Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXVIII-258-2009


UCHWAŁA NR XXXVIII / 258 / 2009

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 12 listopada 2009r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.ze zmianami w 2002r. nr.23, poz.220, nr 62,poz.558, nr113, poz.984, nr153, poz.1271, nr 214, poz.1806; z 2003r. nr 80, poz.717, nr162,poz.1568,

z 2004r. nr 102, poz1055, nr 116, poz1203, nr 167, poz1759; Dz.U. z 2005r. nr172,poz.1441, nr 175, poz.1457; Dz.U. z 2006r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. nr 48, poz.327, nr 138, poz.974, nr 173, poz.1218, Dz.U. z 2008r. nr 180, poz. 1111,nr 223, poz.1458; Dz.U. z 2009r. nr 52, poz. 420)

Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody Miasta i Gminy na 2009 r. o kwotę 297.813,00

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo 80.522,33

rozdział 01095 Pozostała działalność 80.522,33

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 80.522,33 zł

na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

w dziale 801 Oświata i wychowanie 132,-zł

rozdział 80195 Pozostała działalność 132,-zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 132,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-(stypendia)

w dziale 852 - Pomoc społeczna 15.000,-zł

rozdział 85295 Pozostała działalność 15.000,-zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 15.000,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 150.225,67

rozdział 85395 Pozostała działalność (zajęcia pozalekcyjne) 150.225,67

§ 2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 127.691,82zł

Wspólnej Polityki Rolnej

§ 2009 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 22.533,85 zł

Wspólnej Polityki Rolnej

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 51.933,-zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 51.933,-zł

§ 2030 -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 51.933,-zł

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-(stypendia)

§ 2.Zwiększa się wydatki Miasta i Gminy na 2009 r. o kwotę 297.813,00

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo 80.522,33

rozdział 01095 Pozostała działalność 80.522,33

§ 4430 Różne opłaty i składki 78.922,32 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.191,00 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 179,84 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 29,17 zł

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych 200,00 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie 132,-zł

rozdział 80195 Pozostała działalność 132,-zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 132,-zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna 15.000,-zł

rozdział 85295 Pozostała działalność 15.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych (dożywianie) 15.000,- zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 150.225,67

rozdział 85395 Pozostała działalność (zajęcia pozalekcyjne) 150.225,67

§ 4118 składki na ubezpieczenia społeczne 2.027,02 zł

§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne 357,71 zł

§ 4128 składki na Fundusz Pracy 49,66 zł

§ 4129 składki na Fundusz Pracy 8,76 zł

§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 73.951,70 zł

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 13.050,30 zł

§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 25.633,81 zł

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4.523,61 zł

§ 4308 Zakup usług pozostałych 25.681,13 zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych 4.531,97 zł

§ 4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 110,50 zł

§ 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 19,50 zł

§ 4418 Podróże służbowe krajowe 238,00 zł

§ 4419 Podróże służbowe krajowe 42,00 zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 51.933,-zł

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 51.933,-zł

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów (stypendia) 51.933,-zł

§ 3. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów:

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

zmniejsza się wydatki o kwotę 3.500,-zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 3.500,-zł

zwiększa się wydatki o kwotę 3.500,-zł

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie

odrębnych ustaw 3.500,-zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80110 Gimnazja

zmniejsza się wydatki o kwotę 10.900,-zł

§ 4268 Zakup energii 10.900,-zł

zwiększa się wydatki o kwotę 10.900,-zł

§ 4260 Zakup energii 10.900,-zł

§ 4. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami:

zmniejsza się wydatki o kwotę (zadania własne) 15.000,-

w dziale 801 Oświata i wychowanie 15.000,-zł

rozdział 80195 Pozostała działalność 15.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 15.000,-zł

zwiększa się wydatki o kwotę (zadania własne) 15.000,- zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport 15.000,-zł

rozdział 92695 - Pozostała działalność 15.000,-zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 15.000,-zł

zleconych do realizacji stowarzyszeniom

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 23-11-2009 15:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 23-11-2009 15:13