Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Dobra, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Dobra, dn. 14.03.2014 r.

Znak sprawy: PIK.MM.04.042.7.14

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Dobra  z siedzibą w Dobrej 72-210, Rynek 1, w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrarealizowanego na postawie umowy numer: POIG.08.03.00-32-193/13-01 zawartej pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, a Gminą Dobra, zaprasza do złożenia oferty na:

Przedmiot zamówienia:

Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Dobra”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Zamówienie finansowane ze środków Unii Europejskiej

- projekt nr POIG.08.03.00-32-327/13-01 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 

Opis przedmiotu zamówienia dotyczy: Ubezpieczenia sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu.

Niniejsze postępowanie ofertowe prowadzone jest na podstawie art. 4, ust. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2013 poz. 907 z późniejszymi zmianami). Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 14000 euro.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zakres ubezpieczenia od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny.

Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka:

•             działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie,

•             kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm,

•             działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz),

•             działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów,

•             działanie wiatru, osunięcie się ziemi,

•             wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji,

•             zbyt wysokie/niskie napięcia/natężenie w sieci instalacji elektrycznej,

•             pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych,

•             koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,

•             Klauzula elektronicznego sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia,

•             Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym - zapewnia wypłatę odszkodowania w kwocie pozwalającej zastąpić ubezpieczony sprzęt przez fabrycznie nowy, jak najbardziej zbliżony parametrami do sprzętu zniszczonego,

•             Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej.

 

30 nowych zestawów komputerów stacjonarnych, zlokalizowanych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Dobra oraz 40 nowych zestawów komputerów stacjonarnych w jednostkach podległych Gminie

Wskazane lokalizacje mogą ulec zmianie w trakcie trwania okresu ubezpieczenia na skutek rezygnacji beneficjenta, zaprzestaniu spełniania warunków udziału w projekcie lub innych przyczyn.

 

70 zestawów:

1.            zestaw komputer stacjonarny PC o wartości jednostkowej 3196,77  zł brutto – 30 szt.

2.            Zestaw komputer stacjonarny o wartości jednostkowej 3196,77  zł brutto, - 40 szt.

 

Pozostały sprzęt podlegający ubezpieczeniu:

·         router o wartości jednostkowej: 522,75  zł brutto – 4 sztuki,

·         projektor (rzutnik) multimedialny o wartości jednostkowej: 4270,56   zł brutto – 1 sztuka,

·         drukarka monochromatyczna laserowa o wartości jednostkowej: 599,01  zł brutto – 30 sztuk.

·         urządzenie wielofunkcyjne kolorowe (drukarka ksero skaner) o wartości jednostkowej: 2661,72  zł brutto – 4 sztuki.

 

Ubezpieczenie musi obejmować okres od 1.04.2014 do 31.03.2015 r.

Wartość odtworzeniowa: 258 752,64 zł

Termin związania ofertą:

30 dni od upływu terminu składania ofert

Termin składania ofert:

24.03.2014 r. do godziny 10:00

Miejsce składania ofert:

Gmina Dobra z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dobrej, 72-210 Dobra, Rynek 1, w Sekretariacie, pokój nr 8

Termin otwarcia ofert:

24.03.2014 r. o godzinie 12:30

Miejsce otwarcia ofert:

Gmina Dobra z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dobrej, Rynek 1, sala konferencyjna, nr 2 (parter)

Zamawiający będzie brał pod uwagę:

1.       Cenę ubezpieczenia brutto;

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków oferty złożonych przez Oferentów.

 

Wymagania formalne:

1.         Wykonawca określi cenę netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto wykorzystując do tego celu formularz oferty.

2.         Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są wiążące i zostaną wprowadzone do umowy. Ceny podane przez Wykonawcę nie podlegają zmianom w trakcie realizacji umowy.

3.         Wszystkie elementy oferty powinny zawierać w sobie ewentualne upusty stosowane przez  Wykonawcę, tzn. muszą być one wkalkulowane w cenę oferty.

4.         Ceny należy podać w walucie polskiej.

5.         Wszystkie ceny należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

6.         Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Koperta winna być zaadresowana następująco: 

 

Gmina Dobra

Rynek 1,

72-210 Dobra

w Sekretariat, pokój nr 8

 

Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego
w ramach projektu

Nie otwierać przed 24.03.2014 r. do godziny 12:30

 

 

Dokumenty, jakie wykonawcy zobowiązani są przedstawić wraz z ofertą (zał. 1):

1)      aktualny odpis z właściwego rejestru (w przypadku firmy), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2)      Jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba, która podpisała ofertę nie jest uprawniona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, do oferty załączyć należy dokument pełnomocnictwa wystawionego w sposób określony przepisami prawa cywilnego. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza.

 

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zaproszeniu oraz została uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający może nie przyznać  zamówienia jeśli oferta najkorzystniejsza nie będzie odpowiadała interesowi publicznemu.

Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o decyzji Zamawiającego oraz określony będzie termin zawarcia umowy. O wyborze oferty najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni na pisemnie lub za pomocą telefaxu lub drogą elektroniczną wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

 

Burmistrz Dobrej

Barbara Wilczek

Załączniki:

Załącznik nr 1_formularz ofertowy

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 14-03-2014 12:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 14-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Administrator 18-03-2014 14:00