Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przebudowa Rynku Miejskiego wraz z przyległymi ulicami Armii Krajowej i Kościuszki


0x01 graphic

Dobra: Przebudowa Rynku Miejskiego wraz z przyległymi ulicami Armii Krajowej i Kościuszki
Numer ogłoszenia: 344490 - 2009; data zamieszczenia: 03.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Dobrej , Rynek 1, 72-210 Dobra,

woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3914528, 3914538, faks 091 5790541.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobragmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa Rynku Miejskiego wraz z przyległymi ulicami Armii Krajowej i Kościuszki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Rynku Miejskiego w Dobrej wraz z przyległymi ulicami Armii Krajowej i Kościuszki w obrębie działek nr 369, 368, 373, 326, 204/1 wraz z przebudową zewnętrznych schodów do siedziby Gminy i budowa podjazdu dla niepełnosprawnych oraz małą architekturą. Zamówienie obejmie wymianę nawierzchni, mikroniwelację , budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miasta i związaną z tym przebudowę schodów wejściowych, przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę miejsc postojowych. Nawierzchnia ulicy Kościuszki wykonana jest z asfaltu. Nawierzchnia rynku i ul. Armii Krajowej wykonana jest z sześciokątnej kostki betonowej tzw. Trylinki. Chodniki pokryto płytkami chodnikowymi . Plac rynku łączy się z placem przy kościele wybrukowanym nieregularnym kamieniem naturalnym. Zakres robót obejmuje rozebranie istniejącej nawierzchni z trylinki i chodników , demontaż schodów przy wejściu do Urzędu Miasta, demontaż skweru, 3 słupów oświetlenia ulicznego i małej architektury. Roboty będą wykonywane na terenie Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków pod nr 81 oraz w granicach strefy WIII ograniczonej ochrony stanowisk archeologicznych. Roboty nie wymagają stałego nadzoru archeologicznego ze strony wykonawcy. Zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przyjęto nawierzchnię z kostki betonowej imitującą starobruk z elementami kostki granitowej. Całość w kolorze jasno szarym. Z przebudową rynku związana jest budowa podjazdu dla niepełnosprawnych, montaż stylowych latarń, tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek, gazonów. Podczas remontu Rynku Miejskiego i okolicznych ulic planuje się pozostawienie nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej ul. Kościuszki. (Wymiana nawierzchni planowana jest w terminie późniejszym po wybudowaniu obwodnicy Dobrej i zmianie kategorii drogi ). Pozostały teren przewiduje się pokryć kostką betonową tzw. starobrukiem w kolorze jasno-szarym z elementami granitowymi. Dla strefy jezdnej przyjęto kostkę o grubości 8 cm dla strefy pieszej kostkę o grubości 6 cm. Przewiduje się na placu ograniczyć ruch samochodowy do minimum. Pozostawia się istniejące miejsca postojowe przy wschodniej ścianie budynku Urzędu - 5 miejsc. Od strony ul. Kościuszki przewiduje się 6 miejsc postojowych w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Od strony ul. Armii Krajowej przewiduje się częściowe wyrównanie placu poprzez ukształtowanie schodów terenowych. Teren przy wejściu do budynku Urzędu należy wyrównać i wybudować podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu od strony placu kościelnego. Budowa podjazdu wymusza przebudowę schodów wejściowych do UM . Płyta rynku. Przewiduje się wymianę nawierzchni z tzw. trylinki na kostkę typu starodruk Nostalit 6cm, szarej o wym. 15, 12, 9 x 12 x 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm, podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0:31,5 gr 20cm, stabilizacji gruntu cementem RM 2,5 Mpa o gr 15 cm, grunt zagęszczony do min.Is = 1,0. W części jezdnej o szerokości 4,5 m zastosowano Nostalit 8, szary o wym. 15, 12,9 x 12 x 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm, na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0:31,5 gr 20cm i stabilizacji gruntu cementem RM 2,5 Mpa o gr 15 cm, na gruncie zagęszczonym do min.Is = 1,0. Przestrzenie ulic. Asfaltową nawierzchnię ul. Kościuszki, jako drogę krajową pozostawia się bez zmian. Wzdłuż jej krawędzi od strony płyty rynku przewiduje się krawężnik najazdowy betonowy 20 x 30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.5cm, na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0:31,5 gr 20cm i stabilizacji gruntu cementem RM 2,5 Mpa o gr 15 cm, na gruncie zagęszczonym do min. Is = 1,0 oraz obniżenie kostki Nostalit 8 (dwa rzędy) jako odprowadzenie wód opadowych oraz miejsca parkingowe ze spadkiem w kierunku ścieku. Przewiduje się wymianę nawierzchni ul. Armii Krajowej na kostkę typu starodruk Nostalit 8 szary na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.5cm, na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0:31,5 gr 20cm i stabilizacji gruntu cementem RM 2,5 Mpa o gr 15 cm, na gruncie zagęszczonym do min.Is = 1,0. Spadek 1- 2% w kierunku rynku z obniżeniem dwóch rzędów stanowiących odwodnienie drogi. Nawierzchnia chodnika wzdłuż budynku przy ul. Armii Krajowej z kostki starobruk o wym. 20 x 20 x 6cm i 10 x 20 x 6 cm w kolorze szarym ze spadkiem 2% w kierunku jezdni. Krawężnik betonowy uliczny 20 x 30 cm. Od strony rynku chodnik o szerokości 1,5 m z kostki Nostalit 6 12 x 12 x 6 cm w kolorze szarym, ze spadkiem 2% w kierunku jezdni. Miejsca postojowe. Miejsca postojowe przewiduje się na terenie rynku, wzdłuż ul. Kościuszki oraz przy Ratuszu wzdłuż ul. Armii Krajowej. Nawierzchnia z kostki betonowej typu starobruk Nostalit 8 szary 12 x 12 x 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm, na podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0:31,5 gr 20cm i stabilizacji gruntu cementem RM 2,5 Mpa o gr 15 cm, na gruncie zagęszczonym do min.Is = 1,0. Spadek 2% w kierunku ul. Kościuszki z obniżeniem dwóch rzędów stanowiących odwodnienie parkingu i drogi. Miejsca postojowe o wym. 2,30m x 5,00m oddzielone od płaszczyzny Rynku i rozdzielone rzędem kostki brukowej szarej 12 x 12 x 8 cm. Schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych. Istniejące wejście do ratusza z uwagi na konieczność dostosowania dla osób niepełnosprawnych ulegnie przebudowie na schody żelbetowe o szerokości spocznika 150cm, szerokość biegu 400cm, o 5 stopniach wys. 15 cm i szerokości stopnia 35 cm. Okładzina kamienna w kolorze szarym lub grafitowym mrozoodporna o wysokim współczynniku ścieralności. Podjazd dla niepełnosprawnych o szerokości 150cm, nachyleniu 4 - 6 stopni. Schody i podjazd fundamentowane na głębokości przemarzania gruntu dla strefy, zgodnie z PN 8 l/B 03020 - 80 cm od poziomu terenu. Uzbrojenie terenu Przewiduje się przebudowę zewnętrznej instalacji oświetleniowej napowietrznej na kablową dla zasilenia 5 podwójnych stylizowanych latarń. Ze względu na funkcję rynku - przewiduje się usunięcie istniejącego zieleńca (przesadzenie istniejących krzewów we wskazane przez Zamawiającego miejsce). Zieleń o charakterze przenośnym w betonowych donicach, stanowić będzie oddzielenie od parkingu i ul. Kościuszki. Na placu rynkowym planuje się ustawienie stylizowanych ławek, a przy podjeździe dla niepełnosprawnych ustawić stylizowaną tablicę. Przedmiot zamówienia nie obejmuje nasadzeń zieleni objętej projektem. Zamówienie będzie realizowane z częściowo powierzonego materiału, jaki zostanie przekazany do wbudowania wykonawcy. Wykaz materiałów powierzanych. 1. kostka betonowa starobruk 6 cm szara - 551,00 m2, 2. kostka betonowa starobruk 6 cm kolorowa - 15,37 m2, 3. kostka betonowa starobruk 8 cm szara - 612,95 m2, 4. krawężniki drogowe betonowe najazdowe 20x30 cm -n63,35 mb, 5. krawężnik kamienny 20x35 cm (rozbiórkowy) - 11,80 mb, 6. krawężniki drogowe betonowe 20x30 cm - 132,70 mb Materiały do przekazania dla wykonawcy będą dostarczone przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.22.33.00-9, 45.31.11.00-1, 45.31.61.10-9, 31.50.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium na całość zamówienia ustala się w kwocie 8.000 złotych słownie : osiem tysięcy złotych. 1. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, w : Bank Spółdzielczy Goleniów, Oddział w Chociwlu Nr rachunku : 36 9375 1041 5502 4471 2000 0010 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej - Przebudowa Rynku Miejskiego wraz z przyległymi ulicami Armii Krajowej i Kościuszki Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 2. Wadium może być wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed?siębiorczości, należy w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 3. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 02 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. Nr 173 poz. 1807 ze zmianami), 2. 2) posiadają wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny gwarantujący wykonanie zamówienia oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia i w tym względzie : a) wykażą i udokumentują ( referencje lub opinie lub listy polecające lub protokoły odbioru robót ) w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania ( X.2004 - X.2009 ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, wykonanie min. dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, przez co należy rozumieć budowę dróg, chodników, placów, parkingów o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 każda, ale łączna powierzchnia wykonanych nawierzchni nie może być mniejsza niż 5.000 m2, b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Kierownika Budowy posiadającego uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, kierownika robót elektrycznych z uprawnieniami do kierowania robotami w zakresie sieci elektrycznych, pracownikami o specjalności ogólnobudowlanej, drogowej ( brukarze ), budowy i montażu sieci oświetlenia drogowego. Kadra kierowania budową musi posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie ( uprawnienia ), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, c) dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia, 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie robót i w tym względzie : a) dla zabezpieczenia bieżącego wykonywania robót posiadają środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości odpowiadającej cenie ( brutto ) złożonej oferty, b) posiadają ubezpieczoną OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, c) Wybrany wykonawca będzie zobowiązany w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy do ubezpieczenia budowy z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i OC deliktowej na kwotę nie mniejszą niż wartość kontraktowa robót brutto, 4) nie podlegają wykluczeniu w rozumieniu art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że : a) każdy z osobna : posiadają uprawnienia do działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) wspólnie muszą wykazać, że posiadają wiedzę i doświadczenie ( określone w pkt. 2 ppkt. 1 ), dysponują potencjałem technicznym oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym kadrą kierowania budową oraz specjalistami ( określone w pkt. 2 ppkt. 2 ), posiadają odpowiednie środki finansowe do wykonania zamówienia, posiadają ubezpieczoną OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz zobowiążą się w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy do ubezpieczenia budowy z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i OC deliktowej na kwotę nie mniejszą niż wartość kontraktowa robót brutto. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1) Ocena spełniania warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać informacje potwierdzające spełnianie warunków. 2) Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia. 3) Oświadczenia woli muszą być złożone w oryginale i podpisane przez osobę do tego uprawnioną. 4) Pełnomocnictwo dla osób lub podmiotów uprawnionych do reprezentacji albo do reprezentacji i zawarcia umowy musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza. 5) Pełnomocnictwo w formie pełnomocnictwa rodzajowego powinno dotyczyć przedmiotowego postępowania i zamawiającego. 6) Z treści pełnomocnictwa powinien wynikać zakres umocowania. 7) Kopie dokumentów muszą być potwierdzone - za zgodność z oryginałem - przez osobę do tego uprawnioną. 8) Wykonawca, który nie potwierdzi spełniania warunków zostanie wykluczony z postępowania..

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 3 ustawy Pzp ( jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika ). 2) Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone osobno przez każdego z partnerów ). 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) Wykaz osób ( kadra kierowania budową ) lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia ( krótkie CV zawodowe ), uprawnieniami oraz zaświadczeniami wpisu na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego. 5) Oświadczenie, że wykonawca dysponuje niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń. 6) Oświadczenie, że wykonawca dysponuje lub będzie dysponował wykwalifikowanym personelem zdolnym do wykonania zamówienia. 7) Informacja z Banku lub SKOK o stanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8) Polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. 9) Oświadczenie o zobowiązaniu się w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy do ubezpieczenia budowy z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i OC deliktowej na kwotę nie mniejszą niż wartość kontraktowa robót brutto. 10) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. 11) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 12) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 ze zmianami w Dz.U. z 2008r Nr 188 poz. 1155)..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.dobragmina.com.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Dobrej. ul. Rynek 1. 72-210 Dobra od p. Sebastiana Kuran.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1. 72-210 Dobra.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_o_zamA_wieniu.doc 2009-10-05 09:32:30 66,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja_Istotnych_WarunkA_w_ZamA_wienia.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-10-05 09:32:30 43KB 181 razy
2 Kosztorysy.rar Po terminie otwarcia ofert 2009-10-05 09:32:53 222,4KB 179 razy
3 Projekt_budowlany.rar Po terminie otwarcia ofert 2009-10-05 09:33:28 1,9MB 191 razy
4 Specyfikacje.rar Po terminie otwarcia ofert 2009-10-05 09:39:52 1,0MB 162 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 OgA_oszenie_o_zmianie_Zp-400_zamieszczone_w_BZP_Nr_350186.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-10-12 08:55:24 27,5KB
2 Zmiana_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-10-12 08:55:54 44,5KB
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2009-10-27 14:24:22 723,7KB
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie_zamA_wienia.doc 2009-12-24 09:02:05 40,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Kuran 05-10-2009 09:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 07-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 24-12-2009 09:02