Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

PRZETARG NA DOBUDOWĘ ZAPLECZA DO ISTNIEJĄCEJ HALI SPORTOWEJ PRZY UL. STRAŻACKIEJ W DOBREJ ORAZ WYPOSAŻENIE W MEBLE I SPRZĘT BIUROWY


Dobra: Dobudowa zaplecza do istniejącej hali sportowej przy ul. Strażackiej w Dobrej oraz wyposażenie w meble i sprzęt biurowy wraz ze sfinansowaniem zamówienia spłacanego przez Gminę przez okres 5 lat
Numer ogłoszenia: 217111 - 2008; data zamieszczenia: 13.09.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Dobrej , Rynek 1, 72-210 Dobra, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3914528, 3914538, fax. 091 5790541.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dobudowa zaplecza do istniejącej hali sportowej przy ul. Strażackiej w Dobrej oraz wyposażenie w meble i sprzęt biurowy wraz ze sfinansowaniem zamówienia spłacanego przez Gminę przez okres 5 lat.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych oraz usługa w zakresie pośrednictwa finansowego. 1. Roboty budowlane : Przedmiotem zamówienia jest dobudowa dodatkowego zaplecza do istniejącej hali sportowej w celu poprawienia warunków użytkowania hali. Dobudowane zaplecze składać się będzie z trzech szatni z węzłami sanitarnymi, dwa pokoje trenerów, dwie salki szkoleniowe oraz trzy magazyny na sprzęt sportowy. Część dobudowywana znajdować się będzie od zewnątrz od strony boiska sportowego. Część zaplecza budowana będzie, jako jednokondygnacyjne z dachem jednospadowym, część jako dwukondygnacyjne z dachem dwuspadowym. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z ociepleniem styropianem gr. 8 cm, stolarka okienna i drzwiowa z PCV. Powierzchnia zabudowy wynosi - 245,12 m2. Media : pobór wody z sieci gminnej istniejącej, ogrzewanie z kotłowni olejowej szkoły, odprowadzenie ścieków sanitarnych i deszczowych do sieci gminnej istniejącej, zasilanie w energię elektryczną z przyłącza do szkoły. Budynek będzie wyposażony w instalacje wewnętrzne : wod. - kan., CO, elektryczną, wentylację grawitacyjną i mechaniczną w pomieszczeniach sanitarnych i szatniach. Na potrzeby cwu zastosowano podgrzewacze elektryczne pojemnościowe. Obiekt należy wyposażyć w sprzęt i meble biurowe, regały na akta, szafy ubraniowe, regały, szafki szatniowe, stoły komputerowe oraz pralki automatyczne. 2. Usługi pośrednictwa finansowego. Usługa pośrednictwa finansowego polega na dokonaniu wykupu wierzytelności, jaką będzie wartość wykonanych robót budowlanych wraz z należnym podatkiem VAT. Wykonawca, jako Zbywca zapewni, że : a) wykup wierzytelności będzie dokonany wyłącznie przez Bank działający na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2002r Nr 72 poz. 665 ) w terminie nieprzekraczalnym 30 dni od odbioru wykonanych robót i złożenia u Zamawiającego faktury za wykonane roboty i uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie, b) rozpoczęcie spłaty kapitału nastąpi od dnia pierwszego następnego miesiąca po zakończeniu robót bez usterek oraz wydaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie, c) spłata będzie realizowana miesięcznie w ostatniej dekadzie każdego miesiąca, d) spłata wykupionej przez Bank wierzytelności będzie realizowana przez Zamawiającego przez okres 5 lat w ratach miesięcznych, e) odsetki pobierane przez Bank w okresie spłaty będą naliczane wyłącznie od niespłaconego kapitału wg stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o stałą i niezmienną marżę podaną w ofercie wykonawcy, f) zmiana harmonogramu spłaty nie może powodować naliczania jakiejkolwiek prowizji przez Bank. W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 20.06.2003r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8, 45.26.24.10-8, 45.26.25.00-6, 45.26.28.00-9, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.42.10.00-4, 45.45.00.00-6, 36.12.10.00-5, 29.71.32.10-5, 66.00.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium w kwocie 15.000 zł wnoszone przez zaproszonych wykonawców przed upływem terminu składania ofert.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 02 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. Nr 173 poz. 1807, 2) posiadają wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny gwarantujący wykonanie zamówienia oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i w tym względzie : 1.wykażą i udokumentują ( referencje lub opinie lub listy polecające ) w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania ( IX.2003 - IX.2008 ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, wykonanie robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia ( przebudowa, rozbudowa, budowa nowego obiektu kubaturowego ) o wartości robót nie mniejszej niż 500.000 zł każda, 2.dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. a) Kierownika Budowy - z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, b) personelem posiadającym kwalifikacje w zakresie budowy instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, specjalistami ogólnobudowlanymi. Uprawnienia kadry kierowniczej muszą odpowiadać wymaganiom określonym w art.12 i 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane, Kadra kierowania budową musi posiadać stwierdzenia przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie ( uprawnienia ), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, 3.dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia tj. koparka, zestawy do pompowania powierzchniowego i głębinowego, zagęszczarki gruntu, środki transportu ciężarowego środki transportu dostawczego, dźwig o udźwigu min. 1,5 t. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie robót i w tym względzie : 1.dla zabezpieczenia bieżącego wykonywania robót posiadają środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości min. 500.000 zł, 2. osiągnęli w każdym z ostatnich 2 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy , za ten okres - przychody ze sprzedaży i zrównanych z nimi ( na poziomie ponad 1 mln zł. rocznie, 4. posiadają ubezpieczoną OC z tytułu działalności gospodarczej na kwotę nie mniejsza niż 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 4) nie podlegają wykluczeniu w rozumieniu art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych, 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że a) każdy z osobna : posiadają uprawnienia do działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) wspólnie muszą wykazać, że posiadają wiedzę i doświadczenie ( określone w pkt. 2 ppkt. 1 ), dysponują potencjałem technicznym oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym kadrą kierowania budową oraz specjalistami ( określone w pkt. 2 ppkt. 2 ), posiadają odpowiednie środki finansowe do wykonania zamówienia, osiągnęli w każdym z ostatnich 2 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy , za ten okres - przychody ze sprzedaży i zrównanych z nimi na poziomie ponad 1 mln zł. rocznie, posiadają ubezpieczoną OC z tytułu działalności gospodarczej na kwotę nie mniejsza niż 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. B. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Warunek Nr 1 Znaczenie warunku - spełnia / nie spełnia ( bez znaczenia punktowego ). 1. Posiadają uprawnienia do określonej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2.Nie zalegają z należnymi opłatami i składkami wobec Skarbu Państwa (ZUS i US ). 3.Wobec wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości. 4.Wykonawcy będący osobą fizyczną, wspólnicy spółek jawnych, członkowie zarządu osób prawnych, dyrektor przedsiębiorstwa państwowego - nie zostali skazani za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5.Wykonawca nie wykonywał czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania, ani też nie posługiwał się w tym celu osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji. 6.Posiadają niezbędną ilość środków finansowych gwarantujących bieżące wykonywanie zamówienia. 7. Osiągnęli w każdym z ostatnich 2 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy , za ten okres - przychody ze sprzedaży i zrównanych z nimi na poziomie ponad 1 mln zł. rocznie. 8. Posiadają ubezpieczoną OC na warunkach jw.. Sposób oceny spełniania warunku: ocena spełniania warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Warunek Nr 2. Znaczenie warunku - spełnia / nie spełnia ( bez znaczenia punktowego ). Dysponują niezbędnym potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 1.Dysponują sprzętem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia 2.Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym : kierownik budowy, specjaliści ogólnobudowlani, specjaliści budowy jw.. Sposób oceny spełniania warunku : ocena spełniania warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Warunek Nr 3. Znaczenie warunku - 80 % Ocena posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Ocenie będą podlegać ilość wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres, wykonanie robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości robót nie mniejszej niż 1,0 mln każda - ocena w skali 0 - 100 pkt, Sposób oceny spełniania warunku : oceny spełniania warunku Zamawiający dokona na podstawie załączonych do wniosku wykazu wykonanych robót jw. wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykonawca, który przedstawi największą ilość wykonanych robót otrzyma maksymalną ilość pkt., pozostali wykonawcy będą oceniani proporcjonalnie w stosunku do ilości największej. Podstawą będzie ilość zakwalifikowanych do oceny robót budowlanych odpowiadających warunkowi jw. Oceną warunku będzie uzyskana ilość pkt., która następnie zostanie pomnożona przez wsp. = 0,80. Warunek Nr 4. Znaczenie warunku - 20 % Ocena sytuacji finansowo - ekonomicznej. Sposób oceny spełniania warunku : oceny spełniania warunku Zamawiający dokona na podstawie załączonych do wniosku rachunków zysków i strat lub innych dokumentów określających przychody i zysk za lata obrotowe 2006 i 2007. Warunek będzie oceniany następująco : a)wielkość przychodów za rok obrotowy 2006r w skali 0 - 40 pkt. - ocena na zasadzie proporcji matematycznej, b)wielkość przychodów za rok obrotowy 2007r w skali 0 - 60 pkt. . - ocena na zasadzie proporcji matematycznej. Oceną wykonawcy za ten warunek będzie suma pkt. uzyskana za ( a + b ) wg zasady jw., która następnie zostanie pomnożona przez współczynnik = 0,20 Dla podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie ocena będzie dokonywana wg zasad jw. a elementy oceny : a, b będą obliczane ze zsumowanych od partnerów wielkości podlegających ocenie. Oceną wykonawcy w celu zakwalifikowania do następnego etapu postępowania oraz ustalenia listy rankingowej będzie suma pkt. uzyskana za ocenę warunków 3 i 4..

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 3 ustawy Pzp ( jeżeli wniosek jest składany wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika ). 2. Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( jeżeli wniosek jest składany wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone osobno przez każdego z partnerów ). 3..Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków do udziału w postępowaniu. 4.Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z krótkimi informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnymi do wykonania zamówienia wraz z uprawnieniami oraz zaświadczeniami wpisu na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego. 5.Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca. 6. Informacja z Banku lub SKOK o stanie środków finansowych lub zdolności kredytowej wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków. 7.Polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000 zł .8.Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres) robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. 9.Rachunek zysków, strat i zobowiązań za lata obrotowe 2006 i 2007 lub inny dokument określający obroty, zysk oraz zobowiązania - za lata obrotowe 2006r i 2007r, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; 10. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605). Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: nie dotyczy.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.09.2008 godzina 10:00, miejsce: sekretariat Urzędu Miejskiego w Dobrej ul. Rynek 1, 72 - 210 Dobra.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie.doc 2008-09-15 15:17:14 25,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 ZP_-_400_zamieszczone_w_BZP_Nr_217111.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-09-15 15:17:14 58,5KB 78 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 SPROSTOWANIE_do_BZP_Nr_217111.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-09-18 09:05:42 30,5KB
Udzielenie zamówienia
1 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_BIP.doc 2008-11-21 14:35:24 39,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 15-09-2008 15:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dawid Arkadiusz Mitłosz 13-09-2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Arkadiusz Mitłosz 21-11-2008 14:35