Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Tucze 60 Marysia Elert 2019-01-07 14:18:07
Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Dobrej z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie administrowania Cmentarza Komunalnego w Dobrej Barbara Ostrowska 2019-01-04 14:19:03
Zarządzenia Burmistrza 2019 Barbara Ostrowska 2019-01-04 14:01:09
Protokół Nr II/2018 z sesji Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 13 grudnia 2018 r. Barbara Ostrowska 2019-01-04 13:43:14
Protokół Nr II/2018 z sesji Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 13 grudnia 2018 r. Barbara Ostrowska 2019-01-04 13:42:45
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych złożonym w dniu 31.12.2018 r. wniosku firmy Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty" nr 25/60 w Jaworznie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ew.: 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania". Agnieszka Witkowska 2019-01-03 15:00:38
Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych złożonym w dniu 31.12.2018 r. wniosku firmy Greenprojekt 10 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Górników z ,,Danuty" nr 25/60 w Jaworznie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie farmy fotowoltaicznej PV Anielino I o mocy wytwórczej do 1 MW na działce o nr ew.: 100 obręb Anielino, (gmina Dobra, pow. łobeski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, magazynem energii, stacją ładowania". Agnieszka Witkowska 2019-01-03 14:56:31
Nabór na nabór na stanowisko ? Referenta ds. funduszu alimentacyjnego - dokument usunięty   2018-12-31 14:30:11
Nabór na stanowisko pracy ? ? Asystent Rodziny? - dokument usunięty   2018-12-31 14:29:27
Obwieszczenie o wezwaniu inwestora - firmy Green Park V Sp. z o.o., Oddział w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 77 w miejscowości Anielino, gm. Dobra' Sebastian Kuran 2018-12-24 10:02:46
Świadczenie usług w zakresie przewozu i opieki uczniów (dzieci) do szkół na terenie Gminy Dobra w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych ulgowych uczniowskich Sebastian Kuran 2018-12-24 09:47:14
Świadczenie usług w zakresie przewozu i opieki uczniów (dzieci) do szkół na terenie Gminy Dobra w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych ulgowych uczniowskich Sebastian Kuran 2018-12-24 09:47:10
Świadczenie usług w zakresie przewozu i opieki uczniów (dzieci) do szkół na terenie Gminy Dobra w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych ulgowych uczniowskich Sebastian Kuran 2018-12-21 12:30:27
Protokół Nr I/2018 z Sesji Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 listopada 2018 r. Barbara Ostrowska 2018-12-21 10:05:12
PROTOKOŁY SESJI RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ VIII KADENCJI Barbara Ostrowska 2018-12-21 10:00:54
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dobra Sebastian Kuran 2018-12-20 13:59:35
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dobra Sebastian Kuran 2018-12-20 13:59:31
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dobra Sebastian Kuran 2018-12-20 13:59:19
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dobra Sebastian Kuran 2018-12-19 09:36:06
informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej Dorota Kisiel 2018-12-18 15:23:55
wzór sprawozdania zgodny z rozporządzeniem z dnia 28.10.2018r. Dorota Kisiel 2018-12-18 15:02:41
wzór umowy zgodny z rozporządzeniem z dnia 24.10.2018r. Dorota Kisiel 2018-12-18 15:01:33
wzór oferty zgodny z rozporządzeniem z dnia 24.10.2018r Dorota Kisiel 2018-12-18 14:59:52
ogłoszenie o konkursie Dorota Kisiel 2018-12-18 14:55:53
konkurs ofert na: powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. na terenie Gminy Dobra Dorota Kisiel 2018-12-18 14:52:54
Burmistrz Dobrej ul. Rynek 1 72-210 Dobra ogłasza otwarty konkurs ofert na: powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym z terenu gminy Dobra w roku 2019. I. Informacje wprowadzające 1. Podstawą prawną do prowadzenia niniejszego konkursu i realizacji będącego jego przedmiotem zadania jest: a) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) - zwana dalej w treści ogłoszenia Ustawą; b) Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057) - zwane dalej w treści ogłoszenia Rozporządzeniem. c) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017r poz. 2077z późn. zm. 2. Przedmiotem konkursu jest powierzenie realizacji zadania publicznego, polegającego na wspieraniu procesu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dobra w 2019 roku W zakres zadania wchodzi przede wszystkim przeprowadzenie dla wybranych osób: a) szkolenia zawodowego w specjalnościach umożliwiających reintegrację zawodową na lokalnym rynku pracy; b) zapewnienia uczestnikom zajęć spotkań z psychologiem, pracownikiem socjalnym, pedagogiem lub doradcą zawodowym ? co najmniej raz w tygodniu wraz z dostarczeniem szkolonym osobom wszelkich niezbędnych do uczestniczenia w kursach materiałów i narzędzi; c) zapewnienia uczestnikom badań lekarskich z zakresu medycyny pracy d) zapewnienia uczestnikom szkolenia z zakresu bhp oraz zapewnienie niezbędnej odzieży ochronnej e) zapewnienia transportu uczestników do miejsca realizacji zadań f) organizacji spotkań integracyjnych dla uczestników II. Wysokość planowanych środków przeznaczonych na realizację zadania: 72.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100). Środki te zostaną przekazane zwycięzcy konkursu w dwóch ratach ? 50% kwoty w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy na realizację zadania, 50 % kwoty po złożeniu i zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę sprawozdania za drugi kwartał 2019r. III. Zasady przyznawania dotacji 1. Dotacja zostanie przyznana zwycięzcy niniejszego konkursu. 2. Oferty na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu mogą składać wszelkie podmioty wymienione w art. 3 Ustawy. 3. Burmistrz Dobrej dokona wyboru zwycięzcy konkursu na podstawie oceny merytorycznej złożonych ofert, ze szczególnym uwzględnieniem: a) możliwości realizacji zadania przez oferenta na podstawie posiadanych przez niego zasobów technicznych, kadrowych i prawnych; b) doświadczenia oferenta w zakresie objętym zadaniem; c) rzetelności oferenta na podstawie dostarczonych przez niego sprawozdań finansowych; d) przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego. 4. Realizacja zadania zostanie powierzona zwycięzcy konkursu w formie umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do Rozporządzenia. 5. Organizacje pozarządowe, inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy przyjmują zlecenie realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, a Burmistrz Dobrej zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji. IV. Terminy i warunki realizacji zadania 1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019r. 2. Warunki realizacji: 1) Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do realizacji zadania w sposób ściśle zgodny z obowiązującym prawem, złożoną przez siebie ofertą, uwzględniając wytyczne Zleceniodawcy, a w szczególności do prowadzenia przejrzystej i wyczerpującej dokumentacji rzeczowo ? finansowej. 2) Osoby objęte zadaniem to mieszkańcy Gminy Dobra. 3) Zwycięzca konkursu będzie prowadził odrębny rachunek bankowy na który przekazane zostaną środki publiczne przeznaczone na realizację zadania oraz na którym prowadzone będą wszelkie operacje związane z gospodarowaniem tymi środkami. 4) Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do umożliwienia Burmistrzowi Dobrej kontroli realizacji zadania zarówno pod względem rzeczowym jak i finansowym ? w każdym czasie, zarówno na wniosek pisemny jak i ustny. 5) Zadanie zostanie zrealizowane własnymi siłami zwycięzcy konkursu chyba, że Burmistrz Dobrej zezwoli na powierzenie części realizacji zadania innemu, wskazanemu przez zwycięzcę konkursu podmiotowi. V. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Oferta powinna być przygotowana: 1) zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia i zawierać: a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji; b) termin i miejsce realizacji zadania; c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji; d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę (w zakresie którego dotyczy zadanie); e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł; f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania; g) finansowe oraz merytoryczne rozliczenie przyznanej przez gminę dotacji w roku 2018 h) dokumenty potwierdzające wiarygodność i prawną podstawę prowadzenia przez niego działalności (aktualny odpis z rejestru sądowego, statut itp.); i) oświadczenie o zobowiązaniu się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z budżetu gminy oraz wyodrębnionego (do operacji na środkach publicznych) konta bankowego; 2) na piśmie (wydruk komputerowy, druki wypełnione pismem drukowanym lub maszynopis); 3) w języku polskim. 2. Każda strona oferty powinna być ponumerowana i podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania składającego ofertę. Oferta powinna zawierać aktualne dokumenty potwierdzające umocowanie prawne podpisującego. 3. Oferta powinna zostać złożona w szczelnie zamkniętej i opatrzonej adresem oferenta kopercie z dopiskiem ?Konkurs ofert w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym z terenu gminy Dobra w roku 2019.? VI. Miejsce i termin składania ofert 1. Oferty należy składać w: Urzędzie Miejskim w Dobrej , ul. Rynek 17 2-210 Dobra ?skretariat do dnia 10.01.2019r. do godz. 15.30 2. Złożoną ofertę oferent może wycofać wyłącznie przed upływem terminu składania ? na wniosek pisemny. 3. Oferty które wpłyną do Burmistrza Dobrej po upływie terminu składania zostaną odesłane oferentowi bez rozpatrzenia. 4. Czas związania ofertą jest liczony od dnia otwarcia i wynosi 30 dni. VII. Otwarcie i warunki rozpatrzenia ofert 1. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie pozwalającym na zawarcie umowy przed upływem terminu związania ofertą. 2. W celu dokonania oceny złożonych ofert Burmistrz Dobrej powoła komisję konkursową, która przedstawi propozycję oferty najkorzystniejszej. 3. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mogą wchodzić w skład komisji konkursowej rozpatrującej oferty, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie. Wskazanie osób mających wejść w skład komisji konkursowej powinno nastąpić na piśmie, w terminie do 10.01.2017r., do godz. 15.00, do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Dobrej ul. Rynek 1, 72-210 Dobra. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 4. Oferty które nie spełnią warunków określonych w Ustawie, Rozporządzeniu oraz niniejszym ogłoszeniu o konkursie zostaną odrzucone bez rozpatrzenia. Burmistrz Dobrej zastrzega sobie prawo do pisemnego wezwania oferenta do wyjaśnienia treści oferty. 5. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Dobrej. 6. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie. 7. Ogłoszenie o wyborze ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dobrej oraz na stronach internetowych www.bip.dobragmina.com.pl i www.dobragmina.pl VIII. Informacje dodatkowe 1. Wszelkie ogłoszenia oraz informacje dotyczące niniejszego konkursu będą publikowane na bieżąco na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej, na stronie internetowej Gminy: www.dobragmina.pl oraz www.bip.dobragmina.pl w zakładce konkursy 2. Wysokość środków przeznaczonych na powyższy cel w 2007roku wynosiła 63600zł, w 2008roku ? 37200zł, w 2009r-59600zł , w 2010r - 40800zł, w 2011r-40800zł ,2012 r. 40800zł , 2013r -40800zł, 2014r.- 40800zł,w 2015r. ? 40.800,00 zł, 2016r.- 41.568,00zł , w 2017r- 65.800,00zł, w 2018 r- 65.800,00zł. Środki te zostały przekazane : Stowarzyszeniu Współistnienie Centrum Integracji Społecznej ?Od Nowa? w Łobzie 3. Wynik konkursu zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.dobragmina.pl ), na stronie internetowej Gminy tj: www.dobragmina.pl na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dobrej. 4. Niniejszy konkurs ogłoszono w dniu: 18.12.2018r. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobragmina.pl, na stronie internetowej gminy www.dobragmina.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dobrej Burmistrz Dobrej Krzysztof Wrzesień - dokument usunięty Dorota Kisiel 2018-12-18 14:50:55
Burmistrz Dobrej ul. Rynek 1 72-210 Dobra ogłasza otwarty konkurs ofert na: powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym z terenu gminy Dobra w roku 2019. I. Informacje wprowadzające 1. Podstawą prawną do prowadzenia niniejszego konkursu i realizacji będącego jego przedmiotem zadania jest: a) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) - zwana dalej w treści ogłoszenia Ustawą; b) Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057) - zwane dalej w treści ogłoszenia Rozporządzeniem. c) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017r poz. 2077z późn. zm. 2. Przedmiotem konkursu jest powierzenie realizacji zadania publicznego, polegającego na wspieraniu procesu reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dobra w 2019 roku W zakres zadania wchodzi przede wszystkim przeprowadzenie dla wybranych osób: a) szkolenia zawodowego w specjalnościach umożliwiających reintegrację zawodową na lokalnym rynku pracy; b) zapewnienia uczestnikom zajęć spotkań z psychologiem, pracownikiem socjalnym, pedagogiem lub doradcą zawodowym ? co najmniej raz w tygodniu wraz z dostarczeniem szkolonym osobom wszelkich niezbędnych do uczestniczenia w kursach materiałów i narzędzi; c) zapewnienia uczestnikom badań lekarskich z zakresu medycyny pracy d) zapewnienia uczestnikom szkolenia z zakresu bhp oraz zapewnienie niezbędnej odzieży ochronnej e) zapewnienia transportu uczestników do miejsca realizacji zadań f) organizacji spotkań integracyjnych dla uczestników II. Wysokość planowanych środków przeznaczonych na realizację zadania: 72.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100). Środki te zostaną przekazane zwycięzcy konkursu w dwóch ratach ? 50% kwoty w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy na realizację zadania, 50 % kwoty po złożeniu i zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę sprawozdania za drugi kwartał 2019r. III. Zasady przyznawania dotacji 1. Dotacja zostanie przyznana zwycięzcy niniejszego konkursu. 2. Oferty na realizację zadania będącego przedmiotem konkursu mogą składać wszelkie podmioty wymienione w art. 3 Ustawy. 3. Burmistrz Dobrej dokona wyboru zwycięzcy konkursu na podstawie oceny merytorycznej złożonych ofert, ze szczególnym uwzględnieniem: a) możliwości realizacji zadania przez oferenta na podstawie posiadanych przez niego zasobów technicznych, kadrowych i prawnych; b) doświadczenia oferenta w zakresie objętym zadaniem; c) rzetelności oferenta na podstawie dostarczonych przez niego sprawozdań finansowych; d) przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego. 4. Realizacja zadania zostanie powierzona zwycięzcy konkursu w formie umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do Rozporządzenia. 5. Organizacje pozarządowe, inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy przyjmują zlecenie realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, a Burmistrz Dobrej zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji. IV. Terminy i warunki realizacji zadania 1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019r. 2. Warunki realizacji: 1) Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do realizacji zadania w sposób ściśle zgodny z obowiązującym prawem, złożoną przez siebie ofertą, uwzględniając wytyczne Zleceniodawcy, a w szczególności do prowadzenia przejrzystej i wyczerpującej dokumentacji rzeczowo ? finansowej. 2) Osoby objęte zadaniem to mieszkańcy Gminy Dobra. 3) Zwycięzca konkursu będzie prowadził odrębny rachunek bankowy na który przekazane zostaną środki publiczne przeznaczone na realizację zadania oraz na którym prowadzone będą wszelkie operacje związane z gospodarowaniem tymi środkami. 4) Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do umożliwienia Burmistrzowi Dobrej kontroli realizacji zadania zarówno pod względem rzeczowym jak i finansowym ? w każdym czasie, zarówno na wniosek pisemny jak i ustny. 5) Zadanie zostanie zrealizowane własnymi siłami zwycięzcy konkursu chyba, że Burmistrz Dobrej zezwoli na powierzenie części realizacji zadania innemu, wskazanemu przez zwycięzcę konkursu podmiotowi. V. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Oferta powinna być przygotowana: 1) zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia i zawierać: a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji; b) termin i miejsce realizacji zadania; c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji; d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę (w zakresie którego dotyczy zadanie); e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł; f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania; g) finansowe oraz merytoryczne rozliczenie przyznanej przez gminę dotacji w roku 2018 h) dokumenty potwierdzające wiarygodność i prawną podstawę prowadzenia przez niego działalności (aktualny odpis z rejestru sądowego, statut itp.); i) oświadczenie o zobowiązaniu się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z budżetu gminy oraz wyodrębnionego (do operacji na środkach publicznych) konta bankowego; 2) na piśmie (wydruk komputerowy, druki wypełnione pismem drukowanym lub maszynopis); 3) w języku polskim. 2. Każda strona oferty powinna być ponumerowana i podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania składającego ofertę. Oferta powinna zawierać aktualne dokumenty potwierdzające umocowanie prawne podpisującego. 3. Oferta powinna zostać złożona w szczelnie zamkniętej i opatrzonej adresem oferenta kopercie z dopiskiem ?Konkurs ofert w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym z terenu gminy Dobra w roku 2019.? VI. Miejsce i termin składania ofert 1. Oferty należy składać w: Urzędzie Miejskim w Dobrej , ul. Rynek 17 2-210 Dobra ?skretariat do dnia 10.01.2019r. do godz. 15.30 2. Złożoną ofertę oferent może wycofać wyłącznie przed upływem terminu składania ? na wniosek pisemny. 3. Oferty które wpłyną do Burmistrza Dobrej po upływie terminu składania zostaną odesłane oferentowi bez rozpatrzenia. 4. Czas związania ofertą jest liczony od dnia otwarcia i wynosi 30 dni. VII. Otwarcie i warunki rozpatrzenia ofert 1. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie pozwalającym na zawarcie umowy przed upływem terminu związania ofertą. 2. W celu dokonania oceny złożonych ofert Burmistrz Dobrej powoła komisję konkursową, która przedstawi propozycję oferty najkorzystniejszej. 3. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mogą wchodzić w skład komisji konkursowej rozpatrującej oferty, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie. Wskazanie osób mających wejść w skład komisji konkursowej powinno nastąpić na piśmie, w terminie do 10.01.2017r., do godz. 15.00, do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Dobrej ul. Rynek 1, 72-210 Dobra. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 4. Oferty które nie spełnią warunków określonych w Ustawie, Rozporządzeniu oraz niniejszym ogłoszeniu o konkursie zostaną odrzucone bez rozpatrzenia. Burmistrz Dobrej zastrzega sobie prawo do pisemnego wezwania oferenta do wyjaśnienia treści oferty. 5. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Dobrej. 6. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie. 7. Ogłoszenie o wyborze ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dobrej oraz na stronach internetowych www.bip.dobragmina.com.pl i www.dobragmina.pl VIII. Informacje dodatkowe 1. Wszelkie ogłoszenia oraz informacje dotyczące niniejszego konkursu będą publikowane na bieżąco na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej, na stronie internetowej Gminy: www.dobragmina.pl oraz www.bip.dobragmina.pl w zakładce konkursy 2. Wysokość środków przeznaczonych na powyższy cel w 2007roku wynosiła 63600zł, w 2008roku ? 37200zł, w 2009r-59600zł , w 2010r - 40800zł, w 2011r-40800zł ,2012 r. 40800zł , 2013r -40800zł, 2014r.- 40800zł,w 2015r. ? 40.800,00 zł, 2016r.- 41.568,00zł , w 2017r- 65.800,00zł, w 2018 r- 65.800,00zł. Środki te zostały przekazane : Stowarzyszeniu Współistnienie Centrum Integracji Społecznej ?Od Nowa? w Łobzie 3. Wynik konkursu zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.dobragmina.pl ), na stronie internetowej Gminy tj: www.dobragmina.pl na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dobrej. 4. Niniejszy konkurs ogłoszono w dniu: 18.12.2018r. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dobragmina.pl, na stronie internetowej gminy www.dobragmina.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dobrej Burmistrz Dobrej Krzysztof Wrzesień - dokument usunięty Dorota Kisiel 2018-12-18 14:50:05
ogłoszenie o konkursie Dorota Kisiel 2018-12-18 14:48:13
konkurs ofert na: powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym z terenu gminy Dobra w roku 2019. Dorota Kisiel 2018-12-18 14:45:09
Konkursy ogłoszone w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie na 2019 rok Dorota Kisiel 2018-12-18 14:43:52
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów na rok 2018   2018-12-18 08:44:19
Nabór na wolne stanowisko - dokument usunięty   2018-12-18 08:41:48
Zarządzenie - dokument usunięty   2018-12-18 08:39:51
Statut - dokument usunięty   2018-12-18 08:39:47
Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu na stanowisko: ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i promocji gminy Barbara Ostrowska 2018-12-18 08:01:23
Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Dobrej z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu na stanowisko: ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i promocji gminy Barbara Ostrowska 2018-12-18 08:00:25
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dobra Sebastian Kuran 2018-12-17 15:03:38
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dobra Sebastian Kuran 2018-12-17 14:56:40
Ogłoszenia o przetargu na dzierżawę cz. dz. nr 392/2 w m. Dobra Marysia Elert 2018-12-17 14:45:23
Ogłoszenia o przetargu na dzierżawę cz. dz. nr 392/2 w m. Dobra - dokument usunięty Marysia Elert 2018-12-17 14:44:21