ul. Drawska 6

Kod pocztowy
73-150

Miejscowość
Łobez

Województwo/Kraj
Zachodniopomorskie

Telefon
(91)3973604

Faks
(91)3973604

Cena wybranej oferty :
21 600,00 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru oferty :
Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nr 1 spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest najniższa cenowo.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim dnia 24.10.2014 r.

Zamieszczono na stronie internetowej www.bip.dobragmina.com.pl dnia 24.10.2014 r.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

6. INFORMACJA O WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.

7. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

Burmistrz Dobrej
Barbara Wilczek

===============================================================

Dobra, dnia 24.10.2014 r.

DGMiK.271.08.2014.SK

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

USŁUGĘ REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ DLA GRUPY 6 OSÓB W RAMACH KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA GMINY DOBRA

W dniu 24.10.2014 r. o godz. 11.15, ustalonym jako termin otwarcia ofert, Zamawiający – Gmina Dobra, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, reprezentowany przez Komisję Przetargową w składzie:

 1. Sławomir Brodniak – przewodniczący komisji,
 2. Sebastian Kuran – sekretarz komisji,
 3. Agnieszka Witkowska – członek komisji,
 4. Maria Elert – członek komisji,

dokonał otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na: „Usługę reintegracji społecznej i zawodowej dla grupy 6 osób w ramach klubu integracji społecznej dla Gminy Dobra”.

Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, w pok. nr 2 - sala konferencyjna.

Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 21 600,00 brutto.

W wyznaczonym terminie do 24.10.2014 r. do godz. 11:00 wpłynęła: 1 oferta.

Zbiorcze zestawienie ofert załączono w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.

Ofert złożonych po terminie nie stwierdzono.

W jawnej części nie uczestniczył żaden przedstawiciel Wykonawcy.

 

Załącznik nr 1 do informacji z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na:
„Usługę reintegracji społecznej i zawodowej dla grupy 6 osób w ramach klubu integracji społecznej dla Gminy Dobra”.

Zamawiający podczas otwarcia ofert podał następujące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach:

Nr of.

Nazwa (firmy)

Adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto [zł]

1

Stowarzyszenie „Współistnienie” Klub Integracji Społecznej

 ul. Drawska 6, 73-150 Łobez

tel. (91)3973604, e-mail: cis.lobez@wp.pl

21 600,00

Informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawarte w ofertach – zgodnie z zapisami w SIWZ.

Burmistrz Dobrej
Barbara Wilczek

===============================================================

Znak sprawy: DGMiK.271.08.2014.SK

GMINA DOBRA

ZAPYTANIE OFERTOWE

USŁUGA REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ
DLA GRUPY 6 OSÓB W RAMACH KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA GMINY DOBRA

 

Sporządził: Sebastian Kuran

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Nazwa i adres wykonawcy :

Wykonawcy zaproszeni do postępowania

oraz opublikowano na stronie internetowej:
www.bip.dobragmina.com.pl

 

ZAPYTANIE CENOWE

w związku z realizacją projektu „Gminne Programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu edycja 2011-2015” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

1. Zamawiający:

Gmina Dobra, reprezentowana przez: p. Barbarę Wilczek – Burmistrza Dobrej, ul. Rynek 1, 72 – 210 Dobra, tel. (91) 39 14 528,  fax (91) 57 90 541, województwo zachodniopomorskie, powiat łobeski, NIP : 856-13-99-133, REGON : 811684456, e-mail : s.kuran@dobragmina.pl, www.bip.dobragmina.com.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa reintegracji społecznej i zawodowej dla grupy 6 osób w ramach Klubu Integracji Społecznej dla Gminy Dobra związana z realizacją projektu pt.: „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2014” projekt realizowany w ramach Programu Ministra Pracy i PolitykiSpołecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – edycja 2011-2015”

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Usługa świadczona powinna w okresie od 3 listopada do 23 grudnia 2014.
 2. Zakres tematyczny usługi powinien zawierać co najmniej:
 1. działania z zakresu reintegracji społecznej - czyli odbudowanie i podtrzymanie
  u osoby uczestniczącej  w zajęciach w Klubie Integracji Społecznej umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, w tym:
 • zajęcia z doradcą zawodowym,
 • zajęcia z psychologiem,
 • zajęcia z pracownikiem socjalnym;
 1. działania z zakresu reintegracji zawodowej - czyli działanie mające na celu odbudowanie i podtrzymywanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy, w tym:
 • kurs zawodowy „ Robotnik ogólnobudowlany z elementami stolarki PCV”
 • warsztaty z przedsiębiorczości społecznej
 1. w miarę potrzeb indywidualne poradnictwo specjalistyczne rodzinne prawne
  i psychologiczno-pedagogiczne.
  1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom KIS według ich potrzeb dodatkowych konsultacji indywidualnych ze specjalistami (m.in. doradca zawodowy, psycholog, pedagog, pracownik socjalny).
  2. Szczegółowy harmonogram zostanie uzgodniony z Wykonawcą z uwzględnieniem potrzeb skierowanych uczestników projektu.
  3. Uczestnicy warsztatów winni mieć zapewnione ze strony Wykonawcy odpowiednie materiały poświęcone tematyce warsztatów, notatnik, przybory piśmiennicze, ubrania robocze.
  4. Wykonawca ma obowiązek  prowadzić dokumentację zajęć.
  5. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania zamawiającego o nie zgłoszeniu się na zajęcia osoby skierowanej przez zamawiającego, o nieobecności na zajęciach lub też o rezygnacji z uczestnictwa w Klubie w trakcie jego trwania - pod rygorem odmowy przez zamawiającego zapłaty za udział tych osób w zajęciach.
  6. Po zakończeniu usługi wykonawca obligatoryjnie musi dostarczyć zamawiającemu sprawozdanie - protokół z realizacji usług wraz z nw. dokumentami do dnia 04.01.2015 zawierający następujące dokumenty:
 • kserokopie uzyskanych zaświadczeń/ innych dokumentów, potwierdzających,
 • zakończenie udziału w KIS,
 • kserokopie list obecności na zajęciach,
 • kserokopie list potwierdzających odbiór posiłków i materiałów szkoleniowych.
  1. Zajęcia muszą się odbywać w odpowiedniej bazie szkoleniowej, zlokalizowanej na terenie Powiatu Łobeskiego.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania mniejszej liczy osób niż wskazanej
   w rozdziale 3 pkt 1. Zamawiający ponosi koszty za faktycznie skierowaną liczbę osób, nawet jeśli dany uczestnik nie będzie realizował postanowień zapisanych
   w kontrakcie socjalnym dotyczącym uczestnictwa w KIS.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części usługi podwykonawcom.

7. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 03.11.2014 do 23.12.2014 r.

8. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę.

9. Miejsce oraz termin składania ofert

 1. Oferta powinna być złożona w formie papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:

Urząd Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, pok. Nr 8 (sekretariat).

 1. Termin składania ofert upływa dnia 24.10.2014 r. o godz. 11:00.
 2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: „Usługa reintegracji społecznej i zawodowej dla grupy 6 osób w ramach klubu integracji społecznej dla Gminy Dobra. Nie otwierać przed dniem 24.10.2014 r. godz. 11:15”
 3. Do oferty należy dołączyć kserokopię zaświadczenia o wpisie do rejestru KISów prowadzonego przez właściwego wojewodę.
 4. W sprawie oferty można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: s.kuran@dobragmina.pl lub faksem na nr: (91)5790541.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.10.2014 r. o godz. 11:15; informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.bip.dobragmina.com.pl niezwłocznie po wyborze oferty.
 6.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 9. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bip.dobragmina.com.pl

10. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena - 100%

11. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.bip.dobragmina.com.pl oraz na adres poczty elektronicznej oferentów.

12. Informacje dodatkowe

Dodatkowych informacji udziela p. Sebastian Kuran pod numerem telefonu (91)3914538 oraz adresem email: s.kuran@dobragmina.pl

13. Załączniki

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Oferta.

Burmistrz Dobrej
Barbara Wilczek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 16-10-2014 15:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 16-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Administrator 24-10-2014 12:46