Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Regulamin


 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA Z DNIA 27 stycznia 2006 r.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBREJ

 

Tekst jednolity

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

 

 

§ 1. 1. Urząd Miejski w Dobrej, zwany dalej "Urzędem" jest jednostką organizacyjną Gminy Dobra, zwanej dalej "Gminą" przy pomocy której Burmistrz Dobrej, zwany dalej "Burmistrzem" wykonuje swoje zadania.

 

2. Urząd realizuje:

 

1) zadania własne Gminy,

 

2) zadania z zakresu administracji rządowej, których wykonanie zlecono Gminie na mocy obowiązujących ustaw, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów,

 

3) zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego,

 

4) zadania publiczne realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

 

 

 

§ 2. Regulamin określa:

 

1) organizację Urzędu,

 

2) zasady kierowania Urzędem,

 

3) zakresy działania komórek organizacyjnych Urzędu,

 

4) zasady podpisywania pism i decyzji

 

5) zasady opracowywania projektów aktów prawnych,

 

6) tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli oraz skarg i wniosków,

 

7) organizację działalności kontrolnej w Urzędzie.

 

 

 

Rozdział II

 

ORGANIZACJA URZĘDU

 

 

 

3 W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1.  

  Burmistrz Dobrej.

 2.  

  Sekretarz Gminy. - SK

 3.  

  Referat Finansowy, którym kieruje Skarbnik Gminy, - SG

 

w skład referatu finansowego wchodzą:

 

1) stanowisko księgowości budżetowej, - KB

 

2) stanowisko kadr i płac, - KiP

 

3) stanowisko podatków i opłat lokalnych, - PiOL

 

4) stanowisko obsługi kasowej, - OK

 

5. Urząd Stanu Cywilnego:

 

1) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, funkcje kierownika USC pełni Burmistrz.

 

2) Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencja ludności - SO

 

6.Samodzielne stanowiska pracy:

 1.  

  stanowisko pracy do spraw geodezji, gospodarki nieruchomościami, rolnictwa,

 

-oznaczenie GNiR.

 

-działalności gospodarczej - DzG

 1.  

  stanowisko pracy do spraw wojskowych i obrony cywilnej - ZK.OC

 2.  

  stanowisko pracy do spraw obsługi Rady Miejskiej - BRM, GKPiRPA

 3.  

  stanowisko pracy do spraw inwestycji, budownictwa i zagospodarowania przestrzennego, - IBiZP

 

- zamówienia publiczne - ZP

 1.  

  stanowisko pracy do spraw drogownictwa, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej - DGMiK

 

-dodatki mieszkaniowe - DM

 

-prace interwencyjne i robót publiczne - RPI

 

- oświata -

 1.  

  stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska, leśnictwa, gospodarki wodnej, - OŚiGW

 2.  

  stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu, - Or

 3.  

  radca prawny

 4.  

  stanowisko do spraw informacji, informatyki oraz promocji gminy - IPI

 

7. Pion Ochrony Urzędu Miejskiego

 1.  

  stanowisko do spraw informacji niejawnych - INW

 2.  

  kancelaria tajna

 

8. Stanowiska pomocnicze i obsługi

 1.  

  sprzątaczka

 2.  

  gospodarz obiektu

 

 

 

§ 4. W Urzędzie funkcjonuje pełnomocnik ochrony informacji niejawnych.

 

Do zadań Pełnomocnika ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:

 

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

 

2) przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych

 

3) przeprowadzanie postępowania sprawdzającego w stosunku do osób mających dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności.

 

 

 

Rozdział III
ZASADY KIEROWANIA URZĘDEM

 

 

 

§ 5. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.

 1.  

  Burmistrz kieruje pracą Urzędu przy pomocy Sekretarza Gminy oraz Skarbnika Gminy.

 2.  

  Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 3.  

  Burmistrz ustala godziny pracy Urzędu Miejskiego.

 4.  

  Godziny pracy Urzędu Miejskiego :

 

Poniedziałek w godz. od 7.30 do 15.30

 

Wtorek - piątek w godz. od 7:30 do 15:30

 

 

 

§ 6. Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

 

1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie Gminy na zewnątrz,

 

2) przygotowywanie projektu budżetu Gminy,

 

3) gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Gminy,

 

4) nadzorowanie realizacji budżetu Gminy,

 

5) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy,

 

6) przygotowywanie projektów i określanie sposobu wykonywania uchwał Rady Miejskiej

 

7) wydawanie przepisów porządkowych w przypadku nie cierpiącym zwłoki,

 

8) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Miejskiej oraz aktów ustanawiających przepisy porządkowe,

 

9) przesyłanie przepisów porządkowych do wiadomości burmistrzom, wójtom sąsiednich gmin oraz staroście powiatu,

 

10) ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania,

 

11) wykonywanie zadań z zakresu Obrony Cywilnej Gminy,

 

12) nawiązywanie, rozwiązywanie i dokonywanie zmian w stosunku pracy pracowników oraz wykonywanie innych uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

 

13) występowanie do Rady Miejskiej z wnioskami w sprawie powołania i odwołania Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy,

 

14) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

 

15) podejmowanie działań warunkujących wewnętrzną i zewnętrzną kontrolę działań poszczególnych stanowisk Urzędu, w tym sprawne i terminowe załatwianie spraw mieszkańców,

 

16) podejmowanie działań warunkujących bieżącą kontrolę wykonywania uchwał Rady Miejskiej, skarg i wniosków obywateli

 

 

 

§ 7. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje Burmistrz.

 

1. Burmistrz może:

 

1) upoważnić Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy oraz innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,

 

2) powierzyć prowadzenie spraw w swoim imieniu Sekretarzowi Gminy.

 

 

 

§ 8. Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu. Do zadań Sekretarza należy w szczególności;

 1.  

  sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji w Urzędzie,

 2.  

  nadzór nad przestrzeganiem w urzędzie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego, rzeczowego wykazu akt

 3.  

  nadzór nad przestrzeganiem przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych,

 4.  

  nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał,

 5.  

  nadzór nad terminowym i prawidłowym przygotowaniem przez pracowników materiałów niezbędnych do wykonywania zadań przez organy Gminy,

 6.  

  nadzór nad obsługą i załatwianiem indywidualnych spraw obywateli,

 7.  

  organizacja przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków,

 8.  

  opracowywanie projektów zmian regulaminu,

 9.  

  opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,

 10.  

  przyjmowanie oświadczeń woli spadkodawcy,

 11.  

  organizacja i prowadzenie wyborów na terenie Gminy

 12.  

  prowadzenie spraw Gminy w zakresie powierzonym przez Burmistrza. W przypadku nieobecności Burmistrza, Sekretarz wykonuje zadania Burmistrza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9. Skarbnik Gminy jako główny księgowy budżetu realizuje zadania określone w odrębnych przepisach, zapewniając prawidłową gospodarkę finansową Gminy. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 

1) kontrasygnowanie oświadczeń woli składanych w imieniu Gminy, jeżeli mogą one spowodować powstanie zobowiązań finansowych,

 

2) opracowywanie projektu budżetu Gminy, jego zmian, nadzór nad prawidłową realizacją budżetu, opracowywanie wniosków, analiz i sprawozdań w tym zakresie,

 

3) nadzorowanie i kontrola gospodarki finansowej Gminy oraz jednostek organizacyjnych.

 

4) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia

 

rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,

 1.  

  kierowanie pracą Referatu Finansowego,

 2.  

  opracowywanie zakresów czynności dla pracowników referatów finansowych

 

 

 

Rozdział IV

 

ZADANIA WSPÓLNE KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

 

 

 

§ 10. Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych Urzędu należy w szczególności:

 

1) przygotowywanie projektów aktów prawnych organów Gminy oraz innych materiałów przedkładanych pod obrady Rady Miejskiej i jej komisji, wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza,

 

2) przygotowywanie projektów umów i porozumień,

 

3) współdziałanie ( uzgadnianie) ze Skarbnikiem Gminy przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowywania projektu budżetu Gminy, planowanie zadań rzeczowych i wydatków dotyczących prowadzonego zakresu spraw,

 

4) realizacja dochodów budżetowych i wydatków określonych w planie finansowym,

 

5) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań z prowadzonego zakresu spraw,

 

6) prowadzenie postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz postępowania egzekucyjnego,

 

7) prowadzenie działalności kontrolnej,

 

8) przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych,

 

9) rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli,

 

10) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi urzędu i gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań,

 

11) współdziałanie z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządowymi,

 

12) przestrzeganie zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych ustalonych instrukcją kancelaryjną,

 

13) uczestniczenie w realizacji zadań obronnych w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami,

 

14) organizowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony danych osobowych, informacji niejawnych, dochowanie tajemnicy służbowej i skarbowej, oraz przestrzeganie przepisów w tym zakresie,

 1.  

  udzielanie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 2.  

  doskonalenie zawodowe, uczestniczenie w szkoleniach,

 

 

 

 

 

Rozdział V

 

ZAKRESY DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU

 

 

 

§ 11. Do podstawowego zakresu działania stanowisk pracy wchodzących w skład REFERATU FINANSOWEGO należy w szczególności:

 

 

 

1. STANOWISKO DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ:

 

 

 1.  

  zapewnienie obsługi finansowo - księgowej i kasowej Urzędu Miejskiego,

 2.  

  przygotowywanie projektu dochodów i wydatków budżetowych,

 1.  

  przygotowanie sprawozdań finansowych,

 2.  

  prowadzenie pełnej księgowości budżetowej w zakresie dochodów i wydatków,

 3.  

  kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych,

 4.  

  dekretowanie dowodów księgowych,

 5.  

  sporządzanie przelewów dotyczących zobowiązań urzędu na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych dowodów źródłowych,

 6.  

  dokonywanie zwrotu mylnie wpłaconych kwot,

 7.  

  prowadzenie ewidencji analitycznej do kont syntetycznych,

 8.  

  ewidencja księgowa operacji gospodarczych jednostki budżetowej,

 9.  

  kompletowanie bieżących dowodów finansowo-księgowych w porządku systematycznym i chronologicznym,

 10.  

  sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych w zakresie dochodów i wydatków,

 11.  

  Sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych i sołectw,

 12.  

  Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,

 13.  

  Rozliczanie inwentaryzacji,

 14.  

  analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych,

 15.  

  prowadzenie gospodarki materiałowej,

 16.  

  Ewidencjonowanie i rozliczanie podatku VAT

 

 

 

2. STANOWISKO DO SPRAW PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

 

 

 

1) prowadzenie urządzeń ewidencyjno-księgowych dotyczących podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów,

 1.  

  prowadzenie dzienników obrotów dotyczących opłat lokalnych,

 2.  

  badanie pod względem zgodności ze stanem faktycznym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

 

3) egzekwowanie należności, wysyłanie upomnień, naliczanie odsetek za zwłokę oraz windykacja należności,

 

4) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,

 

5) wydawanie i prowadzenie rejestru zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych podatnika,

 

6) przygotowywanie danych do okresowej sprawozdawczości budżetowej z wykonania dochodów z tytułu opłat lokalnych w gminie,

 

7) rozliczanie i kontrola rachunkowa sołtysów i inkasentów z pobranych opłat,

 

8) przygotowanie sprawozdań do dotyczących podatków i opłat,

 

9) prowadzenie zabezpieczeń hipotecznych,

 1.  

  prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej dla przedsiębiorców i przekazywanie sprawozdań w tym zakresie,

 2.  

  prowadzenie spraw podatku od posiadania psów,

 3.  

  rozpatrywanie odwołań i skarg w sprawach wymiaru podatków i opłat,

 4.  

  prowadzenie dokumentacji wymiarowej, rejestrów wymiarowych oraz rejestrów przypisów i odpisów,

 5.  

  przeprowadzanie kontroli podatkowych,

 6.  

  sporządzanie danych do sprawozdawczości budżetowej w zakresie ustawowych ulg i zwolnień oraz obniżenia górnych stawek podatkowych,

 7.  

  udzielanie ulg ustawowych: inwestycyjnych, z tytułu nabycia gruntów,

 8.  

  udzielanie odroczeń i umorzeń w podatkach,

 9.  

  wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,

 10.  

  wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,

 

 

 

3. STANOWISKO DO SPRAW KADR I PŁAC

 

 

 1.  

  sporządzanie list płac pracowników oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego na podstawie dokumentacji źródłowej,

 2.  

  prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników,

 3.  

  sporządzanie list wynagrodzeń w zakresie umów-zleceń, umów o dzieło oraz list wypłat innych należności,

 4.  

  przygotowywanie i przekazywanie dokumentów z zakresu ubezpieczeń społecznych i z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego,

 5.  

  rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i na Fundusz Pracy,

 6.  

  pobór zaliczek na podatek dochodowy i terminowe rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,

 7.  

  sporządzanie sprawozdań w zakresie zatrudnienia i funduszu płac,

 8.  

  sporządzanie przelewów dotyczących należności z tytułu wynagrodzeń,

 9.  

  rozliczenia refundacji płac z urzędem pracy,

 10.  

  prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,

 11.  

  przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,

 12.  

  prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w tym akt osobowych pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

 13.  

  przygotowywanie dokumentów pracownikom odchodzącym na emeryturę lub rentę

 

 

 

4. STANOWISKO DO SPRAW OBSŁUGI KASOWEJ:

 

 

 1.  

  prowadzenie obsługi kasowej,

 2.  

  zakup, ewidencja i sprzedaż znaków opłaty skarbowej i weksli,

 3.  

  prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

 4.  

  dokonywanie rozliczeń zainkasowanych wpłat należności związanych z realizacją budżetu gminy,

 5.  

  dokonywanie wypłat gotówkowych z kasy na podstawie źródłowych dowodów kasowych,

 6.  

  odprowadzanie na rachunek rozliczeniowy w banku zainkasowanych wpłat przekraczających ustalony zapas gotówki w kasie,

 7.  

  wykonywanie poleceń Skarbnika,

 8.  

  Przeprowadzanie inwentaryzacji należności i zobowiązań

 

 

 

 

 

§ 12. Do zakresu działania stanowisk pracy wchodzących w skład URZĘDU STANU CYWILNEGO należy w szczególności:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO:

 

 

 1.  

  sporządzanie aktów stanu cywilnego, rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,

 2.  

  prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,

 3.  

  prowadzenie akt zbiorowych i skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego,

 4.  

  sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

 5.  

  przechowywanie i konserwacją ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,

 6.  

  przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

 7.  

  organizowanie uroczystości jubileuszowych,

 8.  

  stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,

 9.  

  wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,

 10.  

  przyjmowanie oświadczeń woli spadkodawcy,

 11.  

  prowadzenie spraw związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów i referendum,

 

16) prowadzenie spraw związanych z obywatelstwem

 

17) wykonywanie zadań i obowiązków urzędnika wyborczego

 

 

 

2. ZASTĘPCA KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO:

 

 

 1.  

  prowadzenie spraw wynikających z kompetencji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego podczas jego nieobecności,

 2.  

  prowadzenie spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty,

 3.  

  prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk,

 4.  

  przyjmowanie obwieszczeń i pism sądowych,

 5.  

  prowadzenie spraw dotyczących zgromadzeń, zbiórek publicznych i bezpieczeństwa imprez masowych,

 6.  

  prowadzenie całości spraw z zakresu ewidencji ludności obejmujących w szczególności:

 

a) prowadzenie ewidencji ludności oraz udzielanie informacji osobowo-adresowych,

 

b) przygotowywanie decyzji w sprawach zameldowania i wymeldowania,

 

c) wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu,

 

d) przesyłanie dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży,

 

e) prowadzenie rejestrów wyborców, sporządzanie spisów wyborców i wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,

 

f) wydawanie dowodów osobistych

 

7) prowadzenie postępowania i przygotowywanie projektów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

 

8) przygotowywanie decyzji o cofnięciu i wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

 1.  

  pobieranie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

 

 

 

 

 

 

 

§ 13. Do zadań samodzielnych stanowisk pracy należy w szczególności:

 

 

 

1. STANOWISKO DO SPRAW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ:

 

 

 1.  

  zapewnienie właściwej informacji wizualnej w urzędzie,

 2.  

  prowadzenie spraw dotyczących upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych udzielonych pracownikom przez Burmistrza,

 3.  

  nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,

 4.  

  prowadzenie kancelarii tajnej,

 5.  

  przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych oraz przygotowanie i udział w poborze,

 6.  

  prowadzenie akcji kurierskiej,

 7.  

  planowanie i organizacja szkoleń formacji obrony cywilnej,

 8.  

  planowanie i przygotowywanie decyzji o nałożeniu świadczeń na rzecz obrony,

 9.  

  kierowanie i koordynacja akcji ratunkowych,

 10.  

  prowadzenie magazynu OC,

 11.  

  współdziałanie w zakresie likwidacji niewypałów,

 12.  

  prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym spraw ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy,

 13.  

  współpraca z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Zachodniopomorskiego oraz podejmowanie działań niezbędnych do usunięcia zaistniałego stanu zagrożenia,

 14.  

  współpraca z właściwymi organami w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,

 

 

 

 

 

2. STANOWISKO DO SPRAW OBSŁUGI ORGANÓW GMINY:

 

 

 1.  

  przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi materiałów na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej komisji,

 2.  

  przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady Miejskiej i jej komisji,

 3.  

  prowadzenie rejestru uchwał Rady Miejskiej,

 4.  

  prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji składanych przez radnych,

 5.  

  przechowywanie aktów prawnych podejmowanych przez organy Gminy,

 6.  

  prowadzenie korespondencji Przewodniczącego Rady Miejskiej,

 7.  

  podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji Rady Miejskiej i posiedzeń komisji Rady,

 8.  

  protokołowanie sesji Rady Miejskiej i posiedzeń komisji,

 9.  

  organizowanie szkoleń radnych,

 10.  

  przyjmowanie wniosków i udostępnianie dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym w szczególności protokołów z posiedzeń Rady Miejskiej i jej komisji,

 11.  

  prowadzenie spraw związków gmin,

 12.  

  przygotowywanie propozycji dotyczących dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego oraz zakładów gastronomiczno-usługowych,

 13.  

  opracowywanie projektu, koordynowanie i nadzór nad realizacją gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych,

 14.  

  obsługa gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

 15.  

  prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców gminy w zakresie profilaktyki i lecznictwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

 

 

 

3. RADCA PRAWNY:

 

 

 1.  

  opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych,

 2.  

  udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa,

 3.  

  opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Gminę,

 4.  

  informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie objętym działalnością Urzędu,

 5.  

  występowanie w charakterze pełnomocnika Rady Miejskiej lub Burmistrza w postępowaniu sądowym i administracyjnym.

 

 

 

 

 

 

 1.  

  STANOWISKO DO SPRAW INWESTYCJI, BUDOWNICTWA i ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

 

 1.  

  prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uchwalaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego,

 2.  

  prowadzenie nadzoru remontów bieżących i kapitalnych budynków komunalnych

 3.  

  usuwanie skutków samowoli budowlanej,

 4.  

  prowadzenie spraw budowlanych, organizowanie nadzoru budowlanego,

 5.  

  prowadzenie spraw związanych z remontami i naprawami budynku urzędu, pomieszczeń i wyposażenia biurowego,

 6.  

  prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy

 7.  

  prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy

 8.  

  prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi, wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego,

 9.  

  przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego,

 10.  

  wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego,

 11.  

  dokonywanie okresowej oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,

 12.  

  ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

 13.  

  prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

 14.  

  sporządzanie bieżących informacji, okresowych analiz i ocen rozwoju społeczno-gospodarczego gminy,

 15.  

  prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem strategii rozwoju gminy,

 1.  

  wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem dokumentacji na planowane zadania inwestycyjne oraz prowadzenie spraw związanych z realizacją gminnych inwestycji,

 2.  

  pozyskiwanie środków na realizację inwestycji gminnych z funduszy pomocowych, przygotowywanie wniosków w tym zakresie,

 3.  

  prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Dobrej,

 4.  

  organizowanie przetargów i innych form zamówień publicznych,

 5.  

  prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o zamówieniach publicznych,

 6.  

  nadzór nad przestrzeganiem ustawy o zamówieniach publicznych,

 

 

 

 

 

5. STANOWISKO DO SPRAW DROGOWNICTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

 

 

 

1) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków, stanowisk organów Gminy

 

dotyczących ustalania przebiegu dróg, zaliczania dróg i ulic do poszczególnych kategorii

 

2) budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg i mostów

 

3) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,

 

4) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,

 1.  

  orzekanie o przywróceniu pasa drogi do stanu poprzedniego,

 2.  

  prowadzenie spraw dotyczących oświetlenia miejsc publicznych, dróg i ulic,

 3.  

  egzekucja w sprawach lokalowych

 4.  

  sprawy telekomunikacji i zaopatrzenia w energię elektryczną na obszarze gminy,

 5.  

  prowadzenie spraw gospodarczych związanych z funkcjonowaniem urzędu,

 6.  

  nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach urzędu,

 7.  

  zaopatrywanie urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie,

 8.  

  współpraca z organami zatrudnienia na szczeblu powiatowym i wojewódzkim,

 9.  

  sprawy związane z robotami publicznymi i pracami interwencyjnymi,

 10.  

  prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

 11.  

  organizowanie i koordynowanie szkoleń pracowników,

 12.  

  nadzór nad wykonywaniem umowy na administrowanie lokalami mieszkalnymi należącymi do Gminy;

 13.  

  przyjmowanie i rejestracja podań o przydział lokali mieszkalnych i socjalnych;

 14.  

  prowadzenie spraw z zakresu najmu lokali mieszkalnych należących do Gminy;

 15.  

  przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych;

 16.  

  współpraca z Opieką Społeczną w zakresie wywiadów środowiskowych.

 17.  

  prowadzenie spraw z zakresu organizowania robót publicznych i interwencyjnych

 18.  

  wykonywania przez skazanych nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społecznej,

 19.  

  inwentaryzacja lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Dobra

 20.  

  Prowadzenie spraw z zakresu oświaty wynikających z zadań organu prowadzącego szkoły

 

 

 

 

 

6. STANOWISKO DO SPRAW OCHRONY ŚRODOWISKA, LEŚNICTWA I GOSPODARKI WODNEJ:

 

 

 

1) przygotowywanie decyzji w sprawach zmiany stanu wody na gruncie, nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom,

 

2) prowadzenie spraw w zakresie gospodarki wodnej na terenie gminy,

 

3) prowadzenie spraw dotyczących udzielania dotacji spółkom wodnym,

 

4) opracowywanie gminnego programu ochrony środowiska,

 

5) prowadzenie spraw z zakresu zwykłego korzystania ze środowiska, należących do Burmistrza, jako organu ochrony środowiska,

 

6) prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska,

 

7) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku,

 

8) przygotowanie opinii dotyczących postępowania z odpadami przez ich wytwórców, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

 

9) gromadzenie informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania odpadami,

 1.  

  likwidacja dzikich wysypisk odpadów,

 

11) podejmowanie działań w zakresie wprowadzania form ochrony przyrody, jeżeli form tych nie wprowadził wojewoda,

 1.  

  prowadzenie ewidencji pomników przyrody,

 2.  

  przygotowywanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości oraz decyzji ustalających kary pieniężne za usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia,

 3.  

  prowadzenie spraw z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,

 4.  

  przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach dotyczących ochrony zwierząt i utrzymywania psów rasy uznanej za agresywną,

 5.  

  prowadzenie spraw związanych z wyłapywaniem bezdomnych psów,

 6.  

  współdziałanie w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny,

 7.  

  prowadzenie spraw wynikających z zadań gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku,

 8.  

  przygotowywanie analiz w sprawach dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w tym dotyczących planów rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizacji urządzeń oraz kosztów związanych ze świadczeniem usług dla ludności,

 9.  

  prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,

 10.  

  prowadzenie postępowania i przygotowywanie zezwoleń na świadczenie przez

 

przedsiębiorców usług, o których mowa w przepisach o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

 1.  

  prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem targowisk

 

 

 

7. STANOWISKO DO SPRAW GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY, GEODEZJI, GOSPODARKI GRUNTAMI, ROLNICTWA, DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 

 1.  

  prowadzenie ewidencji pomocniczej nieruchomości mienia komunalnego,

 2.  

  spisywanie zeznań świadków potwierdzanie własnoręczności podpisów i oryginalności,

 3.  

  gospodarowanie zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami mieniem gminnym w tym lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz nieruchomościami gruntowymi.

 4.  

  nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,

 5.  

  gospodarowanie i zarządzanie nieruchomościami tworzącymi gminny zasób, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i w trwały zarząd,

 6.  

  organizowanie przetargów na nieruchomości komunalne,

 7.  

  prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

 8.  

  prowadzenie spraw związanych z gospodarstwami rolnymi,

 9.  

  przygotowywanie zezwoleń na uprawę maku i konopi,

 10.  

  prowadzenie spraw związanych z przeznaczaniem gruntów rolnych do zalesienia,

 11.  

  koordynacja działań związanych z ochroną roślin uprawnych, mających na celu zabezpieczenie przed chorobami, szkodnikami i chwastami,

 12.  

  koordynacja i organizacja działań w przypadku klęsk żywiołowych w rolnictwie,

 13.  

  naliczanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury komunalnej,

 14.  

  spisywanie zeznań świadków, potwierdzanie własnoręczności podpisów i oryginalności dokumentów,

 15.  

  prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych w zakresie swojego stanowiska pracy,

 16.  

  organizowanie przetargów i innych form zamówień publicznych w zakresie swojego stanowiska pracy,

 17.  

  prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie swojego stanowiska pracy,

 18.  

  nadzór nad przestrzeganiem ustawy o zamówieniach publicznych,

 19.  

  prowadzenie, w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, spraw związanych z użytkowaniem obiektów zabytkowych,

 20.  

  prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków,

 21.  

  zawiadamianie wojewódzkiego konserwatora zabytków o otrzymaniu wiadomości o znalezieniu lub odkryciu przedmiotów archeologicznych lub wykopaliska,

 22.  

  prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i placów oraz numeracji nieruchomości,

 23.  

  prowadzenie spraw związanych z podziałami i scaleniami nieruchomości ,

 24.  

  rozgraniczania nieruchomości,

 25.  

  wnioskowanie o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne,

 26.  

  ewidencjonowanie działalności gospodarczej,

 27.  

  wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz decyzji o wykreśleniu z ewidencji,

 28.  

  współpraca z sądem rejestrowym w zakresie czynności związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego,

 29.  

  prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń, uprawniających do podejmowania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,

 30.  

  wydawanie zaświadczeń uprawniających do wydania bonów paliwowych, prowadzenie ewidencji wydanych zaświadczeń i przekazywanie sprawozdań w tym zakresie

 31.  

  współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy oraz obsługa techniczna zebrań i narad z sołtysami,

 32.  

  przygotowanie i przeprowadzenie wyborów sołtysa,

 33.  

  udzielanie opinii w sprawach poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin pospolitych,

 

 

 

8. STANOWISKO OBSŁUGI SEKRETARIATU

 

 

 1.  

  przyjmowanie i kierowanie interesantów na stanowiska pracy,

 2.  

  przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji i prowadzenie jej ewidencji zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

 3.  

  obsługa centrali telefonicznej, faksu, ksero

 4.  

  prowadzenie rejestru skarg i wniosków, rejestru zarządzeń Burmistrza,

 5.  

  zaopatrywanie urzędu w materiały biurowe i kancelaryjne,

 6.  

  prowadzenie zbiorów aktów prawnych, wewnętrznego urzędowania, wydawanych przez Burmistrza w formie zarządzeń

 7.  

  prowadzenie archiwum zakładowego,

 8.  

  przygotowywanie zamówień materiałów biurowych na potrzeby Urzędu,

 9.  

  przekazywanie aktualnej informacji dla interesantów dotyczącej funkcjonowania Urzędu

 

 

 

9. STANOWISKO DO SPRAW INFORMACJI, PROMOCJI, INFORMATYKI

 

 

 1.  

  Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej

 2.  

  aktualizowanie BIP na stronie internetowej

 3.  

  bieżąca kontrola funkcjonowania serwera sieciowego

 4.  

  aktualizowanie oprogramowania w urzędzie i jednostkach podległych

 5.  

  kontrola antywirusowa sieci zewnętrznej i wewnętrznej w urzędzie i jednostkach podległych

 6.  

  kontrola pracy poszczególnych jednostek komputerowych w urzędzie i jednostkach podległych,

 7.  

  opracowywanie miesięcznego biuletynu informacyjnego wydawanego w wersji elektronicznej i papierowej

 8.  

  organizowanie oprawy multimedialnej wszelkiego rodzaju imprez, spotkań, konferencji i szkoleń

 9.  

  Opracowywanie programów promocji gminy.

 

 

 

Rozdział VI

 

 

 

ZASADY OPRACOWYWANIA PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH

 

 

 

§ 14. Przy opracowywaniu projektów aktów prawnych należy przestrzegać następujących zasad:

 1.  

  akt nie może zawierać postanowień wykraczających poza upoważnienia ustawowe, a także wkraczać w sferę spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów,

 2.  

  układ projektu aktu prawnego powinien być przejrzysty a jego redakcja powinna być jasna i zwięzła,

 3.  

  dla oznaczenia jednakowych pojęć należy używać jednakowych terminów i określeń prawnych, przyjętych w obowiązującym ustawodawstwie.

 

 

 

§ 15.1. Akt prawny powinien zawierać:

 

1) tytuł,

 

2) wskazanie podstawy prawnej,

 

3) zakres przedmiotowy podlegający regulacji,

 

4) wskazanie odpowiedzialnego za wykonanie,

 

5) określenie terminu wejścia w życie.

 

2. Projekt aktu prawnego opracowują pracownicy, każdy w zakresie swojej właściwości rzeczowej z własnej inicjatywy lub na polecenie Burmistrza,

 

3. Pracownik, do którego należy opracowanie projektu aktu prawnego, kieruje ten projekt do zainteresowanych, w celu dokonania uzgodnień, przeprowadzenia konsultacji lub zasięgnięcia opinii wymaganych przepisami prawa.

 

4. Projekt aktu prawnego powinien być uzgodniony zawsze z Sekretarzem Gminy oraz :

 

1) ze Skarbnikiem Gminy, jeżeli dotyczy zadań budżetowych lub ma spowodować skutki finansowe,

 

2) z jednostkami organizacyjnymi Gminy, jeżeli nakłada na te jednostki zadania lub obowiązki.

 

5 Projekt aktu prawnego powinien być zaopiniowany pod względem formalno-prawnym i

 

redakcyjnym przez radcę prawnego,

 

6. Po dokonaniu niezbędnych uzgodnień i uzyskaniu wymaganych opinii projekt aktu prawnego należy przedłożyć Burmistrzowi, za pośrednictwem pracownika na stanowisku do spraw obsługi organów Gminy.

 

 

 

§ 16. 1. Podjęte akty prawne organów gminy numeruje się według zasad ustalonych w niniejszym regulaminie

  1.  

   Akty prawne wewnętrznego urzędowania, wydawane przez Burmistrza w formie zarządzeń numeruje się kolejnymi numerami (cyfra arabska) w ciągu roku.

  2.  

   Zbiory aktów prawnych, o których mowa w ust.2 prowadzi pracownik na stanowisku do spraw obsługi sekretariatu i kadr.

 

 

 

§ 17. Wydane akty prawne pracownik na stanowisku do spraw obsługi organów gminy przekazuje pracownikom Urzędu i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, odpowiedzialnym za ich realizację.

 

 

Rozdział VII

 

ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI

 

 

 

§ 18. 1. Burmistrz podpisuje:

 1.  

  wydawane akty prawne,

 2.  

  dokumenty kierowane do instytucji państwowych szczebla centralnego i Wojewody,

 3.  

  odpowiedzi na wnioski komisji Rady oraz interpelacje i zapytania radnych, posłów,

 1.  

  umowy oraz inne dokumenty zawierające oświadczenia woli w imieniu Gminy,

 2.  

  pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz,

 3.  

  odpowiedzi na skargi dotyczące pracowników,

 4.  

  pisma związane ze stosunkiem pracy pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

 5.  

  odwołania od decyzji oraz pisma w sprawach toczących się przed NSA,

 6.  

  pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu,

 7.  

  odpowiedzi na wystąpienia Najwyższej Izby Kontroli, Prokuratury i Regionalnej Izby Obrachunkowej, Państwowej Inspekcji Pracy i innych instytucji kontroli, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,

 8.  

  pisma związane ze współpracą zagraniczną,

 9.  

  wnioski o nadanie odznaczeń,

 10.  

  inne pisma, jeżeli ich podpisywanie zastrzegł dla siebie.

 

 

 

§ 19. Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i jego zastępca podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań, nie zastrzeżone do podpisu Burmistrza oraz decyzje do podpisywania których zostali imiennie upoważnieni przez Burmistrza.

 

 

 

§ 20. Pracownicy mogą podpisywać:

 1.  

  korespondencję bieżącą należącą do zakresu spraw prowadzonych na stanowisku, nie mającą znamion decyzji lub rozstrzygnięć i nie zastrzeżoną do podpisu Burmistrza,

 2.  

  decyzje administracyjne do wydawania których zostali imiennie upoważnieni przez Burmistrza.

 

 

 

§ 21. Pracownik przygotowujący projekty pisma lub decyzji administracyjnych, odpowiada za merytoryczną prawidłowość i zgodność z prawem przygotowywanych projektów i parafuje je swoim podpisem umieszczonym z lewej strony na kopii tekstu.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VIII

 

TRYB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA INDYWIDUALNYCH SPRAW OBYWATELI ORAZ SKARG I WNIOSKÓW

 

 

 

§ 22. 1. Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez obywateli określa kodeks postępowania administracyjnego, instrukcja kancelaryjna oraz przepisy szczególne, w tym również dotyczące organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

2. Obsługę obywateli przyjmowanych przez Burmistrza i Sekretarza Gminy w ramach skarg i wniosków prowadzi pracownik na stanowisku do spraw obsługi sekretariatu i kadr.

 

 

 

§ 23. 1. Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego i w przepisach szczególnych.

 

2. Pracownicy Urzędu zobowiązani są do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli, kierując się przepisami prawa oraz realizacją słusznych interesów obywateli.

 

3. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw obywateli ponoszą pracownicy - zgodnie z ustalonymi zakresami czynności.

 

 

 

§ 24. Pracownicy Urzędu obsługujący interesantów zobowiązani są do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych mogących mieć wpływ na sposób załatwienia spraw, a w szczególności:

 1.  

  udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśniania treści obowiązujących przepisów,

 2.  

  informowania zainteresowanych o możliwości załatwienia ich spraw,

 3.  

  powiadamiania stron o przyczynie nie załatwienia spraw w obowiązującym terminie,

 4.  

  informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżenia wydanych rozstrzygnięć,

 5.  

  niezwłocznego załatwiania spraw wypływających z Rady Miejskiej i jej komisji oraz spraw, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego,

 6.  

  inne sprawy, nie wymienione w pkt.5 winne być załatwione bez zbędnej zwłoki, według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.

 

 

 

§ 25. 1. Burmistrz i Sekretarz przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 9:00 - 15:00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, interesanci są przyjmowani w następnym dniu roboczym w godz. od 8:00 do 14:00.

 

2. Informacja o dniach i godzinach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków powinna być wywieszona jest w widocznym miejscu w Urzędzie.

 

 

 

 

 

§ 26. 1.Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Urzędu w formie pisemnej lub wniesione do protokołu ustnie są ewidencjonowane w rejestrze skarg i wniosków.

 

2. Sprawy wniesione ustnie nie mające charakteru skargi lub wniosku ewidencjonowane są w rejestrze przyjęć interesantów.

 

3. Rejestry, o których mowa w ust.1 i ust.2 prowadzi pracownik na stanowisku obsługi sekretariatu i kadr.

 

 

 

§ 27. 1.Odpowiedzi na skargi i wnioski powinny być jasne i zwięzłe. W przypadku zajęcia negatywnego stanowiska, odpowiedź musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie prawne i faktyczne.

 

2. Pracownicy, którym przekazano wniosek lub skargę do załatwienia, zobowiązani są zawiadomić stanowisko do spraw obsługi sekretariatu i kadr o sposobie załatwienia sprawy, przekazując dokumentację związaną ze sprawą wraz z kopią odpowiedzi udzielonej zainteresowanemu.

 

 

 

§ 28. Pracownik prowadzący rejestr skarg i wniosków prowadzi bieżącą kontrolę w zakresie terminowości i sposobu załatwienia zgłoszonych skarg i wniosków oraz dokonuje w miarę potrzeb, okresowych analiz w tym zakresie.

 

 

 

 

 

Rozdział IX

 

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ

 

 

 

§ 29. System kontroli obejmuje kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną.

 

 

 

§ 30. Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie wykonują:

 

1) Sekretarz Gminy - w zakresie funkcjonowania komórek organizacyjnych, przestrzegania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i instrukcji kancelaryjnej, dyscypliny pracy,

 

2) Skarbnik Gminy- w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi.

 

3) kierownicy komórek organizacyjnych - w zakresie działania komórki organizacyjnej, w stosunku do pracowników komórki.

 

 

 

§ 31. 1. Kontrola zewnętrzna obejmuje sposób realizowania zadań przez gminne jednostki organizacyjne.

 

2. Kontrolę zewnętrzną sprawują pracownicy, w oparciu o wytyczne Burmistrza ustalające zakres tematyczny i sposób wykonania czynności kontrolnych i na podstawie upoważnienia Burmistrza wydanego w formie zarządzenia.

 

3. Kontrole finansowe w jednostkach powiązanych z budżetem gminy wykonuje Skarbnik Gminy.

 

 

 

§ 32. Celem kontroli jest ustalenie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości, ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz określenie sposobów naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania im w przyszłości.

 

 

 

 

 

§ 33. 1. Działalność kontrolna powinna być łączona z udzieleniem instruktażu.

 

2. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolowany.

 

3. Wyniki kontroli kontrolujący przedkłada Burmistrzowi.

 

 

 

§ 34. 1. W Urzędzie prowadzony jest scentralizowany rejestr materiałów pokontrolnych z kontroli zewnętrznych wykonywanych przez NIK i inne jednostki kontrolujące.

 

2. Materiały pokontrolne po zarejestrowaniu przekazywane są pracownikom, którzy przygotowują stosowne informacje o sposobie ich wykorzystania, w tym również o sposobie realizacji zaleceń w zakresie swojej właściwości.

 

 

 

Rozdział X

 

ZASADY ZNAKOWANIA SPRAW I AKTÓW PRAWNYCH

 

 

 

§ 35. 1. Znak sprawy składa się z:

 

1)      symbolu literowego samodzielnego stanowiska,

 

2)      dwuliterowego symbolu pracownika - obejmującego pierwszą literę imienia i nazwiska pracownika wydziału,

 

3)      symbolu liczbowego hasła według rzeczowego wykazu akt,

 

4)      kolejnej liczby, pod którą sprawa została zarejestrowana w spisie spraw,

 

5)      dwóch ostatnich cyfr roku, w którym sprawę wszczęto.

 

2.  Poszczególne elementy znaku sprawy oddziela się kropką, kreskami poziomymi oraz kreską poprzeczną, np.:

 

Or.A.S-0111-01/06

 

 

 

gdzie:

 

„Or” - oznacza symbol wydziału lub samodzielnego stanowiska,
„A.S” - oznacza dwuliterowy symbol pracownika wydziału,

 

„0011” - symbol liczbowy grupy klasyfikacyjnej z jednolitego rzeczowego wykazu akt,

 

„01” - oznacza kolejną liczbę ze spisu spraw,

 

„06” - dwie ostatnie cyfry roku.

 

 

 

§ 36. 1.   Postanowienia określające sposób wykonania uchwały Rady, zarządzenia porządkowe oraz zarządzenia, obwieszczenia i postanowienia Burmistrza oraz protokoły
z narad znakuje się poprzez określenie numeru porządkowego aktu prawnego i roku podjęcia aktu, np.:

 

01/06

 

 

 

gdzie:

 

„01” - oznacza kolejny numer aktu prawnego,

 

„06” - oznacza rok podjęcia aktu prawnego.

 

 

 

2.      Pozostałe akty prawne, w tym decyzje Burmistrza w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej, oznacza się według zasad określonych dla znakowania spraw.

 

 

 

Rozdział XI

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

§ 37. Szczegółowy zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracowników urzędu określają zakresy czynności a w sprawach nieuregulowanych w tym zakresie zastosowanie odpowiednio mają przepisy kodeksu pracy.

 

 

 

§ 38. Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej przedstawia załącznik do niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 06-02-2006 13:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Administrator 05-05-2009 14:29