Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr VIII z dnia 16 czerwca 2011 r.


Protokół Nr VIII /2011 z sesji Rady Miejskiej w D o b r e j z dnia

16 czerwca 2011 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzyła i obradom przewodniczyła przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Jolanta Siekiera.

Miejsce obrad - sala konferencyjna zaplecza Miejskiej Hali

Sportowej w Dobrej

Początek obrad - godzina 1300

Stan Radnych - 15

Obecnych na sesji - 13 - nieobecni radni: Piotr Gałka oraz Antoni

Kontowicz

Obrady sesji zakończono - 1535

Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady stwierdziła , że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawił radzie projekt porządek obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

- otwarcie obrad

- stwierdzenie quorum

- ustalenie porządku obrad

- przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

- w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrej Nr XXXII/215/2009 z

dnia 30 kwietnia 2009 roku, w sprawie regulaminu wynagradzania

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie

miasta i gminy Dobra,

- w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie,

- w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2011 rok,

- w sprawie sprzedaży udziałów do ? części w nieruchomości gruntowej

zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 207

położonej w Gminie Dobra,

- w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej

numerem działki 207/7 położonej w Dobrej przy ulicy Armii Krajowej -

Łokietka,

- w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej

numerem działki 207/8 położonej w Dobrej przy ulicy Armii Krajowej -

Łokietka,

- w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej

numerem działki 185/3 położonej w obrębie Bienice,

- w sprawie absolutorium dla Burmistrza Dobrej za rok 2010.

3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA ZGŁASZANE

NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

4. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Porządek obrad bez żadnych wprowadzonych zmian został przyjęty przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

Protokół z ostatniej sesji był do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią

Protokół bez uwag został przyjęty 13 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodnicząca Rady przedstawiła radnym projekty uchwał oraz poinformowała, że wszystkie projekty uchwał były szczegółowo omawiane na wspólnym posiedzeniu Komisji rady i zostały pozytywnie zaopiniowane przez przewodniczących i członków poszczególnych komisji

- w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrej Nr XXXII/215/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku, w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Dobra

Pani Burmistrz wyjaśniła, iż w poprzedniej uchwale był zapis dotyczący dodatku mieszkaniowego, który rada ustaliła w wysokości 25,- zł, bez względu na ilość osób w rodzinie nauczyciela.

Okazało się, że taki zapis nie może rada zmienić, gdyż zapis ten obowiązuje zgodnie z ustawą karty nauczyciela i musi brzmieć o następującej treści:

„Wysokość dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi 15 zł dla nauczyciela oraz po 5 zł na każdego kolejnego członka rodziny.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrej Nr XXXII/215/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 roku, w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Dobra została przyjęta przez Radę - 11 głosami za , 1 głosem przeciw przy 1 głosie wstrzymującym się.

- w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie

Pani Sekretarz Dorota Kisiel poinformowała, iż likwidacji ma na celu przekazanie działalności medycznej niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pn. Przychodnia Portowa z o.o. utworzonemu przez spółkę pracowniczą. Powołany NZOZ zapewni dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości.

Radni bez żadnych uwag przyjęli projekt w/w uchwały

Uchwała Nr VII/43/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą na współwłasność gruntu Gminy Dobra została przyjęta przez Radę - 15 głosami za - jednogłośnie.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr VIII/48/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2011 rok

Skarbnik wyjaśnił, że w § 1 zwiększamy środki w wysokości:

  1. 400 zł. - darowizna z Nadleśnictwa Nowogard na zakup sadzonek drzew

  2. 21.929,73 zł. - dotacja z PROW jako rozliczenie projektu z 2010 r. na Jarmarku.

  3. Przeznaczenie dotacji na „Jarmark Doberski”

W § 2 zwiększamy plan wydatków o kwotę jak w § 1.

Radni projekt uchwały bez uwag przyjęli jednogłośnie.

Uchwała Nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2011 rok została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie sprzedaży udziałów do ? części w nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 207 położonej w Gminie Dobra, w obręb Grzęzno

Sekretarz wyjaśniła, że na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami proponuje się sprzedaż udziałów3 do ? części zabudowanej budynkiem stodoły, działki oznaczonej nr 207 obręb Grzęzno, w drodze przetargowej w związku z rezygnacją z zakupu przez współwłaściciela działki.

Radni przyjęli i nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Uchwała Nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie sprzedaży udziałów do ? części w nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 207 położonej w Gminie Dobra została przyjęta przez Radę - 13 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się.

- w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki 207/7 położonej w dobrej przy ulicy armii Krajowej - Łokietka

Pani Sekretarz Dorota Kisiel - wyjaśniła, iż proponuje się sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze przetargu nieograniczonego. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka przeznaczona jest - strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami starego miasta.

Radni bez uwag przyjęli projekt wyżej omawianej uchwały.

Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki 207/7 położonej w Dobrej przy ulicy Armii Krajowej - Łokietka została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki 207/8 położonej w Dobrej przy ulicy Armii Krajowej -Łokietka

Pani Sekretarz - wyjaśniła, iż proponuje się sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej bez dostępu do drogi w drodze przetargu ograniczonego na poprawę zagospodarowania jednej z sąsiednich działek. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka przeznaczona jest - strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami starego miasta.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki 207/8 położonej w Dobrej przy ulicy Armii Krajowej - Łokietka została przyjęta przez Rade - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki 185/3 położonej w obrębie Bienice

Pani Sekretarz - wyjaśniła, że proponuje się sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze przetargu nieograniczonego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka przeznaczona jest - grunty orne, ogrody.

Radni do projektu w/w uchwały uwag nie wnieśli.

Uchwała Nr VIII/53/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki 185/3 położonej w obrębie Bienice została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie absolutorium dla Burmistrza Dobrej za 2010 rok

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Siekiera poinformowała Radę, że Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010 i po zbadaniu go pod kątem legalności, rzetelności, gospodarności, celowości oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Burmistrza i Skarbnika Gminy zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie.

W związku z powyższym Komisja zwróciła się z wnioskiem do Rady Miejskiej w Dobrej o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Dobrej (wniosek oraz uchwały R.I.O. w/s budżetu za 2010 rok stanową załączniki do protokołu).

Następnie Pani Burmistrz zabrała głos informując radnych jakie wnioski zostały złożone w tym roku, jeśli chodzi o pozyskanie środków pozabudżetowych.

Poinformowała o zakończonych dużych inwestycjach takich jak: termomodernizacja użyteczności publicznej, budowa boiska Orlik, wymiana nawierzchni na głównej płycie boiska, przebudowa rynku. Reasumując stwierdziła, że ten rok nie będzie gorszy od poprzedniego i to co zrobiliśmy zostanie na lata.

Radni bez uwag przyjęli uchwałę w sprawi absolutorium.

Uchwała Nr VIII/54/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Dobrej za rok 2010 została przyjęta przez Radę - 12 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. pkt 3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Radna Maria Bąk - wróciła do pytania czy radni Dorota Grzywacz i Damian Padziński mają podpisane umowy zlecenia z Panią Burmistrz, taką odpowiedź życzyła sobie na piśmie.

Pani Burmistrz odpowiedziała, że dostanie takową odpowiedź jeżeli sama zwróci się o nią na piśmie.

Radna odpowiedziała, że nie widzi takiej potrzeby gdyż ustne zapytania mogą

jeśli sobie życzy być odpisane na piśmie.

W trakcie dyskusji Rady Edward Stanisławczyk odczytał artykuł, który wcześniej ukazał się w tygodniku łobeskim dot. jego osoby.

Reasumując swoją wypowiedź stwierdził, iż Radna Maria Bąk firmuje ten artykuł swoją osobą.

Radna Maria Bąk - stwierdziła, że nie zna treści tego artykułu i poprosiła o zapis w protokole, iż została pomówiona przez radnego E. Stanisławczyka.

Radny Edward Stanisławczyk przeprosił radną, radna przyjęła przeprosiny.

Innych wniosków i zapytań radni nie zgłosili.

Ad. pkt 4. ZAKOŃCZENIE OBRAD

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady o godz. 1535

zamknęła obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

inspektor

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 23-08-2011 09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 23-08-2011
Ostatnia aktualizacja: - 23-08-2011 09:49