Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dostawa materiałów promocyjnych i reklamowych projektu w ramach projektu 'Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Dobra', Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  w Gminie Dobra” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne -zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3.„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion”

 

Dobra, dn. 20.02.2014 r.

Znak sprawy: PIK.MM.04.042.3.14

                                                                                                                  

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Dobra  z siedzibą w Dobrej 72-210, Rynek 1, w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrarealizowanego na postawie umowy numer: POIG.08.03.00-32-193/13-01 zawartej pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, a Gminą Dobra, zaprasza do złożenia oferty na:

Przedmiot zamówienia:

DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I REKLAMOWYCH PROJEKTU

w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Dobra”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 

Zamówienie finansowane ze środków Unii Europejskiej

- projekt nr POIG.08.03.00-32-327/13-01 w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 

Opis przedmiotu zamówienia dotyczy opracowania projektów graficznych wraz z wykonaniem następujących materiałów reklamowych:

 1. Opracowanie graficzne i wdrożenie strony WWW projektu;
 2. Administracja, aktualizacja i hosting strony www przez okres 16 miesięcy;
 3. Opracowanie projektu ulotek;
 4. Wydruk ulotek w formacie DL, kolor 4/4, grubość papieru 130 g  – 1000 szt. ;
 5. Opracowanie projektu plakatów;
 6. Wydruk plakatów w formacie A2 kolor 4/0, grubość papieru 130 g  – 100 szt. ;
 7. Opracowanie projektu bannerów, nalepek i tablic;
 8. Wydruk banneru w formacie 3x1 m. kolor 4/0, grubość materiału 510 g  – 3 szt. ;
 9. Wykonanie tablic w formacie A4 kolor 4/0 – 4 szt.;
 10. Wydruk nalepek z logotypami na urządzenia o rozmiarze 10x5 cm, kolor 4/0, grubość nalepek 80 g    – 300 szt.;
 11. Zakup gadżetów promocyjnych z logotypami – pendrive 4GB z grawerem logotypów – 100 szt.

Wymagania Zamawiającego:

Dodatkowe wymagania:

Wykonawca opracuje projekt graficzny poniższych materiałów, który będzie spójny z wizualizacją strony internetowej projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobra”, wytycznymii przedstawi Zamawiającemu celem zaakceptowania. Firma zobowiązuje się do przeprojektowania przedstawionych materiałów zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. Firma zobowiązuje się do dostarczenia w/w materiałów na swój koszt do siedziby biura projektu.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 15 dni roboczych.

Termin związania ofertą:

30 dni od upływu terminu składania ofert

Termin składania ofert:

28.02.2014 r. do godziny 12:00

Miejsce składania ofert:

Siedziba Zamawiającego

Gmina Dobra

Rynek 1,

w Sekretariacie, pokój nr 8

Termin otwarcia ofert:

28.02.2014 r. do godziny 12:30

Miejsce otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego

Gmina Dobra

Rynek 1,

sala konferencyjna, nr 2 (parter)

 

Kryteria oceny ofert:

1.       Cena brutto 100 % (możliwa do uzyskania liczba punktów – 100 pkt.)

2.       Kryterium ceny zostanie obliczone według następującego wzoru:

 

                                                      Cena oferty najniższej

 Liczba punktów oferty badanej =  ------------------------------- x 100 % x100 = liczba punktów

                                                                     Cena oferty badanej

Wymagania formalne:

1.              Wykonawca określi cenę netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto wykorzystując do tego celu formularz oferty.

2.              Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są wiążące i zostaną wprowadzone do umowy. Ceny podane przez Wykonawcę nie podlegają zmianom w trakcie realizacji umowy.

3.              Wszystkie elementy oferty powinny zawierać w sobie ewentualne upusty stosowane przez  Wykonawcę, tzn. muszą być one wkalkulowane w cenę oferty.

4.              Ceny należy podać w walucie polskiej.

5.              Wszystkie ceny należy podać z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

6.              Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Koperta winna być zaadresowana następująco: 

 

Gmina Dobra

Rynek 1,

w Sekretariat, pokój nr 8

 

„Oferta na materiały promocyjne”

Nie otwierać przed 28.02.2014 r. do godz. 12.30

 

Dokumenty, jakie wykonawcy zobowiązani są przedstawić wraz z ofertą (zał. 1):

1)      aktualny odpis z właściwego rejestru (w przypadku firmy), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2)      Jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba, która podpisała ofertę nie jest uprawniona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, do oferty załączyć należy dokument pełnomocnictwa wystawionego w sposób określony przepisami prawa cywilnego. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza.

 

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zaproszeniu oraz została uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający może nie przyznać  zamówienia jeśli oferta najkorzystniejsza nie będzie odpowiadała interesowi publicznemu.

Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o decyzji Zamawiającego oraz określony będzie termin zawarcia umowy. O wyborze oferty najkorzystniejszej oferty zostaną powiadomieni na pisemnie lub za pomocą telefaxu lub drogą elektroniczną wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

 

Burmistrz Dobrej

Barbara Wilczek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 20-02-2014 15:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 20-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Administrator 20-02-2014 15:43