Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

U C H W A Ł A Nr XXXV/ 225 /2005


U C H W A Ł A Nr XXXV/ 225 /2005

R A D Y M I E J S K I E J W D O B R E J

z dnia 27 sierpnia 2005 roku

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobra

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 20004r. nr 256, poz. 2572, nr 273, poz. 2703, nr 281, poz. 2781), art. 18ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806, nr 153 poz. 1271; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 118, poz. 1203, nr 167, poz. 1759),

Rada Miejska w Dobrej u c h w a l a co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ l. l. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Burmistrz Dobrej w drodze decyzji administracyjnej.

2. Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek uprawnionych osób bądź z urzędu.

3. W celu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym Burmistrz zleca pracownikowi Urzędu Miejskiego realizację tego zadania poprzez:

1) przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o przyznanie pomocy socjalnej,

2) weryfikację dokumentów, na podstawie których jest przyznawana pomoc socjalna,

3) proponowanie zastosowania odpowiedniej formy pomocy stypendialnej w konkretnych przypadkach,

4) wnioskowanie o udzielenie pomocy socjalnej z urzędu.

4. Obsługę biurową zapewnia stanowisko ds. obsługi oświaty.

Rozdział 2

Sposób ustalenia stypendium szkolnego

§ 2. l. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. l pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. nie może być większa niż kwota 316 zł.

2. Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa w ust. l, jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej, z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty.

§ 3. l. Stypendium szkolne nie może być niższe niż 80% kwoty i nie może przekraczać 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. nie może być niższe miesięcznie niż 44,80 zł i wyższe niż 112 zł miesięcznie.

2. Stypendium szkolne wynosi:

1) 45 zł miesięcznie - jeżeli wysokość dochodu na osobę w rodzinie wynosi od 100 zł do 316 zł,

2) 50 zł miesięcznie - jeżeli wysokość dochodu na osobę w rodzime nie przekracza 100 zł

Rozdział 3

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy

§ 4. l. Stypendia szkolne przyznawane są na okres:

1) dla uczniów na okres nie dłuższy niż od września do czerwca danego roku szkolnego;

2) dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych na okres nie dłuższy niż od października do czerwca danego roku szkolnego.

2. Stypendium wypłaca się raz na kwartał.

3. W przypadku ucznia lub słuchacza kończącego naukę, ostatnie stypendium wypłaca się za miesiąc, w którym ukończył on naukę.

§5. 1. Stypendium szkolne udzielane w formie świadczenia pieniężnego będzie realizowane po przedstawieniu oryginału rachunku, faktury bądź innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów na cele określone w § 5 ust. 1-3

2. Termin składania rachunków, o których mowa w ust. 1 upływa po 14 dniach od wydania decyzji administracyjnej przyznającej stypendium.

3. Refundacja kosztów będzie realizowana do wysokości stypendium szkolnego określonego w decyzji administracyjnej wydanej przez Burmistrza gminy Dobra.

4. Refundacja kosztów będzie realizowana po otrzymaniu dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na wypłatę stypendiów socjalnych.

Rozdział 4

Formy stypendium szkolnego

§ 6. Stypendium szkolne może być przyznane w jednej lub kilku z następujących form:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna to za celowe.

§ 7. l. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w dzienniku podawczym za potwierdzeniem odbioru od l do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do 15 października danego roku szkolnego. Wnioski składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrej lub za pośrednictwem poczty.

2. Wnioski na stypendia szkolne w roku szkolnym 2004/2005 składane są do dnia 31 stycznia 2005 r., a stypendium udzielane jest za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.

3. Począwszy od roku szkolnego 2005/2006 wnioski na stypendia będą składane w terminie od 01 września do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów od 01 października do 15 października danego roku szkolnego.

4. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminów, o których mowa w ust. l. Wówczas wraz ze złożeniem wniosku należy uzasadnić przyczynę uchybienia terminu, o którym mowa w ust. 1

5. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem art. 90d ust. 13 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 5

Zasiłki szkolne

§ 8. l. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku , niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

3. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

4. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 280 zł, stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

5. Na finansowanie zasiłków szkolnych przeznacza się 3% kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

6. Zasiłki szkolne przyznaje Burmistrz w wysokości i formie uwzględniającej zdarzenie losowe uzasadniające udzielenie pomocy po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Dobrej.

7. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w dzienniku podawczym za potwierdzeniem odbioru w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego udzielenie pomocy. Wnioski składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrej lub za pośrednictwem poczty.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 9. l. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym stanowi załącznik Nr l do regulaminu.

2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego stanowi załącznik Nr 2 do regulaminu.

§ 10. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała nr XXXI/203/2005 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobra.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2005 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 13-09-2005 14:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 13-09-2005 14:56