Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dostawa drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych do lokali komunalnych na terenie Gminy Dobra

Dobra, dnia 22.10.2014 r.

oznaczenie sprawy: DGMiK.271.07.2.2014.SK

 

OTRZYMUJĄ :

Wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa
Gmina Dobra

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
p. Sebastian Kuran

Adres
ul. Rynek 1

Kod pocztowy
72 – 210

Miejscowość
Dobra

Województwo
Zachodniopomorskie

Telefon
(91)3914528

Faks
(91)5790541

Poczta elektroniczna (e-mail)
s.kuran@dobragmina.pl

Adres internetowy (URL)
www.bip.dobragmina.com.pl

2. Nazwa przedmiotu zamówienia

DOSTAWA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĄTRZKLATKOWYCH DO LOKALI KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY DOBRA

3. Tryb postępowania

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

4. WYKAZ WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY OFERT

Nr

of.

 

Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria oceny ofert – ilość pkt

Łączna ilość pkt

cena 100%

1

P.H.U Sebmark S.C. Sebastian Sowiński, Marek Olejnik
ul. Majkowska 18, 62-800 Kalisz, fax: (62)7676986,
e-mail: info@sebmark.pl

72,15

72,15

2

F.H.U. „Bartek-Domet” Jan Bąk, ul. Boh. Warszawy 71, 72-200 Nowogard, fax: (91)5790262, e-mail: bartekdomet@o2.pl

100,00

100,00

3

P.W. Ekspol, Jarosław Dąbrowski, ul. Chełmińska 117B, 86-300 Grudziądz, fax: (56)4610499, e-mail: biuro@ekspol.grudziadz.pl

68,92

68,92

 

5. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Nazwa wykonawcy
F.H.U. „Bartek-Domet” Jan Bąk

 

Adres
ul. Boh. Warszawy 71

Kod pocztowy
72-200

Miejscowość
Nowogard

Województwo/Kraj
Zachodniopomorskie

Telefon
(91)5790262

Faks
(91)5790262

Cena wybranej oferty :
21 333,12 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru oferty :

Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nr 2 spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jest najniższa cenowo.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim dnia 22.10.2014 r.

Zamieszczono na stronie internetowej www.bip.dobragmina.com.pl dnia 22.10.2014 r.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

6. INFORMACJA O WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy.

7. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

Burmistrz Dobrej
Barbara Wilczek

=============================================================================

Dobra, dnia 21.10.2014 r.

DGMiK.271.07.2.2014.SK
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

DOSTAWA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĄTRZKLATKOWYCH DO LOKALI KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY DOBRA

W dniu 21.10.2014 r. o godz. 10.15, ustalonym jako termin otwarcia ofert, Zamawiający – Gmina Dobra, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, reprezentowany przez Komisję Przetargową w składzie:

 1. Sławomir Brodniak – przewodniczący komisji,
 2. Sebastian Kuran – sekretarz komisji,
 3. Agnieszka Witkowska – członek komisji,
 4. Maria Elert – członek komisji,

dokonał otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na: „Dostawę drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych do lokali komunalnych na terenie Gminy Dobra”.

Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, w pok. nr 2 - sala konferencyjna.

Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 24 146,34 zł netto / 29 700,00 brutto.

W wyznaczonym terminie do 21.10.2014 r. do godz. 10:00 wpłynęły: 3 oferty.

Zbiorcze zestawienie ofert załączono w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.

Ofert złożonych po terminie nie stwierdzono.

W jawnej części uczestniczył przedstawiciel firmy: F.H.U. „Bartek-Domet” Jan Bąk, ul. Boh. Warszawy 71, 72-200 Nowogard.

 

Załącznik nr 1 do informacji z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na: „Dostawę drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych do lokali komunalnych na terenie Gminy Dobra”.

Zamawiający podczas otwarcia ofert podał następujące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach:

Nr of.

Nazwa (firmy)

Adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto

[zł]

1

P.H.U Sebmark S.C. Sebastian Sowiński, Marek Olejnik

ul. Majkowska 18, 62-800 Kalisz

fax: (62)7676986

e-mail: info@sebmark.pl

29 569,20

2

F.H.U. „Bartek-Domet” Jan Bąk

ul. Boh. Warszawy 71, 72-200 Nowogard

fax: (91)5790262

e-mail: bartekdomet@o2.pl

21 333,12

3

P.W. Ekspol, Jarosław Dąbrowski

ul. Chełmińska 117B, 86-300 Grudziądz

fax: (56)4610499

30 952,95

Informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawarte w ofertach – zgodnie z zapisami w SIWZ.

Burmistrz Dobrej
Barbara Wilczek

============================================================================

 

Znak sprawy: DGMiK.271.07.2.2014.SK

GMINA DOBRA

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOSTAWA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĄTRZKLATKOWYCH DO LOKALI KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY DOBRA

Sporządził: Sebastian Kuran

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

1. Zamawiający:

 

Gmina Dobra, reprezentowana przez: p. Barbarę Wilczek – Burmistrza Dobrej, ul. Rynek 1, 72 – 210 Dobra, tel. (91) 39 14 528,  fax (91) 57 90 541, województwo zachodniopomorskie, powiat łobeski, NIP : 856-13-99-133, REGON : 811684456, e-mail : s.kuran@dobragmina.pl, www.bip.dobragmina.com.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

3. Opis przedmiotu zamówienia:

DOSTAWA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĄTRZKLATKOWYCH DO LOKALI KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY DOBRA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44 22 10 00-5 – okna, drzwi i podobne elementy

4. Zakres przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drzwi zewnętrznych oraz wewnątrzklatkowych do mieszkań komunalnych na terenie Gminy Dobra – zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania cenowego. Wymiary drzwi i sposób otwierania skrzydeł drzwiowych określony został na załączonym wykazie drzwi. Zamawiający będzie wymagał certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty higieniczne oraz aprobaty techniczne na dostarczone materiały Zamawiający wymaga, aby drzwi posiadały czytelne oznaczenia, zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej – zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Termin realizacji zamówienia: 28 listopada 2014 r.  

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

 1. Posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej zamówieniem.
 2. Dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
 4. Posiadający niezbędną do wykonania wiedzę i doświadczenie.
 5. Zamawiający uzna warunki wymienione w pkt 1–4 za spełnione, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o ich spełnianiu (oświadczenia te w swojej treści zawiera formularz ofertowy – załącznik nr 2).

7. Opis sposobu przygotowywania oferty:

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej i mieć formę pisemną. Jako dodatkowy dokument składają wraz z ofertą oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczony jego odpis. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim.
 3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
 4. Składana oferta wykonania zamówienia musi zawierać wypełniony formularz oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz, zgodnie
  z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, albo przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta musi być podpisana przez pełnomocnika.
 5. Wykonawca składa wraz z ofertą:
  1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2,
  2. w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres i upoważnienie do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy oraz informację, że jest ono obowiązujące dla danego postępowania, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy,
  3. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo w oryginale lub jego odpis poświadczony notarialnie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  4. W celu weryfikacji zgodności oferowanych drzwi zewnętrznych oraz wewnątrzlokalowych należy dołączyć do oferty opis techniczny oraz dokumentację wyglądu drzwi.
 6. Oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz, zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG), albo przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przez ustanowionego przez nich pełnomocnika lub przez Wykonawców, których one dotyczą.
 7. Dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 8. Wszelkie podpisy powinny być złożone w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację podpisującego (np. z użyciem pieczątki imiennej).
 9. Zamawiający zaleca ponumerowanie i połączenie wszystkich stron oferty wraz z załączonymi oświadczeniami i dokumentami.
 10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy przygotować i oznaczyć zgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego dotyczącymi oferty, a wewnętrzną i zewnętrzną kopertę dodatkowo oznaczyć napisem "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".
 11. Niezależnie od wyniku postępowania, wszystkie koszty związane ze sporządzaniem oferty ponosi Wykonawca.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Urząd Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, pok. Nr 8 (sekretariat). Termin składania ofert upływa dnia 21.10.2014 r. o godz. 10:00. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

„Dostawa drzwi zewnętrznych i wewnątrzklatkowych do lokali komunalnych na terenie Gminy Dobra. Nie otwierać przed dniem 21.10.2014 r. godz. 10:15”

9. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.10.2014 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, mieszczącej się w Urzędzie Miejskim w Dobrej przy ul. Rynek 1

10. Opis sposobu obliczenia ceny:

 1. Obliczając cenę oferty należy uwzględnić koszt wszelkich prac, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych do kompleksowego wykonania zamówienia.
 2. Wykonawca deklarując wolę wykonania zamówienia za cenę jednostkową usługi podaną w formularzu ofertowym, akceptuje w całości postanowienia niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami, co jest równoznaczne z pozbawieniem się możliwości żądania zapłaty za elementy, które wynikają z tego opisu, a nie zostały uwzględnione przy obliczaniu ceny.
 3. Wykonawca określi cenę oferty w złotych polskich (PLN), która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
 4. Cena oferty nie podlega waloryzacji.

11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

 1. Zamówienie udzielone będzie Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował tylko jednym kryterium – ceną (znaczenie kryterium – 100 %).
 3. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r., poz. 385).
 4. Zamawiający informuje, że jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Sposób oceny ofert:

Każda oferta otrzyma odpowiednią liczbę punktów (LP), obliczoną według wzoru:

LP =

cena najtańszej oferty x 100 pkt

cena badanej oferty

 

Najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma 100 pkt (oferta z najniższą ceną).

       6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
       7. Zamawiający poprawi w ofercie:
            1) oczywiste omyłki pisarskie,
            2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
            3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

      8. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną oferty podaną w zapisie liczbowym i słownie, Zamawiający uzna za właściwą cenę podaną słownie.

12. Warunki płatności: przelew 14 dni

13. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Sebastian Kuran – inspektor ds. inwestycji, tel. (91)3914538, e-mail: s.kuran@dobragmina.pl

14. Finansowanie: Zamawiający oświadcza, że posiada pełne pokrycie finansowe na realizację zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

15. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Burmistrz Dobrej
Barbara Wilczek

 

W załączeniu:

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 13-10-2014 15:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 13-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Administrator 22-10-2014 15:12